نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی

«دانش سبب زنده شدن دل هاست . پيامبر اكرم ص »

رديف

شرح سوالات

بارم

1-

درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد .

الف شعار خلاصه و فشرده ي خواسته ها و آرمان هاي يك ملت است.                                       درست                      نادرست

 

ب.    لازم نيست در همه ي انواع نوشته ها علايم نگارشي را رعايت كرد.                                   درست                       نادرست

1

2-

كلمات «پايداري  ،  توصيف ، شرح حال نويسي،  بيوگرافي ، نامه نويسي » را در جاي خالي مناسب بنويسيد. (يك كلمه اضافه است.)

الف:  يكي از شرايط ..............................،دقت در انتخاب واژه ها و رعايت منزلت گيرنده است.

 ب :  استفاده از .............................براي ذكر جزئيات سبب تاثير بخشي بيش تر نوشته مي شود.

ج :  توصيف مقاومت و ايثار يك ملت در برابر بيگانگان و دشمنان آزادي را به صورت شعر و نثر ، ادبيات.......................مي گويند.

د :  اگر نويسنده شرح حال شخص ديگري را بنويسد ، به اين نوع نوشته ..............................مي گويند.

1

3

در نوشتن انشا رعايت كدام اصول مهم تر است ؟

الف : بلندي جملات             ب: سادگي                       ج : ساده نويسي و كوتاهي جملات                  د: سادگي و بلندي جملات        

 

5/

4

در بيت « ما همان چشمه هاي كم آبيم         زندگي جمع دوستانه ي ماست » كدام آرايه ي ادبي به كار رفته است ؟

الف : تضاد                         ب :تشخيص                                                        ج : تشبيه                                  د : ضرب المثل               

 

5/0

5

فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي اين كلمات چه معادل هايي قرار داده است ؟        كوپن :  ....................           سايت :   .................    

1

6

 براي موضوعات زير كلمات قصار يا امثال و حكم بنويسيد.

                      صبر :    .....................................................................................................................................

 

                      نيكوكاري :............................................................................................................................   

2

7

جمله ي زباني داده شده را به يك جمله ي ادبي تغيير دهيد.              

 « در پاييز برگ ها با وزش نسيم از شاخه ها مي افتند. »             .............................................................................................

 

1

8-

 

 

9-

 

درباره ي مفهوم اين بيت يك بند بنويسيد.         « روزي كه در آن نكرده اي كار                     آن روز ز عمر خويش مشمار

..............................................................................................................................................................................................................

 

درباره ي اين تصوير شرحي بنويسيد.                                                                       « تصوير داده شده با موضوع كتاب و كتاب خواني »

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

10

از سه موضوع زير يكي را انتخاب كرده ، و با رعايت نظم و علايم نگارشي و خط زيبا ، ا نشايي حداقل در 10 سطر بنويسيد.

1-يك نوجوان شايسته چه ويژگي هايي دارد ؟

2- يكي از مناظر زيباي طبيعت را توصيف كنيد.

3-مي خواستم در اين نامه از زحمات شما تشكر كنم.( يك نفر را انتخاب كنيد:    پدر ، مادر ، معلم ، دوست   )

 

10

 

 

 

                  موضوع :  « ..........................................................................................................................................................»

        ..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................

 

................................................  «   آسمان ،فرصت پرواز بلند است ،قصه اين است چه اندازه كبوتر باشي. موفق و سربلند باشيد.»

 

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 سوالات امتحان هماهنگ سوم راهنمایی - انشاي فارسي

ساعت شروع :   ۹:۳۰            مدت  امتحان : ۷۰ دقيقه تارخ امتحان :۷/۳/۹۱

**************************************************************

الف : سوالات نگارشي

۱- انشا را مي توان به شيوه ي داستان نوشت.           درست             نادرست ۵/

۲-عبارت ‹ پروردگارا ! مارا حتي يك لحظه به خودمان وامگذار › يك ديالوگ است.  ۵/

                                                                         درست                 نادرست

۳-به توصيف حالات و رنگ و ويژگي هاي دقيق گفته مي شود.                         ۵/

الف : فضا سازي                                      ب : زبان هنري

۴-اين بيت را به نثر ساده بازنويسي كنيد.                                                 ۱ نمره

همه كار ايام درس است و پند               دريغا كه شاگرد هشيار نيست

...............................................................................................................

۵ -جمله ي ادبي زير را به يك جمله زباني تبديل كنيد.                                 ۱ نمره

 كم كم شمع وجودش به خاموشي مي گراييد.

.............................................................

۶- براي واژه ي باران يك شبكه معنايي بنويسيد ( ۶ كلمه )                      ۵/۱ نمره

۷- عبارت زير را به دقت بخوانيد و در محل پرانتز ها نشانه ي نگارشي مناسب ( ! . ؟ : ،  ؛ ( را بگذاريد.                                                                             ۱ نمره

شگفتا  (     ) با اين همه ، تو باز هم روزها هشيار تر و بيدارتر از من و ديگران (    )

درس را فرا مي گيري (      ) بگو بدانم راز موفقيت تو چيست و چرا هرگز خسته و آزرده نمي شوي (       )

 

۸-عبارت نا تمام زير را با دو جمله زيبا و ادبي كامل كنيد.                           ۲ نمره

 

بهار از دامنه هاي پر از برف ...

 

۹- طرح داستاني زير را حداقل تا دوسطر كامل كنيد.                                  ۲ نمره

كبوتري كه از آن حوالي رد مي شد به جغد 

   رسيد .............................................

جغد پر و بالي زد و با تكبر جواب

داد :.............................................................

 

ب : به دلخواه درباره ي يكي از موضوعات زير انشايي بنويسيد :     ۱۰ نمره

 

۱- بهترين دوست من آيينه

قدر وقت ار نشناسد دل و كاري نكند* بس خجالت كه از اين حاصل ايام بريم

۳- با گروه واژگان زير انشايي بنويسيد و براي آن عنواني مناسب انتخاب كنيد.

 ( تيرهاي وحشي - آرش ـ دفتر تاريخ ـ موج خروشان ـ كمند آرزوها ـ گيج و

سرگردان ـ سياوش )

                                        موفق باشيد

سوالات امتحان هماهنگ سوم راهنمایی - انشاي فارسي - نوبت بعد از ظهر

ساعت شروع :   ۱۴:۳۰          مدت  امتحان : ۷۰ دقيقه تارخ امتحان :۷/۳/۹۱

************************************************************ *  

الف : سوالات نگارشی :                                                                      * نمره

۱ـ یکی از راه های معرفی شخصیت ها ،استفاده از قالب داستان است.           ۵/

                                                             درست               نادرست

۲ - ارزش یک انشا به تفصیل و بلندی آن نیست.                                           ۵/

                                                           درست                   نادرست

۳ - جمله ی «و قرار دادیم آسمان را سقفی محفوظ » یک ترجمه ..................است.

                                             الف : تحت الفظی        ب : ساده و روان    ۵/

 ۴ - این بیت را به نثر ساده باز نویسی کنید.                                                  ۱

اقوام روزگار به اخلاق زنده اند                قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

 ۵ - جمله ی ادبی زیر را به یک جمله ی  زبانی تبدیل کنید .                              ۱

خورشید تن بی رمق و زرد خود را آرام آرام در پشت کوه پنهان کرد.

 ۶- برای واژه « صحرا » یک شبکه ی معنایی بنویسید.(   ۶کلمه دیگر )           ۵/۱

۷ - عبارت زیر را به دقت بخوانید و در محل پرانتز ها نشانه ی نگارشی مناسب  (! - ؟ - : - ،  ) قرار دهید.                                                                                ۱

« باغبان پیر و پاک دل گفت (     ) « دیگران نشاندند (  )   ما خوردیم   (    )اکنون ما بنشانیم تا دیگران بخورند » (   )

۸ - جمله های نامرتب داده شده را به صورت « انسجام متن » مرتب کنید و بنویسید .

 ( منظره ی دل انگیزی درست می کرد ـ باغبان سر و ته سبد و کناره های سبد را

برگ مو پوشانده بود - فقط کمی نور سبز از میان برگ های نازک مو داخل می شد -

ما صد تا هلو بودیم و توی سبد نشسته بودیم ـ  که آفتاب پوست لطیفمان را خشک

نکند ـ  و در آنجا که با سرخی گونه ها یمان قاتی می شد. )                         ۲ نمره

 

۹ -  طرح داستانی زیر را حداقل تا دوسطر ادامه دهید .                                  ۲

 

روی میز که یک عالمه غذاهای رنگارنگ ...........................................................

 

من هم که از شدت گرسنگی ته دلم سوراخ می شد.........................................

 

..............................................................................................................

 ب : موضوع های نگارشی

به دلخواه درباره ی یکی از موارد پایین انشایی بنویسید.                                ۱۰

۱ - خلیج فارس 

 

۳- آرزو هایی که برای دوستانم دارم...

 

۴ - با گروه واژگان زیر انشایی بنویسید و برای آن نام و عنوان مناسبی انتخاب کنید.

( تند بادها و طوفان ها ـ ساحل آرامش و موفقیت ـ تمدن بزرگ و درخشان ایران -

زمزمه ی شهیدان - طنین تکبیر - فردای این سرزمین  و ... )مطالب مشابه :


نمونه سوالات انشا و نگارش پایه دوم راهنمایی

""زنگ انشا"" - نمونه سوالات انشا و نگارش پایه دوم راهنمایی - قلمت را بردار،بنویس از همه ی
انشا چيست؟ نگارش كدام است؟

انشا - انشا چيست؟ نگارش كدام است؟ - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت قاسم (ع) ناحیه
20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس

انشا - 20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت قاسم (ع
موضوعات پیشنهادی انشا (توصیفی - توضیحی)

انشا - موضوعات پیشنهادی انشا (توصیفی - توضیحی) - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت
نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی

انشا - نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت
موضوع انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی

انشا - موضوع انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی - انشا کلاس سوم راهنمایی
انشا

کلاس مــ ـهــ ربـانـی - انشا - قرآن با شكوه ترين انشاي هستي . وقتي عاشق شدي معلم مي شوي
همه چیز درباره انشا

معلم موفقی باشیم - همه چیز درباره انشا - ××سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ××تقدیم به عاشقان
حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید

انشا - حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید - انشا درباره ی همه چی
انشا

صـدای سـخن عشـق - انشا - ادبی ۹۳/۱۲/۰۱ - ۹۳/۱۲/۲۹ ۹۳/۱۱/۰۱ - ۹۳/۱۱/۳۰ ۹۳/۱۰/۰۱ - ۹۳/۱۰/۳۰
برچسب :