حل تمرین های فصل 3(الکتریسیته جاری )

  فعاليت ها :

2-1 : بار ذخيره شده در باتري هاي اتومبيل را معمولاً با آمپر ساعت مشخص مي كنند. منظور از اين اصطلاح پيشينه ي بار الكتريكي است كه در باتري ذخيره مي شود. اگر بار الكتريكي باتري يك اتومبيل 60 آمپر ساعت باشد و در مدت 10 ساعت از آن جريان بگيريم. شدت جريان متوسط را برآورد كنيد.

I= q/t=60/10 = 6A  2-3 – آزمايشي طراحي كنيد كه با آن بتوان درستي رابطه u=RI2t را تحقيق كرد.

يك سيم مقاومت دار را درون مقدار معيني آب قرار مي دهيم اگر اين مقاومت را به باتري و رئوستا وصل مي كنيم و آزمايشهاي زيررا انجام مي دهيم.
1. زمان عبورجريان را دو برابر مي كنيم ملاحظه مي شود گرماي حاصل از آن دو برابر مي شود.

dphys3_t_gam110.gif

2. اگر رئوستا شدت جريان در مدار را دو برابر كنيم ملاحظه مي شود گرماي توليد شده 4 برابر مي شود. 3. اگر مقاومت سيم را دو برابر كنيم باز گرماي حاصل دو برابر مي شود.

 


  2-6 وقتي باتري اتومبيل فرسوده مي شود، مقاومت دروني آن افزايش مي يابد، چرا اين باتري نمي تواند اتومبيل را روشن كند.

با توجه به فرمول E-V=rI => E-RI-rI => I=E/R+r با افزايش r شدت جريان كاهش مي يابد و در نتيجه اتومبيل روشن نمي شود.   

تمرين هاي فصل دوم :
1 – شارش در هر مقطع با رسانا را هنگام اعمال ميدان الكتريكي در دو سر رسانا و موقع عدم حضور ميدان مقايسه كنيد. تغيير دما در هر يك از اين وضعيت ها چه اثري بر آهنگ شارش بار دارد؟

در غياب ميدان بار خالص عبوري از يك قطع جسم صفرولي در حضور ميدان بار خالص عبوري صفر نيست. تغيير دما در حالت اول و دوم حركت بارها را كندتر مي كند بار در حالت اول صفرولي در حالت دوم بار خالص عبوري كمتر خواهد شد.

 


 

2 – مناسب ترين ولت سنج براي اندازه گيري اختلاف پتانسيل در يك مدار چه ويژگي بايد داشته باشد؟ اگر ولت سنج مناسب نباشد، آن چه اندازه گيري مي شود با اندازه واقعي چه تفاوتي دارد؟

در ولت سنج مناسب مقاومت دروني خيلي بيشتر و جريان عبوري از داخل آن حدوداً صفر است و در آمپرسنج مقاومت دروني صفر و جريان عبوري حداكثر مي رسد به طوري كه بودن يا نبودن ولت سنج و آمپرسنج در مدار تأثيري ندارد و اگر ايده آل نباشند ولت و جريان كمتري را نشان مي دهند.

 


  3 – شكل 2 – 38 نمودار I-v را براي دو نوع رسانا نشان مي دهد. مقاومت كداميك بيشتر است؟

با توجه به اينكه tge=1/R است. پس RA>RB خواهد بود.    4 – نمودار تغييرات ولتاژ دو سر مولد را بر حسب شدت جرياني كه از آن مي گذرد به طور كيفي رسم كنيد.

VA- E+rI = vB

VA-  VB =  E- rI

dphys3_t_gam111.gif

dphys3_t_gam112.gif

 


 

5 – در شكل (2 – 39) تعدادي لامپ مشابه به طور موازي به هم متصل شده اند و هر لامپ با كليد همراه است. بررسي كنيد با بستن كليدها يكي پس از ديگري، اعدادي كه آمپرسنج و ولت سنج نشان مي دهند، چه تغييري مي كند؟

dphys3_t_gama34.gif

چون با بستن كليد در مدار مقاومت كاهش مي يابد .…,R T < R1,R2 و با توجه به فرمول I=E/RT+rافزايش مي يابد و آمپرسنج عدد بيشتري را نشان مي دهد و در فرمول V=E-Ri با افزايش vI كاهش مي يابد و ولت سنج عدد كمتري نشان مي دهد. اگر r=0 باشد با بستن كليد I‌ افزايش و v ثابت مي ماند.    6 - در مقاومت مساوي R را يك بار به طور متوالي و بار ديگر به طور موازي به يكديگر مي بنديم و آنها را هر بار به ولتاژ v وصل مي كنيم. نسبت توان مصرف شده در حالت موازي به توان مصرف شده در حالت متوالي چقدر است؟

RT = R*R/R+R = R /2 موازي
P = V2/ RT = V2 / (R /2) = 2 V2 / R موازي  ، RT = R+R = 2R متوالي

متوالي   P = V2/ RT = V2 / 2R =>    متوالي  , موازي 

 (P2 / P1 )= (2V2 / R )/ (V 2/ 2R ) = 4

 برای دیدن بقیه تمرینها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

7 – سه مقاومت مشابه 12 اهمي را يك بار به طور متوالي و بار ديگر به طور موازي به يكديگر مي بنديم و به اختلاف پتانسيل 12 ولت وصل مي كنيم. در هر بار، چه جرياني از هر مقاومت مي گذرد؟
متوالي

dphys3_t_gam113.gif

dphys3_t_gam114.gif 

8 – از مقاومت هاي موازي dphys3_t_gam115.gif جريان 21A عبور مي دهيم.چه جرياني از

مقاومت

dphys3_t_gam66.gif6

مي گذرد؟

dphys3_t_gam116.gif

 


 

9 – در مدار شكل (2-40) شدت جريان در جهت نشان داده شده 2/1 آمپر است؟

الف – نيروي محركه ي

dphys3_t_gam119.gif

, VA - V B

چقدر است؟

ب – انرژي مصرف شده در R2 , R1 ‌را در مدت 5 ثانيه حساب كنيد.

dphys3_t_gama28.gif

الف)

dphys3_t_gam120.gif

VA - VB از مسير كوتاه كه مسير پايين باشد.
ب)

dphys3_t_gam121.gif

 


  10 – در شكل 2-42 پتانسيل نقطه ي A را محاسبه كنيد :

dphys3_t_gam122.gif

dphys3_t_gam298.gif

 


 

11- در مدار شكل 2-44 شدت جريان در هر باتري و توان مصرفي كل مقاومت هاي R5 , R4 , R3 را بدست آوريد.

dphys3_t_gam299.gif

در حلقه بالا dphys3_t_gam123.gif
در حلقه پايين dphys3_t_gam124.gif

dphys3_t_gam125.gif

 


مطالب مشابه :


حل تمرینهای فصل1 فیزیک 3 تجربی و فصل 2فیزیک3 ریاضی (الکتریسیته ساکن)

حل تمرینهای فصل1 فیزیک 3 تجربی و فصل 2فیزیک3 ریاضی حل تمرین فلش های فیزیک
حل تمرین های فصل 2 فيزيك 3 رياضي(الکتریسیته ساکن)

حل تمرین های فصل 2 فيزيك 3 رياضي گروه علوم تجربی بروجرد ارشدی های فیزیک
حل تمرین های فصل سوم فیزیک 3 ریاضی وفصل دوم فیزیک3تجربی

حل تمرین های فصل سوم فیزیک 3 ریاضی حل تمرین های فصل سوم المپیاد علوم تجربی
حل تمرینات ریاضی 3 تجربی

لینک های مفید. شارژ حل تمرینات ریاضی 3 تجربی. جزوه خلاصه مفاهیم و نکات کنکور کل فیزیک
حل تمرین فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی - کانون دانش

حل تمرین فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی سرگرمی های فیزیک المپیاد علوم تجربی
شیوه مطاله درس فیزیک سوم تجربی

فیزیک 3، به طور سعی کنید تمامی تست‌های آن را حل کنید و مطمئن باشید که با حل تمرین کافی
دانلود حل المسائل کتاب فیزیک 1 اول دبیرستان

دانلود حل المسائل کتاب فیزیک 1 پاسخ تمرین های درسی فیزیک 1 سوال فیزیک 3 تجربی
حل تمرین های فصل 3(الکتریسیته جاری )

حل تمرین های فصل 3 گروه علوم تجربی بروجرد ارشدی های فیزیک
پاسخ تمام پرسش ها و تمرین های آخر فصل یک تا پنج فیزیک اول دبیرستان......

پاسخ تمام پرسش ها و تمرین های حل تمرینات فیزیک "آزمایشهای کتاب فیزیک سال سوم تجربی.
حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول دبیرستان

علم فیزیک - حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول کنکور خارج از کشور 91 رشته های ریاضی و تجربی.
برچسب :