اثربخشی برنامه های آموزشی و ارتباط آن با جو یادگیری و مهارت کار گروهی

بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی و


ارتباط آن با جو یادگیری و مهارت کار گروهی


- رقیه روزگار مرودشتی «نویسنده مسئول»، مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت، کارشناسی ارشد علوم تربیتی

- ژیلا دهقان، مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت،

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

-         کمال محمد زاده، آموزشکده فنی و حرفه ای سما،

دانشگاه آزاد واحد مرودشتچكيده

هدف از تحقیق بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی و ارتباط آن با جو یادگیری و مهارت کار گروهی از دیدگاه دانش آموزان می باشد. بدین منظور از بین جامعه آماری که کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر مرودشت بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی 190 دانش آموز (86 پسر، 104 دختر) در این پژوهش شرکت کردند. ابزارهای اندازه گیری شامل، پرسشنامه اثربخشی برنامه های آموزش چو و بولی (2007) و پرسشنامه جو یادگیری و مهارت کار گروهی وستربرگ و هاور (2009) می باشد. روایی و پایایی هر دو آزمون بررسی و در حد قابل قبولی بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت مشخص نمودن تفاوت بین مقاطع و جنسیت از روش آماری t-test استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین جو یادگیری و مهارت کار گروهی با اثربخشی برنامه های آموزشی رابطه معنی دار در سطح 05/0P دارد. بین اثربخشی برنامه های آموزشی با ابعاد حمایت مدیر و بعد توسعه در سطح 01/0P رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین این متغیر با ابعاد مشارکت، استقلال و حمایت اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. به طور کلی پسران هم در اثربخشی برنامه های آموزشی و هم در جو یادگیری و مهارت کار گروهی برتر از دختران بوده اند و مدارس راهنمایی برنامه های آموزشی را نسبت به دبیرستان، اثربخش تر می دانند.

 

 

کلید واژه ها: اثربخشی برنامه های آموزشی، جو یادگیری و مهارت کار گروهی.

 


مطالب مشابه :


تذكري به دانشگاه پيام نور مرودشت

مرودشتی - تذكري به دانشگاه پيام نور مرودشت معاونت سما دانشگاه آزاد مرودشت. وبلاگ
اثربخشی برنامه های آموزشی و ارتباط آن با جو یادگیری و مهارت کار گروهی

دانشگاه فنی و حرفه ای سما مرودشت . مسئول»، مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
تولیدشترمرغ در مرودشت

مرودشتی - تولیدشترمرغ در مرودشت معاونت سما دانشگاه آزاد مرودشت. وبلاگ
همایش حجاب وعفاف دردانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت

مرودشتی - همایش حجاب وعفاف دردانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت - مرا عهدیست با جانان که تا جان
تصاویری از مرکز آموزش علمی کاربردی واحد مرودشت

مرودشتی - تصاویری از مرکز آموزش علمی کاربردی واحد مرودشت معاونت سما دانشگاه آزاد مرودشت.
از افول شبانپور تا موفقیت برومندی

دانشگاه آزاد مرودشت. معاونت سما دانشگاه آزاد مرودشت. نماینده مرودشت در مجلس نهم
افتتاح در کانون‌های مسجد روستای فاروق

دانشگاه آزاد مرودشت. از کرخه تا معاونت سما دانشگاه آزاد مرودشت. وبلاگ
گزارش تصویری از قلعه استخر مروودشت

معاونت سما دانشگاه آزاد مرودشت. (مرودشت) قلعه معروف استخر كه در دوران عضد الدوله ديلمی
درخشش دانش آموزان و دانشجویان دانشکده سما واحد آباده در جشنواره منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی آباده - درخشش دانش آموزان و دانشجویان دانشکده سما واحد آباده در
برچسب :