تست هوش 30 دقيقه اي!!!

در اين سري ،عدد بعدي كدام است؟ 28 و 20 و 12و4   1
40    36    34     32   
دوچرخه براي سوار شدن ساخته شده است ، همانطور كه اتومبيل براي 2
خريدن   راندن   پرواز كردن    شستن   
شوراب براي گرفتن نمك است، همانطور كه مشت براي  3
آب  ضربه زدن  گرفتن  شكر  حسن است  
المثني يعني   4
پلاستيك فرانسه معماري كپي   
در اين سري كدام عدد به  res.jpg دنبال مي آيد؟  13و 8 و 4 و1  5
19 18 17 16   
كدام كلمه ربطي به بقيه ندارد؟   6
زحل مريخ پوپك پلوتن 
در اين سري عدد بعدي كدام است ؟   32و  16و8 و4 و 2  7
64 40 48 33   
 A,D,G,J    در اين سري حرف بعدي كدام است ؟ 8
K L M N   
Q,P,O,N,X,M  كدام حرف به سري حروف روبرو بستگي ندارد؟ 9
P O N X   
در سري روبرو عدد بعدي كدام است ؟  2,5,11,23 10
53 47 41 24   
و3 w  و 13و xو 6و yو10 و  z  در سري روبرو عضو بعدي كدام است؟  11
7 u 16 9
يك قايق هميشه 12
ماهي دارد شناور است وزن دارد آلومينيم دارد   
كدام عدد به سري روبرو ندارد؟ 101و4و17و51و 1  13
101 51 17 4   
 آ10 مرد، 3 خانه را در 60 روز رنگ ميكنند، بنابر اين 5 مرد، 150 خانه را در چند روز رنگ مي كنند؟ 14
120 روز 60 روز 30 روز 15 روز   
كدام عدد در دنباله سري روبرو مي آيد؟  3,7,9,8,27,5  15
81 54 19 4   
اگر همه اسبها زين داشته باشند، بنابراين اسبها پير 16
زين ندارند زين هاي بزرگي دارند زين دارند زين هاي كهنه دارند  
كدام كلمه ربطي به بقيه ندارد؟  17
كسل كننده خسته خسته كننده ملال آور   
رابطه qu1.jpg با qu2.jpg مانند رابطه[  با   18
[  >  )  }
 كلمات زير مي توانند يك جمله بسازند ، آيا جمله درست است يا نادرست؟ است -شير- سرد- هميشه 19
درست نادرست   
كلمات زير مي توانند يك جمله بسازند ، آيا جمله درست است يا نادرست؟ هيچ -وقت -نمي خوابند -بزرگ سگهاي - 20
درست نادرست
 يك مرد در 6 دقيقه چقدر مي تواند بدود ؟ اگر با يك سوم سرعت اتومبيلي كه با سرعت 30 مايل در ساعت ميرود،بدود 21
60 3 1.67 1  
يكي از سريهاي زير وارونه سري ديگر است بجز در مورد يك حرف عضو سري، آن حرف كدام است؟ A,C,B   A,B,C  22
A B C   
اگر در يك ماه ، دوشنبه روز بيست و يكم باشد، روز اول ماه چه روزي است؟   23
شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه 5 شنبه جمعه   
كدام كلمه با كلمات ديگر ربطي ندارد؟  24
موز پلاستيك زرد بزرگ   
اگر دو نقطه خط را تعريف كنند، سه نقطه 25
يك كلمه را تعريف مي كنند يك صفحه را تعريف مي كنند يك ماشين را تعريف مي كنند يك درياچه را تعريف مي كنند
اگر ماهي ها مي توانند راه بروند ، پس قزل آلا مي تواند  26
قدم بزند برقصد پرواز كند آواز بخواند   
يك استدلال غلط 27
نادرست است لازم است معتبر است آشوبگر است   
1,A,6,B,4,C,9,D در دنباله اين سري كدام مي آيد؟ 28
7 5 E 10  
از نظر معنائي " شتاب كردن" با كدام كلمه شباهت دارد؟  29
كار حفاري كردن مانع شدن كمك كردن   
 بيست درصد 25%، 20 كدام است؟  30
5 4 1/41   
حيوانات هميشه   31
بدن دارند غذا دارند بچه دارند مو دارند  
 خيابانها هميشه   32
پايانه گاز دارند تير چراغ برق دارند عرض دارند خط دارند   
مختصر و مفيد" از نظر معنائي شبيه كدام است؟  33
موش فشار بلند كوتاه  
گاو براي گوزن در حكم ماديان براي 34
موتور سيكلت است توله سگ است آهو است اسب است   
راديو ها هميشه   35
شكل و شمايل دارند دسته دارند چراغ دارند موسيقي پخش ميكنند  
چند عدد بين 100 و 300 با 2 شروع مي شوند و يا با 2 خاتمه پيدا مي كنند؟  36
120 110 100 40 20   
آقاي ثميني خيلي واضح و قاطع سخنراني مي كند، در عين حال تذكرات ايشان امروز بطور مبهمي 37
چاپلوسانه بود تاروتيره بود سطحي و سرسري بود واضح و روشن بود شادوشنگول بود   
 سهم عباس دو برابر سهم هر كدام از شريكهايش است، سه تا شريك ديگر سهم مساوي مي برند،چند درصد كل سود سهم عباس است؟ 38
66.67% 50% 40% 25%   
اگر هيچ سگي نتواند پرواز كند، اما بعضي سگها بتواند آواز بخوانند پس 39
بعضي سگها پرواز مي كنند سگها پرواز نمي كنند همه سگها نمي توانند آواز بخوانند 
اگر همه ماشينها سبز هستند پس 40
تويوتا ها سياه هستند ماشينهاي كوچك سبز هستند وانت ها سبز نيستند اتوبوسها سبز هستند   
 كدام عدد به آن اندازه از 10 بزرگتر است كه كوچكتر است از نصف آنچه 10 از 50 كمتر است؟  41
30 25 20 15   
مجموع دو عدد 80 است ، اگر يكي 5 واحد از ديگري بزرگتر باشد، عدد بزرگتر كدام است؟  42
80 45.5 42.5 40   
نقش والدين نسبت به فرزندانشان در سالهاي اخير تغيير يافته است بطوريكه كمتر شده ، اما هنوز روانپزشكان كودك اعتقاد دارند كه نقش اساسي والدين بطور ذاتي   43
تغيير نكرده است بي ارزش است حمايت و مراقبت است تغييير كرده است   
-كلمات زير مي توانند طوري چيده شوند كه يك جمله بسازند،جمله درست است يا نادرست؟ باران -در هيچوقت- تهران -نمي بارد    44
درست نادرست   
در يك اتوبان دو اتومبيل از يك نقطه واحد در جهت مخالف هم ، هم زمان به راه مي افتد هر اتومبيل 3 مايل راه مي پيماند ، سپس به سمت چپ پيچيده و 4 مايل راه مي رود اتومبيلها چقدر با هم فاصله دارند؟  45
14 10 7 6 5  
جانور شناسي براي شناخت ميمون است ، همانطور كه گياهشناسي براي شناخت   46
شيشه است رز است موش است دانشجو است   
ايتاليا براي اروپا است، همانطور كه ژاپن براي   47
آسيا است چين است ژاپني ها است ايتاليايي هاست 
كدام به گروه زير متعلق نيست ؟  48
لوت گيلان سمنان لرستان  
نسبت ماه به زمين ، مانند نسبت زمين است به   49
فضا ونوس خورشيد ماه واره ها   
ا186000 مايل بر ثانيه يعني 50
سرعت نور سرعت موزها قانوني كه با آن زندگي مي كنيم خيلي عجيب است  

 

براي دانستن ضريب هوشي خود بر روي مستطيل بالا كليك كنيد.


مطالب مشابه :


تست هوش واقعاً جالب 18 نمره ای

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , «iq» - تست هوش واقعاً جالب 18 نمره ای - سوالات هوش
تست هوش بصيرتي

تست هوش اول: در این تست هوش، تصویر ۹ انسان مخفی شدن. با پیدا کردن ۶ تصویر در این تست هوش
تست هوش 30 دقيقه اي!!!

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , «iq» - تست هوش 30 دقيقه اي!!! - سوالات هوش جالب; تست هوش
دنباله جان کانوی....

سوالات هوش،آزمون هوش،معما،تست هوش - دنباله جان کانوی . - هوش
عیادت بیمار

سوالات هوش،آزمون هوش،معما،تست هوش - عیادت بیمار -
يه تست هوش خيلي باحال!!!

«آزمون هـــوش» , «تست هـــوش» , «iq» - يه تست هوش خيلي باحال!!! - سوالات هوش جالب; تست هوش
آزمون هوش با جایزه یک میلیون دلاری!!!

سخت ترین تست هوش دنیا لطفا همه سوالات و گزینه ها را به دقت بخوانید و به سرعت به انتهای صفحه
برچسب :