رزومه استاد مهندس رامین یوسفی(مهندس حسن فراهانی)

رزومه استاد مهندس رامین یوسفی71278.jpg

 مهندس رامین یوسفی

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

مدرس كاداستر در دانشگاه‌هاي ايران

کارشناس سازمان نقشه برداری کشور

عضو سازمان نظام مهندسی

دارنده کارشناسی ارشد GIS براي کاداستر از هلند  تاریخ تولد: 1345 ، ایران، تهران 

آدرس محل کار:

تهران میدان آزادي خیابان معراج سازمان نقشهبرداري کشور -

0098-21- فاکس: 66071124
0098-21- تلفن: 66071122
[email protected] : آدرس پست الکترونیکی
مدارج علمی :
از دانشگاه ITC انسخده- هلند

(1373- موضوع پایاننامه: استانداردهاي تبادل اطلاعات مکانی با توجه ویژه به کاربردهاي کاداستر ( 1371
(1368- کارشناسی در رشته مهندسی نقشه برداري از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ( 1363
( دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان دکتر بهشتی – تهران ( 1363
پستهاي دولتی و غیر دولتی:
- کارشناس مسئول مدیریت پژوهش و برنامهریزي سازمان نقشه برداري کشور (از شهریور 1389 تاکنون)
- مدیرکل دفتر برنامه ریزي و دبیرخانه شوراي عالی آمار – مرکزآمارایران (از آبان ماه 1387 تا شهریور 1389 ) (به عنوان مامور)
- مدیرکل دفتر پایگاه اطلاعات آماري - مرکز آمار ایران (از اسفندماه 1386 تا آبان ماه 1387 ) (به عنوان مامور)
نماینده ایران در کمیته استانداردسازي اطلاعات مکانی ISOTC211

و دبیر کمیته متناظر سازمان جهانی ایزو در رابطه با اطلاعات مکانی و ژئوماتیک- 1374 تا 1386

(با توجه به تحصیل در خارج از کشور مسلط به ارائه مطالب به زبان انگلیسی هستم که این مورد باعث شده است که در سخنرانیها و مجامع علمی دنیا به عنوان نماینده جمهوري اسلامی ایران حضور یابم)
- رییس اداره استاندارد و برنامه ریزي سازمان نقشه برداري کشور (از سال 1383 تا 1386)
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (از سال 1383 تاکنون)

مدرس دروسی چون: کاداستر، کارتوگرافی اتوماتیک، زبان تخصصی، مدیریت، کارآفرینی، اصول سرپرستی ، سیستم های اطلاعات مکانی و سیستم اطلاعات زمینی ، و ...

(از سال 1373 تا 1383 ،GIS - مدرس حق التدریس دروس

 - رییس شوراي پژوهش سازمان نقشهبرداري کشور (از سال 1381 تا 1382)
( از سال 1374 تا 1381 ) - رییس اداره کنترل سیستم های اطلاعات مکانی سازمان
- عضو هیتت مدیره انجمن مهندسی نقشه برداري (و بازرس انجمن در سال هاي ابتدایی تشکیل آن)

تجربیات فنی:

لازم به توضیح است که اکثر موارد را خدمت استاد گرانقدرم آقاي دکتر محمد مدد چه به عنوان ریاست محترم سازمان نقشه برداري کشور و چه به عنوان ریاست محترم مرکزآمارایران به انجام رسانده ام:
در هر دو سازمان نقشه برداري کشور و مرکزآمارایران MBO - پیاده سازي سیستم مدیریت بر مبناي هدف
و تهیه پیشنویس بودجه MBO - پیاده سازي نتایج دست آوردهاي قیمت تمام شده کالا و خدمات سازمان نقشه برداري کشور بر روي نرمافزار سال آتی بر روي نرم افزار مفروض
- پیادهسازي و گذراندن 2 بار ممیزي مراقبتی ایزو سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
- دبیر کارگروه فناوري اطلاعات در طرح هدفمندکردن یارانه ها در تابستان سال 1388 و فعال در تبدیل پرسشنامه هاي اطلاعات به حالت رقومی در دبیرستان البرز تهران
در مرکزآمارایران 1389 ISO - مقدمه سازي در پیاده سازي ایزو 1003 در زمینه رضایت مشتري و پاسخگویی در شکایات مشتریان 1003
- مقدمه سازي در پیاده سازي ایزو 27001 در زمینه استانداردهاي امنیت اطلاعات در مرکزآمارایران (جزو اهداف کلان سال 1388 مرکز)
- ناظر فنی و کیفی نقشه هاي 1:25000 پوششی سازمان نقشه برداري کشور
بخش خصوصی GIS - مشاور پروژه هاي
- پژوهشگر برتر سال 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق (مدرك پیوست)
- فعال در بسیج اساتید کشور در زمینه ژئوماتیک (مدرك پیوست)
استان اصفهان به مقیاس 1:2000 GIS - ناظر فنی – کیفی پروژه
پیشنهادي براي کاداستر ایران 1372 : Post Graduate پایان نامه سال اول تحصیل در هلند
علایق تحقیق :
- کاداستر حقوقی و کاداستر مالی
در سازمانهاي بزرگ MBO - پیادهسازي سیستم برنامه ریزي
در زمینه هاي سیستم مدیریت کیفیت، امنیت اطلاعات و رضایت ISO 9001- ISO27001- ISO - پیاده سازي استانداردهاي ایزو 1003 مشتري
- پیاده سازي سیستم هاي اطلاعات مکانی
انتشارات:
مهمترین اثر اینجانب کتاب کاداستر رقومی است که در واقع پایان نامه سال اول اینجانب در هلند همراه با گردآوري مطالب خاص کاداستر جهان است که تقریبا در تمامی دانشگاههاي کشور در درس کاداستر از این کتاب استفاده می شود. دو کتاب دیگر هم بنام هاي کتاب مدیریت در نقشه برداري و کتاب اقتصاد مهندسی در نقشه برداري را در دست تالیف داشته ام که در زیر بیان شده است.

- R.Yousefi, [2006] "Successes of MBO in NCC" First National Conference on Management and Organizational Leadership
(Theories, Experiences & Achievements) 26- 27 June 2006, Tehran, Iran (ICIC)
- R.Yousefi, [2006] "Supervision of ArcView Handout" NCC book, June 2006, Tehran, Iran
- R.Yousefi, [2006] "Standards for moving features" NCC Surveing Magazine, June 2006, No. 78
- R.Yousefi, [2005] "The experience of rural cadastre in Iran" NCC Surveing Magazine, December 2005, No. 74
- R. Yousefi, [2005] "An experience of Rural Cadastre in Gilan Province, Iran." NCC Surveing Magazine, Dec 2005, No. 74
- R. Yousefi, [2005] "The Role of NCC on realizing the 4th Development Program " Geomatic 84 Conference, NCC, Iran
- R. Yousefi, [2005] "GIS Benefits on Urban Planning" NCC Surveing Magazine, May 2005, No. 70
- R. Yousefi, [2005] "The Role of NCC on realizing the 4th Development Program " Geomatic 84 Conference, NCC, Iran
-R.Yousefi, [2004], "Report on the establishing Committee for mirror Committee on ISO/TC211 in Iran", NCC Surveying
Magazine, Dec 2004, No. 68.
-R. Yousefi, [2004], ”Data Ownership,……" NCC Surveying Magazine, June 2004, No. 63.
-R. Yousefi, [2004], "The Plan for Development of Data Exchange Standards", GIS Development Magazine.
-R. Yousefi, [2003], ”Report on Data Infrastructure in Asia and Pacific Conference" , NCC Surveying Magazine, 2003, No. 59.
- R. Yousefi, [2002], “Quality Principles, Quality Evaluation & Metadata”, Geomatic 81 Conference, NCC, Iran.
- R. Yousefi, [2002], “Land Management & Tools”, Geomatic 81 Conference, NCC, Iran.
-R. Yousefi, [2001], ”Digital Cadastre”, released Book in NCC
- R. Yousefi, [2001], “LISs in Denmark, A Suggestion for Iran”, Geomatic 80 Conference, NCC, Iran.
- R. Yousefi, [2000], "EDG Booklet (translated to Farsi)", released Booklet in NCC.
- R. Yousefi, [2000], "The Role of GIS In Toorism”, 2th National Conference in development of Toorism & its Industries,
Tehran, Iran.
- R. Yousefi, [1999], “Time in GIS”, NCC Surveying Magazine.
- R. Yousefi, [1999], “Staffing & GIS”, Sharnegar No. 9-10 Pages:28-32 .
- R. Yousefi, [1999], “Quality or Standard , Which one is better?”, NCC Surveying Magazine.
- R. Yousefi, [1999], "LIS , Tools for development", NCC Surveying Magazine.
- R. Yousefi, [1998], “The Future of GIS In Internet (translated to Farsi)”, NCC Surveying Magazine.
- R. Yousefi, [1998], “Terminology”, NCC Surveying Magazine.از آثار منتشر شده مهندس رامین یوسفی عبارتند از :

1- کتاب مدیریت در نقشه برداری، نوشته استاد بزرگوار مهندس رامین یوسفی

2- کتاب کاداستر رقومی گردآوری و تألیف جناب مهندس یوسفی از انتشارات سازمان نقشه برداری کشور

3- کتاب اقتصاد مهندسی در نقشه برداری نوشته مهندس رامین یوسفی

4- کتاب کارآفرینی در مهندسی نقشه برداری  نوشته مهندس رامین یوسفی

برای اتصال به وبلاگ شخصی مهندس یوسفی اینجا کلیک کنید...

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

منبع


مطالب مشابه :


کارشناسی ارشد GIS &RS در دوره مشترک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و موسسه ITC هلند

کارشناسی ارشد gis &rs در دوره کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری در هلند باذكر
کارشناسی ارشد GIS &RS - دوره مشترک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و موسسه ITC هلند

نقشه برداری در ارشد مشترك مهندسي نقشه itc هلند نقشه برداری
کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد در رشته نقشه برداری هلند ، مالزی در زمینه نقشه برداری و زیر
معرفی رشته RS&GIS دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دارای مدرک لیسانس نقشه برداری itc هلند و تخصصشان در زمینه سنجش از ارشد. ارسال در
رزومه استاد مهندس رامین یوسفی(مهندس حسن فراهانی)

دارنده کارشناسی ارشد gis براي اینجانب در هلند همراه با در نقشه برداری
آشنايي با کشور زيبا و اروپايي "هُلند"

رشد تورم در هلند از سال 2005 تا 2007 منابع آزمون كارشناسی ارشد دانش نقشهبرداری در
ارشد عمران معرفی گرایش های کارشناسی ارشد عمران m

این رشته در مقطع ارشد گرایش سدی عظیم در میانه هلند است نقشه برداری در بخش های
پلي با دو كاربري در هلند

پلي با دو كاربري در هلند. نقشه برداري آزمونهای تکمیلی کارشناسی ارشد
برچسب :