تست فارسی هفتم از درس 9 تا 12

1 -معنی واژه های  عطش- منجم  -فراق   به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) جدایی-تشنگی- ستاره شناس                                 ب)تشنگی- جدایی- ستاره شناس

ج) تشنگی- ستاره شناس- جدایی                                   د)جدایی-ستاره شناس- جدایی

2 -  ویکتور هوگو شاعر و نویسنده ی ...........بود.

الف) انگلیسی                   ب) آلمانی                          ج) فرانسوی              د)آمریکایی

3-قطعه شعری است که:

الف) هر بیت آن قافیه جدا گانه دارد                                           ب) به پند و اندرز می پردازد.

ج)مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند                 د) گزینه های ب و ج صحیح است

4- کدام گزینه در مورد زمان و شخص فعل   خواهد آمد   صحیح است؟

الف) آینده- سوم شخص مفرد                               ب) حال- سوم شخص مفرد       

ج)گذشته-سوم شخص مفرد                                 د)آینده-سوم شخص جمع

5-در جمله ی    معلم کتاب علی را  به او داد  . مرجع ضمیر کدام گزینه است؟

الف) معلم                             ب)  کتاب                             ج) او                            د) علی

6- در عبارت ما باید  درسمان را خوب بخوانیم  تا ایران  به فرزندانش افتخار کند چند ضمیر وجود دارد؟

الف) یک ضمیر گسسته، یک ضمیر پیوسته                        ب) دو ضمیر گسسسته، یک ضمیر پیوسته

ج) یک ضمیر گسسته، دو ضمیر پیوسته                            د)دو ضمیر گسسته، دو ضمیر پیوسته

7- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)  منظره                      ب) منظم                   ج) منظور                        د) نظیر

8-بن فعل   می خورند     در کدام گزینه آمده است؟

الف) خور                         ب) می خور                ج) می                            د)خورند

9-کدام گزینه درست معنا نشده است؟

الف)  ظلال: سایه ها          ب) رافت: سنگدلی            ج) محزون اندوهگین         د)نصیب: قسمت

10- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

الف) سرو نباشد به اعطدال محمد                               ب) بد رفتاری با شخس خود را می بخشید

ج)چون بانگ اذان را می شنید به نماز می رفت                د)از سجده بر می خواست

 

 


مطالب مشابه :


روش های نوین در تدریس فارسی دوره ی راهنمایی

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - روش های نوین در تدریس فارسی دوره ی راهنمایی - - ادبیات فارسی ترکمن
واژه های دخیل در فارسی اول راهنمایی

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - واژه های دخیل در فارسی اول راهنمایی - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
باد جوی مولیان

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - باد جوی مولیان - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
فارسی دو م درس اخلاق و زندگی

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - فارسی دو م درس اخلاق و زندگی - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
شعر مستوره ی کردستانی

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - شعر مستوره ی کردستانی - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
امتحان کتاب باز فارسی اول از درس یک تا آخر درس یازده

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - امتحان کتاب باز فارسی اول از درس یک تا آخر درس یازده - - ادبیات فارسی
طرح درس فارسی سوم

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - طرح درس فارسی سوم - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
تست فارسی هفتم از درس 9 تا 12

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - تست فارسی هفتم از درس 9 تا 12 - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
اتمام مهلت پاسخ دهی

ادبیات فارسی ترکمن(صبا) - اتمام مهلت پاسخ دهی - - ادبیات فارسی ترکمن(صبا)
فرهنگستان چگونه واژه می سازد ؟

ادبیات فارسی راهنمایی ترکمن(صبا) - فرهنگستان چگونه واژه می سازد ؟ - - ادبیات فارسی راهنمایی
برچسب :