سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد (گروه د)

سوال

جواب

1.       

 ۴

2.       

 ۱

3.       

 ۳

4.       

 ۲

5.       

 ۴

6.       

 ۱

7.       

 

8.       

 

9.       

۲ 

10.   

 

11.   

 

12.   

 

13.   

 

14.   

 

15.   

 

16.   

 ۱

17.   

 ۴

18.   

 ۲

19.   

 

20.   

 

21.   

 ۳

22.   

 ۱

23.   

 ۴

24.   

 ۱

25.   

 ۱

26.   

 ۴

27.   

 ۲

28.   

 ۴

29.   

 ۲

30.   

 

31.   

 ۲

32.   

 ۱

33.   

 

34.   

 ۱

35.   

 ۲

36.   

 ۲

37.   

 ۴

38.   

 ۳

39.   

 ۱

40.   

 ۳

41.   

 

42.   

 ۲

43.   

 

44.   

 ۱

45.   

 ۴

46.   

 ۳

47.   

 ۱

48.   

 ۲

49.   

 ۴

50.   

 ۳

51.   

 ۳

52.   

 ۱

53.   

 ۲

54.   

 ۴

55.   

 ۲

56.   

 ۱

57.   

 ۴

58.   

 ۴

59.   

 ۴

60.   

 ۱

61.   

 ۳

62.   

 ۳

63.   

 ۱

64.   

 ۳

65.   

 ۴

66.   

 ۱

67.   

 ۴

68.   

 ۳

69.   

 ۴

70.   

 ۴

71.   

 ۴

72.   

 ۴

73.   

 ۳

74.   

 ۴

75.   

 ۱

76.   

 ۳

77.   

 ۲

78.   

 ۴

79.   

 ۴

80.   

 ۲

81.   

 ۳

82.   

 

83.   

 ۴

84.   

 ۳

85.   

 ۲

86.   

 ۲

87.   

 ۴

88.   

 ۲

89.   

 ۳

90.   

 ۱

91.   

 ۳

92.   

 

93.   

 

94.   

 

95.   

 ۳

96.   

 

97.   

 ۲

98.   

 ۱

99.   

 ۱

100        

 ۲


 

این پاسخ ها "توسط دوستان" ارسال شده است، با تشکر از دوستان عزیز آرزو - مهتاب - ایرج - مجتبی - سمیه و سپهر که زحمت ارسال پاسخ ها را کشیدند.

سوال 33

قانون 10%:
نتیجه عملیات قسمت حداقل 10% مجموع سود یا زیان (هر کدام قدر مطلقش بزرگتر است ) باشد
1000000+200000= 1200000 جمع سود
500000+100000=600000 جمع زیان
پس چون 1200000 بزرگتر است 10% آن میشود 120000
حالا قانون 75%:
اگر جمع درآمد عملیاتی برون سازمانیکوچکتر از 75%جمع عملیات تلفیقی باشد دیگر قسمتها قابل گزارشند حتی اگر زیر قانون 10% باشند
با این حساب جمع درآمد عملیاتی تلفیقی 600000 است
جمع AوB میشود 1200000 که از 75%600000 بزرگتر است پس نیازی به گزارش واحد C نیست

سوال 34
بهای تمام شده یک واحد مساویست با 35 به اضافه2 ریال هزینه حمل جمعا"37ریال حال کل فروش ما یعنی 80 ضربدر 50 را از کل بهای تمام شده یهنی 37 ضربدر 80 واحد کم کرده و در آخر 140 ریال را کلا کم می کنیم نکته این تست 200 ریال هزینه حمل و بیمه هست که ما باید به نسبت فروشمان آنرا هزینه کنیم

سوال 35
در تلفیق شرکتها به تئوری شرکت اصلی سهام اقلیت اینگونه محاسبه میشود
درصد اقلیت ×ارزش دفتری ح ص س شرکت فرعی (کتاب تاری وردی )
پس محاسبه سرقفلی هم به این شکل است
(1800000×80%)- 2400000=960000

سوال 36
(1400+600+40-200)=1840 ارزش منصفانه ح ص س شرکت فرعی
(1840×90%)-1800 =144 سرقفلی

سوال37

درمورد صورتهای مالی تلفیقی است وقتی معامله درون گروهی صورت میگیرد از دید گاه تلفیق سود ین معامله تحقق نیافته تلقی می گردد وباید در جریان تلفیق حذف گردد با توجه به اینکه نسبت سود به بهای تمام شده 25درصد است همیشه میتوان از رابطه زیر نسبت سود ناویژه به فروش بدست می اید نسبت سود ناویژه به فروش=نسبت سود ناویژه به بهای تمام شده تقسیم بر یک به علاوه نسبت سود ناویژه به بهای تمام شده که در نهایت نسبت سود ناویژه به فروش 20درصد میشودلذا کل سود معامله درون گروهی(50000000*20%=10000000)وباتوجه به اینکه 50% کالای مورد معامله به افراد خارج از گروه (اقای عباسی) فروخته شده است لذا 50% کل سود (10000000) یعنی مبلغ 5000000ریال باید درجریان تلفیق حذف شود لذا محاسبه سود تلفیقی به این صورت است
100000000+50000000*80%(40000000)-5000000=135000000 پس گزینه 4 درست است.

سوال 40

در سال x1با توجه درصد پیشرفت کار یعنی 30درصد درامد ان سال 15000000(50000000*30%=15000000)میشود که از مخارج انباشته سال x1یعنی 13500000کسر میگردد درنهایت 1500000سود در سال x1داریم در سال x2باتوجه به پیشرفت کار یعنی 40درصددرامد ان سال 20000000(50000000*40%=20000000)میشودکه باتوجه به مخارج انباشته پیمان یعنی 22000000 در کل 2000000ریال زیان داریم ولی بدلیل اینکه در سال x1مبلغ 1500000ریال سود شناسایی شده است درسال x2باید مبلغ3500000ریال زیان شناسایی شود بنابر این گزینه 3 درست است.

سوال 42
با مانده گیری مبلغ پایان دوره رو 2000000 به دست میاوریم خود مسئله گفته 1400000 تای آن مواد مستقیم میباشد و با توجه به اینکه سربار 50% دستمزد جذب میشود پس از 600000 تای باقیمانده 400000 تا از دستمزد در پایان دوره است و 200000 تا از سربار (اینها متعلق به پایان دوره اند )
حالا میتوان محاسبه کرد که هزینه دستمزد منظور شده در کالای ساخته شده چقدر است
(3000000-400000=2600000)

سوال 48

تعریف روش مستقیم:هزینه دوایر پشتیبانی فقط به دوایر عملیاتی تسهیم میشود و از تسهیم هزینه پشتیبانی به هم صرف نظر میشود.
تعریف روش یکطرفه:در اینجا بین دایره های پشتیبانی دایره ای که هزینه بیشتری دارد به همه دوایر تسهیم میشود ولی خودش از دایره خدماتی دیگر دریافت نمیکند.
پس تعریف دوم در مورد این سوال صدق میکند که از بین گزینه ها گزینه 2 میتواند نزدیکترین اصطلاح به تسهیم یکطرفه باشد.

سوال 50
برای اینکه انحراف ظرفیت مساعد می باشد و باعث افزایش سود شده ما مبلغ انحراف ظرفیت یعنی 200000 را از 3500000 کم میکنیم تا به سود به روش جذبی برسیم و چون مقدار فروش ما از تولید بیشتر هست سود به روش مستقیم بیشتر از جذبی خواهد بود که رقم 100000 را که ازطریق فرومول تفاوت سود دو روش بدست می آید به رقم 3300000 اضافه میکنیم وبه جوابکه همان گزینه 3 می باشدمی رسیم .

سوال 53

درابتدا باتوجه به اینکه محصولات الفا وبتامرحله1رابه طور توام وسپس الفابه مرحله2وبتابه مرحله 3وبدلیل اینکه کالای انتقالی ازمرحله 1که تعداد8000واحداست که تعداد60درصدان یعنی 4800به مرحله2میرود پس تعدادمحصول الفا 4800واحد است سپس باید سهم محصول الفاازهزینه مشترک مشخص شود روش تسهیم هزینه مشترک ارزش خالص بازیافتنی(ارزش براوردی فروش در نقطه تفکیک)است ارزش خالص بازیافتنی یعنی ارزش فروش نهایی منهای هزینه پردازش اضافی پس ارزش خالص بازیافتنی محصول الفا وبتا به ترتیب الفا میشود=600000-200000=400000ومحصول بتا=550000-150000=400000وبدلیل اینکه ارزش خالص بازیافتنی هردومحصول 400000میشود لذا سهم هردو محصول از هزینه مشترک مساوی وبه مبلغ 250000میباشد (500000*400000/800000=250000)بنابراین بهای تمام شده هر واحد محصول الفا=سهم ان از هزینه مشترک به علاوه هزینه پردازش اضافی تقسیم بر تعداد محصول الفا بنابراین بهای تمام شده محصول الفا=250000+200000/4800=93.75 پس گزینه 2 درست است.

سوال 54

پر واضح است کالای در جریان ساخت پایان دوره باتوجه داده های مسئله یعنی اول دوره وکالای تکمیل شده وحل مسئله براساس15000واحدکه جوابهای غیر از گزینه ها بدست میایدغلط است و1500درست است اول باید معادل احاد تولید شده براسا س ماده الف و ماده ب را بدست اوریم معادل احاد تولید شده ماده الف میشود کالای تکمیل شده به علاوه موجودی پایان دوره منهای اول دوره که میشود یعنی 3000+1500-2000=2500و بدلیل اینکه ماده ب پس از 60درصد عملیات وارد فرایند تولید میشود ودرجه تکمیل موجودی اول دوره 40 درصد میباشد
لذا موجودی اول دوره در معادل احاد تولید از لحاظ ماده ب منظور نمی شود پس معادل احاد تولید ماده ب 3000+1500=4500پس از محاسبه معادل احاد تولید باید مصرف استاندارد برای تولید واقعی ماده الف وب را بدست اوریم مصرف استاندارد میشود احاد تولید واقعی ضربدر مقدار ماده مورد نیاز برای تولید یک واحدلذا داریم مصرف استاندارد ماده الف =2500*4=10000ومصرف استانداردماده ب=4500*6=27000 پس از محاسبه مصرف استاندارد فرمول محاسبه انحراف مصرف بدین صورت است انحراف مصرف=مصرف استاندارد منهای مصرف واقعی ضربدرنرخ استاندارد ماده مورد استفاده درنتیجه داریم انحراف مصرف ماده الف =10000-11000*100=100000نامساعد (مصرف واقعی بیشتر از مصرف استاندارد)وانحراف مصرف ماده ب =27000-25000*300=600000مساعد (مصرف استاندارد بیشتر از مصرف واقعی) پس گزینه 4درست است.

سوال 55

فرمول انحراف هزینه متغیر سربار متغیر بدین صورت است =ساعات کار مستقیم واقعی ضربدرنرخ استاندارد سربار متغیر یک واحد منهای سربار متغیر واقعی پس داریم انحراف هزینه سربار متغیر =400000*10-380000=200000مساعد بدلیل اینکه سربار جذب شده (ساعات کار واقعی ضربدر نرخ استاندارد یک واحد)بیشتر از سربار متغیر واقعی است انحراف مساعد است پس گزینه 2 درست است.

سوال 56
تفاوت روش ناقص و مختلط انحرافات نرخی رابه ما میدهد اگر روش مختلط بیشتر باشد چون نرخ استاندارد است انحراف مساعد میباشد
در نتیجه (3600000-3200000=400000) انحراف مساعد نرخ دستمزد
یعنی گزینه 1

سوال 58

1000000منهای 1200000 مساوی است بامنهای 200000
که این منفی 200000 انحراف کل بهای تمام شده است
حال انحراف نرخ بهای تمام شده
1000000 تقسیم بر Q منهای 12000000 تقسیم بر 0.90Q ضربدر 0.9Q مساوی است با منفی 300000
نرخ بودجه ای را از رابطه بهای تمام شده تقسیم بر حجم به دست می آوریم و همین طور نرخ واقعی را با توجه به اینکه در سال x2 ده درصد کم شده
از رابطه انحراف نرخ +انحراف حجم =انحراف کل بهای تمام شده
انحراف حجم بهای تمام شده 100000 مساعد در می آید.

سوال 59
فقط روی شهریور تمرکز می کنیم :
360000 قسمت لاوصول تیر ماه +1440000 (26%+4%)مربوط به مرداد ماه و 5760000 (30%+26%+4%) مربوط به خود شهریور ماه
که جمع این مبالغ میشود 7560000 یعنی گزینه 4

سوال 67

به عنوان مثال فرض کنید ساختار کنترلهای داخلی شرکت الف در مورد حساب فروش توسط حسابرس شناسایی و ارزیابی شده است و نهایتا نتایج به دست امده حاکی از ضعف شدید کنترلهای داخلی در این خصوص باشد . درچنین شرایطی به احتمال قوی حسابرس رسک کنترلی را 100درصد در نظر میگیرد.همنطور که درمورد ریسک ذاتی توضیح داده شد با توجه به مدل ریاضی ریسک حسابرس میتوان نتیجه گرفت که ریسک کنترل با ریسک عدم کشف برنامه ریزی شده رابطه معکوس داشته و از طرف دیگر میزان شواهد حسابرسی با ریسک کنترلی رابطه مستقیم دارد .بنابراین حسابرس میتواند ریسک عدم کشف برنامه ریزی شده را زمانی که سیستم کنترل داخلی به نحو کارا عمل میکند افزایش دهد .زیرا ساختار کنترلهای اخلی کارا باعث کاهش احتمال اشتباهات و یا تحریفهای بااهمیت در صورتهای مالی گردد.حسابرس در صورتی میتواند ریسک کنترلی را در سطحی کمتر از 100 درصد ارزیابی کند که علاوه برشناخت سیستم کنترلهای داخلی اقدامات لازم جهت ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی و ازمون اثربخشی ساختار کنترلهای داخلی و ازمون اثربخشی ساختار کنترلهای داخلی به عمل اورد.

سوال 72

حسابرس‌ بايد براي‌ هر كار حسابرسي‌، يك‌ برنامه‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و مستند كند كه‌ در آن‌ ، نوع‌ و ماهيت‌ ، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌، پيش‌بيني‌ شده‌ باشد . برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ عنوان‌ دستورالعملي‌ براي‌ اعضاي‌ گروه‌ حسابرسي‌ و ابزاري‌ براي‌ كنترل‌ و ثبت‌ اجراي‌ صحيح‌ كار، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. برنامه‌ حسابرسي‌ مي‌تواند شامل‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌ براي‌ هريك‌ از زمينه‌هاي‌ رسيدگي‌ و جداول‌ زمان‌بندي‌ اجراي‌ كار (يعني‌ پيش‌بيني‌ ساعات‌ كار لازم‌ براي‌ انجام‌ هر قسمت‌ از عمليات‌ حسابرسي‌ يا اجراي‌ هريك‌ از روشهاي‌ رسيدگي‌ و زمان‌ مناسب‌ اجراي‌ آن‌) باشد.

سوال 73 

” خطر عدم کشف“ یعنی خطر این که حسابرس، تحریفی موجود در یک ادعا را که بتواند به تنهایی یا در مجموع با تحریفهای دیگر بااهمیت باشد، کشف نکند. خطر عدم کشف تابعی از اثربخشی روشهای حسابرسی و نحوه کاربرد آن توسط حسابرس است. با توجه به اینکه حسابرس معمولاً همه معاملات یک گروه، مانده حسابها یا موارد افشا را رسیدگی نمی‌کند و همچنین به دلیل وجود عوامل دیگر، خطر عدم کشف نمی‌تواند تا حد صفر کاهش یابد. عوامل دیگر شامل احتمال انتخاب یک روش حسابرسی نا مناسب توسط حسابرس، کاربرد نادرست یک روش حسابرسی مناسب یا تفسیر نادرست نتایج حسابرسی است. این عوامل معمولاً می‌تواند با برنامه ‌ریزی کافی، تعیین ترکیب مناسب گروه حسابرسی، بکار گیری تردید حرفه‌ای، نظارت و سرپرستی و بررسی کارهای حسابرسی انجام شده، مدیریت شود.


برای مشاهده سوالات سایر گروه های کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد و پاسخ های آن بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

سوالات سایر گروه های کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد

پاسخ سوالات


مطالب مشابه :


دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 90

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسایداری دانشگاه آزاد سال 1390 در سه گروه مختلف
سوالات کارشناسی ارشد 90

سوالات کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد 90. سوالات کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد
آزمون کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد حسابداری آزمون کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه آزاد سوالات کارشناسی ارشد
تئوری حسابداری1

کارشناسی ارشد حسابداری که نمونه سوالات را برای نیمسال دوم سال 91-90 دانشگاه آزاد
دانلود سوالات و پاسخ های کنکور ارشد سال ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد (گروه الف)

سال ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد سوالات کنکور کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد حسابداری
سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد (گروه د)

سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری; کلید سوالات ارشد سال 89 دانشگاه آزاد و
کلید سوالات کنکور ارشد سال 89 دانشگاه آزاد (گروه ج)

كارشناسي ارشد حسابداری .:. کلید سوالات کنکور ارشد سال 89 دانشگاه حسابداری دانشگاه
سوالات دكتري دانشگاه آزاد رشته حسابداري

کارشناسی ارشد حسابداری و سوالات دكتري دانشگاه آزاد رشته سوالات دکتری حسابداری 90.
مطالبی در مورد ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد امسال

کارشناسی ارشد حسابداری کارشناسی ارشد دانشگاه سوالات دانشگاه ازاد بیشتر
برچسب :