تستهاي موجود در آزمايشگاه روان شناسي پيام نور مركز بهشهر

 

تجهيزات آزمايشگاهي (دستگاه موجود در آزمايشگاه)

·        دستگاه ترسيم در آينه(TRACE IN MIRROR)

·        جعبه شرطی سازی اسکینر(کبوتر) ساخته شده توسط دانشجویان روان شناسی بهشهر

·        دستگاه ماز(1ـ2-3-4)

·        دستگاه زمان سنج واكنش

·        دستگاه الكتروشوك

·        دستگاه تعارض نگار

·        دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو

·        سوزن هاي لامسه سنج(2تا)

·        دستگاه آلارم شب ادراري

·        سنگيني سنج

·        خطاي بينايي - حركتي دمور

·        دستگاه لرزش سنجVپيرون

·        دستگاه لرزش سنج(دقت هدف گيري)

·        دستگاه تركيب رنگ ها

·        دستگاه لرزش سنج مارپيچ

·        كوليس

·        اندازه گيري خطاي ادراكي مولر-لاير

·        مولاژ مغز و چشم

·        دستگاه بیوفیدبک

·        نرم افزار گفتارآموز

·        پوسترهای متنوع آموزشی مرتبط با مغز،سیستم اعصاب،فیزیولوژی،اختلالات روانی و غیره

پرسشنامه ها و آزمون های موجود(تشخصیی،خانواده،هوش و حافظه،سلامت روان و سازگاری)

 

1.      پرسشنامه وسواس مذهبي(PIOS)

2.      پرسشنامه ي اضطراب

3.      آزمون كمرويي

4.      پرسشنامه استرس

5.      آزمون شناختي –تشخيصي كي

6.      پرسشنامه تشخيص هيجان و ا سترس

7.      پرسشنامه خود شناسي

8.      پرسشنامه خود بيمار انگاري

9.      پرسشنامه كنترل خشم

10.  پرسشنامهMMPIفرم كوتاه (71سوالي)

11.  پرسشنامه MMPIفرم بلند(556سوالي)

12.  خلاصه تفسير مقياس هاي MMPI

13.  تست گوديناف

14.  تفسيرباليني گودايناف

15.  پرسشنامه بررسي ارزشها از آلپورت ورنون وليندزي

16.  پرسشنامه افسردگي بك

17.  پرسشنامه مقياس هميلتون افسردگي اضطراب

18.  مقياس خودسنجي اضطراب(s-a-s)

19.  فهرست وارسي براي طرح پرسشهاي ردياب درمصاحبه باليني

20.  آزمون افسردگي كودكان)ماريا كواكس

21.  پرسشنامه ترس(fsl

22.  پرسشنامه صفات خلقي

23.  پرسشنامه scl90-r

24.  مقياس اضطراب مرگ

25.  مقياس dass-42

26.  مقياس باورهاي غيرمنطقي جونز

27.  آزمون چندمحوري هميلتون3

28.  آزمون بنتون و غیره

29.  آزمون ريون پيشرفته

30.  آزمون ريون بزرگسالان

31.  آزمون هاي حافظه كلامي وعددي

32.  آزمون حافظه وكسلر

33.  آزمون گودیناف

34.  آزمون هوشي تكميل تصاوير

35.  آزمون شكل گيري مفهوم ويگوتسكي

36.  آزمون هاي پورتئوس

37.  آزمون آمادگي تحصيلي مترو پاليتين

38.  تست ساتتوچي

39.  آزمون مكعب كهس

40.  آزمون دمينوها

41.  آزمون آندره ‍ري

42.  هوش آزماي مختلط ژيل

43.  آزمون هوش غيركلامي

44.  آزمون وكسلر بزرگسلان

45.  آزمون هوش الف

46.  راهنماي آزمون هوش الف

47.  ريون سياه وسفيد

48.  آزمون حافظه 15كلمه اي

49.  آزمون هوشي وكسلر كودكان

50.  آزمون هوشي كتل (مقياس فرم3-فرم (a

51.  آزمون هوشي كتل (مقياس 2-فرم الف

52.  آزمون هوشي كتل(مقياس 2-فرم ب

53.  آزمون هوشي كتل

54.  آزمون ويسكانسين

55.  آزمون حافظه بصري كيم كاراد

56.  آزمون بندر گشتالت

57.  ابزار سنجش خانواده

58.  پرسشنامه رضايت زناشويي

59.  مقياس ارزيابي انطباق پذيري وهمبستگي خانواده

60.  مقياس خرسندي زناشويي

61.  مقياس سازگاري زن وشوهر

62.  شاخص رضايت زناشويي

63.  پرسشنامه تعارضات زناشويي

64.  آزمون سازگاري زناشويي لاك والاس

65.  شاخص بي ثباتي ازدواج واحتمال طلاق

66.  مقياس خانواده اصلي

67.  پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر

68.  مقياس رويدادهاي رابطه نامزدي

69.  مقياس همدم طلبي-دوري گزيني

70.  شاخص هاي روابط برادر خواهري

71.  مقياس رابطه ولي-فرزندي

72.  پرسشنامه وقايع وتغييرات زندگي خانوادگي جوانان

73.  مقياس هاي تكنيكهاي تعارض

74.  پرسشنامه فرايند جداشدن-فرديت يافتن

75.  پرسشنامه وابستگي به ديگران

76.  پرسشنامه پرخاشگري

77.  پرسشنامه قاطعيت

78.  پرسشنامه رضايت مراجع و غیره

79.  پرسشنامه قدرت رهبري

80.  پرسشنامه سلامت عمومي((GHQ2مورد

81.  پرسشنامه سازگاري

82.  پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

83.  پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم

84.  پرسشنامه شكيبايي

85.  آزمون هوش هيجاني

86.  آزمون مفهوم خويشتن

87.  آزمون مقياس كنترل راتر(دروني-بروني)

88.  آزمون مقياس خودپنداره راجرز

89.  آزمون رضايت شغلي

90.  پرسشنامه خودپنداره

91.  پرسشنامه سازگاري(دانش آموزان دبيرستاني)

92.  پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس

93.  پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبورگ-راست(گريمس)

94.  مقياس باليني اضطراب وافسردگي (مقياس هد)

95.  مقياس خوشكامي اسينت-هميلتون

96.  پرسشنامه ي راهنماي نياز(GNI)

97.  آزمون تاييدجويي كود كان (CAST )

98.  پرسشنامه ارزشهاي شخصي (P.V.Q )

99.  پرسشنامه سما(سنجش ميزان افسردگي )

100.                      پرسشنامه خلاقيت سنج  (CREE)

101.                      پرسشنامه سنجش سازگاري بل(فرم بزرگسالان)

102.                      پرسشنامه علاقه به ماديات

103.                      پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف وب

104.                      پرسشنامه مقياسهاي  سنجش ادراك خويشتن(SMSP)

105.                      پرسشنامه ي عادتهاي مطالعه پالستاني وشارما(PSSHI)

106.                      پرسشنامه راهنماي نياز دانش آموزان دبيرستاني (GNIPH)

107.                      پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

108.                      پرسشنامه پذيرش اجتماعي

109.                      پرسشنامه  خصوصيات  اخلاقي "وودورث"

110.                      پرسشنامه قضاوت اخلاقي (MJT)

111.                      پرسشنامه بلوغ عاطفي (EMS)

112.                      مقياس ارزشهاي شغلي و خانوادگي (مخصوص دانشجويان)

113.                      مقياس خودپنداره كودكان (CSCS)

114.                      پرسشنامه FSSومقياس نااميدي

115.                      مقياس رغبت سنج تحصيلي-شغلي

116.                      مقياس انگيزه تاييد (AMS)

117.                      مقياس خلق وخوي مالهوترا(MTS)

118.                      آزمون رشد وايلند

119.                      مقياس بلوغ رائو (rsms)

120.                      پرسشنامه تحمل ناكامي (FRTO)

121.                      پرسشنامه انگيزه پيشرفت (ACMT)

122.                      پرسشنامه رضايت از زندگي (ACMT)

123.                      پرسشنامه ابعاد هويت

124.                      آزمون مقياس صميميت

125.                      آزمون جهت گيري آلپورت

126.                      آزمون كنترل عواطف

127.                      آزمون حل مشكل خانواده

128.                      آزمون كيفيت خواب

129.                      آزمون فرسودگي شغلي مسلش

130.                      آزمون مكانيسم هاي دفاعي

131.                      آزمون نقش جنسيت بم

132.                      آزمون اضطراب رقابت در ورزش

133.                      آزمون تصوير فيشر

134.                      آزمون اعتياد به اينترنت

135.                      آزمون روابط عاطفي اعضاي خانواده

136.                      پرسشنامه محيط خانوادگي

137.                      آزمون جمله هاي ناتمام ساكس

138.                      چك ليست بهداشت رواني

139.                      آزمون جمله هاي ناتمام راتر

140.                      اصول يادگيري مطالعه ي بهتر(جزوه)

141.                      راهنماي مقياس مراحل آمادگي براي تغيير واشتياق براي درمان اعتياد

142.                      راهنماي مقياس نگرش والتزام عملي به نماز

143.                      راهنماي پرسشنامه دلايل زندگي

144.                      پرسشنامه هوش اخلاقي

145.                      راهنماي شاخص بهزيستي فردي

146.                      راهنماي پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

147.                      راهنماي آزمون تفاوتهاي معنايي نقش جنسي

148.                      راهنماي مقياس سنجش ترس ازبيمارستان

149.                      راهنماي مقياس دينداري دركار

150.                      راهنماي پذيرش باورهاي غلط مربوط به خشونت خانگي

151.                      راهنماي مقياس امنيت سازماني پرستاران

152.                      راهنماي پرسشنامه خودسنجي هوش معنوي

153.                      راهنماي چندبعدي خشم مربوط به مدرسه

154.                      راهنماي مقياس ارزيابي مربي از رفتاراجتماعي

155.                      راهنماي شخصيتي هگزاكو(2تا)

156.                      مقياس مديريت تعارض

157.                      عملكرد اجتماعي وانطباقي كودك ونوجوان

158.                      چندبعدي شوخ طبعي

159.                      خودافشايي رابطه 

160.                      پرسشنامه خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان

161.                      انگيزه ورزش

162.                      خودكارآمدي اجتماعي  نوجوانان

163.                      چندبعدي جهت گيري ورزشكار   

164.                      پرسشنامه باورهاي مربوط به گذر هراسي

165.                      پرسشنامه تعهدمذهبي

166.                      راهنماي مقياس چندرويكردي گرايش به خودكشي

167.                      رنجش خاص زناشويي

168.                      مقياس خانوادگي زوج هاي شاغل

169.                      ادراك شيوه والدين

170.                      اضطراب پيشرفت تحصيلي

171.                      ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر

172.                      رواسازي مقياس اصلاح شده فراشناخت براي نوجوانان

173.                      بررسي ساختارعاملي –روايي گرايشهاي اجتماعي مطلوب دانشجويان

174.                      بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس خودارزشهاي مركزي

175.                      بررسي روايي پايايي نسخه فارسي پرسشنامه پادوا جمعيت دانشجويان

176.                      بررسي پايايي پرسشنامه پرخاشگري پيش دبستاني وكودكان اروميه

177.                      ساختارعاملي نسخه فارسي مقياس بازبيني شده كمرويي بين دانشجويان

178.                      بررسي ساختارعامل روايي پايايي مقياس وسواس مرگ

179.                      تاكتيك هاي حل تعارض

180.                      مقياس انتظار از ازدواج

181.                      الگوهاي ارتباطات خانواده

182.                      مهارتهاي اجتماعي ماتسون ومقياس عملكرد دختران وپسران دبيرستاني

183.                      مقياس تجربه هاي اوج 

184.                      مقياس نودوستي

185.                      مقياس حس فناپذيري نمادين

186.                      مقياس همدلي عاطفي

187.                      مقياس شكوفايي

188.                      مقياس سخت كوشي

189.                      مقياس خود اثربخشي

190.                      مقياس تنظيم خلق منفي

191.                      مقياس تجديد نظرشده احساس گناه موشر

192.                      مقياس رابطه رمانتيك

193.                      مقياس اعتماد بين شخصي

194.                      مقياس خشم چندبعدي

195.                      مقياس شيوه زندگي

196.                      مقياس ترس ازصميميت

197.                      مقياس خودآشكارسازي بزرگسالان

198.                      مقياس رفتار دوستانه

199.                      مقياس نگراني

200.                      پرسشنامه چندبعدي روابط بدن-خود

201.                      مقياس تكانشوري بارات

202.                      مقياس ارزيابي باورهاي شخصي

203.                      مقياس رفتارشخصي

204.                      پرسشنامه افكار خودكار

205.                      پرسشنامه 4سيستمي اضطراب

206.                      مقياس درجه بندي عزت نفس

207.                      مقياس ترس ازموفقيت گود

208.                      مقياس احساس ناراحتي ازموفقيت

209.                      پرسشنامه عزت نفس

210.                      آزمون منبع كنترل دروني شانس وافراد مسلط

211.                      پرسشنامه رفتار منطقي شركي و وايتمن

212.                      مقياس احساس خواهي مارون زاكرمن

213.                      مقياس اضطراب وجودي گود

214.                      آزمون ادراك تعامل اجتماعي گلاس

215.                      مقياس تاييدخويشتن راتوس

216.                      پرسشنامه وابستگي به ديگران

217.                      مقياس روحيه رقابت –همكاري

218.                      مقياس ارزيابي توانايي جر وبحث بيهوده

219.                      مقياس عشق مثلثي اشتنبرگ

220.                      مقياس اندازه گيري نگرشهاي صميمانه

221.                      مقياس رمانتيك بودن

222.                      مقياس كنار آمدن باخودميشل گوكلن

223.                      مقياس مردانگي –زنانگي ميشل گوكلن

224.                      مقياس درون گرايي –برون گرايي

225.                      مقياس اندازه گيري نوع اختلال هاي رفتاري ميشل گلوكلن

226.                      پرسشنامه شخصيتي برن رويتر

227.                      پرسشنامه شخصيتي تيپa,-ياb

228.                      پرسشنامه رغبت ميشل

229.                      مقياس فاصله اجتماعي يوگاردوس

230.                      سنجش نگرش باروش ترستون

231.                      سنجش نگرش باروش ليكرت

232.                      مقياس عزت نفس روزنبرگ

233.                      مقياس هاي استرس كودرون

234.                      مقياس اشتياق براي برقراري ارتباط

235.                      مقياس پذيرش اجتماعي

236.                      آزمون منبع كنترل نوويكي واستريك لند

237.                      آزمون اضطراب كتل

238.                      مقياس هولمز وراهه براي ارزيابي دگرگونيهاي زندگي 

·        علاوه بر این برخی از آزمون های مهم بالینی و شخصیتی به صورت نرم افزار موجود است.

·        همچنین فیلم های آموزشی در زمینه های مختلف روان شناسی به زبان اصلی و فارسی  در آزمایشگاه قابل دسترس است.

 

                                                             http://psychologyinfo.blogfa.com

 


مطالب مشابه :


**آشنایی با آزمونهای خودپنداره[1]

پرسشنامه خودپنداره بک(bst): این پرسشنامه به شیوه « دسته بندی پرسشها» تدوین شده است.
پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني

پرسشنامه، تست و آزمون‌های خودپنداره خودتوصيف‌گري بدني شامل 9 عامل اختصاصي براي
بررسی مقایسه ای خود پنداره در زنان با وضعیت بارداری ناخواسته وزنان با تجربه موفق در استفاده از ocp

120 پرسشنامه شامل 60 پرسشنامه (الف وب) در اختیار بود که نمرات خود پنداره نمرات خودپنداره بر
مقیاس خودپنداره کودکان

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی - مقیاس خودپنداره کودکان - مقیاس خودپنداره
پرسشنامه ها INVENTORY یا آزمون ها (روانسنجی)

روانشناسي - پرسشنامه ها inventory یا آزمون ها (روانسنجی) مقیاس خودپنداره پیرز-
بررسی مقایسه­ای رابطه عزت نفس، خودپنداره و رضایت زناشویی

روانشناسی و سلامت - بررسی مقایسه­ای رابطه عزت نفس، خودپنداره و رضایت زناشویی - Cognitive Behavioural
مقیاس خودپنداره کودکان(SC)

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - مقیاس خودپنداره کودکان(SC) - پذیرش فصل 4 پایان نامه و
تستهاي موجود در آزمايشگاه روان شناسي پيام نور مركز بهشهر

پرسشنامه ها و آزمون های موجود پرسشنامه خودپنداره. 91. پرسشنامه سازگاري
برچسب :