لوازم یدکی و قیمت قطعات ون غزال و سوبول.

استکان تایپیت سفارش عربی AINA  آلمان برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۰  حرفه ای ۰۰۰   ۱۸

به شماره فنی

677563.jpg 

ایل پمپ ZMZ سفارش عربی  ZF  آلمان برای ون غزال  روسیه اصلی ۰۰۰   ۱۷۰ چهار پیچ حرفه ای   ۰۰۰   ۳۵۰

 به شماره فنی

آب پخش کن واتر پمپ ZMZ سفارش عربی آلمینیومی برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰  ۱۵ حرفهای ۰۰۰    ۳۵

 

آینه بغل راننده با راهنما  GAZ برای ون غزال روسی  اصلی  ۰۰۰   ۱۵۰

 

ارینگ سر میلنگ سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳ حرفه ای ۰۰۰   ۵

 

ارینگ روی باک پمپ بنزین GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۵ حرفه ای ۰۰۰   ۱۰

 

ارینگ بین پمپ ترمز و بوستر ترمز GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳ حرفه ای ۰۰۰   ۵ا

 

اتاق کامل ون غزال GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۰۰۰   ۵

 

استارت گیریبکسی  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه  اقتصادی ۰۰۰   ۲۰۰ حرفه ای   ۰۰۰   ۳۰۰

article.1320036765.t.jpg

آبگیر وایر GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۵ 

022144.jpg

اکسل عقب GAZ برای ون غزال روسیه  ۲۷۰۵  اصلی  ۰۰۰   ۳۰۰

 

اکسل جلو GAZ برای ون غزال روسیه  ۲۷۰۵ اصلی   ۰۰۰  ۶۰۰

 

بوبین موتور سفارش عربی  BOSCH آلمان برای ون غزال اصلی ۰۰۰   ۵۰ حرفه ای ۰۰۰   ۷۵

122250.jpg

بلبرینگ شفت کوتاه گیریبکس سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه اصلی ۰۰۰   ۲۵ حرفه ای ۰۰۰   ۳۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ شفت بلند گیریبکس سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۶۰ حرفه ای ۰۰۰   ۱۱۰

home_bearings.jpg

بلبرینگ درب کشوئی سفارش عربی VPZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴ حرفه ای ۰۰۰   ۱۰

home_bearings.jpg

بلبرینگ کوچک چرخ جلو سفارش عربی VPZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۰ حرفه ای ۰۰۰   ۳۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ کوچک چرخ عقب سفارش عربی GPZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۵ حرفه ای ۰۰۰   ۳۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب  سفارش عربی GPZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰ اصلی ۰۰۰   ۴۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ واترپمپ ۴۰۶ سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰ حرفه ای ۰۰۰  ۴۵

054069.jpg

بلبرینگ واترپمپ ۴۰۵ سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۰ حرفه ای ۰۰۰   ۴۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ کوچک دینام سفارش عربی VPZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ بزرگ دینام سفارش عربی GPZ برای ون غزال روسیه  اصلی  ۰۰۰   ۲۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ کلاچ VPZ  برای ون غزال روسیه   ۳۲۲۱  اقتصادی ۰۰۰   ۳۰ اصلی ۰۰۰   ۴۵ حرفه ای ۰۰۰   ۷۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ کلاچ با ذغال GPZ برای ون غزال روسیه اقتصادی ۰۰۰۴۵  اصلی ۰۰۰   ۶۰ حرفه ای تمام فلز ۰۰۰   ۱۶۰

article.1273816902.t.jpg

بلبرینگ پنیون سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۰ حرفه ای ۰۰۰  ۶۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ کرانویل سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰ حرفه ای۰۰۰   ۶۵

home_bearings.jpg

بلبرینگ ته میلنگ سفارش عربی GPZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۷ حرفه ای۰۰۰   ۲۰

home_bearings.jpg

بلبرینگ دنده ریر گیریبکس سفارش عربی LBP برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۱۵ حرفه ای۰۰۰   ۳۰

home_bearings.jpg

بوش استارت ZMZ برای ون غزال روسیه  ۲۷۰۵  اصلی ۰۰۰   ۱۰ حرفه ای۰۰۰   ۱۵

 

بوش کمک فنر سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۵ حرفه ای ۰۰۰   ۷

 

بوش پلاستیکی شیش پدال کلاچ GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳ حرفه ای۰۰۰   ۵

 

بوش پلاستیکی پدال ترمز GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۵ حرفه ای ۰۰۰   ۲۵ 

 

بوش میله اوانس ریتارد ZMZ برای ون غزال روسیه  صلی  ۰۰۰   ۴۰ حرفه ای ۰۰۰   ۶۰

 

 بوش زیر چرخ دنده میلنگ ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰

 

 بوش فنر ۳۳۰۲  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۵ حرفه ای با غامه ۰۰۰   ۶۵

 

 بوش شاطون سفارش عربی ZMZ  برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۰ حرفه ای ۰۰۰   ۱۲

 

بوستر ترمز ۳۳۰۲  ZMZ برای ون غزال روسیه  اقتصادی ۰۰۰   ۱۸۰ اصلی ۰۰۰   ۱۸۰ حرفه ای۰۰۰   ۱۸۰

article.1279695917.t.jpg

بلوک سیلندر سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه اصلی ۰۰۰   ۶۰۰ حرفه ای۰۰۰   ۹۰۰

 

بادگیر رادیاتور GAZ برای ون غزال روسیه ۲۷۰۵ اصلی  ۰۰۰   ۵۵  

 

باک بنزین قدیمی  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۰۰

 

پمپ ترمز GAZ برای ون غزال روسیه اقتصادی ۰۰۰   ۱۴۰ اصلی۰۰۰   ۱۴۰ حرفه ای۰۰۰   ۱۴۰ 

article.1270626066.t.jpg

پمپ آب بخاری GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۲۰

 

پمپ کلاچ بالا ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۷۰

article.1320036608.t.jpg

پمپ کلاج پایین ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۶۰

 

 پمپ ترمز چرخ عقب GAZ  برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴۵ حرفه ای۰۰۰   ۶۵

 

پمپ زنجیر سفت کن ZMZ برای ون غزال روسیه  اقتصادی ۰۰۰   ۲۵ اصلی۰۰۰   ۴۵ حرفه ای۰۰۰   ۶۵

069437.jpg

پمپ هیدرولیک سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۵۰

 

پمپ آب مخزن شیشه شور GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۱۰

 

پمپ بنزین کامل سفارش عربی ZMZ  آلمان برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۲۰۰

article.1320036835.t.jpg

پمپ  ABS آلمانی BOSCH  برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۶۵۰

 

پمپ بنزین VDO  آلمان برای ون غزال روسیه ۳۲۲۱  حرفه ای ۰۰۰   ۴۰

 

پیچ بلند ریل زنجیر موتور ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۵

 

پیج کوتاه ریل زنجیر موتور  ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۵

 

پیچ چرخ GAZ برای ون غزال روسیه   حرفه ای۰۰۰   ۱۰

 

پیچ سرسیلندر  ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۱۰

 

پیچ و محرک تنظیم لنت ترمز عقب  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰  

حرفه ای۰۰۰   ۴۰

 

پیچ بلند فولادی کشوئی هرز گرد GAZ برای ون غزال روسیه   حرفه ای ۰۰۰   ۳

 

پیچ منفولد دود به سرسیلندر ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۳

 

پیچ برنجی گلوئی اگزوز  GAZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۷

 

پیچ گاردن GAZ برای ون غزال روسیه  ۲۳۱۰  حرفه ای  ۰۰۰   ۵

 

پیچ و مهره چرخ  GAZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۱۲

 

پیچ تخلیه آب رادیاتور  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۰

 

پایه کمک فنر عقب روی شاسی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۵۵

 

پایه کمک فنر جلو روی شاسی  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۵۵

 

پایه هیدرولیک ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴۰

 

پایه آلمینیومی آینه  ۳۲۲۱  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۰

 

پایه دینام ۴۰۵۲۲ ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴۰

 

پروانه  ۱۰  پر رادیاتور ZMZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۴۵

015266.jpg 

 پیستون ۲ واشره پمپ کلاچ پایین GAZ  برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۲۰

 

پیستون ضد خش سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۲۵۰

 

پلوس  شرکت GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۲۰ حرفه ای ۰۰۰   ۱۸۰

 

پولک آب موتور سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه اقتصادی ۰۰۰   ۵ اصلی ۰۰۰   ۱۰ حرفه ای ۰۰۰   ۱۲

 

توپی جرخ جلو  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۹۰

 

توپی چرخ عقب GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۲۰

 

تیغه برف پاک کن  فلزی برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۸

article.1270535711.t.jpg

تسمه پروانه ROBINA چک ZMZ  اصلی برای ون غزال روسیه  اصلی  ۰۰۰   ۲۵

132833.jpg

ترموستات برنجی برای ون غزال روسیه  اقتصادی ۰۰۰   ۲۰ اصلی ۰۰۰   ۲۵ حرفه ای۰۰۰   ۳۵

669699.jpg

جعبه فیوز هنشرلی باکالیتی GAZ برای ون غزال روسیه اقتصادی  ۰۰۰   ۵ اصلی۰۰۰   ۲۵

 

چراغ سیار GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی۰۰۰   ۲۵حرفه ای ۰۰۰   ۴۵

 

چراغ داخلی بالای سر راننده GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۵

 

چراغ کم مصرف سالن عقب GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴۵

 

چراغ جلو شیشهای راننده GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۵۰

 

چراغ داخل موتور GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۵

 

چراغ پله سالن GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۵

 

چراغ خطر شاگرد عقب اصلی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۹۰

 

 چراغ پلاک عقب GAZ وبرای ن غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۵

 

 چرخ دنده زنجیر سفت کن موتور قابل تعمیر ZMZ  برای ون غزال روسیه اقتصادی ۰۰۰   ۴۵ اصلی  ۰۰۰   ۶۰حرفه

 ای ۰۰۰   ۱۲

136097.jpg

چرخ دنده میل سوپاپ سفارش عربی ZF آلمانبرای  ون غزال اصلی  ۰۰۰   ۳۰ حرفه ای ۰۰۰  ۴۵

 

چرخ دنده کوچک میله آوانس ریتارد ZF آلمان برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۵ حرفه ای ۰۰۰   ۴۵

 چرخ دنده بزرگ میله آوانس ریتارد ZF آلمان برای ون غزال روسیه اصلی ۰۰۰   ۶۵ حرفه ای ۰۰۰   ۹۰

چرخ دنده سر میلنگ ZF آلمان برای ون غزال روسیه اصلی ۰۰۰   ۵۰ حرفه ای ۰۰۰   ۷۵

 

چپقی وایر  ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۶ حرفه ای ۰۰۰   ۱۰

 

چهار شاخ گاردن کامل GAZ برای ون غزال روسیه اقتصادی ۰۰۰   ۲۰ اصلی ۰۰۰   ۳۰ حرفه ای ۰۰۰   ۴۵

article.1320036693.t.jpg

حلالی میل سوپاپ ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۰ حرفه ای ۰۰۰  ۱۵

 

خار سوپاپ سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۵

 

خار بلبرینگ واترپمپ ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۱۰

 

 خار سر میلنگ سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۲۰

 

 خنک کن روغن موتور GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴۰

 

 خنک کن روغن هیدرولیک GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۵

 

 دنده عقب گیریبکس سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه حرفه ای ۰۰۰   ۹۰

 

 دنده ایل پمپ سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه حرفه ای ۰۰۰   ۵۰

 

دنده زیر سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال  روسیه حرفه ای  ۰۰۰   ۲۵۰

 

دنده هرز گیریبکس سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه حرفه ای ۰۰۰   ۶۵

 

دنده سه و چهار گیریبکس سفارش عربی ZF آلمان برای  ون غزال روسیه حرفه ای  ۰۰۰   ۹۰

 

دنده دیشلی سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۳۰۰

 

دنده برنجی سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه حرفه ای  ۰۰۰   ۲۰

 

دنده استارت آصلی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۴۵

 

دنده کشوئی گیریبکس سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال  روسیه حرفه ای ۰۰۰   ۱۲۰

 

دنده یک و دو گیریبکس سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال  روسیه حرفه ای  ۰۰۰   ۱۲۰

 

درب انبساط با سوپاپ آلمانی GAZ برای ون غزال روسیه  اقتصادی ۰۰۰   ۸ اصلی ۰۰۰   ۱۲ حرفه ای ۰۰۰   ۲۰

 

درب جلو راننده GAZ برای ون غزال روسیه ۲۷۰۵  اصلی ۰۰۰   ۳۰۰

 

درب عقب سمت شاگرد GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۰۰

 

درب باک بنزین اصلی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲

 

درب سوپاپ آلمینیومی ZMZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۱۰۰

 

درب پوش پیچ تنظیم لنت عقب GAZ برای ون غزال  روسیه اصلی  ۰۰۰   ۱۰

 

درب عقب سمت راننده  GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۰۰

 

درب جلو شاگرد  GAZ برای ون غزال روسیه  ۲۷۰۵  اصلی ۰۰۰   ۳۰۰

 

درب کشوئی GAZ  ۲۷۰۵ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰۰

 

دسته بوق و برف پاک کن GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۵

 

دسته راهنما  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۵

 

دسته گیریبکس  GAZ برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۳۵

 

دسته موتور  GAZ برای ون غزال روسیه  اقتصادی ۰۰۰   ۱۵ اصلی ۰۰۰   ۲۵

 

دستگیره درب عقب سمت راننده GAZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۳۵

 

دستگیره بیرونی درب کشوئی فلزی GAZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۲۰

 

دستگیره داخلی درب کشوئی  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۰

 

دستگیره درب جلو  GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۲۰

 

دیسک چرخ سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۱۵۰

article.1270631148.t.jpg

دیسک کلاچ شاخک دار سفارش عربی ZMZ برای ون غزال  روسیه  حرفه ای ۰۰۰   ۱۶۰

article.1317729654.t.jpg

دیسک کلاچ سفارش عربی  VALEO  برای ون غزال فرانسه اقتصادی  ۰۰۰   ۱۶۰

article.1301921597.t.jpg

دوشاخه کلاچ سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰  ۲۵

 

دوشاخه ریلی درب کشوئی GAZ برای ون غزال روسیه  اصلی ۰۰۰   ۳۰

 

دریچه هوا منیفولد ZF برای ون غزال روسیه اصلی  ۰۰۰   ۲۵۰

697606.jpg

 ذغال استارت BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه حرفه ای ۰۰۰   ۵

 

ذغال ماهک سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه حرفه ای ۰۰۰   ۱۰

 

ذغال کلاچ چدنی سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

 راهنمای روی گلگیر جلو GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

 

راهنمای روی آینه GAZ برای ون غزال روسیه  ۳۲۲۱   ۰۰۰   ۱۵

 

راهنمای جلو شاگرد GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

 

ریل پایین درب کشوئی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

ریل وسط درب کشوئی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۳۰

 

ریل بالا درب کشوئی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

ریل زنجیر موتور  اصلی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

ریل زنجیر موتور ون غزال روسیه.

رینگ موتور  keno آمریکائی برای ون غزال  ۰۰۰   ۱۷۰

065919.jpg

رام موتور GAZ برای ون غزال روسیه ۳۲۱۰   ۰۰۰   ۱۵۰

 

رام گیریبکس GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

رل برینگ شفت کوتاه سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه   ۵۰۰   ۱

 

رل برینگ سفارش عربی دنده هرز GAZ برای ون غزال روسیه   ۸۰۰

 

رادیاتور بخاری GAZ برای ون غزال روسیه ۳۲۲۱   ۰۰۰   ۶۰

 

رادیاتور آلمینیوم ۳لول سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰    ۲۰۰

 

رگلاتور سوخت BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۳۰

 

زنجیر موتور سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

140003.jpg

زانوئی رادیاتور GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸

 

زانوئی برنجی ریل سوخت ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

سنسور دمای آب کامپیوتر ۵۲۲۶  برای ون غزال روسیه  ۰۰۰   ۱۵

009240.jpg

 سنسور ایر مس SIEMENS آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۸۰

 

سنسور دریچه هوا BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

013512.jpg

ساسات برقی BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه  ۰۰۰   ۱۳۰

013986.jpg

سنسور دور شمار روی گیریبکس GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۵

022540.jpg

سنسور میل سوپاپ BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵ 

021655.jpg

سنسور کوبش  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۷۵

013988.jpg

سنسور اکسیژن SIEMENS آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۸۰

 

سنسور سر میلنگ  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۷۵

013999.jpg

سنسور چراغ دنده عقب  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

 

سینی نگه دارنده کاسه نمد ته میلنگ  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

سینی جلو سرسیلندر ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

022298.jpg

سینی نکه دارنده لنت عقب ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵۰

 

سینی سر میلنگ   ۲۷۰۵ ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰۰

 

سینی ته سرسیلندر ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۵

022299.jpg

سوپاپ سفارش عربی SM آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

سوپاپ سفارش عربی SM آلمان برای ون غزال روسیه دستی   ۰۰۰   ۲۴۰

 

سوپاپ روی دفرانسیل  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

سوپاپ بوستر  GAZ برای ون غزال روسیه    ۰۰۰   ۱۰

 

سیم درب موتور ( کاپوت )  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

 سیم گاز سفارش عربی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

سیم وایر با آبگیر و چپقی BERO آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸۰

139886.jpg

سیم وایر روسی   ۳۲۲۱ ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۲

article.1270536919.t.jpg

سیم ترمز دستی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

سپر جلو اصلی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵۰

 

سپر عقب رنگ شده اصلی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۴۰

 

سیلندر کاملترمز چرخ جلو GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵۰

 

سوزن انژکتور SIEMENS آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸۰

 

سه راهی آب رادیاتور فلزی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

سرسیلندر کامل سفارش عربی با سوپاپ فنر و خار و میل سوپاپ ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۰۰۰   ۱

 

سیبک جلوبندی سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

سویچ استارت GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸۵

 

سیت فولادی سفارش عربی ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸

 

شیشه درب عقب GAZ برای ون غزال روسیه  ۰۰۰   ۹۰

 

شیشه بزرگ آینه با قاب کامل GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

شیشه کوچک آینه GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

شیشه بزرگ سالن GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۹۰

 

شیشه لچکی درب جلو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۷۰

 

شیشه جلو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵۰

 

 شیشه سقف  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸۰

 

شیشه متحرک درب جلو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۷۰

 

شیشه متحرک پنجره واشو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۵

 

شیشه ثابت پنجره واشو GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

 شیشه انتهای سالن  GAZ  برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

شلنگ ترمز جلو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

شلنگ روغن خنک کن GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

شلنگ هیدرولیک اصلی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۰

 

شلنگ کلاچ  GAZ برای ون غزال روسیه    ۰۰۰   ۱۰

177662.jpg

شیر بخاری GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۹۰

 

شیر روغن خنک کن GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

 شیر بلوک سیلندر سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰

 

شیش کلاچ پایین سفارش عربی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

شیش کلاچ بالا GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

شفت کوتاه سفارش عربی ZF  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵۰

 

شفت بلند سفارش عربی گیریبکس ZF آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۲۰

 

شاسی کامل GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۰۰۰   ۲

 

شمع موتور  FORCH برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

031243.jpg624228.jpg

شیم برای شیم گیری اکسل جلو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲

 

شبرنگ روی سپر عقب  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

146764.jpg

شاطون سفارش عربی  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

طلق خطر عقب ۲۷۰۵   GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۵

 

صفحه کیلومتر ا صلی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵۰

 

صافی داخل باک  BOSCH آلمان ۳۲۲۱ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

 

صندلی ( MB140 ) آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰

 

 صفحه کلاچ  اصلی ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

ضربه گیر بین اطاق وشاسی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

فیلتر بنزین پلاستیکی مگنت دار  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

article.1270536674.t.jpg

فیلتر بنزین رزوه ای مگنت دار  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 article.1270536674.t.jpg

فیلتر هوا اصلی فوم برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

article.1300435750.t.jpg

فیلتر قابل شستشو   GAZ روسیه برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۵

 

فیلتر روغن موتور ۸ سوراخ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۶

 article.1270536081.t.jpg

فولی میلنگ بالانس شده  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۸۰

 

فولی میلنگ بالانس شده دوبل کولری  ZMZ برای ون غزال روسیه ۰۰۰ ۱۸۰

 

فولی واتر پمپ باکالیتی ۴۰۶   ZMZ برای ون غزال روسیه ۰۰۰ ۴۰

016557.jpg

فولی واتر پمپ فلزی ۴۰۵۲۲   ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۰

 

فنر سوپاپ بزرگ  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

فنر سوپاپ کوچک  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

فنر گاز دریچه هوا ZMZ  برای ون غزال ۴۰۵۲۲ روسیه   ۰۰۰   ۲۰

 

فنر پدال کلاچ و ترمز   GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

فیوز وایر ( چپقی )  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۶

 

فیوز هنشرلی اصلی GAZ  برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲

 

فرایویل سفارش عربی  ZMZ آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵۰

 

فیبرو فنر واترپمپ  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

003013.jpg

قفل شیشه واشو سالن  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

 

قفل درب کشوئی  GAZ برای ون غذال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

قفل منجید گاردن  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

قفل کن پیچ چرخ دنده زنجیر موتور ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

قفل درب موتورر GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

قاب فرمان  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۹۰

 

قاب شیشه سقف با شیشه کامل GAZ برای ون غزال روسیه  ۰۰۰   ۱۹۰

 

قالپاق پمپ زنجیر موتور  ZMZ برای وت غزال روسیه   ۰۰۰  ۳۰

 

قالپاق چرخ جلو GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

 

قیفی سر گیریبکس سفارش عربی ZF  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۷۰

 

 کاسه نمد چرخ عقب  elring آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

 

کاسه نمدپمپ آب بخاری  SOPTEX آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۵

 

کاسه نمد پمپ هیدرولیک  SOPTEX آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

کاسه نمد سوپاپ  ROBINA چک برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۶

 

کاسه نمد ته گیریبکس  SOPTEX آلمان برای وم غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

 

کاسه نمد چهار شاخ گاردن اصلی برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲

 

کاسه نمد جعبه فرمان  SOPTEX آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

کاسه نمد سر میلنگ  elring آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

کاسه نمد ته میلنگ  elring آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۲

014835.jpg

کاسه نمد سر گیریبکس  SOPTEX آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

 

کور کن روی گیریبکس  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

 

کلید  خام سویچ استارت  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

کلید خام دربها GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

کشوئی هرزگردتسمه پروانه اصلی GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰

 

کشوئی گیریبکس سفارش عربی ZF  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۲۰

 

کرانویل و پنیون قدرتی  ZF  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵۰

 

کرانویل پنیون سرعتی  ZF  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰۰

 

کاربراتور  PEIKER برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵۰

 

کاپوت ( درب موتور )  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۹۰۰

 

کامپیوتر  SIEMENS آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵۰

 

کارتل سفارش عربی  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۲۰

 

کمپرسورکولر  SANDEN ژاپن برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵۰

 

کمک فنر امریکائی برای ون غزال روسیه  ۰۰۰   ۳۵

702723.jpg

کفی میل سوپاپ  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

کله گاوی کامل  GAZ  برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۶۵۰

 

گرد گیر سیبک فرمان GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵

 

گردگیر میل فرمان GAZ  برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

 

گرد گیر پمپ کلاچ پایین GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲

 

گرد گیر لیور دنده  GAZ برای ون غزال روسیه

 

گلدونی ته موتور ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰۰

 

گلدونی گیریبکس  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰۰

 

گیت سوپاپ سفارش عربی  ZMZ برای ون غزال روسیه ۰۰۰ ۱۰

 

گاردن کامل سفارش عربی  GAZ  برای ون غزال روسیه ۰۰۰   ۴۰۰

article.1317984770.t.jpg

گیریبکس کامل  اصلی ZF  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۰۰۰   ۱

 

لوازم روغن ریزی پمپ هیدرولیک  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰

 

لوازم روغن ریزی جعبه فرمان   آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۰

 

لوازم کامل گیریبکس سفارش عربی  آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۹۰

 

لوارم پمپ کلاچ پایین  برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴

 

لوازم واتر پمپ ۴۰۶۱  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۶۰

 

لوازم سوزن انژکتور  SIEMENS آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

لوازم پمپ کلاچ بالا  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸

 

لوازم اکسل جلو اصلی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۲۵

027533.jpg

لوازم اکسل عقب  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۵۰

 

لوازم ترمز چرخ جلو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

لوازم پمپ ترمز سفارش عربی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

لوازم ترمز چرخ عقب  BOSCH آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲

 

لوازم بوستر ترمز  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۵

 

لنت جلو ایرانی پارس برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

لنت جلو اصلی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۵

article.1270632027.t.jpg

لنت عقب بدون کفشک اصلی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۴۵

 

لنت عقب کامل اصلی با کفشک  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۸۰

 

لنت صفحه کلاچ  بZMZ رای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

لوله مسی روغن ترمز  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

لوله برگشت روغن درب سوپاپ ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

لاستیک بین شیشه واشو  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۱۰

 

موتور کامل اصلی  ZMZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۰۰۰   ۲

 

میلنگ سفارش عربی  ZMZ اصلی برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰۰

 

ماهک گیریبکس سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۳۰

 

مکانیزم داخل قفل درب اصلی  GAZ  برای ون غزال روسیه   ۰۰۰   ۲۵

 

مکانیزم بیرونی قفل درب اصلی  GAZ برای ون غزال روسیه   ۰۰۰  


مطالب مشابه :


فروش ویژه ون غزال 14 نفره روسی.

تعدادی ون غزال تحویل ۱۳۹۳ صفر کیلومتر ساخت شرکت GAZ فدراتیو روسیه سازگار با. شرایط آب و هوای ایران تحویل از کارخانه. اعطای نمایندگی فروش قطعه یدکی و
لوازم یدکی و قیمت قطعات ون غزال و سوبول.

ایل پمپ ZMZ سفارش عربی ZF آلمان برای ون غزال روسیه اصلی ۰۰۰ ۱۷۰ چهار پیچ حرفه ای ۰۰۰ ۳۵۰. به شماره فنی. آب پخش کن واتر پمپ ZMZ سفارش عربی آلمینیومی
حفظ و نگهداری ون غزال.

حفظ و نگهداری ون غزال. باد چرخها. برای جلو گیری از افزایش مصرف سوخت و جلو گیری از استحلاک و فرسایش سریع لاستیکها. باد چرخهای جلو ۵۰. باد چرخهای عقب ۴۵.
تاكسي «ون» ؛آزمون و خطايي بزرگ

خودرو نامناسب خودروهاي ون در برخي كشورها نظير روسيه، سهم عمده‌اي در حمل و نقل عمومي دارند. اما تفاوت استفاده از آن در ايران و کشورهايي چون روسيه اين است که در آن کشورها،
ون هفت نفره تندر90

قیمت خودرو - ون هفت نفره تندر90 - قیمت جدید خودرو در صفحه نخست www.dayprice.ir - قیمت خودرو.
معرفی خودرو سیباون(عکس+مشخصات فنی)

5 فوریه 2011 ... نوع خودرو مسافري. سيستم ون 11 نفره. کارخانه سازنده China FAW Group Import & Export Corporation. نام تجاري CA6500 CE-CNG. نوع کاربردحمل و
تعمیر موتور (سر سیلندر ) ون غزال و سوبل و ولگا با موتور گروه ZMZ 406 ( نیم موتور بالا ) با تصویر.

قطعات خودرو - تعمیر موتور (سر سیلندر ) ون غزال و سوبل و ولگا با موتور گروه ZMZ 406 ( نیم موتور بالا ) با تصویر. -
ون فاو FAW

نمایندگی گروه بهمن 1553 - ون فاو FAW - مدیریت : مهندس مهدی بهادری - نمایندگی گروه ... طول خودرو5080 سانتي متر; عرض خودرو (بدون آيينه‌هاي جانبي)1820 سانتي متر
برچسب :