دانلود رایگان سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 90 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد  90  همه رشته ها

 

ddg6rin1pnt4rgblnbqe.png

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انساني

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1101 مجموعه زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ کليد سوالات
1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافيايي کليد سوالات
1103 سنجش‌ازدورو سيستم اطلاعات ‌جغرافيايي کليد سوالات
1104 مجموعه زبان‌عربي کليد سوالات
1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادي کليد سوالات
1106 مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي کليد سوالات
1107 مجموعه‌ تاريخ کليد سوالات
1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعي کليد سوالات
1109 فرهنگ ‌و زبانهاي‌ باستاني‌ کليد سوالات
1110 مجموعه‌ زبان‌شناسي کليد سوالات
1111 الهيات‌ و معارف ‌اسلامي ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحديث‌ کليد سوالات
1112 الهيات و معارف ‌اسلامي‌ - فقه و مباني ‌حقوق‌ اسلامي‌ کليد سوالات
1113 الهيات و معارف‌ اسلامي - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامي ‌ کليد سوالات
1114 مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي کليد سوالات
1115 الهيات و معارف‌ اسلامي - فقه شافعي (فقط براي اهل‌ تسنن‌) کليد سوالات
1116 مجموعه فلسفه‌ کليد سوالات
1117 مجموعه‌ علوم‌ تربيتي 1‌ کليد سوالات
1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربيتي ‌2 کليد سوالات
1119 علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني ‌ کليد سوالات
1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کليد سوالات
1121 مجموعه‌ زبان‌ انگليسي کليد سوالات
1122 مجموعه زبان‌ روسي‌ کليد سوالات
1123 مجموعه علوم تربيتي 3 کليد سوالات
1124 مجموعه‌ زبان‌ آلماني کليد سوالات
1125 مجموعه مديريت جهـانگردي کليد سوالات
1126 مجموعه‌ حقوق‌ کليد سوالات
1127 مجموعه ايرانشناسي کليد سوالات
1129 زبان و ادبیات اردو کليد سوالات
1130 مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل کليد سوالات
1132 باستان‌ شناسي‌ کليد سوالات
1133 مجموعه‌ روان شناسي کليد سوالات
1134 حسابداري کليد سوالات
1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کليد سوالات
1138 مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعي ‌ کليد سوالات
1139 مددكاري‌ اجتماعي ‌ کليد سوالات
1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌ کليد سوالات
1142 مجموعه‌ مديريت‌ کليد سوالات
1146 مجموعه محيط زيست کليد سوالات
1148 مجموعه مديـريت‌ اجرايي‌ کليد سوالات
1152 مجموعه مدرسي معارف اسلامي کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1201 مجموعه‌ زمين‌ شناسي‌ کليد سوالات
1202 مجموعه ‌‌ژئوفيزيك و ‌هواشناسي‌ کليد سوالات
1203 مجموعه‌ شيمي‌ کليد سوالات
1204 مجموعه فیزیک کليد سوالات
1205 مجموعه فتونیک کليد سوالات
1206 مجموعه زيست شناسي کليد سوالات
1207 مجموعه‌ آمار کليد سوالات
1208 مجموعه‌ رياضي کليد سوالات
1208 مجموعه‌ رياضي کليد سوالات
1209 علوم‌ كامپيوتر کليد سوالات
1215 علوم محیط زیست کليد سوالات
1216 مجموعه زيست‌ شناسي دريا کليد سوالات
1217 علوم‌ دريايي ‌و اقيانوسي‌ - فيزيك‌دريا کليد سوالات
1218 مجموعه تاريخ و فلسفه‌ علم‌ کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1251 مجموعه‌ مهندسي‌ برق عصر جمعه کليد سوالات
1251 مجموعه‌ مهندسي‌ برق کليد سوالات
1253 مجموعه ‌مهندسي‌ نفت کليد سوالات
1255 ‌مجموعه مهندسي پليمر کليد سوالات
1256 مجموعه مهندسي معماري كشتي کليد سوالات
1257 مهندسي‌ شيمي‌ کليد سوالات
1258 مهندسي ‌شيمي - مخازن‌ هيدروكربوري کليد سوالات
1259 مجموعه مهندسي‌ صنايع‌ کليد سوالات
1260 مهندسي صنايع‌ کليد سوالات
1262 مديريت در سوانح طبيعي کليد سوالات
1263 مهندسي ‌عمران - نقشه‌برداري کليد سوالات
1264 مجموعه ‌مهندسي ‌عمران کليد سوالات
1266 مجموعه دریانوردی کليد سوالات
1267 مجموعه‌ مهندسي‌ مكانيك‌ کليد سوالات
1268 مجموعه‌ مهندسي‌ معدن‌ کليد سوالات
1272 مجموعه‌ مهندسي‌ مواد کليد سوالات
1273 مهندسي مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوري) کليد سوالات
1276 مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT کليد سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر کليد سوالات
1277 مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر صبح شنبه کليد سوالات
1279 مجموعه‌ مهندسي‌ هوا فضا کليد سوالات
1283 مهندسي ‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي‌ کليد سوالات
1284 مهندسي‌ نساجي - شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف‌ کليد سوالات
1285 مهندسي‌ شيمي ‌- بيوتكنولوژي‌ -  داروسازي کليد سوالات
1286 مهندسي‌ پليمر - صنايع‌ رنگ‌ کليد سوالات
1287 مهندسي ‌طراحي‌ محيط زيست‌ کليد سوالات
1288 مديريت‌ نساجي‌ کليد سوالات
1289 مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز کليد سوالات
1290 مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون کليد سوالات
1291 مهندسي مكاترونيك کليد سوالات
1292 مهندسي ايمني و بازرسي فني کليد سوالات
1293 مهندسي شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1301 مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کليد سوالات
1302 مجموعه مهندسی کشاورزی آب کليد سوالات
1303 مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کليد سوالات
1304 مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي کليد سوالات
1305 مهندسي كشاورزي - علوم باغباني کليد سوالات
1306 مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي کليد سوالات
1307 مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري کليد سوالات
1308 مهندسي كشاورزي - علوم خاك کليد سوالات
1309 مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طیور کليد سوالات
1310 مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی کليد سوالات
1311 مجموعه مهندسی منابع طبيعي - شيلات کليد سوالات
1312 مجموعه مهندسي منابع طبيعي - چوب کليد سوالات
1313 مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي کليد سوالات
1314 مهندسي كشاورزي - حشره‌ شناسي كشاورزي کليد سوالات
1315 مهندسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي کليد سوالات
1317 مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست کليد سوالات
1319 مهندسي كشاورزي - مكانيك ماشينهاي كشاورزي کليد سوالات
1320 هواشناسي كشاورزي کليد سوالات
1321 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان مطالب مشابه :

کلید آزمون کارشناسی ارشد 90 مجموعه مهندسی کامپیوتر

کلید آزمون کارشناسی ارشد 90 سوالات کارشناسی ارشد. آزمون فراگیر ارشد کامپیوتر
دانلود سوالات آزمون ارشد كامپيوتر 90

دانلود سوالات آزمون ارشد دانلود سوالات آزمون ارشد كامپيوتر 90 . کامپیوتر.(
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 90 - نوبت دهم

نمونه سوالات رشته کامپیوتر - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 90 - نوبت دهم - نمونه
دانلود رایگان سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 90 همه رشته ها

نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد 90 همه
سوالات کنکور ارشد it (فناوری اطلاعات) دولتی 93 با پاسخ تشریحی

کنکور ارشد کامپیوتر و فناوري اطلاعات - سوالات کنکور ارشد it 90/04/31 90/02/01 - 90/02/31
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 90-91

نمونه سوالات رشته کامپیوتر نیمسال اول 90-91 - نمونه سوالات رشته سوالات کنکور ارشد.
سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

والات آزمون ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر جزوات طراحان سوالات ارشد 90
دانلود نمونه سوال رشته کامپیوتر

دانلود نمونه سوال رشته کامپیوتر - سوالات کارشناسی کلید اولیه ارشد 94 - سوالات دکتری 90-91
برچسب :