پاسخ تمرینهای فصل دو فیزیک پیش (دینامیک )

پاسخ تمرين هاي فصل دوم

1-براساس قانون سوم نيوتن,به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:4200c.jpg

الف)نيروهاي واردبريك شخص هنگامي كه يك اتومبيل راهل مي دهدونيروهاي واردبراتومبيل چگونه است؟

ب)نقش نيروهادرهنگام راه رفتن روي زمين چگونه است؟

جواب:

الف)هنگامي كه شخص اتومبيل راهل مي دهد,شخص بهاتومبيل نيروي Fراوارد مي كند(نيروي كنش)واتومبيل نيز درمقابل نيروي 'F رادرخلاف جهت نيروي شخص وبرابر آن به اووارد مي سازد(نيروي واكنش).

درنتيجه اتومبيل به جلووشخص به عقب رانده مي شود.دراين حال شخص براي جلوگيري ازرانده شدن به عقب باكف كفش خودبه زمين نيروي f  راواردمي سازد.(اين نيرونيزكنش است).درمقابل زمين نيز درجهت خلاف نيروي پاي شخص يعني به طرف جلووبرابرآن به شخص نيروي ' f  راوارد ميكندودرنهايت شخص مي توانداتومبيل رابه جلوهل ميدهد.توجه كنيدكه براي حركت اتومبيل بايد F باشد.بديهي است اگرزمين سرباشدf=0 شده وشخص قادربه حركت در آوردن اتومبيل نخواهدشد.

ب)موقعي كه روي سطح زمين راه ميرويم,باكف پاي خودبه زمين وبه طرف عقب نيروواردمي كنيم.درمقابل زمين نيزروبه جلوبه مانيروواردمي كند.نيروي واكنش زمين به طرف جلوسبب مي شودكه مابه جلوحركت كنيم ودرهمين موقع زمبن نيزدراثرنيروي واردازكف كفش,به طرف عقب حركت مي كند.اماچون جرم زمين درمقابل جرم مابسياربزرگ است حركت آن بسيارناچيزبوده وپيدانيست.

2-به جسمي به جرم100kg نيروي ثابتF دراستاي قائم به طرف بالاوارد مي شود.جسم ازحال سكون باشتاب 5m/s2 به طرف بالا حركت مي كندوپس از20s نيرويF حذف مي شود.

الف)مقدارنيرويF  راتعيين كنيد.

ب)ارتفاعي كه جسم بالامي رود؟ g=10m/s2 (ازمقاومت هواچشم پوشي كنيد).

جواب الف)image016.gif

 

y ارتفاعي است كه جسم تحت نيرويF بالا مي رود.باقطع اين نيروجسم متوقف نمي شود.زيراداراي سرعت اوليه است ومسافتي نيزبا شتاب(g- )بالا مي رود.(مشابه حركت پرتابي درراستاي قائم).سرعت جسم هنگام قطع نيروبرابراست با:

V=at+V0=5*20+0=100m/s

ازآنجاخواهيم داشت:image0016.gif

 

كل ارتفاعي كه جسم بالامي رودبرابرخواهدبودبا:

y+y'=1000+500=1500 m

3-يك بازگرسيرك روي طناب مطابق شكل مقابل درحال تعادل است.وزن بازيگر600N است.نيروهاي كشش طناب رامحاسبه كنيد.4227.gif

جواب:

نيروهايT1 وT2 رابرروي محورهاي مختصات تجزيه مي كنيم.دراين صورت نمودارنيروهاي واردبرشخص وطناب به صورت شكل مقابل خواهندبود.چون شخص وطناب ساكن ودرحال تعادل هستند,برايندنيروهاي واردبرآنهادرراستاهاي قائم وافقي صفرخواهندبود.نتيجه مي شود:1.gif

(1)image002.gif

باقرادادن رابطه(1)دررابطه(2)خواهيم داشت:

image006.gif

4-جسمي راباسرعت اوليه V0درامتدادسطح شيب داري كه باافق زاويه  a مي سازدبه بالاپرتاب مي كنيم.ضريب اصطكاك جنبشي جسم وسطح را mk بگيرد.

الف)اين جسم تاچه مسافتي روي سطح بالامي رود؟(برحسب V0 , a , mk  )

ب)اگرجسم به پايين دوباره حركت كند,سرعت أنراهنگام رسيدن به پايين سطح شيبدار V0 , a , mk محاسبه كنيد.

جواب:2.gif

الف)مطابق شكل مقابل درراستاي سطح شيبدارداريم:

image00016.gif

ب)هنگام پايين امدن,نمودارنيروهاي واردبرجسم مطابق شكل مقابل خواهدبود,نتيجه مي شود:3.gif

image035.gif

5-يك كره اي به جرم 20kgرامطابق شكل مقابل توسط كابلي به ديوارقائم وبدون اصطكاك آويزان مي كنيم.نيروي كشش كابل وواكنش ديواررامحاسبه كنيد.4228.gif

جواب:

نمودارنيروهاي واردبركره مطابق شكل مقابل است,نتيجه مي شود:

4.gif

 

 

image054.gif

 

 

 

6-جسمي به جرم 2kg روي سطح شيب داري بازاويه370 نسبت به افق,توسط نيروي افقيF=25N مطابق شكل مقابل به بالا رانده مي شود.ضريب اصطكاك جنبشي جسم باسطح0.2است.شتاب حركت جسم رامحاسبه كنيد.4229.gif

 

 

 

جواب:5.gif

image010.gif

image012.gif

 

 

 

 

 

7-دوسيم موازي حامل جريانهايI1 وI2 درشكل مقابل نشان داده شده اند.جهت نيروي واردبرسيم(1)رابااستفاده ازقاعده دست راست تعيين كنيد.سپس نيروي واردبرسيم(2)رابادوروش:4230.gif

الف)قانون سوم نيوتن

ب)قاعده دست راست مشخص كنيد.

جواب:6.gif

 

ميدان مغناطيسي حاصل ازسيم (2)درمحل سيم(1)برونسواست.لذابااستفاده ازقاعده دست راست,جهت نيروي واردبرسيم(1)مطابق شكل مقابل خواهدبود.

الف) F2 نيرويي است كه سيم(2)به سيم(1)واردمي كند.بنا به قانون سوم نيوتن سيم(1)نيز نيرويي برابر با F2 ولي درخلاف آن به سيم(2)واردخواهدكرد.(نيرويF1)

يعني:

F1=-F2

ب)ميدان مغنا طيسي سيم(1)درمحل سيم(2)درونسواست.لذاباتوجه به قاعده دست راست,جهت نيرويF1 مطابق بند(الف)تعيين مي شود.

8-كتابي رامانندشكل مقابل به ديوارفشرده ايم.(كتاب ساكن است).4231.jpg

الف)أيانيروي اصطكاك بانيروي وزن برابراست؟چرا؟

ب)اگركتاب رابيشتربه ديواربفشاريم أيانيروي اصطكاك تغييرمي كند؟بااين كار چه نيرويي افزايش مي يابد؟

 

 

جواب:

الف)نمودارنيروهاي وارد برجسم مطابق شكل مقابل است.چون كتاب ساكن است,نتيجه مي شود :7.gif

image020.gif

F نيرويي است كه ازطرف دست به كتاب واردمي شودو N واكنش ديواردرمقابل اين نيرواست.ونيز داريم:

image056.gif

پس تازماني كه كتاب ساكن است .نيروي اصطكاك ايستايي بانيروي وزن كتاب برابرخواهد بود.

ب)باتوجه به رابطه نيروي اصطكاك داريم:

image024.gif

نتيجه مي شود,افزايشF تنهانامساوي رابيشترتحقق مي بخشدوتاثيري درfs ندارد.اما N يعني واكنش ديوارباافزايشF بيشتر مي شود.

9-ازيك لوله أتش نشاني آب با آهنگ5kg/s وباسرعت 5m/sبه ديوارمقابل برخورد مي كند.نيروي متوسط واردبرديوارتوسط آب راحساب كنيد.(ازبرگشت آب ازروي ديوارچشم پوشي كنيد).42322.gif

4232.gif

جواب:image039.gif

 

 

10-پره هاي يك بالگرد(هليكوپتر)درهردقيقه900دورمي گردد.كميت هاي زيررابراي پره هامحاسبه كنيد.

الف)دوره،بسامدوسرعت زاويه اي.

ب)سرعت خطي وشتاب مركزگراي نقطه اي كه فاصله آن ازمحوردوران3متراست.

جواب:

الف)image041.gif

 

 

ب)image0041.gif

 

11-يك ماهواره درچه فاصله اي ازمركززمين بايد قرارگيرد،تاهمواره دريك نقطه دربالاي خط استواباشد؟

جواب:

براي اينكه ماهواره همواره بالاي نقطه ثابتي اززمين قرارگيرد،بايددوره آن24ساعت باشد،ازطرفي نيروي بين ماهواره وزمين ازرابطه گرانش نيوتن محاسبه مي شود.خواهيم داشت:

(1)           image032.gif

mجرم ماهواره وMe جرم زمين وrفاصله ماهواره ازمركز زمين است.ازطرفي نيروي واردبرماهواره دراثرچرخش آن برابراست با:

(2)    image034.gif

image015.gif

 

r فاصله ماهواره ازمركز زمين است.باكسرشعاع زمين ازاين مقدار،فاصله ماهواره ازسطح زمين به دست مي آيد:

image0106.gif

12-براي اينكه اتومبيلي درپيچ جاده اي به شعاع 120متر درشرايطي كه اصطكاك درعرض جاده ناچيزاست باسرعت54km/h حركت كند،شيب عرضي جاده چقدربايد باشد؟

جواب:image017.gif

 

 

13-ماهواره اي روي مداردايره اي به دورزمين مي گردد.فرض كنيد جرم ماهوارهm=250kg ،جرم زمين Me=5.98*1024kg ،ثابت جهاني گرانش   image019.gif   فاصله ماهواره ازسطح زمين 2600kmوشعاع زمين6400km است.كميت هاي زيررامحاسبه كنيد:

الف)نيروي گرانش بين ماهواره وزمين .

ب)سرعت ماهواره

ج)دوره گردش ماهواره

جواب:image0020.gif

الف )

 

ب)image0024.gif

 


مطالب مشابه :


حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول دبیرستان

حل تمرين هاي فصل اول فیزیک اول دبیرستان تازه های فیزیک دبیرستان و جواب: با استفاده
جواب تمرینات کتاب فیزیک دوم دبیرستان

کتاب فیزیک دوم دبیرستان جواب تمرینات کتاب فیزیک های فیزیک دوم دبیرستان,
پاسخ تمام پرسش ها و تمرین های آخر فصل یک تا پنج فیزیک اول دبیرستان......

و تمرین های آخر فصل یک جواب-تمرین-فیزیک-دوم تمرین-فیزیک-دوم-دبیرستان
جواب فعالیتها و تمرینات متن کتاب فیزیک 2 و آزمایشگاه

مدر س فیزیک دبیرستان و جواب فعالیتها و نمونه سوالات فصل اول و چهارم فیزیک دوم با
حل تمرين هاي فصل چهارم فیزیک دوم دبیرستان

حل تمرين هاي فصل چهارم فیزیک دوم دبیرستان تازه های فیزیک دبیرستان و جواب: الف) چون
دانلود جزوه آموزش و تمرین و پاسخ فیزیک اول متوسطه

تمرین های پایان فصل 1 با پاسخ های » دانلود نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم فیزیک اول دبیرستان
پاسخ تمرین های پایان فصل فیزیک2

پاسخ تمرین های پایان فصل آموزش فيزيک( آموزش جامع فیزیک دبیرستان به كمك قانون دوم
دانلود جزوه آموزش و تمرین و پاسخ فیزیک اول متوسطه

سوالات و جواب های اول با پاسخ فیزیک اول دبیرستان. تمرین های پایان فصل 1 با
حل تمرین فصل4 فیزیک 1- پیش ریاضی

فیزیک دبیرستان - حل تمرین فصل4 فیزیک 1- پیش ریاضی - انیشتین : جواب: درموج طولي
فیزیک سال دوم فصل 1 و 2

کلاس فیزیک - فیزیک سال دوم فصل 1 و 2 - سوال و جواب و رفع اشکال فیزیک دبیرستان جواب:
برچسب :