بنال بلبل اگر با منت سر یاریست 66 - تعبیر فال حافظ بنال بلبل

تعبیر فال حافظ بنال بلبل

تعبیر فال حافظ بنال بلبل

فال حافظ بنال بلبل اگر با منت سر یاریست 

 

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست,بنال بلبل اگر با منت سر یاریست تفسیر,معنی فال حافظ بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست

چه جای دم زدن نافه​های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه ​ایست نهانی که عشق از او خیزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری

عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می​دیدم

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید در کم آزاریست

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

خود را با زرق و برق دنیوی مشغول کرده ای. اما بدان که همه ی اینها تمام شدنی است و در اشتباه هستی. اینقدر دم از پول نزن زیرا در چشم اهل ادب و معرفت بی ارزش می شوی، از این رو در راه کسب هنر و ادب هم به اندازه ی پول تلاش کن تا پیشرفتت بیشتر شده و در بین مردم محبوب تر شوی.

تفسیر فال   حافظ  2:

رسیدن به هدف کار آسانی نیست. صداقت و ایمان می تواند انسان را در راه رسیدن به مقصود یاری کند. ریاکاری را از خود دور کن که نتیجه ای برای تو ندارد. با مردم به خوبی و انسانیت رفتار کن

 

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست,بنال بلبل اگر با منت سر یاریست تفسیر,معنی فال حافظ بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

فال حافظ بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

اختصاصی برگزیده ها


,