نمونه سوال بخش دوم علوم هفتم - فصل ٤( مواد پيرامون ما)

۱-گوگرد در کجا یافت می شود؟

۲- طلای خالص کجا یافت می شود؟

۳- الماس در کجا یافت می شود؟

٤- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟

٥- چند گاز نام ببرید که در طبيعت یافت می شود.

٦- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند.

۷- شيشه از.....................و سيمان از .....................و پلاستيک از ....................ساخته

می شود.

۸- کاغذ از چه موادی درست شده است؟(نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه رازی

شيراز)

۹- چند ویژگی مس را بنویسيد.

۱۰ - برای بيان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟

۱۱ - منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چيست؟

۱۲ - الماس سخت تر است یا شيشه؟ دليل بياورید (نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و

رازی شيراز)

۱۳ - ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دليل

۱٤ - کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دليل

۱٥ - منظور از انعطاف پذیری یک ماده چيست؟

۱٦ -کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟

۱۷ - شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟

۱۸ - منظور از چکش خواری چيست؟

۱۹ - گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟

۲۰ - منظور از استحکام یک ماده چيست؟

۲۱ - استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنيد.

۲۲ - چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟

۲۳ - چگالی آلمينيوم - طلا - فولاد- سرب را با هم مقایسه کنيد

۲٤ - چگالی فلز بيشتر است یا نافلز؟

۲٥ - در ساخت تایر ماشين از رشته های.......................استفاده می کنيم

۲٦ - در بدنه هواپيما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟

۲۷ - ویژگی های آهن را بنویسيد.

۲۸ - چند ویژگی فولاد را بنویسيد.

۲۹ - چند ویژگی طلا را بنویسيد.

۳۰ - چند ویژگی شيشه را بنویسيد.

۳۱ - چکش خواری طلا چه کمکی به آن می کند؟

۳۲ - آلمينيوم و فولاد را با هم مقایسه کنيد.

۳۳ - هنگام ساختن وسایل به چه چيزهایی باید توجه کرد.(نویسنده پرهيزی دبير مدرسه

تيزهوشان و رازی شيراز)

۳٤ - هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دليل انتخاب خود را بنویسيد

راکت تنيس بدنه و در یخچال

قابلمه دسته دار تایر اتوموبيل

کلاه ایمنی

۳٥ - علت اضافه کردن آهک به گل چيست؟

۳٦ - چند ویژگی کربن را بنویسيد.

۳۷ - نرمی کربن چه مشکلی را ایجاد می کند؟

۳۸ - برای سخت شدن کربن چه می کنند؟

۳۹ - چگونه می توان خواص فلزها را تغيير داد؟

٤۰ - تغيير خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟

٤۱ - آلياژ را تعریف کنيد.

٤۲ - آلياژ را چگونه تهيه می کنند.

٤۳ - فولاد از چه موادی درست شده؟

٤٤ - چدن از چه ماده ای درست شده؟

٤٥ - تفاوت فولاد و آهن را بنویسيد.

٤٦ - تفاوت چدن و آهن را بنویسيد.

٤۷ - برنز از چه موادی درست شده؟

٤۸ - مفرغ از چه موادی درست شده؟

٤۹ -یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسيد.

٥۰ - یک تفاوت مس و برنز را بنویسيد.

٥۰ - چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد.

چدن برنز

فولاد مفرغ

٥۱ - منظور از مواد هوشمند چيست؟

٥۲ - چند وسيله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟ (نویسنده پرهيزی دبير

مدرسه تيزهوشان و رازی شيراز)

٥۳ - علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چيست؟

٥٤ - علت استفاده لاستيک در تایر چيست؟

٥٥ - علت استفاده از پلاستيک در چراغ های خطر خودرو چيست؟

٥٦ - علت استفاده از نوار لاستيکی در برف پاک کن چيست؟

٥۷ - آیا از طلای خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا

٥۸ - برای ساختن سيم انتقال برق فشار قوی از.......................و.......................استفاده می

کنيم.

٥۹ - چند دليل استفاده از آلمينيوم در ساخت سيم انتقال برق بنویسيد.

٦۰ - چرا سيم های برق فشار قوی را فقط از آلمينيوم ویا فولاد نمی سازند.


مطالب مشابه :


نمونه سوال فصل3 علوم هفتم

(نویسنده پرهيزی دبير مدرسه تيزهوشان و. رازی شيراز) ۳۷ - با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهيد.
نمونه سوال فصل4علوم هفتم

تيزهوشان و رازی شيراز) ۳٤ - هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دليل انتخاب خود را
قطار شهری و مجتمع تیز هوشان ناحیه 2 شیراز

مجتمع آموزشي تيزهوشان شهيد دستغيب ناحيه 2 آموزش و پرورش شيراز» شامل مدرسه
نمونه سوال بخش دوم علوم هفتم - فصل ٤( مواد پيرامون ما)

تيزهوشان و رازی شيراز) ۳٤ - هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دليل انتخاب خود را
لیست بعضی از مدارس تیز هوشان کشور

مركز آموزشي فرزانگان شيراز مجتمع آموزشي ملاصدراي شيرازي مركز آموزشي شهيد بهشتي لارستان
نمونه سوالات تستی زیست هفتم ابتدایی

شيراز) ۱۲ - سلولوز چيست. (نویسنده پرهيزی مدرسه تيزهوشان و نمونه رازی شيراز) ۲٦
علوم تجربی هفتم

مدرسه تيزهوشان و رازی شيراز) ٥۳ - علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چيست؟
آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 94 - 93

به وبلاگ فرهنگی - آموزشی برشان خوش آمدید - آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 94 - 93
برچسب :