مدارس قديمي تبريز

مدارس قديمي تبريز  

1-   مدرسه اکبريه:اين مدرسه عمارت دو طبقه مفصلي داشت که در سال 1266ه.ق. در ضلع غربي و شمالي صحن بقعه صاحب الا مر از طرف ميرزا علي اکبر خان مترجم ودبير کنسولگري روسي بنيان نهاده شد.

2-  مدرسه جعفريه:جعفريه مدرسه کوچکي است که دربازار مسجد جامع- جنب مدرسه طالبيه متصل به ديوار شرقي مسجد اسماعيل خاله اوغلي واقع شده است . راه آن از دالان طالبيه ، بين حوضخانه و مسجد نامبرده تعبيه گرديده است.

3-  مدرسه حاج صفر علي:اين مدرسه تقريبا روبروي سراي بزرگ شاهزاده واقع شده است . باني آن تاجر نيکوکاري بوده به نام حاج صفر علي که درروزگار نايب السلطنه در تبريز مي زيسته است.

4-  مدرسه خواجه علي اصغر :اين مدرسه درکوچه حرم خانه پشت عمارت عالي قاپو يا کاخ استانداري کنوني واقع شده است . باني اين مدرسه و مسجد حاج علي اصغر معروف به خواجه مازندراني بود که ظاهرا در روزگار فتحعلي شاه مي زيسته است.

5-  مدرسه صادقيه: اين مدرسه در انتهاي شمالي راسته کهنه که به بازار صادقيه معروف است قرار گرفته ، مدرسه اي است داراي حجرات مستعد جهت طلاب علوم ديني و يک مسجد با طاق هاي آجري ضربي و ستونهاي سنگي و مسجدي به صورت تالاري دراز در جانب شرقي مسجد بزرگ ، جهت زنان نمازگزار . باني اين مدرسه و مسجد ميرزا صادق نامي از اهل اشتهار بود که در زمان شاه سليمان صفوي سمت استيفا داشت . اين مدرسه و مسجد نيز داراي موقوفات زيادي مي باشد. نادر ميرزا درتاريخ و جغرافياي دارالسلطنه تبريز ص 116 مي نويسد : اين مدرسه را حمامي بر نيکو بود که اکنون ويرانه است.

6-  مدرسه طالبيه: اين مدرسه در بازار مسجد جامع تبريز واقع شده است . مدخل آن دالاني است که سطحش قريب به يک مترو نيم از کف بازار پايين تر است . سابقا اين دالان سرپوشيده و مسقف بود . عمارت شمالي در نيمه دوم قرن يازدهم هجري از طرف حاج طالب خان پسر حاج اسحق تبريزي ساخته شده و طبق وقف نامه اي که به مهر و امضاي چهارده تن ازعلما رسيده در تاريخ 1087 ه . ق.  پس ازپايان عمارت طالبيه ، درآمد مستغلاتي به هزينه اداري و حفظ و حراست مدرسه مزبور اختصاص يافته است.

7-  مدرسه ظهيريه:اين مدرسه يکي از بناهاي ميرزا محمد ابراهيم ظهيرالدين وزير آذربايجان است که د رسال 1089 ه .ق. د رزمان سلطنت شاه سليمان صفوي در کنار مسجد ظهيريه يا قزللو مسجد ساخته شده است.

8-  مدرسه کاظميه:کاظميه نام مدرسه و مسجدي است که در محله چنار ، انتهاي بازار مسجد جامع واقع شده است . باني آن سليمان خان بن شم خال خان افشار حاکم صائن قلعه بوده و اين بنا را به نام سيد کاظم رشتي شاگرد معروف شيخ احساني ساخته و ثواب آن را به روان سيد رشتي هديه نموده و توليت آن را به ملا علي مرندي واگذار کرده است و بناي مدرسه و مسجد کاظميه در سال 1271 ه . ق. پايان پذيرفته و بر اثر بي سرپرستي مسجد متروک گرديده و همچنين حوادث طبيعي از قبيل بادوباران و زلزله وغيره کم کم عمارت کاظميه را به ويراني کشانده است به طوري که اکنون جز ويرانه اي حسابي از آن مدرسه و مسجد با عظمت يکصد و بيست سال پيش چيزي بر جاي نيست.

9-  مدرسه نصريه:  اين مدرسه يکي از تنوعات عمارت نصيريه بود که به نام وصيت ابوالنصر حسن فرمانرواي آق قويونلو پس از درگذشت وي ساخته شده است. اين مدرسه مانند ساير قسمت هاي عمارت نصريه در نتيجه زلزله و حوادث مختلف ويران شد و در زمان نايب السلطنه عباس ميرزا ، مرحوم حاج ميرزا مهدي قاضي از در آمد موقوفات عمارت نصريه در محل آن ، مدرسه جديدي ساخت که اکنون به مدرسه حسن پادشاه معروف است.

 


مطالب مشابه :


ميرزا حسن رشدي (کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبريز)

اينجا هم دست از تلاش برنداشت و در همان سال ورود خود مدرسه اي بنيان گزارد و در آن به تدريس
ابوريحان بيروني؛ بنيان‌گذار مطالعات تطبيقي

ابوريحان بيروني؛ بنيان بيروني در حقيقت يک حکيم مدرسه نيست که کتاب هاي افلاطون و
ميرزا حسن رشديه پایه گذار مدارس نوین ایران

اينجا هم دست از تلاش برنداشت و در همان سال ورود خود مدرسه اي بنيان گزارد و در آن به تدريس
مدارس قديمي تبريز

1- مدرسه اکبريه: اين مر از طرف ميرزا علي اکبر خان مترجم ودبير کنسولگري روسي بنيان نهاده شد
آموزش پناه گیری کودکان در زمان زلزله

( آموزش نقاط امن خانه و مدرسه به دانش اموزان / محل اموزش مدرسه بنيان ادب / مدرس مهندس عليرضا
مدرسه ملی ناصری خلخال

مدرسه ملی ناصری خلخال نوشته : تایماز نظمی مقدمه: کاملا روشن است که يکي از عوامل موثر در ميزان
پيشرفت هاي طب در تاريخ تمدن اسلامي

وآنها بودند که نخستين مدرسه داروشناسي را بنيان درسال ۸۸ هجري در دمشق بنيان
برچسب :