تاثیر خوردن صبحانه برقدرت تمرکزوحافظه ی کوتاه مدت دانش آموزان دبستانی

 

·        نتیجه بالابردنکیفیتتغذیهکودکان :

1)    تواناییبیشتردرامریادگیریوانجام تکالیفمدرسه

2)     حضور بیشتردرمدرسه

3)     بهبودعملکردهایویژهذهنی

4)     تمرکزدر انجاموظایف

5)     بهبودکیفیتتغذیهوحفظسطحگلوکزخون

6)     سبب افزایشمیزانوزن،قد،بویژهدرکودکانیکهفقرغذاییداشته اندشدهاست

7)    درتحقیقاتدیگر،بهبودحافظهکوتاهمدتوتوانایی های شناختیبدنبالمصرفصبحانهدرکودکاندبستانی ، بویژهدر30دقیقهابتداییپسازصرفصبحانه،گزارش شدهاست کهبیشترینتأثیردر2سالاولدوران دبستاندیدهشدهاست

8)    لازمبهتوضیحاستکهدر بعضیازمنابع،توصیهبهکسبانرژیازصبحانه،به میزان20 % کلکالریموردنیازروزانه ،شدهاستکه تأمیناینحدراجهتایجاداثراتفوق،ضروری شمرده اند .

9)    . همچنینبجزکربوهیدراتها،بهاهمیتمصرف پروتئینهایبامنشاءگیاهیدرصبحانهنیزاشارهشده است.

10)   مقالاتمرورینیزوجوددارندکهدرتحقیقات خوداثراتصبحانهرابرسرعتپردازشاطلاعاتدرمغز وبازخوانیحافظه،بیانکرده اندوفراهمشدنموادمغذی درزمانکوتاهوحفظسطحآنهادرمغزراعاملمهم ارتقایعملکردمغزیدانسته اند.


مطالب مشابه :


پاورپوینت نشانه ی چ

آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز. وزارت آموزش وپرورش. پایه اول
جشن اولین ها

آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز. وزارت آموزش وپرورش. پایه اول
آموزش کامل آرایه های ادبی(دوره متوسطه)

آموزش کامل آرایه های اداره آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز ویکی
تاثیر خوردن صبحانه برقدرت تمرکزوحافظه ی کوتاه مدت دانش آموزان دبستانی

آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز. وزارت آموزش وپرورش. پایه اول
درباره انشا نویسی

دانشنامه(شبکه آموزش رشد) اداره آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز ویکی
موضوع انشا

دانشنامه(شبکه آموزش رشد) اداره آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز ویکی
نشانه گذاری چیست؟

دانشنامه(شبکه آموزش رشد) اداره آموزش وپرورش ناحیه 3اهواز ویکی
برچسب :