مهم .فرم پروپوزال.مهم

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
  کد شناسایی پایان نامه :   تاریخ تصویب :         دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی   درخواست تصويب عنوان و روش تحقیق پايان‌نامة كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: عنوان تحقیق به انگلیسی : نام دانشجو:                                                                      نام خانوادگی دانشجو:         گروه تخصصی:                                                             سال ورود به دانشگاه : رشته تحصيلي:                                                                   گرايش: نيمسال ورود به مقطع جاري:                                      نيمسال شروع به تحصيل :    نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما :                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور : 1-                                                                                             1- 2-                                                                                             2-                              تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي :  ...............................                               تائيد مدیر گروه مرکز :                              تاریخ تصویب در شورای پِژوهشی مرکز :                                  تأييد دفتر امور پژوهشی مرکز :                                    تأييد رئیس مرکز :       باسمه تعالي   طرح تحقيق پایان نامه درخواست تصويب موضوع و روش تحقیق پایان نامه كارشناسي ارشد توجه : این فرم بایستی با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد .   1- اطلاعات مربوط به دانشجو نام:                                 نام خانوادگي:                              شماره دانشجويي: رشته تحصيلي:                                 گرايش:                                  مقطع : دانشكده/ گروه :                                                 سال ورود:                 نیمسال ورود : نشاني: تلفن: ثابت :                                           همراه :                                               پست الکترونیک(Email)  :   2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما               تذكرات: -         دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاورانتخاب نمايند . -         اولویت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتیدی است که با واحد همکاری دارند و انتخاب اساتید خارج از واحد با تایید مدیر گروه و رئیس واحد امکانپذیر است . -         در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو،  راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه  گردد و پیش از طرح موضوع در شورا به واحد تحویل شود.   -         اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، به ترتیب  متوجه اساتید راهنما، مشاور وگروه تخصصي خواهد بود.   نام:                               نام خانوادگي:                                      تخصص اصلي: تخصص جنبي:                                  آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاهي    حوزوي        رتبه دانشگاهي :                            پایه:                               سمت:                                    کد شناسایی : سنوات تدريس دركارشناسي ارشد/دكترا :              نحوة همكاري: تمام وقت  نيمه وقت      مدعو عضو هیات علمی دانشگاه                                                                    واحد / مرکز : نشاني: تلفن : ثابت :                                                همراه :                                   پست الکترونیکی(Email) : 3- اطلاعات مربوط به استادان مشاور -         استاد مشاور اول نام :                                                       نام خانوادگي :                               تخصص اصلي : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :                      پایه :                                          شغل :                            محل خدمت :                                             کد شناسایی:                                    پست الکترونیکی : آدرس منزل  :                                                                          شماره تلفن :                             پیش شماره : آدرس محل کار:                                                                              شماره تلفن :                                پیش شماره : همراه : -         استاد مشاور دوم نام :                                                       نام خانوادگي :                               تخصص اصلي : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :                      پایه :                                          شغل :                            محل خدمت :                                             کد شناسایی:                                    پست الکترونیکی :   آدرس منزل  :                                                                        شماره تلفن :                             پیش شماره : آدرس محل کار:                                                                              شماره تلفن :                                پیش شماره : همراه :                                                                           4- اطلاعات مربوط به پايان نامه‌ عنوان پايان نامه به فارسی: عنوان پایان نامه به انگلیسی: زبان پایان نامه:                  فارسي                       غير فارسي  نوع تحقيق:                       بنيادي[1]           نظري[2]         كاربردي[3]       علمي[4] تعداد واحد پايان‌نامه:   5 - پرسش اصلي تحقيق یا مسأله تحقيق : (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق)   6- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:             7- مرور پیشینه و سوابق مربوطه : (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج               آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق)       8- فرضيه های تحقیق (هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.)               9- اهداف تحقيق (شامل اهداف آرمانی، علمي، كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)         10- نام بهره‌وران (در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره بيان شود و محل اجرای فرآیند تحقیق ذکر گردد )         11- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود) :                                                                                                                       امضا استاد راهنما 12- روش كار الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات واستانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):         ب: روش گردآوري اطلاعات :       ج: ابزار گردآوري اطلاعات : (پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره)   د : جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):   ه : روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها :           13- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد :          آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد مي‌باشد؟  بلي   خير           در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد :   تأیید استاد راهنما :                                           تأیید مدیر گروه تخصصی :                       14- جدول زمان‌بندي پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار رديف شرح فعاليت زمان كل (ماه) زمان اجرا به ماه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1                               2                               3                               4                               5     راإ                         6                               7                               8                               9                               10                               11                               12                                             توجه: 1- لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز                براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.                  2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.   15- فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی) : كتاب : نام و نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه                16 -  نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو:                                              امضاء                              تاريخ               نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما                                     امضاء                              تاريخ              1-              2-                نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور                                                امضاء                              تاريخ              1-               2-             نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيق                             امضاء                              تاريخ               1-              شوراي گروه تخصصي ......................................... در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه                                      خانم            تشكيل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ................................ با عنوان............................................................................................                                      آقای            .....................................................................................................................................................................................................               بررسي و به تصويب رسيد.               نام و نام‏خانوادگي اعضای شورای تخصصی گروه                           امضاء                                         تاريخ              1-             2-             3-             4-             5-             6-       . نام و نام خانوادگی مدیر گروه :                                                 تاریخ :                                  امضاء 17 – نظریه شورای پژوهشی واحد : -         موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای / خانم                                                دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه                                رشته                            گرایش             که به تصویب شورای تخصصی گروه مربوطه رسیده بود در تاریخ .................... درشورای پژوهشی واحد مطرح گردید و رأی اعضاء به قرار زیر صادر شد: o        الف- به تصويب رسيد. o        ب- مقرر گرديد به دليل اشکالات مطرح شده به گروه اعاده شود. o        ج- به تصويب نرسيد.   -         پروپوزال اصلاح شده مجدداً در جلسه مورخ .................................. شوراي پژوهشی مطرح شد و رأی اعضاء به قرار زیر صادر شد : o        الف- به تصويب رسيد. o        ب- مقرر گرديد با توجه به اينکه اشکالات مطرح شده رفع نشده است مجدداً به گروه اعاده شد. o        ج - پروپوزال پس از عودت با توجه به اینکه اشکالات همچنان رفع نشده است به تصويب نرسيدو رد شد.                                            .         کارشناس پژوهشی مرکز :                                  تاریخ :                                       امضاء                                                     فرم شماره 1   فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد   اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه ، خانم/آقاي ................................................. ، دانشجوي مقطع........................................................... رشته ....................................................... گرايش.......................................................................................... با عنوان: «...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................» متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...) اقدام ننمائيم. و در صورت اخذ مجوز از مرکز در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و .... که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی و ...) و ... ارائه می­گردد، نسبت به درج آدرس دقیق مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت الگوی ارائه شده اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می­نمائیم.   نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:                                              تاريخ و امضا                                                                                  نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:                                               نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور: تاريخ و امضا                                                                                تاريخ و امضا   درتاريخ ................................ فرم فوق كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.   کارشناس دفتر پژوهشی مرکز                       تاریخ                               امضاء                     فرم شماره 2                               فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد     اينجانب .......................................................... دانشجوي ورودي .............................................. مقطع ...................................................... رشته .............................................................. گرايش .................................................................... كه موضوع پايان‌نامه تحت عنوان : «.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................» در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه ، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد. ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه ، كتاب، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي دیگر حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم. و چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم. ج) در صورت استفاده از كمك‏هاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به واحد اطلاع دهم در غير اينصورت واحد مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد. نام و نام خانوادگی دانشجو :                                              تاریخ و امضاء:                           در تاريخ .................................... فرم فوق كه توسط آقاي/ خانم ............................................ به امضاء رسيده است، دريافت گرديد. کارشناس دفتر پژوهشی مرکز                       تاریخ                               امضاء     -         آدرس واحد بین المللی بندر انزلی به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه .....، گیلان، ایران.  -         آدرس واحد بین المللی بندر انزلی به انگلیسی: Department of نام گروه تخصصی  ,Bandar E Anzali International branch, Islamic Azad university,  Bandar E Anzali, Iran.   [1] تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مي‌نمايد. [2] تحقيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پاية مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود. [3] تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل. [4] تحقيق علمي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام مي‌شود.


مطالب مشابه :


قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين الملل بندرانزلي ( حقوق خصوصي )

قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين شهرستان بندر انزلی شماره دانشجويي
پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان کد جدید استان 013

پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان کد فایل همکدی انزلی: مرکز آزمون دانشگاه آزاد
قابل توجه عزيزان دانشجو ( دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد شماره دانشجويي
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور خیابان ورزش جنب دانشگاه آزاد. 34. بندر انزلی.
درباره بهشت ایران بندر انزلی بیشتر بدانیم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیش‌شماره سازمان منطقه آزاد بندر انزلی; دانشگاه‌ها و
مهم .فرم پروپوزال.مهم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد شماره دانشجويي
ورود به سايت دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد شماره دانشجويي
لینک ثبت نام ایران آیلتس آیلتس تهران آیلتس ایران تهران آیلتس - ثبت نام آیلتس در ارمنستان دبی ترکیه

شماره تماس: (پيش شماره 021) دانشگاه آزاد رشت , بلوار فردوس , شمال , بهشهر , بندر انزلی ,
پیش فروش اپارتمان در منطقه آزاد انزلی و تالش

پیش فروش اپارتمان در منطقه آزاد انزلی و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه شماره تماس:09113837430
در باره عضویت درانجمن ژئو پلیتیک ایران (از سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران)

ژئوپلیتیک بندر انزلی تماس حاصل فرمایند. سایت دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
برچسب :