ترتیب عمليات اجرايي :

بر اساس مواد آئين نامه اجرا ، عمليات اجرائي به ترتيب ذيل انجام مي شود :

 معرفی اموال جهت بازداشت  «تنظیم صورت مجلس بازداشت»« ارزیابی اموال بازداشتی»« آگهی مزایده »«تنظیم صورت جلسه مزایده »تحویل اموال»يا تنظیم سند انتقال اجرائی كه در مباحث آتي به شرح اين مراحل پرداخته مي شود :

1-معرفی اموال جهت بازداشت : ممکن است اموال منقول یا غیر منقول و یا اموال نزد شخص ثالث برای بازداشت معرفی شود

الف : کیفیت و نحوه بازداشت اموال منقول:

پس از دریافت درخواست کتبی بستانکار و ثبت در دفتر اندیکاتور دستور بازداشت اموال  بعنوان  مامور ابلاغ و اجرا صادر میشود که با حضور مامور مربوطه در محل وقوع مال با معرفی بستانکار یا متعهدله نسبت به بازداشتت اموال اقدام میشود

 اگر اموال منقول جزو اموالی باشد که در جای مخصوص قرار نداشته باشد و سند دار باشد مانند اتو مبیل در ابتدا لازم  است از طریق اداره راهنمائی و رانندگی استعلام شود خودرو مربوطه متعلق به مدیون میباشد و پس از ابلاغ مراتب بازداشت به مدیون ، دستور توقف خود رو  و انتقال آن به پارکینگ جهت ادامه عملیات اجرائی صادر ميشود ، و پس از حضور مامور اجرا و ابلاغ در محل بازداشت اموال واثبات  این امر که اموال معرفی شده متعلق به مدیون میباشد در صورتی که جهت حفظ نظم و امنیت نیا ز به حضور مامورنیروی انتظامی میباشد با هماهنگی های قبلی از مامور انتظامی استفاده  میشود

 همچنین در صورت بسته بودن درب محل وقوع اموال از نماینده دادستان دعوت میشود و با حضور وی نسبت به فک قفل و ورود به محل اقدام میشود ، بنا برا ین به طور کلی حاضر نبودن متعهد و بستگان وی و بسته بودن درب محل وقوع اموال مانع از بازداشت اموال نمیباشد

 پس از مهیا شدن زمینه بازداشت اموال از اموال صورت برداری میشود و ارزیابی میگردد ، قیمت اموال بازداشتی توسط کارشناس رسمی یا خیره محلی اعلام میشود و معادل طلب بستانکار به ازا، یک عشر تا دو عشر (1یا 2) اضافه ، اموال بازداشت میشود نکته قابل توجه  در این مرحله این است که با توجه به ماده 43 آئين نامه اجرا اگر مال معرفی شده بیشتر از سی میلیون  ریال ارزش نداشته باشد  بدون نظر کارشناس ، اموال بازداشت میشود و این اموال توسط مامور اجرا و یا توسط خبره محلی ارزیابی میشود اموال بازداشتی بایستی در همان محل که وجود دارد بازداشت شود در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل میشود

 پس از بازداشت ، بستانکار فردی امین به عنوان  حفظ جهت سپردن اموال بازداشتی به او معرفی مینماید که اموال بازداشتی به او سپرده میشود و در این مرحله صورت مجلس بازداشت اموال با حضور کلیه حاضرین تنظیم و به امضا آنها میرسد ، در صورت مجلس تنظیمی نکات ذیل  بایستی مد نظر قرار گیرد :

اول : دستور بازداشت اموال و اسناد ی که به واسطه آن اموال بازدداشت میشود و تاریخ و نشانی دقیق محل که جهت بازداشت اموال به آنجا مراجعه میشود

نمونه صورت مجلس بازداشت اموال  کلاسه پروند 12/770 :

اینجانب........ حسب  دستور شماره 1000-5/9/90 مسئول اجرای ثبت یزد به اتفاق آقای ............بستانکار و آقای .............مامور نیروی انتظامی و آقای............نماینده دادستان و کارشناس آقای ....... در محل وقوع اموال به نشانی............حاضر پس از تفهيم مراتب با معرفی بستانکار نسبت به بازداشت اموال به شرح ذیل اقدام گرديد :

2- نام مامور ابلاغ و اجرا حافظ اموال و محل اقامت وی و همچنین نام مامور نیروی انتظامی نماینده دادستان و کارشناس ارزیاب

3- مشخصات دقیق اموال بازداشتی و قیمت مقدار بازداشت شده که توسط کارشناس ارزیاب  قیمت گذاری و اعلام میشود

4-اظهارات و گفته های بدهکار و یا اشخاص ثالث که در محل حضور دارند و اینکه این اظهارات مورد قبول یا رد  میباشد ( طبق ماده 66و68 آئیننامه اجرا)

5-صورت ریز اشیا و اموال بازداشتی بایستی  به امضا بدهکار و بستانکار و کلیه  حاضرین برسد و اگر کسی از امضا صورت مجلس خودداری کرد بایست  عدم امضا و دلیل آن را در ذیل صورت مجلس قید کند (ماده 67 آئیننامه اجرا)

نکته:

ارقام مانند  کيلو وزن قيمت و ارزش اموال همگی بایستی به صورت حروف نوشته شود و اگر در صورت ریز اشیا اشتباهي رخ داد و  در آخر صورت مجلس توضیح داده شود و به امضا حاضرین برسد و تراشیدن  و پاک کردن و نوشتن بین سطر در صورت مجلس بازداشت ممنوع میباشد  بعد از تنظیم صورت مجلس امضا توسط حاضرین نسخه ای از آن به افراد حاضر داده میشود و از کلیه تحویل گیرندگان رسید اخذ میشود

پس از   این عملیات  ، متصدی ، پرونده  مربوطه را بررسی میکند که در این صورت ممکن است دو حالت اتفاق بیفتد

1-بدهکار در هنگام بازداشت اموال حضور نداشته که در این صورت حداکثر ظرف مدت 3 روز اخطار ی تهیه و نتیجه ارزیابی اموال بازاشت در آن  قید وبه بدهکار و مدیون ابلاغ میگردد که ظرف 5 روز  از تاریخ ابلاغ میتواند به نتیجه ارزیابی اعتراض کند و درخواست تجدید ارزیابی نماید که در این صورت بایستی هزینه کارشناسی مجدد را بپردازد و اگر در مهلت مقرر قانونی اعتراض واصل نشد قیمت ارزیابی قطعی میباشد که در این صورت  مرحله بعدی عملیات اجرائی صورت میگیرد

2- معرفی کننده مال مدیون در محل حضور دارند و ضمن امضا صورت مجلس بایستی ظرف مدت 3 روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد به ارزیابی اعتراض و قبض پرداخت دستمزد  کارشناسی مجدد را به دایره اجرا تحویل دهد و رسید اخذ نماید ، که در هر صورت پس از قطعی شدن قیمت ارزبابی ، مرحله بعدی فروش و مزایده اموال بازداشت شده  میباشد که ابتدا آگهی مزایده تنظیم میشود ودر آگهی مزایده اموال منقول بایستی نوع و مشخصات اموال و همچنین توصیف اجمالی از آن اموال ، روز  محل  ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع میشود قید شود تا خریداران به واسطه آگهی مزایده از فروش اموال مطلع شوند و به محلی که قبلا اعلام شده است برای خرید مراجعه نمایند ، در جلسه مزایده مامور اجرا و متصدی مزایده و نماینده دادستانو در صورت نیاز مامور نیروی انتظامی حضور دارند و ممکن است بستانکار و بدهکار نیز شرکت کنند

 درصورتیکه  برای اموال بازداشتی اموال قابل مزایده خریداری پیدا شد اموال  به بالاترین قیمت فروخته میشود ، بایستی تو جه داشت که فروش در روز مزایده نقدی میباشد مگر اینکه بستانکار شروط دیگری را قبول نماید .

مبلغ حاصل از فروش اموال بازداشتی بابت طلب طلبکار نیم عشر اجرائی و حق مزایده و هزینه های دیگر پرداخت میشود و اگر مال مورد مزایده نیاز به تنظیم سند انتقال اجرائی نداشته باشد طی صورت مجلس تحویل خریدار میشود .

اما اگر اموال مورد مزایده جزو اموالی که قانونا بایستی سند انتقال تنظیم شود مانند خودرو یا تلفن در این صورت با حضور کلیه حاضرین صورت مجلس مزایده تنظیم و پس از دریافت هزینه های اجرائی  پیش نویس سند اجرائی به نام خریدار یا بستانکار تنظیم میشود

بازداشت اموال متعلق به شهرداری و موسسات دولتی با رعايت ماده 62 آئين نامه اجرا انجام مي شود ، بر اساس اين ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه در آمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور میشود با رعایت قانون نحوه محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولت مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 14/2/61 صورت میگیرد که از تاریخ ابلاغ 18 ماه بایستی بگذرد و سپس اموال متعلق به دولت بازداشت شود . همچنين در هنگام بازداشت بايد گفت بر اساس ماده 63 آئين نامه اجرا بازداشت اموال منقول که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است

بازداشت منافع و همچنین بازداشت سرقفلی :

جایز است ولی مزایده سرقفلی به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نمیباشد


مطالب مشابه :


راه کاهش خلافی ماشین در 6 روز

نمی خواهم که عشق از ریشه هایم دست بردارد - راه کاهش خلافی ماشین در 6 روز -
ترتیب عمليات اجرايي :

به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد به ارزیابی اعتراض و قبض پرداخت
نحوه اعتراض به جرائم رانندگی

وبسایت اموزشی صوت حقوق - نحوه اعتراض به جرائم رانندگی, مدیر سایت: - صورت وضعیت خلافی
جایگاه رأی قاضی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

صورت وضع مربوط به سابقه برگ‌های جریمه پرداخت نشده موسوم به برگ خلافی اعتراض افراد از
حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

در مورد قطعی بودن آرای صادره در امور خلافی، این غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس
اعتراض به تبعیض آمیز بودن طرح بودجه ملی کشور

اعتراض آنان به نادیده گرفتن پروژه به نظر می رسد وعده خلافی های مکرر برای ساخت این جاده
لخت کردن زنان و دختران ایرانی در فرودگاه های دبی

است و فریادها و گریه های این دختران و زنان در فرودگاه و متعاقب ان اعتراض خلافی به همراه
جریمه چند میلیونی خودرو یک جانباز!

جهت اخذ پلاک مخصوص معلولین و جانبازان اقدام و برای گرفتن عدم خلافی با اعتراض دادم که
برچسب :