آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

" آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی "

احتراماً در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن، بدینوسیله اسامی کسانیکه برابر آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در ثبت اسناد و املاک کلیبر؛ تصرفات مالکانه و بلامعارض آنها محرز گردیده است لذا مشخصات مشارالیه ها و املاک مورد تقاضا واقع در بخش های 30و31و34 تبریز به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

قطعات واقع در بخش 30 تبریز

1- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 48-اصلی واقع در آبش احمد به مساحت 300 مترمربع بنام آقای سید مصطفی حسینی لر فرزند میرحسین ابتیاعی از خانم خاصه جوانمردی

2- مقدار 85سهم و 20مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 87-اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 2165 مترمربع بنام آقای حسنقلی بخشیان فرزند نصیر ابتیاعی از نصیر بخشیان

3- مقدار 85سهم و 20مثقال مشاع از 96سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 87-اصلی واقع در قره داغلو به مساحت 1323 مترمربع بنام آقای رحیم عبدالهی فرزند امیراصلان ابتیاعی از امیراصلان عبدالهی

قطعات واقع در بخش 31 تبریز

4- ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 23-اصلی واقع در چله خانه به مساحت 60/782 مترمربع بنام آقای بهبود قهرمانی فرزند مصر ابتیاعی از یوسف ولد اسگندری

5- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 880فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت یکصد مترمربع بنام دستگیرعلی احمدی فر فرزند خلیل ابتیاعی از جبار پرکاوش

6- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 908فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 70/278 مترمربع بنام عبداله میکائیلی کلیبر فرزند عطاکشی ابتیاعی از مرحمت رضائی

7- ششدانگ یک باب مغازه مفروزاً از پلاک 934فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 40/27 مترمربع بنام مظاهر امامی فرزند عزیز ابتیاعی از روح اله دهقان

8- ششدانگ یک باب خانه باقیمانده 940 باقیمانده فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 70/215 مترمربع بنام داور طالبی فرزند علی اوسط ابتیاعی از صولت جعفریان

9- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 989فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 228 مترمربع بنام مجاهد علیزاده فرزند بهمن ابتیاعی از آصف قصابی کلیبر

10- مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1076فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 17/199 مترمربع بنام انشاءاله خدائی کیارق فرزند مختار ابتیاعی از شرکت تعاونی مسکن کارمندان شهرستان کلیبر

11-مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1076فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 40/200 مترمربع بنام داود خدائی  فرزند مختار ابتیاعی از حسین عبدالهی

12- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1087فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 20/198 مترمربع بنام منوچهر سلیمی فرزند محمد ابتیاعی از سعدیار قلی زاده

13- 

1392/05/23

104/16/5054

ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1087فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 05/199 مترمربع بنام یعقوب حقدار فرزند محمدعلی ابتیاعی از خسرو ابوالحسنی

14- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1087فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 95/199 مترمربع بنام علی شاکری فرزند اسمعیل ابتیاعی از آصف قصابان

15- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 1087فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 93/200 مترمربع بنام صمد قویدل فرزند محمدقلی ابتیاعی از سعید آقائی

16- ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 1087فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 10/200 مترمربع بنام آدشیرین قدیمی حدادان فرزند اسمعیل ابتیاعی از شرکت تعاونی مسکن کارمندان کلیبر

17- ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 4104فرعی از 24-اصلی واقع در کلیبر به مساحت 56/252 مترمربع بنام صاحبعلی رحیمی کلیبر فرزند قادر ابتیاعی از بیگ بالا خوشدل کلیبر

قطعات واقع در بخش 34 تبریز

18- مقدار پنج دانگ و نیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 52-اصلی واقع در جانانلو به مساحت 5/243 مترمربع بنام کیقباد فروتن فرزند بختیار ابتیاعی از عادل فخری

19- مقدار پنج دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 52-اصلی واقع در جانانلو به مساحت 210 مترمربع بنام بابک مجرد فرزند احمد ابتیاعی از احمد مجرد

20- مقدار پنج دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 52-اصلی واقع در جانانلو به مساحت 90/259 مترمربع بنام جهان فرج الهی فرزند رستم ابتیاعی از صفرعلی جانانی

21- مقدارپنج دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مفروزاً از پلاک 52-اصلی واقع در جانانلو به مساحت 65/118 مترمربع بنام جهان فرج الهی فرزند رستم ابتیاعی از رستم فرج الهی

22- مقدار پنج دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 52-اصلی واقع در جانانلو به مساحت 70/297 مترمربع بنام خیراله فریدی فرزند حسن ابتیاعی از حسن فریدی

23- مقدار پنج دانگ و نیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 52-اصلی واقع در جانانلو به مساحت 5/196 مترمربع بنام عارف فروتن فرزند بختیار ابتیاعی از واحد فروتن

لذا بدینوسیله در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطلاع عموم، مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوقی آگهی میگردد در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی (28/05/1392) ظرف مدت دو ماه اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و املاک کلیبر تسلیم و رسید اخذ نمایند و همچنین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی ذیصلاح تقدیم، گواهی طرح دعوی را تحویل این اداره نمایند در غیر اینصورت آراء صادره به مرحله اجراء درآمده، عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت همچنین صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر جهت احقاق حق به مرجع قضائی نخواهد بود.%

    تاریخ انتشار نوبت اول:  28/05/1392                                                      ابراهیم نوری

    تاریخ انتشار نوبت اول:   12/06/1392                                         رئیس ثبت اسناد واملاک کلیبر    


مطالب مشابه :


بانک اطلاعات بازرگانی املاک و مسکن درخشان در تبریز - تجارت املاک

ایران املاک - بانک اطلاعات بازرگانی املاک و مسکن درخشان در تبریز - تجارت املاک - Iran Amlak - IranAmlak
آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ثبت اسناد و املاک 15-اصلی واقع در حدادان بخش 26 تبریز و 28 پلاک 118-اصلی بخش 30 تبریز.
"آگهی نوبتی بخش های 30،31و32 ثبت اسناد و املاک کلیبر"

ثبت اسناد و املاک بخش های 30، 31 و32 تبریز درخواست ثبت 81 فرعی از 118- اصلی واقع در
آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی

ثبت اسناد و املاک 10- ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 118 فرعی شهر کلیبر پلاک 24-اصلی بخش 31 تبریز.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

ثبت اسناد و املاک بخش 30 تبریز. در جانانلو به مساحت 65/118 مترمربع بنام جهان فرج
آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ثبت اسناد و املاک احمد و 118-اصلی واقع در احمدلو علیا و 139-اصلی واقع در خطای بخش 30 تبریز و
برچسب :