شرح وظایف معاون و مربی پرورشی مدارس

             معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در رویکرد جدید زیر نظر مدیر ، به برنامهریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیت های پرورشیمبادرت نموده و به جای تصدی زمینه سازی و تدبیر می نماید .

         در این رویکرد ، علاوه بر مخاطب فعالیتهای پرورشی بودن دانش آموزان ، ازاستعداد و توانایی آنان در پیگیری و دستیابی اهداف پرورشی برای تحقق مدرسه زندگیخواهد شد .

اهم وظایف :

    1-توجه مستمر به منویات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهدافهشتگانه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و سیاستهای فرهنگی و برنامه ریزی برای تحققآنها متناسب با ویژگیهای مدرسه و دانش آموزان ، پس از تصویب شورای مدرسه .

1-تهیه و تدوین برنامه سالانه بخش پرورشی ، و تقویم فعالیت های پرورشیمدرسه با استفاده از نیازسنجی و مشورت ، و بر اساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه بهشورای مدرسه برای تصویب .

3-هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان ذیربط اداری و حضور در جلسات وهمایشهای حوزه های پرورشی و آموزشی .

4-اهتمام برای اقامه نماز جماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائردینی و انقلابی در مدرسه .

6-دعوت از معلمان داوطلب و هماهنـگی برای ایفای نقــش فعــالتر پرورشــیآنان در مدرسه و خارج مدرســه و نیز هماهنگی با معلمان پیش کســوت با هدف بهره گیریاز همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه .

6-اجرای شیوه نامه های ابلاغی و بخشنامه های پرورشی از جمله دستورالعملهایمربوط به دانش آموزان منتخب .

7- نظارت بر کارکرد مربیان پرورشی - بهداشت و همچنین مشاور - کتابدار وکارکرد فوق برنامه معلمان تربیت بدنی و هماهنگی بین آنان .

      8-جلب مشارکت فعال و اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی وهمکاری فراگیر آنان در کلیه فعالیتهای پرورشی ، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی .

9-نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برایارتقاء کیفیت آنها و تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره بارویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی .

10-اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان ، ورزش پرورشی و همگانی و نظاماستعداد یابی بر اساس بخشنامه های مربوط .

11-شناسایی دانش آموزان نخبه علمی - فرهنگی - هنری - ورزشی - مهارتی - وبستر سازی برای بهره گیری و حمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحلرشد ، بر اساس دستور العملهای مربوطه .

12-  برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورشخلاقیت و استعداد مهارتهای فردی واجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی .

13-همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت وهماهنگی فعالیتهای آنان بر اساس ضوابط و مقررات .

14-عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوباتاین شورا در امور پرورشی

 

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

 

شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی وقانونی زیر نظر معاون پرورشی وتربیت بدنی مدرسه عهده دار وظایف ذیل می باشد:( در مدارسی که معاون پرورشی وتربیت بدنی تعلق نمی گیرد مربی پرورشی زیر نظر مستقیم مدیر وظایف معاون پرورشی وتربیت بدنی را عهده دار خواهد بود

1-     برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحتهای پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای مناسب در مدارس

2-     تهیه وتدوین برنامه سالانه وتقویم اجرایی آن.

3-     برگزاری واقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش اموزان وسایر کارکنان مدرسه.

4-     همکاری هماهنگی وتعامل با مدیروسایر همکاران اموزشی وپرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله درچارچوب پست مورد تصدی.

5-   همکاری بامدیر ومعاون پرورشی  تربیت بدنی مدرسه در خصوص اولویت بندی وتدوین برنامه ها وپیش بینی منابع مورد نیاز  فعالیتهای تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش اموزان  جهت ارائه وتصویب درشورای مدرسه .

6-   همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی  مدرسه وسایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش اموزان (اردوها؛ بازدید ها نشستهای دانش اموزی؛  مسابقات و....)و پیشنهادبه مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی واخذ مجوز های مورد نیاز وتامین منابع لازم

7-     تقویت حس مسئولیت پذیری دانش اموزان در برابر خود ودیگران از طریق مشارکت آنان در فعالیت های مختلف .

8-     پیش بینی راههای مختلف تشویق دانش اموزان برای درک حفظ ارزشهای اسلامی –میهنی بگونه ی متعادل در کنار یکدیگر.

9-     کوشش در جهت حفظ ارتباط وتعامل مطلوب معلم ودانش اموز به منظور حفظ ارزشهای معلم وشاگرد .

10-   آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ومصادیق آن( اینترنت؛ نرم افزارهایofficm و....) وفناوریهای نوپدید

11- ایجاد وتحکیم ارتباط عاطفی وصمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزشهای اخلاقی؛ مذهبی وپیشگیری از آسیبهای رفتاری واجتماعی

12-  تدریس درس پرورشی وسایر دروس مرتبط طبق دستور العمل های صادره از سوی معاونت پرورشی وتربیت بدنی در دوره راهنمایی ومتوسطه

13- ارتباط مستمر با والدین ومعلمان به منظوررشد وشکوفایی متعادل استعدادهای علمی فرهنگی؛ ورزشی دانش آموزان

14-  پیگیری فعالیتهای پرورشی ومشکلات تربیتی دانش اموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی مدیر یامعاون پرورشی وتربیت بدنی

15-  بررسی وشناسایی مسائل ومشکلات تربیتی دانش اموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه وارجاع دانش اموزان نیازمند به خدمات راهنمایی ومشاوره به هسته ها ومرکز مشاوره در مناطق .

16-  تهیه وتدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی وکیفی در زمینه فعالیت های تربیتی  وارائه ان به مسئول بلافصل در چا چوب پست مورد تصدی .

17- ارتقا سطح دانش اموزان ومهارت مورد نیاز بهصورت فردی (خود –ارتقایی)شرکت در دوره های اموزش ضمن خدمت به منظوراشنایی با شیوه های نوین وبهینه فعالیت های پرورشی .

18- تشویق دانش اموزان جهت عضویت وشرکت فعال وموثر در شوراها مجامع  کمیته ها وجلسات مرتبط با برنامه ها وفعالیت های تربیتی  وتحصیلی

19- استفاده بهینه از امکانات  تجهیزات ووسایل برای انجام فعالیتهای پرورشی دانش اموزان وپیش بینی کمبود های احتمالی

20-  جلب مشارکت  فعال همکاران  دانش اموزان واولیا در برنامه ریزی  واجرای مطلوب برنامه ها .فعالیت پرورشی با استفاده از ظرفیت ها (شورا؛ بسیج وسایر تشکل های دانش اموزی )

21- انجام سایر امور مربوط عند الزوم


مطالب مشابه :


شرح وظایف معاون و مربی پرورشی مدارس

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر - شرح وظایف معاون و مربی پرورشی مدارس - این وبلاگ
وظیفه مربی پرورشی

فعالیت های پرورشی دبستان صبا - وظیفه مربی پرورشی - وظیفه مربیان پرورشی احیای کرامت انسانی
شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی مدارس در رویکرد جدید

گروه پرورشی ( در مدارسی که معاون پرورشی وتربیت بدنی تعلق نمی گیرد مربی پرورشی زیر نظر
مربی پرورشی یا مربی مناسبتی؟!!!

بحث مربی پرورشی و بحث تربیت و پرورش مبحث مظلومی است . از یک طرف همه در آن صاحب نظر هستند!
ویژگیهای انسان کامل از نظر قرآن و احادیث

مربی پرورشی مدارس قاین - ویژگیهای انسان کامل از نظر قرآن و احادیث - پرورشی - مربی پرورشی
شرح وظایف مربی پرورشی

شرح وظایف مربی پرورشی (امور تربیتی)مدارس. شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و قانونی
ویژگی های یک مربی پرورشی

ویژگی های یک مربی پرورشی. یک معلم خوب بخصوص معلم پرورشی باید به نکات زیادی در آموزشگاه توجه
دانلود دعای عظم البلاء

مربی پرورشی در مدرسه - دانلود دعای عظم البلاء - یار و همراه دانش آموزان - مربی پرورشی در مدرسه
برچسب :