جامعه سنتی جامعه مدرن

پنجمین جلسه از سلسله نشست های علمی ایران ومدرنیته  با عنوان" جامعه سنتی وجامعه مدرن" با سخنرانی دکتر عزت ا.. فولاد وند در روز دوشنبه ۱۱/۲ از ساعت ۳۰/۱۲ لغایت ۱۴ در محل اتاق نشست  های انجمن جامعه شناسی واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب : درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران

خلاصه کتاب : درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران.
جامعه سنتی جامعه مدرن

اطلاع رسانی، نقد و پژوهش در حوزه ارتباطات با عنوان" جامعه سنتی روزمره در ایران
ارتباطات ديني و جهاني شدن؛ رسانه هاي سنتي و مدرن

مراکز ارتباطات سنّتی در تاریخ ایران که ارتباطات سنتی دینی هنوز در ایران غلبه دارد و
نظام ارتباطات ایرانی

محمد مهدی. درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها, 1382.
رسانه ها و فرهنگ و ارتباطات دینی

لازم به ذکر است که در ارتباطات سنتی در شرایط امروز فرهنگ و ارتباطات دینی در ایران
برچسب :