متن دعای ناد علی کبیر


طریقه ختم ناد علی


طریقه ختم نادعلی کبیر آنست که اگر کسی را مهمی پیش آید ناد علی را هفت نوبتبخواند

به نیت آن مهم البته برآورده شودو اگر نزد بزرگی یا امیری روی روزی سه مرتبه نادعلی را

بخوان و بر جمیع اعضای خود بدم محبت تو شود و اگر به نیت فزند بخوانی خداوند به تو کرامت

نماید . اگر خواهی شخصی را مسخر نمایی در شب جمعه چهارده مرتبه به اسم او بخوان و صد بار

صلوات بر محمد و آل محمد بفرست البته مسخر تو شود و اگر بعد از نماز صبح به نیت مال نه بار

بار بخوانی غنی شوی و اگر جهت ادای قرض پانزده روز روزی بیست و دو بار بخوانی ادا شود و

اگر زنی دیر زاید 5 نوبت بر آب بخوان و بخورد آن زن زود زاید و اگر کسی ایندعا را با خود دارد

از شر همه حیوانات و انس و جن محفوظ باشد


متن دعای ناد علی کبیر   

بِسمِاللهِالرَّحمن الرَّحیم.

 نادِ عَلیاً مَظهَرَالعَجائِب تَجِدهُ عَوَناً لَکَ فِی النَوّائِب لی اِلیَاللهِحاجَتی وَعَلَیهِ مُعَوَّلی کُلَّما اَمَرتَهُوَرَمَیتَ مُنقَضی فی ظِللّاللهِوَیُضِلل اللهُلی اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَیَنجَلی بِعَظَمَتِکَیااللهُبِنُبُوَّتِکَ یامُحَمَّدَ بِوَلایَتِکَیاعَلِیُّ یاعَلِیُّ یاعَلِیُّ اَدرِکنی بِحقِّ لُطفِکَ الخَفیَّاللهِاَکبَرُاَنامِن شَرِّ اَعدائکَ بَریءٌاللهُصَمَدی مِن عِندِکَ مَدَی وَعَلَیکَ مُعتَمِدی بِحقِّإِیاکَ نَعبُدُ وَ إَِیاکَ نَستَعینُ یااَبالغَیثِ اَغِثنی یااَبَاالَحَسَنَیناَدرِکنی یاسَیفَاللهُاَدرِکنی یابابَاللهِاَدرِکنی یاحُجَّهَاللهِاَدرِکنی یا وَلِیَّاللهِاَدرِکنی بِحَقَّ لُطفِکَالخَفیَّ یا قَهّارُتَقَهَّرتَ بِالقَهرِوَالقَهر ُفی قَهرِ قَهرکَ یاقَهارُیاقاهِرَالعَدُوّ یاواِلیَ الوَلِیَّ یا مَظهَرَ العَجائِبِ یامُرتَضی عَلِیُّرَمَیتَ مِن بَغی عَلَیَّ بِسَهمِاللهِوَسَیفِاللهِالقاتِلِ اُفَوَّضُ اَمری اِلیَاللهِاِنَّاللهُبَصَیرٌ بِالعَبادِوَاِلحُکُماِلهٌ واحِدٌ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ اَدرِکنی یاغیاثَالمُستَغییَنِ یا دَلیلَ المُتَحیِّرِینَ یااَمانَ الخائِفینَ یامُعینَالمُتَوَکِلینَ یا رَاحِمَ المَساکینَ یا اِلهَ العالَمَینَ بِرَحمَتِکَ وَصَلَّیاللهُعَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَالِهِ اَجمَعین وَالحَمدُاللهِرَبِّ العالَمینَ


مطالب مشابه :


متن دعای ناد علی کبیر

طریقه ختم ناد علی. طریقه ختم نادعلی کبیر آنست که اگر کسی را مهمی پیش آید ناد علی را هفت
دعای ناد علی

کریم کبریا - دعای ناد علی - آرامش سهم قلبی است که در تصرف خداست - کریم کبریا
دعای نادعلی

اذکار-ادعیه-مناجات♥ارتباط باخدا♥ - دعای نادعلی - طریقه ختم ناد علی
آیا دعای معروف به «ناد علی» سند معتبری دارد

آیا دعای معروف به «ناد علی» سند معتبری دارد و در منابع معتبر نقل شده و کیفیت خواندن آن چگونه
دعای ناد علی

ثواب وخیرات - دعای ناد علی - خیرات و دعا این است : بِسمِ الله الرحمن الرحيم نادِ علیّاً
دعای ناد علی

دعای ناد علی ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب لی الی الله حا جتی و علیه
دعای نادعلی

از برای ناد علی (ع) هفتصد خاصیت ذکر کرده اند و در تمام مهمات آنرا موثر دانسته اند و طریقه ختم
برچسب :