صد و ده

11- آن چه باشد که معنی دین است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                     اولش باء و آخرش میم است

12- آن چیست که تا اسمش را بیاوری می شکند؟

13- اول و آخرم اول قند

                     میانم آش ـ بهمین خیال باش!

14- برگ سبز چمنی،

 ورق ورق تو میشکنی!

15- این چیه که مورچه داره اما مار نداره؟

16- آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟

17- آن چیست که بالا پرتاب کنی پائین می پرد، پائین بزنی بالا می پرد؟

18- آن چیست لباس سیاهی به تنش  کلاه سبزی به سرش؟

19- آن چیست که اول سرش را می برند بعد بخاطرش گریه می کنند؟

20- آن چیست که یه پا دارد و سه چشم؟

21- کاسه که سر داره   سر کله سپر داره؟

22- چه خزنده خطرناکی است که اگر آنرا وارونه کنیم رام می شود؟

23- زردم و زبرم  زیر زمین معتبرم  کلاه سبزی به سرم!

24- راه میره بیابون   بار میکشه فراوون   خار میخوره به جای نون

25- کوچیک کوچیک   دماغ کوچینک

26- آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده؟

27- آن چیست که سر دارد ولی فکر نمی کند؟

28- آن چیست: شب دو تا داره روز سه تا؟

29- دسمال آبی آبی      پرش سیب و گلابی

30- آن کدامست که پایش در سر و رویش در پا است؟

31- نه دس داره نه پا     خبر داره از همه جا

32- زمین پاک روفته    میخ طلا را کوفته!!

33- آن چیست که پوستش به گرمی   کمتر ز لحاف یا پتو نیست سرتاسر پیکرش پر از موست  جز روی دماغ او که مو نیست    آنجا که رسد به دیزی گوشت   حاجت به بیان و گفتگو نیست

34- اشیشه و مشیشه   دو روغن تو یه شیشه

35-  روز کلفت   شب خانوم!

36- آن چه مرغی است که تا اوج هوا رهسپر است

          پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است؟

37- چه چیز است مرغی بی بال و پر  سرش تا نبری نگوید خبر

38- این چی چیه؟   رویش نقره و زیرش طلاست؟

39- نه دس داره نه پا     بالا میره پیش خدا

40- آن چیست: اتاقی است پر از یاقوت؟

41- اون چی چیه که همیشه سر پاست؟

42- آن چه بچه ایست که چون به مادرش میرسد ناپدید می شود؟

43- عجایب لعبتی زرد است و بی جان دو اسم زنده دارد از دو حیوان

44- عجایب صنعتی دیدم در این دش   که آتش از میان آب می جست

45- حوضی دارم چارگوشه  هر که میاد میبوسه!

46- نه در داره نه دربچه   درون اون پر از بچه

47- چهل برادر تو یه قوطی اسیرند

48- آن چیست که یه پا دارد و یک چشم همیشه سر کوچه ایستاده

49- مادر دوان دوان  بچه ها پشت سرش نعره کنان؟

50- سنگ و صدف و شانه   آب میاد به این خانه

51- چیست؟ پیست؟؟ آنکه ندانست نیست!!

52- رنگ سفید صخره ها   آید میان سفره ها  هرکس نداند نام او مزه نداره کام او

53- آن چیست که یکی است و دو تا نمی شود؟

54- آن چیست که یک ریز حرف میزند و خسته نمی شود؟

55- آن چیست که دو دروازه دارد و 23 نفر در میانش؟

56- سر سیاه     سینه سفید     عمو حاج بلور    دو دم داره؟

57- کدام جوی است که آبش قرمز است؟

58- کدام پرنده است که تنها نیمی از آن پرنده است؟

59- کدام کشور است که همه آنرا خورده اند؟

60- کدام حیوان درنده ای است که چون وارونه شود بر روی مردان روید؟

61- دو در هوا چهار در زمین ای خربزه!؟

62- وارونه این شهر باز همان شهر می شود؟

63- آن چیست که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است؟

64- آن چیست که در باغ سبز است، در بازار سیاه و در آشپزخانه قرمز؟

65- کدام شهرهای ایران جمع سه حیوانند؟

66- این چیست که اگر از آسمان بیفتد نشکند ولی اگر در آب افتد، بشکند؟

67- این ور کوه اره   اون وره کوه اره  میان کوه گوشت بره!

68- آن چیست که همه از آن خورده اند اما حضرت آدم(ع) نخورده است؟   

69- مشهور بود نام شه نیکوکار  کو رفت و خلافتش به نص یافت قرار

70- کدام ده است که مساویست با نه؟

71- سوالی کنم شیرین چو قند ز سی صد کم کنی باقیش چند است؟

72- ما و ما و نصف ما و نیمه ای از نصف ما

گر تو هم با ما شوی صد می شویم

73- کردی آشفته و شیدا همه شیدایان را

                ساختی بیسروپا بیسر و بی پایان را

74- از میان برخیز ای سرو روان   جای تو این نیست، بالاتر نشنین

75- اژدهایی خارپشت بود  حرفهایش بسی درشت بود

می خورد روزی همه مردم  دهنش در میان پشت بود

76- یک به هزار  مادرش در مزار  پدرش سه ماهه  پسرش در بازار

77- آن چیست که در آسمان فقط یکی است ولی در زمین فراوان؟

78- اون چیه که چشم داره    ولی نمیبینه؟

79- این چیه گرد و گلوله   کنج مطبخ می لوله؟!

80- آن چیست که تا بسته نشود شخص به خواب نمی رود؟

81- کدام پرنده زیبا نام دوشهر مذهبی ایران را دارد؟

82- * تنها شهری در ایران که در آن فقط یک خیابان وجود دارد؟

83- در هوا می سوزد    در آب ماهی است

84- سفید است ولی برف نیست، ریشه دارد ولی درخت نیست

85- آن چیست که دمش را می گیرند و از دهانش خون میریزد؟

86- آن چیست که سرگرمی زمستان است؟

87- کدامند آن دو همراه و سخنگو  که می باشد یکی گفتار هر دو

88- کدام اسب است که تا به حال زین بر پشتش ندیده؟

89- اون چیه اتاق داره هال نداره   دیوار داره در نداره

90- آن چیست که خر خوابیده، افسارش راه می رود؟

91- اون چیه که از برف سفید تر و از ذغال سیاه تر؟

92- دو حرف میم الفبای مبارک   خرابیها کند آنچه بخواهد

ولی آخر به صبر و بردباری  خرابیهای او گردد مبارک

93- عجایب صنعتی دیدم در این دشت

                              سرش را می بریدی زنده می گشت

94- یک معما با تو دارم ای حکیم با تمیز

                  نیمه بود و پر شد و پر شد تهی، یعنی چه چیز؟؟

95- وارونه نیم صدای کدام حیوان پرنده زیباست؟

96- کدام ملعون تاریخ است که وارونه نامش غذایی خوشمزه است؟

97- آن چیه که خم داره   از خمی سر به هم داره  چار تا قال در شکم داره؟

98- آن چیست که همه آنرا می بینند ولی خدا نمی بیند؟

99- چه چیزی از خدا بزرگتر است؟

100- ال کنجک، مل کنجک، هر ساعتی یه کنجک!؟ (یزدی)    

   101- روز می رود و شب پاسبان اتاق است!

   102- در میان گربه مائی است!

   103- این چیست که پس از جیر جیر زیاد تخمی درشت و پنبه ای می گذارد.

104- چه گرد سبزی است که اگر در آب بریزند قرمز می شود؟

105- آن نیستی چیست که در لباس هستی جلوه می کند؟

106- آن چیست که بی علم و دانش تمام اشیاء را چنانچه هست نشان می دهد؟

107- آن چیست که پشت کوه، سرخاب و سفید آب می کند؟

108- کدام شهر ایران است که خوردن نیمه اولش کشنده ولی نیمه دومش را هر روز می خورند؟

109- آن کدام است که: یکی دو چشمه دارد، دیگری چهار چشمه، سومی هفت چشمه، و حاصل همه یکی است؟

110- یک صندوق دورش استخوان، میانش یک عروسک می چرخد؟

 


مطالب مشابه :


چیستان:

ترانه های کودکان - چیستان: - شعر و سرود و داستان برای کودکان و نوجوانان
چيستان هاي نيكو با جواب

بهترین چیستان های دنیا - چيستان هاي نيكو با جواب - چيستان براي كودكان.زير ده خنده برای
صد و ده

برای نوجوانان ایرانی - صد و ده - سیاسی،تفریحی. دانلود موسیقی، عکس ارائه مقالات علمی، جکستان
چیستان شعر

: این چیستان شعرهارا خودم سروده ام برای نوجوانان و جوانان: پاسخ هر چیستان را ده روز بعد می
فلسفه برای کودکان و نوجوانان ( آموزش مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان )

فلسفه برای کودکان و نوجوانان ( آموزش مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ) حلقه های کندوکا و
بازی های فلشی

برای نوجوانان ایرانی - بازی های فلشی - سیاسی،تفریحی. دانلود موسیقی، عکس ارائه مقالات علمی
"رالی کتاب ها" برای بچه ها!

استفاده از کتاب ها برای حل چیستان سبب تشویق کودکان و نوجوانان به خواندن می شود و سواد
بیست و هفتمین دوره مسابقات فرهنگیف هنری استان یزد

برای نوجوانان ایرانی - بیست و هفتمین دوره مسابقات فرهنگیف هنری استان یزد - سیاسی،تفریحی.
معرفی چند وب سایت مفید برای کودکان و نوجوانان

معلم مدرسه ج.ا.ایران در استکهلم - معرفی چند وب سایت مفید برای کودکان و نوجوانان -
شعری از رهبرمان

برای نوجوانان ایرانی - شعری از رهبرمان - سیاسی،تفریحی. دانلود موسیقی، عکس ارائه مقالات علمی
برچسب :