طرح درس نقشه کشی ساختمان درجه ۲ بصورت واحدهای مجزا

 

نام استاندارد مهارتی: نقشه کشی ساختمان درجه 2                کد متوالی: 54/32-0و76  

ردیف

شماره توانایی هم خانواده

ساعت اموزشی

ساعات آموزشی

   (u)  شماره ونام واحد   

 

نظری

عملی

جمع

1

1-2-3-

5

11

16

U1: اصول کار از حوادث وپیشگیری آن در محیط کار

2

4-5-7-12-26-27

15

57

72

U2: اصول کار با انواع وسایل نقشه کشی

3

6-24

20

100

120

U3: اصول انواع پرسپکتیو و سه نما  وسه نما دربرش

4

8

5

10

15

U4: اصول تشخیص انواع خاک زمین وپی های سنتی

5

9-10

11

55

66

U5: اصولشناسایی انواع اجر و انواع دیوار

6

11-13-22

13

160

173

U6: اصول کار با انواع پلانهای ساختمانی وپله های آن

7

17-18

8

35

43

U7: توانایی ترسیم  انواع نما وبرش ساختمان

8

14-15-16

12

50

62

U8: توانایی ترسیم و تشخیص انواع آکس بندی وفنداسیون وجزئیات آن                                

9

21-25

4

35

39

U9: اصول انواع موقعیت ساختمان وانواع سقف ساختمان

10

19-20

22

13

152

U10: توانایی ترسیم انواع تیرریزی وجزئیات آن وبادبند

11

23-28

12

130

142

U11: توانایی تهیه وترسیم نقشه های  اجرائی یک واحده وچندواحده

 

 

12

130

900

 

 

 

 

 

 

 

جدول طبقه بندی توانایی های هم خانواده در واحدهای مستقل(units)

نقشه کشی ساختمان درجه 2


مطالب مشابه :


اصول لوله کشی ساختمان

اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی نقشه هاي موتورخانه و پلان اصول لوله کشی,
نقشه کشی ساختمان (قسمت اول)

نقشه کشی ساختمان نقشه کشی آموزش صحیح و منطبق با اصول فنی آن داشت تا بتواند به
نقشه کشی ساختمان (قسمت اول)

فن نقشه کشی یکی از قدیمی و منطبق با اصول فنی آن داشت تا نقشه کشی ساختمان کار
دانلود آموزش نقشه کشی ساختمانی بروش اتوکد

توی این جزوه، در ابتدا در رابطه با اصول اولیه نقشه کشی ساختمانی آموزش نقشه کشی
آموزش نقشه کشی ساختمان (قسمت اول) :

آموزش نقشه کشی ساختمان همگام با نیاز جامعه دانست و سعی در آموزش صحیح و منطبق با اصول فنی
دانلود آموزش اصول نقشه کشی ساختمان در اتوکد

دانلود آموزش اصول نقشه کشی ساختمان در
طرح درس نقشه کشی ساختمان درجه ۲ بصورت واحدهای مجزا

نقشه کشی ساختمان درجه 2 اصول کار با انواع وسایل نقشه کشی. 3. 6-24. 20. 100. 120. u3: اصول انواع
برچسب :