راهنمای مراحل GTA 5

راهنماي قدم به قدم مراحل اولیه GTA 5:

Big Smoke :
در مرحله اول شما بايد سوار بر دوچرخه به دنبال دوستانتان برويد و سعي‌ کنيد ماشيني‌ که به دنبال شماست به شما آسيبي‌ نرساند.به دنبال علامت آبي‌ در نقشه برويد بعد از انجام اين ماموريت شما در خانه تان هستيد و ماموريت بعديتان بيرون از خانه با علامت قرمز مشخص شده.

Tagging up Turf :
به سمت علامت قرمز برويد تا ماموريت جديد بگيريد سوار بر ماشين همراه دوستتان به سمت علامت زرد برويد شما بايد با اسپري نوشته هاي ديوا را پاک کنيد اولين ديوار نوشته پشت سرتان نزديک در يکي‌ از خانه ها و ديگري پشت همان خانه است .از ديوار بالا برويد آن را هم با اسپري پاک کنيد سوار ماشين شويد به سمت علامت زرد برويد در اينجا هم بايد اولين نوشته را از روي ديوار که نقاشي‌ بزرگي‌ دارد ، پاک کنيد. جاي نوشته هاي روي ديوار با علامت سبز روي رادار مشخص است.

Cleaning the Hood :
به سمت علامت زرد در نقش برويد در نقطه قرمز توقف کنيد بعد از ديدن دمو دوباره به سمت علامت قرمز برويد دو نفر را در حال صحبت مي‌بينيد،آنها را کشته به سمت علامت زرد برويد وارد خانه شده تمام افراد را کشته و به خانه برگرديد.

Ryder :
در ماموريت دوم همراه با دوستانتان سوار بر ماشين شده به اريشگاه برويد و موهاي خودتان را اصلاح کنيد .بعد از اصلاح به پيتزا فروشي‌ برويد و پيتزا سفارش بدهيد صحنه اي از سرقت پيتزا فروشي‌ توسط دوستان مي‌بينيد سوار ماشين شويد و به خانه برگرديد.

Tagging up turf:
به سمت دومين علامت برويد دو نفر به شما حمله ميکنند آنها را کشته و سمت علامت بعدي برويد از نرده ها بالا برويد به بالاي پشت بام برويد و نوشته اخري را پاک کنيد

Turu-Drive:
همراه دوستانتان سوار ماشين شويد و به سمت علامت زرد برويد بايد يک ماشين را تعقيب کنيد و آنرا نابود کنيد به خانه تان برگشته تا ماموريت جديد بگيريد بعد از توقف در منطقه قرمز به سمت علامت زرد برويد تا ماموريت تمام شود.در منطقه قرمز به تلفن جواب بدهيد

Nines and aks :
به سمت علامت زرد برويد در اينجا بايد آموزش تيراندازي بينيد بعد از زدن تمام هدفها به سمت يک ماشين شليک کنيد همراه دوستانتان سوار ماشين شويد به سمت علامت زرد برويد در اينجا به تلفن جواب دهيد به محل ديگري در نقشه که با علامت زرد مشخص شده برويد در اين محل ميتوانيد براي خودتان لباس بخريد. حالا شما دو قسمت براي ماموريت داريد قسمت اول که همان خانه خودتان است که با علامت(bs)و قسمت دوم با علامت (s).ابتدا bs را تمام کرده و بعد به قسمت s برويد.

By-Drive :
همراه 4 نفر از دوستانتان سوار ماشين شويد به سمت علامت زرد برويد در آنجا بايد همراه دوستانتان خلافکارن را بکشيد نزديک آنها شده دوستان شما از ماشين به آنها تيراندازي ميکنند بعد از نابود کردن آنها به محل ديگري برويد پليس به تعقيب شما ميپردازد آنها را دست به سر کرده براي دست به سر کردن آنها بايد به کارواش برويد محل کارواش با علامت زرد مشخص شده است به خانه برگرديد حالا ماموريت جديد با علامت (R)در نقش است.

Sweets's Girl :
به سمت علامت زرد رفته همه تبهکاران را کشته مواظب گروگانها باشيد .سريعا همه را کشته بعد از آن سوار ماشين شويد در محل قرمزبايستيد تا دوستانتان سوار ماشين شوند وبه محل علامت زرد برويد .

Cedar Vialpando :
به سمت علامت زرد برويد و در محل قرمز توقف کنيد صحنه اي از آمدن ماشين مي‌بينيد سوار ماشين شويد دنده عقب گرفته وارد گاراژ شويد تا ماشين تان را قوي کنيد در اينجا ميتوانيد تمام ماشين تان را به دلخواه تغيير دهيد. بعد از قوي كردن ماشين به محل علامت زرد برويد در اينجا بايد شرط بندي کرده و ماشين را به رقص بياوريد به محض اينکه جهت هاي خواسته شده در دايره پايين صفحه قرار گرفت آنها را بزنيد تا ماشين به رقص در بيايد و امتياز کافي‌ را کسب کنيد.

High Stakes,lowider :
در نقشه علامت جديدي به شکل(cv)باز ميشود سوار ماشيني‌ که ساختيدشويد به همان محل برويد بعد از صحبت با دوستان به دنبال ماشين برويد و در مسابقه شرکت کنيد به سمت علامت قرمز رفته و در مسابقه اول شويد.

Home Invasion :
حالا ديگر ماموريت هاي S تمام شده به R که نزديک خانه خودتان است برويد.براي ماموريت اول بايد بين ساعت 12 تا 8 به محل بياييد در اين ماموريت سوارکاميون شده بايد به محل علامت زرد برويد و به سرقت يک خانه بپردازيد چند جعبه اسلحه در خانه است آنها را پيدا کنيد اين کارها را بي‌ سروصدا انجام دهيد تا نگهبان بيدار نشود دو عدد از جعبه ها در طبقه پايين،دوتا در راه پله،يکي‌ در طبقه دوم 3تا هم در اتاق نگهبان است آنها را در مدت زمان داده شده و به ترتيب سوارکاميون بيرون از خانه کنيد و کاميون را در گاراژ بگذاريد.

Catalyst :
همراه با دوستانتان به محل زرد برويد.دوستانتان با افراد سوار بر قطار درگير ميشوند.همه خلافکاران را کشته و صحنه اي از آمدن يک ماشين مي‌بينيد آنها را هم بکشيد و سوار قطار شويد و 10 عدد جعبه را از پشت ترن براي وانت دوستان بياندازيد.با دقت اين کار را انجام دهيد تا جعبه ها جلوي ماشين نايفتند و ماشين به شما نزديک تر شود تا کار راحتتر باشد بعد از تمام شدن کار پليس به تعقيب شما ميپردازد آنها را دست به سر کنيد به محل علامت برويد.

Robbing Uncle Sam :
سوار کاميون شده و به محل علامت زرد برويد از ديوار بالا برويد سربازها را کشته قفل درب را با تير زده تا باز شود.سربازها را کشته،درب گاراژ را هم با تير زده،سوار ليفت تراک و جعبه ها را سوار کاميون کنيد.در حين سوار کردن سربازان به دوستانتان حمله ميکنند از دوستانتان محافظت کنيد و همه جعبه ها را بار کاميون کنيد به محل زرد برويد ماشينهاي ارتش که دنبال شما ميايند را دست به سر کرده و در محل قرمز توقف کنيد. (پايان مرحله) حالا ماموريت هاي R تمام شده به BS برويد.

Wrong Side of The Track :
همراه دوستانتان سوار موتور شويد به محل علامت برويد.شما بايد به تعقيب يک قطار بپردازيد.در جلوي قطار روي سقف چند فرد مثله هستند که شما بايد طوري فاصله تان را با آنها حفظ کنيد که دوستتان آنها را با اسلحه بکشد بعد از کشتن همه به محل علامت زرد برويد.

OG Loc :
سوار ماشين شده به محل علامت زرد برويد بعد از ديدن صحنه،دوباره به محل علامت زرد برويد با دوستان صحبت کنيد سوار بر موتور به تعقيب يک موتور ديگر برويد.بعد از کشتن موتور سوار همراه دوستتان به محل علامت زرد برويد.حالا به نقطه علامت جديد برويد به نام CG.براي رفتن به اولين ماموريت در بين ساعت 10 تا 6 به محل برويد.

Just Business :
همراه دوستتان Smokeبه محل علامت زرد رفته دشمنان را کشته از دوستتان محافظت کنيد.صحنه اي از سوار موتور شدن دوستتان مي‌بينيد.حالا شما بايد از پشت موتور،مهاجمان را کشته،وقتي‌ ماشيني‌ به شما نزديک ميشود سعي‌ کنيد به مخزن بنزين آنها شليک کنيد.

Running Dog :
به محل Bsميرويم و فعلا ماموريتهاي اين بخش را انجام ميدهيم همراه دوستتان به محل علامت برويد. دراينجا بايد فردي را که در يک کوچه فرار مي‌کند را تعقيب کنيد و بکشيد بهتر است از اسلحه دوربين دار و از راه دور او را بکشيد.

Lifte's a Beach :
حالا ديگر ماموريتهاي S تمام شده به CG ميرويم که در پشت يک پيتزا فروشي‌ است بين ساعت 10 تا 6 به محل برويد اگر با زمان مشکل داشتيد ميتوانيد با Save کردن زمان را به جلو ببريد با هر بار Save کردن پنج ساعت زمان بازي‌ به جلو ميرود و ميتوانيد راس ساعتي‌ که ميخواهيد به ماموريت برويد.


مطالب مشابه :


راهنمای مراحل GTA 5

راهنمای مراحل GTA 5. راهنماي قدم به قدم مراحل اولیه GTA 5: Big Smoke : در مرحله اول شما بايد سوار بر دوچرخه به دنبال دوستانتان برويد و سعي‌ کنيد ماشيني‌ که به دنبال شماست به شما آسيبي‌ نرساند.به دنبال علامت آبي‌ در نقشه برويد بعد از انجام اين ماموريت شما در خانه تان هستيد و ماموريت بعديتان بيرون ... با دقت اين کار را انجام دهيد تا جعبه ها جلوي ماشين نايفتند و ماشين به شما نزديک تر شود تا کار راحتتر باشد بعد از تمام شدن کار پليس به تعقيب شما ميپردازد آنها را دست به سر کنيد به محل علامت برويد.
رمز gta 5

رمز بازی - رمز gta 5 - - رمز بازی. ... SPEEDFREAK تمام ماشین‌ها دارای Nitro می‌باشند. KANGAROO ... FULLCLIP بینهایت شدن گلوله‌ها بدون گلوله‌گذاری مجدد ... HELLOLADIES زیاد شدن ***** Appeal ... OSRBLHH افزودن مراحل تعقیب و گریز دو ستاره
کد تقلب GTA5

بهی بهی|مقلات|کامپیوتر|ورزش|ترفند|آشپزی| - کد تقلب GTA5 - مقلات ورزشی|کامپیوتری|بازی|ترفند|موبایل|طراحی وب|آشپزی|دانلود|برنامه نویسی|گرافیک|طنز|اس ام اس و . ... EHIBXQS حداکثر احترام : OGXSDAG افزایش سرعت : SPEEDITUP افزایش قدرت : BUFFMEUP تمام ماشین ها سیاه : IOWDLAC افزایش کانگستر : BIFBUZZ تمام ماشین ها صورتی : LLQPFBN پرواز قایق : FLYNGFISH چاق شدن : BTCDBCB نیمه شب : XJVSNAJ ساعت روشنایی : OFVIAC هوای طوفانی : MGHXYRM ...
عصبانی شدن راننده ها : YLTEICZ. عصبانی شدن پیاده ها : FIGHTFIGHTFIGHT. سیگار کشیدن : GERTAINDEATH. سیاه شدن ماشین ها : IOWDLAC. صورتی شدن ماشین ها : LLQPFBN. پرواز ماشین ها : RIPAZHA. پرواز قایق ها : FLYINGFISH. چاق شدن : BTCDBCB. لاغر شدن : KVGYZQK - ASBHGRB ... برچسب‌ها: رمزهای gta5, رمزهای جدید gta5, تمام رمزهای gta5, رمزهای کامل gta5, رمز جی تی ای 5. [ دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390 ] ... GTA San Andreas دارای مراحل بسیار جذاب و مهیج بوده است . برچسب‌ها: بازی gta5, رمزهای ...
رمز های بازی GTA5:

رمز های بازی GTA5: رمز های بازی های GTA IV & GTA Liberty city: 3625550100: جلیقه ی ضد گلوله و سلامتی کامل + نو شدن وسیله ی نقلیه 4825550100: جلیقه ی ضد گلوله و سلامتی کامل + نو شدن وسیله ی نقلیه + اسلحه های نوع اول 4865550100: اسلحه های نوع ... بالا تری می گیرید. * یک نکته در مراحلی که با وسایل نقلیه انجام می شوند... : در این مراحل رایانه میزان سلامتی وسیله ی نقلیه ی شما را در نظر می گیرد که در امتیاز شما تاثیر خواهد گذاشت. * یک نکته ی ثابت در همه ی مراحل... : چیزی که در همه ی مراحل بازی
تمام رمز های gta 5 برای کامپیوتر

ماشین مسابقه = vrockpokey. سلاح اضافی = uzumymw. دیوانه شدن ماشین ها = bubblecars. جت = jumpjet. سلاح بی نهایت = wanrltw. ضد ّ پلیس = aezakmi رمز های پر فایده در بازی GTA 5. این کد برای افزایش پول و میزان عمر در این بازی. استفاده می شود:.
ورود به داخل تمام ساختمانها gta5

جوك رمز بازي عكس مطالب خنده دار آموزش - ورود به داخل تمام ساختمانها gta5 - جوک رمز بازی کسب در آمد ترفند و. ... اگر تمام مراحل بالا را به درستی وبا دقت انجام دهید قادر خواهید بود به داخل ساختمانهایی که دارای نمای داخلی هستند بروید . اکنون ببینیم چه تغییراتی ایجاد شده است: 1 . LOS SANTOS الف : خانه رایدر: ... ب: در مرحله « Architectural Espionage » که یکی از مراحل آماده شدن برای سرقت بزرگ از کازینو Caligula است با ساختمان طراحی رفته وسپس نقشه کازینو را می دزدید . اکنون می توانید وارد این ساختمان ...
برچسب :