راهنمای سفر شهر به شهر از رشت به ساری -گرگان -مشهد

رشت به كوچصفهان :

از ميدان جانبازان رشت تا كوچصفهان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است.

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است

آستانه اشرفيه به لاهيجان:

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا رشت30كيلومتر است .

لاهيجان به لنگرود:

از لاهيجان تا لنگرود ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا رشت40كيلومتر است .

لنگرود به رود سر:

از لنگرود تا رود سر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا رشت54كيلومتر است .

رودسر به كلاچاي:

از رود سر تا کلاچای ۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا رشت۶7کیلومتر است .

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا رشت80كيلومتر است .

چابكسر به رامسر :

از چابكسر تا رامسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا رشت99كيلومتر است .

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا رشت112كيلومتر است .

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از رشت135كيلومتر است .

عباس آباد به نمك آبرود :

از عباس آباد تا نمك آبرود ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا رشت157كيلومتر است .

نمك آبرود تا چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا رشت176كيلومتر است .

چالوس به نوشهر :

از چالوس به نوشهر ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا رشت189كيلومتر است .

نوشهر به سيسنگان :

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا رشت197كيلومتر است .

سيسنگان به رويان :

از سيسنگان تا رويان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا رشت228كيلومتر است .

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تا رشت240كيلومتر است .

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا رشت246كيلومتر است .

محمود آباد به فريدونكار:

از محمود آباد تا فريدونكار ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا رشت268كيلومتر است .

فريدونكار به بابلسر:

از فريدونكار تا بابلسر ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا رشت293كيلومتر است .

بابلسر به بابل:

از ميدان بسيج بابلسر تا بابل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا رشت304كيلومتر است .

بابل به قائم شهر:

از بابل تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا رشت323كيلومتر است .

قائم شهر به ساري :

از ميدان ساعت قائم شهر تا ساري ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا رشت341كيلومتر است .

اول جاده قائم شهر به اول كمر بندي ساري :

از اول جاده قائم شهر( ميدان امام)تا اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر)۸  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده قائم شهر( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا رشت360كيلومتر است .

ساري به سورك:

از ميدان هلال احمر ساري تا سورك ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا رشت368كيلومتر است .

سورك به نكا:

از سورك تا نكا ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا رشت381كيلومتر است .

نكا به رستمكلاه:

از نكا به رستمكلاه ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا رشت392كيلومتر است .

رستمكلاه به بهشهر:

از رستمكلاه به بهشهر ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا رشت404كيلومتر است .

بهشهر به گلوگاه:

از بهشهر تا گلوگاه ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا رشت414كيلومتر است .

گلوگاه به بندر گز:

 از گلوگاه تا بندرگز ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا رشت439كيلومتر است .

بندر گز به كرد كوي:

از اول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا رشت452كيلومتر است .

كرد كوي به گرگان  :

از كرد كوي تا گرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا رشت467كيلومتر است .

 

گرگان به فاضل آباد  :

از مركز شهرگرگان تا فاضل آباد ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا رشت497كيلومتر است .

فاضل آباد به علي آباد:

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا رشت527كيلومتر است .

علي آباد به خانبين:

از علي آباد تا خانبين ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا رشت538كيلومتر است .

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا رشت554كيلومتر است .

دلند به آزاد شهر:

از دلند به آزاد شهر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا رشت560كيلومتر است .

آزاد شهر به مينودشت:

از آزاد شهر تا مينودشت ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا رشت573كيلومتر استمطالب مشابه :

مشهد به رشت مسير اول1057 كيلومتر، مسير دوم 1222كيلومتر

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا فاصله محمود آباد تا
مشهد به ساري مسير پيشنهادي اول689 كيلومتر،مسير پيشنهادي دوم734 كيلومتر

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا محمود آباد رامسر
فاصله های بین شهری مفید برای میهمانان

فاصله های بین شهری مفید برای میهمانان چابكسر تا رامسر: محمود آباد تا فريدونكار:
دو مسیر پیشنهادی مشهد تا سرعین رفت و برگشت

نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای بین فاصله رامسر تا فاصله محمود آباد تا
راهنمای سفر شهر به شهر از رشت به ساری -گرگان -مشهد

در نتيجه فاصله رامسر تا كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا فاصله رشت تا, فاصله بین
عباس آباد

متوسط رطوبت بین 65 تا 85 درصد، مقدار فاصله طول شهر در رامسر عباس آباد
دلایل استان شدن غرب مازندران

از محمود آباد تا رامسر فاصله تنکابن تا رامسر و خواسته تا این حد بین
طرب پیاز آو = پیاز معمولی(ALLIUM CEPA L)

شهر من تو را آنچنان که باید آباد می خواهم سانتیمتر و فاصله بین بوته ها (رامسر تا
برچسب :