معرفي، شاخت و نحوه كار با وسائل و مواد مورد نياز تصوير‌سازي

1-1- مداد

مواد و ابزار لازم:مقواي معمولي، مداد- پاكن و ابزار كمكي
ابتدا طرح را روي مقوا و يا كاغذ مورد نظر منتقل كرده سپس شروع به سايه زدن قسمت هاي تيره طرح مي نماييم.

1-2- مداد رنگي

مواد و ابزارلازم:مقواي اشتنباخ، مدادرنگي،كاتر، پاكن
بعد ازانتقال طرح برروي مقوا با جنس و بافت مورد نظركاررنگ آميزي را آغاز مي‌كنيم.دراين شيوه رنگ اميزي ازبالاي كارشروع شده در پايين خاتمه پيدا مي‌كند. در حين انجام كاررنگ آميزي مدادهابايد نوك نسبتا" تيزي باشد تا خطوط پهن با ضخامت هاي مختلف ايجاد نشوند.پررنگ شدن وياكم رنگ شدن طرح موردنظر براثرفشاردست نبايدايجادشودبلكه باتكرارخطوط برروي هم به دفعات كم يازياد، مابه رنگ مورد نظرخود مي رسيم. درصورت لزوم درپايان كارمي توانيم تمامي قسمت هايي ازكاررادورگيري كنيم كه اين دورگيري مي تواند به صورت رنگي متناسب با رنگ طرح و يا فقط تك رنگ ارايه شود.
اين دورگيري را با ابزارهاي مختلف انجام داد مثل (راپيد، مدادرنگي ومداد) كه به صورت ممتد با ضخامت هاي ثابت و يا متغيرصورت مي گيرد.

2-1- اكولين

موادوابزارلازم: اكولين، مسواك، آب، دستمال و ابزار كمكي مثل: ( كاتر ،مقواي بافت درشت، قلم مو، پالت و چسب كاغذي)
ابتدا طرح آماده شده را با مداد روي مقواي بافت درشت انتقال مي دهيم. .هنگام استفاده از رنگهاي دقيق بهتر است از مقواي بافت درشت استفاده كنيم. مقوا را با چسب كاغذي روي تخته شاسي مي چسبانيم و قلم موي آغشته به اكولين را برداشته، شروع به كارمي‌كنيم. وقتي كه ميخواهيدرنگي را كناررنگي ديگر بگذاريد سعي كنيد حتي الامكان رنگ ديگر خشك شود (جز وقتي كه شما ميخواهيدرنگ انجام دهيد)

2-2- اكولين و وايتكس
مواد و ابزار لازم:اكولين، وايتكس، مسواك، آب، دستمال، ابزار كمكي مثل كاتر، مقواي بافت درشت، ،قلم مو، پالت و چسب كاغذي
اين تكنيك به روش كاربا اكولين مي باشد فقط در انتهاي كار مسواكي راآغشته به وايتكس كرده و سطح كاغذ را به سليقه ي خود افشانگري مي‌كنيم.

2- 3-اكولين باقلم فلزي و رنگ پارچه

مواد و ابزارلازم :اكولين، قلم فلزي يا راپيد، رنگ پارچه، مقواي ضخيم،ابزار كمكي(مداد، پاكن، كاتر، و خط كش و...)
اين روش كه با تلفيق چند روش به كار مي‌رود يك جلوه ي خاص به تصويرموردنظرميدهد.
ابتداطرح را منتقل كرده سپس با شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم.(كار با تكنيك اكولين را دربخش ديگرمفصل توضيح داده شده.)
بعد از آن رنگ هاي پارچه راباقلم موروي كار مي گذاريم در اين حالت قلم مو را به صورت دوراني مي چرخانيم و حتي مي توانيم درحين كاررنگهاراباهم مخلوط كنيم.اين حالت بر همبستگي را به خوبي نشان مي دهد. در مرحله بعدشروع به دور گيري مي‌كنيم.اين دورگيري مي تواندبه وسيله قلم فلزي و ياهروسيله ديگري باشدوهمچنين مي توانيم اين كاررابه چندطريق انجام دهيم (مرتب- خط چين ويانامرتب)

2- 4- اكولين وچسب مايع وچسب ميسكيت ومدادشمعي

مواد وابزارلازم:اكولين، چسب مايع، چسب ميسكيت، مدادشمعي ومقواي بافت درشت ابتداطرح مورد نظرراروي مقواانتقال مي دهيم وبااستفاده ازچسب مايع استفاده مي‌كنيم. قسمتي كه بايدباچسب مايع كارشودرابه صورت دلخواه آغشته به چسب مايع مي‌كنيم و بعدازخشك شدن آن چسب ميسكيت را در جاهايي كه مي خواهيم سفيد باقي بماند مي زنيم و پس از خشك شدن چسب طرح را با اكولين رنگ آميزي مي‌كنيم. چسب مايع كمي برجسته مي‌شو د و چسب ميسكيت سفيد مي ماند و مداد شمعي حالت محوبه خود مي گيرد و در نهايت طرح را دورگيري مي‌كنيم.

3- 1- گواش

مواد وابزارلازم:گواش، قلم مو، مقوا،(بافت دار، معمولي)چسب، دستمال، آب براي رقيق كردن
رنگهادركارباگواش ابتدامقواي لازم جهت اجراي كار را انتخاب كرده .سپس طرح مورد نظر را روي مقوا منتقل مي‌كنيم.سپس رنگ موردنظررادرپالت درست كرده وباتوجه به غلظت مناسب شروع به رنگ آميزمي‌كنيم. دقت كنيدكه حتما"درابتداي كارآن رابااستفاده ازچسب روي جايي محكم و ثابت كنيد تا از باد كردن و لوله شدن مقوا جلوگيري شود. در اين تكنيك و يا هر تكنيكي كه با رنگهاي جوهري و قلم مو سر كار داريد دقت كنيد كه قلم مو را بيش از سه يا چهار بار روي مقوا نكشيد تا به ضخامت وبافت مقوا صدمه وارد نشود.

3- 2- آبرنگ

مواد و ابزار لازم: قلم مو، مقوا، آبرنگ، پالت،غلتك معمولي، اسفنج، رنگ مخصوص، چسب ميسكيت
ابتدا طرح خود را به مقوا منتقل كرده،سپس رنگ دلخواه خود را رقيق مي‌كنيم و روي قسمت مورد نظر مي گذاريم ايجاد سايه روشن ها با آب ميسرميشود.دقت كنيد كه قلم مو را بيش از سه يا چهاربار بر روي كار نكشيد زيرا باعث مي‌شو د ضخامت مقوا از بين برود و بافتي ايجاد كند كه جالب نمي باشد.

4- 1- مونو پرينت

مواد و ابزار لازم:شيشه، رنگ، كاغذ كاهي، پارچه، مداد و قلم مو، كاغذ چاپ، شيشه يا پالت رنگ، غلتك
چاپ به دو روش صورت مي گيرد طراحي روي شيشه، طراحي پشت كاغذ
طراحي روي شيشه: ابتدا طرح مورد نظررا زير شيشه قرار مي دهيم و با قلم مو و رنگ مناسب طرح را روي شيشه مي كشيم بايد دقت شود كه رنگ گذاري روي شيشه با سرعت انجام شود، چون امكان خشك شدن رنگ زياد است. پس از رنگ گذاري مي توان قسمت هاي زايد طرح را به وسيله پارچه تميز كرد. سپس كاغذ را روي شيشه قرار مي دهيم و طرح را با مالش دست و يا غلتك روي كاغذ منتقل و نمايان مي سازيم.
چاپ پشت كاغذ: سطح شيشه را با يك لايه رنگ پوشانده و كاغذ باطله را روي شيشه مي گذاريم و برمي داريم چند باراين كاررا تكرارتا كاغذ به شيشه نچسبد. پس كاغذي را كه روي آن طرح كشيده شده را طوري مي گذاريم كه سطح سفيد كاغذ زير و طرح روبروي ما باشد كاغذ را با چسب روي شيشه محكم مي‌كنيم. از روي طرح با يك شي تقريبا" نوك تيز مي كشيم. همچنين مي توان براي اين كه اثري از طرح روي كاغذ نماند طرح را روي كاغذ پوستي كشيده وكاغذ پوستي را روي كاغذ عادي قرار داد.

4-2- آ ب مركب و فيبر و مونوپرينت

مواد و ابزار لازم: فيبرو مركب ،چسب مايع،تكه هاي خرد شده‌ي مقوا
ابتدا همان تكنيك آب مركب روي فيبر كار مي‌كنيم سپس قطعات از پيش آماده شده‌ي تكنيك مونوپرينت را به صورت كولاژ روي آن مي چسبانيم، و تركيب بندي مناسبي را ايجاد مي‌كنيم.

5-1- قلم فلزي

مواد و ابزار لازم: قلم فلزي، پالت، آب مركب، مداد
در كار با قلم فلزي بعد از انتقال طرح بر روي مقوا و تهيه رنگهاي مايع رقيق كار خود را آغاز مي‌كنيم. خطوط ايجاد شده توسط قلم فلزي به شكل هاشور است كه گاه اين خطوط متقاطع مي باشد و متناسب با طرح كاربرد دارد. در اين تكنيك ضخامت و يا نازكي خطوط هاشور از طريق فشار دست بر روي سطح كار ايجاد مي‌شو د. قلم فلزي خود به تنهايي يك تكنيك مي باشد و يا مي تواند با ساير تكنيك ها تلفيق شود.هاشور زدن بر روي زمينه با رنگهاي مختلف هم مي توان انجام شود كه اين امر مرتبط با موضوع و سليقه تصويرگر مي باشد.

5-2- قلم فلزي و سركه

مواد و ابزار لازم: قلم فلزي ، سركه، مداد و پاكن، قلم مو
پس از انتقال طرح مقوا را روي تخته محكم و ثابت مي‌كنيم. ابتدا قسمت هاي تيره ي كار را با سركه به وسيله قلم مو مي پوشانيم و آن را روي شعله گاز مي گيريم تا كمي رنگ آن تيره شود. سپس با قلم فلزي و مركب روي طرح با شيوه اي كه در بخش قلم فلزي آموزش داده ايم شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم.

5-3- قلم فلزي و آب مركب

مواد و ابزار لازم: مركب رنگي، قلم فلزي، آب، دستمال، مقوا(كرافت)، چسب چوب، قلم مو، كاربن
در اين تكنيك بسته به رنگ مركب و موضوع كار و رنگ مقوا را انتخاب مي‌كنيم يا اين كه از مقواي سفيد استفاده مي‌كنيم. ابتدا طرح را آماده شده را روي مقوا انتقال مي دهيم و چون رنگ مقوا تيره است براي انتقال طرح از كاربن استفاده مي‌كنيم. مرحله بعد ثابت كردن مقوا روي زمينه مي باشد كه با استفاده از چسب كاغذي در چهار طرف آن انجام مي‌شو د. قلم مو را برداشته و به مركب آغشته كرده و شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم. براي ايجاد سايه روشن از آب استفاده مي‌كنيم. بايد قبل از خشك شدن آب مركب را اضافه مي‌كنيم در غير اين صورت سايه روشن به صورت لكه مي‌شو د. پس از خشك شدن كار از قلم فلزي استفاده مي‌كنيم. براي هاشور زدن با قلم فلزي مي توانيم از رنگ هاي مختلف يا همان رنگ مركب استفاده كنيم (دقت كنيد قسمت هايي كه از كاربن استفاده شده مركب را به خود نمي گيرد و در نهايت دورگيري زيبايي به دست مي آيد.

5-4- روان نويس دو رنگ

مواد و ابزار لازم:روان نويس در دو رنگ متفاوت، چسب، مداد
طرح منتقل شده را روي يك سطح ثابت مي‌كنيم. سپس برخي از قسمت هاي طرح را به وسيله يك رنگ شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم و قسمت هاي دلخواه را نيز با رنگ ديگر، خطوط و هاشورها نقش مهم و اساسي را دراين تكنيك ايفا مي‌كند.

5-5- ترام

مواد و ابزار لازم: مقوا يا كاغذ گلاسه، راپيد، ميزنور، چسب كاغذي
دراين روش طرح مورد نظر را بر روي ميز نور قرار داده و با چسب كاغذي آن را روي ميز نور ثابت مي‌كنيم. سپس مقواي گلاسه را بر روي طرح قرار داده و دوباره با چسب مقوا را محكم مي‌كنيم و ميز نور نور را روشن كرده و طرح مورد نظر را با استفاده از نقطه سايه روشن مي زنيم. در اين تكنيك قسمت هاي تيره طرح را با استفاده از نقاط بيشتر پر مي‌كنيم. در قسمت هاي روشن از نقاط كمتري استفاده مي‌كنيم و بدين ترتيب طرح كنتراست خاصي به خود مي گيرد.
هرگز در ميانه كار دست خود را روي كار نكشيد. زيرا ممكن است هنوز طرح خشك نشده باشد و جوهر كار پخش گردد.

6-1- كولاژ

مواد و ابزار لازم: مقواي معمولي، چسب، مقوا وكاغذ هاي رنگي، ابزار كمكي (مداد، پاكن، خط كش و كاتر)
در اين روش ما مي توانيم از هر وسيله براي چسباندن به روي صفجه و به دست آوردن تصوير استفاده مي‌كنيم. در اين روش ابتدا طرح مورد نظر را روي مقوا منتقل مي‌كنيم و سپس شروع به تكه چسباني مي‌كنيم. دقت كنيد كاغذ رنگي، مقوا و يا روز نامه اي كه در طرح مورد نظر مي چسبا نيد چروك نشده و جمع نشود و به لطا فت و ظرافت كار صدمه وارد نشود.

6-2- كولاژ با استفاده از قطعات بريده شده توسط دست

مواد و ابزار لازم: مقوا و كاغذ هاي رنگي و خردهاي روز نامه، مقواي معمولي براي زير كار، چسب مايع، ابزار كمكي،(مداد، خط كش، قيچي)
در اين نوع كولاژ نياز به الگوي قسمت هاي رنگي مختلف طرح نيست و ما به وسيله دست مقوا و يا كاغذ رنگي مورد نظر در ابعاد و اشكال مختلف به صورت نا منظم و گاهي نيز منظم پاره مي‌كنيم و سپس در زمينه كه متناسب با طرح انتخاب شده است مي چسبانيم. در اين كولاژ نيز نيز قطعات رنگي ممكن است بر روي هم و يا كنار هم قرار گيرند تا طرح مورد نظر را تكميل كنند.

6-3- كولاژبا استفاده از قطعات بريده شده توسط قيچي

مواد و ابزار لازم:مقوا و بريده هاي روز نامه، كاغذ هاي رنگي،چسب، ابزار كمكي(كاتر،قيچي، مداد و خط كش و...)
در اين نوع كولاژاز هرقسمت طرح كه داراي رنگهاي متفاوتي است الگويي تهيه كرده و سپس بر روي مقوا و يا كاغذ رنگي مورد نظر گذاشته و طرح رنگي را توسط قيچي از مقوا يا كاغذ رنگي جدا مي‌كنيم و روي طرح مي چسبانيم. در نهايت از چسباندن قطعات بريده شده در كنارهم و يا گاهي روي طرح مورد نظر ما كار خاتمه مي يابد.( برش ها بايد منظم و ظريف زده شود تا به ظرافت كار صدمه وارد نشود.)

7-1- پاستل و رنگ پلاستيك

مواد و ابزار لازم: پاستل، مقواي ضخيم، رنگ پلاستيك، ابزار كمكي( مداد، پاكن، كاترو...)
ابتدا طرح را منتقل مي‌كنيم و زمينه كاغذ را به رنگ پلاستيك سفيد آغشته مي‌كنيم. طرح را با شيئ نوك تيز روي كار پياده مي‌كنيم. منتظر مي مانيم تا خشك شود. بعد از مرحله خشك شدن با پاستل روغني شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم.

8-1- اسكراچ برد

مواد و ابزار لازم: تيغ، مركب راپيد، مقواي مخصوص يا گلاسه ي براق، كاربن سفيد، قلم مو، چسب كاغذي، مداد
ابتدا طرح را روي كاغذ معمولي كشيده ، لبه ي بالايي كاغذ را روي مقواي اصلي چسبانده،سپس با مداد نوك سخت مثل 2H يا قلم استنسيل يا هر وسيله اي كه نوك آن خيلي تيز نباشد خطوط خارجي طرح را مجددا" مي كشيم سپس سطح كاغذ را با يك قلم موي نسبتا" درشت مركبي مي‌كنيم. در مرحله بعد اقدام به انتقال جزييات روي مقوا به وسيله ابزار هاي خراش كرده كه احساس فرم و حجم و غيره بستگي به نحوه ي خراشيدن خطوط و سطوح دارد.

8-2 پاستل روغني و خراش

مواد و ابزار لازم: پاستل روغني، مقواي ضخيم، مداد، كاربن، تيغ و كاتر، جوهر راپيد
در اين تكنيك ما در آغازيك مقواي سفيد به اندازه ي دلخواه انتخاب مي‌كنيم و براي اجراي اين كار از رنگهاي دلخواه روشن را كنار يك ديگر به طور در هم استفاده مي‌كنيم و صفحه را از رنگهاي روشن و متفاوت پر كنيد.
بعد از رنگ آميزي با پاستل روغني سياه رنگ يا رنگهاي تيره ديگر را بر مي داريم و به طور كامل روي رنگهاي روشن مي زنيم بعداز اين مرحله شروع به خراش دادن آن به شكل و تصوير دلخواه مي‌كنيم ومي توانيم هر تصويري را با رنگهاي در هم بدست آوريم.

9-1 چسب چوب و گواش

مواد و ابزار لازم: مقواي ضخيم، چسب چوب، گواش، ابزاري براي انتقال چسب چوب به صفحه مثل كاردك، ابزاري براي ايجاد بافت هاي مختلف مثل شانه، راپيد يا روان نويس
ابتدا مقوا را با استفاده از چسب كاغذي بر روي ميز محكم كرده و و بعد چسب چوب را با كاردك روي مقوا پهن مي‌كنيم.
در مرحله بعد با استفاده از شانه بافت افقي و عمودي ايجاد كرده و پس از خشك شدن چسب چوب، طرح را روي مقوا منتقل مي‌كنيم. پس رنگ را آماده و شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم و در مرحله پاياني با راپيد و يا روان نويس دورگيري هاي مختلف را ايجاد مي‌كنيم.

9-2- چسب چوب و اكولين

مواد و ابزار لازم: مقواي ضخيم، چسب چوب، رنگ جوهري(اكولين) ابزاري براي انتقال چسب چوب به صفحه، كاردك نرم يا قلم مو، ابزاري براي ايجاد بافت هاي روي چسب چوب مانند تيغ و يا سوزن، روان نويس يا ماژيك سر نازك
ابتدا روي صفحه ي كار، طرح خود را پياده كرده سپس طرح مورد نظر را با چسب چوب پر مي‌كنيم و با ابزار هاي ذكر شده روي آن ايجاد بافت مي‌كنيم. بعد از خشك شدن چسب رنگ متناسب با طرح را انتخاب نموده و شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم. ممكن است پس از ايجاد بافت با چسب چوب طرح زيرين پوشيده شود اما بعد از خشك شدن سطوح زيرين مشخص مي‌شو د و آخرمي توان پس از خشك شدن اكولين يا روان نويس ها شورهاي متناسب با طرح را ايجاد نمود.

مطالب مشابه :


تکنیک های تصویر سازی

مونو پرينت . مواد و ابزار لازم:شيشه، رنگ، كاغذ كاهي، پارچه، مداد و قلم مو، كاغذچاپ، شيشه يا
بافت در هنر تجسمی

(مونو پرينت ـ‌ Mono Print) و برگردان بافت: بعضي اشياء‌، ‌داراي سطوحي زبر و خشن و يا بافتهاي
انواع بافت

(مونو پرينت ـ‌ Mono Print) و برگردان بافت: بعضي اشياء‌، ‌داراي سطوحي زبر و خشن و يا بافتهاي
چاپ دستی مهجور مانده است

وقتی نمايشگاه پرينت و چاپ دستی می‌گذاريد، بايد كليشه اصلا كارهاي مونو پرينت نبايد به
معرفي، شاخت و نحوه كار با وسائل و مواد مورد نياز تصوير‌سازي

4- 1- مونو پرينت مواد و ابزار لازم:شيشه، رنگ، كاغذ كاهي، پارچه، مداد و قلم مو، كاغذ چاپ، شيشه
اموزشی چند از تكنيك هاي تصوير سازي

4- 1- مونو پرينت مواد و ابزار لازم:شيشه، رنگ، كاغذ كاهي، پارچه، مداد و قلم مو، كاغذ چاپ، شيشه
تصویر سازی

4- 1- مونو پرينت مواد و ابزار لازم:شيشه، رنگ، كاغذ كاهي، پارچه، مداد و قلم مو، كاغذچاپ، شيشه
طراح صحنه، تئاتر، تماشاگر

(مونو پرينت ـ‌ Mono Print) و برگردان بافت: بعضي اشياء‌، ‌داراي سطوحي زبر و خشن و يا بافتهاي
برچسب :