روش رفع سوء اثر از چک برگشتی افراد

باتوجه به راه اندازی سامانه ثبت چک های برگشتی و اخبار منتشر شده در این خصوص عده ای در خصوص نحوه رفع سوء اثر چک های برگشتی سوالاتی برایشان پیش آمده است.

سایت بانک مرکزی تمام مراحل را به دقت درسایتش توضیح داده است که برای رفع ابهامات آن را می آوریم:

 

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ از ﭼﻜﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮر ذﻳﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

  1. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي

ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺴﺮي موجودی را به حساب جاری واریز کرده و پس از دریافت ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ذي ﻧﻔﻊ ﭼﻚ، ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛

 2.اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ:

ﻣﺸﺘﺮي ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اراﺋﻪ می نمایدﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي دراضای دریافت لاشه چک رﺳﻴﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ؛

3. اراﺋﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ذي ﻧﻔﻊ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ :

در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ و ﺳﻮﺧﺘﻦ، ذي ﻧﻔﻊ ﭼﻚ (ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از ﭼﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ؛

- ﺗﺒﺼﺮه :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﭼﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ رضاﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﺮده و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از ﭼﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛

4.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه

چنانچه ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیرنباشدمشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط دستگاه قضایی مسدود نشده باشدمشتری می تواند با واریز معادل کسری به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی زی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی یا حد اکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس نسبت به رفع سوء اثر چک برگشتی اقدام نماید بانک موظف است ظرف مدت 5 روز کاری تامین مبلغ رابه فردی که چک برگشتی برایش صادر شده اعلام و وی نسبت به دریافت وجه اقدام نماید.

5. ارائه حکم قضای مبنی بر رفع سوء اثر چک برگشتی


* در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺻﺮًﻓﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻛﺎري ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻚ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮي ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي از ذي ﻧﻔﻊ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ وي از ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﻚ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼات ﭼﻚ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ وي ﺑﺎ درج ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

آغاز پرداخت وام‌های ازدواج بعد از عید فطر   نمونه سوالات عمومي و تخصصي استخدامي بانك سپه تير ماه سال 1393   اصول رزومه نويسي صحيح   نمونه سوالات استخدام بانك سپه   استخدام بانك سپه   استخدام بانک سپه در سال ۹۳   استخدام ۱۹۰۰ نفر در تامین اجتماعی 93   معني بانکداری سنتی چیست؟   پرونده استخدام در ایران بایگانی شد   واریز یارانه خرداد به حساب تمامی متقاضیان   شرایط و ضوابط استخدام در آموزش و پرورش   رتبه جهانی ایران در فساد اقتصادی   چرا دولت یارانه پردرآمدها را قطع نمی‌کند؟   آگهی استخدام شرکت آسان موتور (نماینده رسمی شرکت هیوندای موتور) واقع در تهران   آگهی استخدام شرکت راندمان فعال در زمینه سیستم های امنیتی و IT واقع در تهران   آگهی استخدام یک شرکت تولیدی نفتی واقع در تهران   آگهی استخدام یک شرکت واقع در تهران   آیا برای طوفان امروز تهران نماز آیات واجب است؟   چرا سود پول‌های مردم در بانک‌ها را کم می‌کنید؟!   گام های اساسی برای رسیدن به موفقیت   مراحل گرفتن امریه سربازی (به نقل از کتاب از صفر تا صد گرفتن امریه سربازی)   معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون‌های استخدامی   مجموعه‌ی نمونه سوالات عمومی رایج در آزمون های استخدامی   كتاب روش امريه گرفتن   ضوابط جدید گرفتن امریه سربازی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها   آزمون سردفتری ازدواج در آینده نزدیک برگزار می‌شود   استفاده از يارانه و فناوری در محل کار   چگونه کار پیدا کنیم؟   یکهفته با بازار نزولی سکه   جزئیات شرایط جدید اوراق خرید مسکن


مطالب مشابه :


معرفی سامانه امریه سربازی صنعت نفت - وزارت نفت

اگه معدل خوبی در دانشگاه داشتید و علاقه به کار در شرکت نفت به جای خدمت سربازی دارید حتمن از
معافیت سربازی

می دونم خیلی هاتون الآن به فکر امریه یا کار هستید بیشتر با سامانه شرکت ملی نفت
سوالات متداول آزمون استخدام شركت نفت

آیا مدت دوره ی امریه ی سربازی این صورت سامانه گروه شرکت نفت،آگهی
سوالا آزمون ارشد فراگیر پیام نور سال های گذشته

شرکت ملی نفت وزارت نفت در سال 90، سامانه سهمیه امریه سربازی
استخدام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1393

ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت سربازی نفت ,گاز شرکت در
استخدام بانك كارآفرين -آذرماه 93

ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت سربازی نفت ,گاز شرکت کار و
چگونگی بازاریابی از راه اس ام اس

ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت سربازی نفت ,گاز شرکت
استخدام حق التدریس در دانشکدههای فنی و حرفه ای سما ۹۲

ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت سربازی نفت ,گاز شرکت کار و
استخدام شهرداري هاي جديد استان آذربايجان‌ شرقي

ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت سربازی نفت ,گاز شرکت در
روش رفع سوء اثر از چک برگشتی افراد

باتوجه به راه اندازی سامانه ثبت چک آگهی استخدام شرکت مراحل گرفتن امریه سربازی .
برچسب :