نمونه سوال سیستم عامل -دوم کامپیوتر-کافی

۱-  کدامیک از نرم افزارهای زیر سیستمی هستند .

    الف – نرم افزارهای واژه پرداز   ب – سیستم عامل ها   ج -  نرم افزارهای گرافیکی    د  -  نرم افزارهای صفحه گسترده

    2-  رابط بین کاربر و سخت افزار چه نام دارد . .

    الف – Ram                         ب   - Rom                   ج   -  صفحه گسترده          د -  سیستم عامل   

    3-  کدامیک از گزینه های زیر جزء دستگاه های ورودی نمی باشد   .

    الف  - Mouse                     ب - Keyboard              ج - Speaker                 د -  Scanner

    4-  نوارباریکی که در پائین صفحه دسک تاپ ظاهر می شود چه نام دارد .

    الف -  نوارعنوان             ب-  نوار وظیفه            ج  -     نوارابزار        د -  نوارمنو

5-      برای انجام تنظیمات سیستمی از چه گزینه ای استفاده می شود .

الف -  نوارعنوان            ب-  نوار وظیفه            ج-  My computer    د-  My Document 

6-      معادل انگلیسی نوار عنوان چه نام دارد .

 الف-  Title Bar           ب-  Tool Bar            ج-  Menu Bar         د-  Scroll Bar

7-      کدامیک از پنجره های زیر ساختار درختی پوشه ها را نشان می دهد .

الف-  Recycle Bin       ب-  Control Panel     ج-  Windows Explorer     د-  هیچکدام

8-      برای نمایش انواع نوارهای ابزار از کدام منو استفاده می شود .

الف-  View                  ب-  File                     ج-  Edit                  د-  Tools 

9-      برای به حداقل رساندن ابعاد یک پنجره از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  Maximize           ب-  Minimize            ج-  Close               د-  Restore   

10-ترکیب کدامیک از فرمانهای زیر باعث انتقال فایل ها یا پوشه ها می شود .

الف-  Copyوpaste         ب-  CutوDelete         ج-  Cutوpaste         د-  CopyوCut

11-برای بازیابی پوشه و یا فایل حذف شده از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  Refresh               ب-  Restore              ج-  Create               د-  Delete

12-برای انتخاب چند آیکن جدا از هم از کدام کلید استفاده  می شود .

الف-  Alt                      ب- Ctrl                     ج-  Shift                  د-  Tab   

13-کدامیک از گزینه های زیر جزء حافظه های جانبی نیستند .

الف -  Ram                    ب-  DVD          ج-  Flash                           د-  Drive  C:    

14-برای مرتب کردن افقی پنجره ها از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  Minimize All Windows          ب-  Tile Windows Vertically

ج-     Tile Vindows Horizonally      د-  Cascade Windows

15-با کدامیک از روشهای زیر می توان برنامه ها را اجراء کرد .

الف -  My Computer      ب-  کادر Run            ج-  Windows Explorer     د-  همه موارد

16-برای مخفی کردن فایل ها وپوشه هایی که دارای صفت مخفی هستندانتخاب جه گزینه ای مناسب است.

الف-  Show hidden files and folders      ب-  Do not Show hidden files and folders

ج-    Show common tasks in folders     د -    Use windows classic folders

17-در کادر محاوره   Display properties با کدام زبانه می توان محافظ برای مانیتور تعریف کرد .

الف-  Settings                ب-  Appearance       ج-  Desktop                    د-  Screen saver

18-کدام یک از گزینه های زیر از صفت های یک پرونده می باشد .

الف – Defaults               ب-  Common           ج- Read only                  د- هیچکدام

19-برای فشرده سازی پرونده ها از کدام گزینه استفاده می شود .

الف-  ازمنوی File گزینه  Send to سپس  Compressed(Zipped)Folder

ب‌-            ازمنوی Editگزینه  Send to سپس   Compressed(Zipped)Folder

ج-     ازمنوی File گزینه(Zipped) Folder  Compressed                           د-  هیچکدام

20-برای تنظیم ساعت وتاریخ سیستم از گزینه..........در پنجره Control panel استفاده می شود .

الف-  Power option       ب-  Printer and faxes       ج-   System            د-  Date and time

سوالات تشریحی

1-    انواع نرم افزار را نام ببرید و در مورد یکی توضیح مختصری بدهید ؟

2-    سیستم عامل را تعریف کنید و همچنین بنویسید سیستم عامل از مدام دسته نرم افزارهاست ؟

3-    File & Folder   را تعریف کنید؟

4-    کاربرد کادر Run را بنویسید؟

5-    تفاوت کمینه کردن یک پنجره و بستن یک پنجره را بنویسید؟

6-    درایوهای دیسک به چند دسته تقسیم می شوند ، نام ببرید؟

7-    تفاوت کارکرد گزینه های Save و Save As را بنویسید؟

8-    چگونه مشخصات عمومی یک رایانه ولیست مشخصات قظعات سخت افزاری درویندوزXPمشاهده می شوند؟

9-    گزینه Auto Arrange در Arrange Icon By  چه کاربردی دارد؟

10- واژه های انگلیسی زیر را به فارسی معنی کنید ؟

          Setup  -   View   -   Title bar   -   Task bar  -   Resize  -   Icon   -   Capacity      Drag  -

   


مطالب مشابه :


نمونه سوالات سيستم عامل مقدماتي

نمونه سوالات سيستم عامل 2- جهت مخفی کردن 14-کلید میانبر برای باز کردن منوی سیستم
نمونه سوال سیستم عامل ۲

یکشنبه نوزدهم خرداد نمونه سوالات تالیفی همکاران رشته نمونه سوال سیستم عامل 2,
نمونه سوالات درس کارگاه سیستم عامل2

نمونه سوالات درس خرداد ۱۳۹۲ چرا باید در درون درایو سیستم عامل فضاهای خالی وجود
نمونه سوالات سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل

نمونه سوالات سیستم های عامل دانلود نمونه سوالات سیستم های عامل خرداد ۱۳۹۳ ;
نمونه سوالات درس سیستمهای عامل

نمونه سوالات درس سیستمهای عامل هفته اوّل خرداد سیستم عامل
نمونه سوال سیستم عامل -دوم کامپیوتر-کافی

2- سیستم عامل را تعریف کنید و همچنین بنویسید دانلود نمونه سوالات نهایی سوم خرداد ماه90
نمونه سوالات درس ازمایشگاه سیستم عامل

نمونه سوالات درس ازمایشگاه سیستم عامل - نمونه سوالات درس سه شنبه ششم خرداد
برچسب :