طول مهاری آرماتور

 • محاسبه طول مهاری میلگرد

  این طول با روش آیین نامه آمریکا محاسبه می شود برای استفاده روی لینک زیر کلیک کنید : طول مهاری آرماتور • وصله کردن آرماتورها

  3-3-5 طریقه اتصال پوششی: دو قطعه آرماتور را در کنار همدیگر قرار داده و بوسیله سیم آرماتوربندی به همدیگر متصل می‌نمایند. طول روی هم آمدن دو قطعه باید به اندازة قید شده درنقشه باشد و چنانچه در نقشه‌ها قید نگردیده باشد باید بوسیلة مهندس ناظر کارگاه تعیین شود این طول معمولاً به اندازة 40 برابر قطر میلگرد مصرفی است. در قطعات تحت خمش و خمش توأم با فشار نباید در یک قطع بیش از نصف آرماتور وصله‌دار باشد در قطعات تحت کشش و کشش توأم با خمش نباید بیش از   میلگردها در یک مقطع وصله‌دار باشد. بجز اتصالات پوششی که در بالا توضیح داده شده است. 3-3-6 نکات مهم در آرماتوربندی: 1- میلگردهای آرماتور قسمت فوقانی ستون خم شده در سمت داخل میلگردهای انتفلار قرار داده شود. عکس حالت فوق غلط می‌باشد. 2- میلگردهای انتفلار ستونها در شالوده و میلگردهای طولی در انتهای ستونها بایستی به نحوی مطلوب مهار گردند. برای تأمین مهاری باید سر میلگردها به زاویه 90 درجه خم شود و حتی‌المقدور باید این خم به سمت خارج ستون باشد و نه به سمت داخل ستون. زیرا علاوه بر اینکه اتصال و درگیری بتن بهتر است قسمت خم شده میلگرد مانع بتن ریزی ستون نمی‌گردد. 3- در محل تغییر ابعاد ستون از 5 الی 5/7 سانتی متر به بالاتر از سطح زیرین تیر یا دال میلگردهای طولی ستون خم ستون خم شده و به صورت شیبدار تا 5 الی 5/7 سانتیمتر به سطح فوقانی تیر یا دال مانده ادامه یافته و در آن جا مجدداً در جهت عکس خم شده و به صورت قائم و به عنوان میلگردهای انتفلار در داخل ستون بالایی ادامه یابند. مشروط به آنکه شیب قسمت‌های شیبدار از 1 افقی به 6  قائم تجاوز ننمایند در صورتی که شیب از این حد تجاوز کند باید میلگردهای ستونهای طبقه پایین بریده شود و در جایی که ابعاد ستون تغییر می‌کند آنها را مهار نموده و برای ستون بالایی میلگردهای انتفلار لازم را قرار داد. 4- قطع و مهار کردن میلگردهای ستون پایین باید 10 الی 12 سانتیمتر مانده به کف طبقه بالا انجام پذیرد تا خم میلگردهای مزبور مزاحم عبور میلگردهای تیرهای طبقه نشوند. 5- در مناطق زلزله خیز در قسمت بالایی ستون در طولی به اندازة طول آزاد آن در ضخامت تیر دار سمت پایین ستون در محدودة وصلة پوششی میلگردهای انتفلار یا در طولی برابر  طول آزاد ستون تعداد تنگناها 5/1 برابر تا 2 برابر کنترل شود و فاصلة سفرههای میلگردهای عرضی به همان نسبت تقلیل یابد. 6- فقط یک میلگرد می‌تواند به صورت آزاد بین خاموتها باشد پس خاموتی که به صورت سنجاقک در ستون می‌افتد حتماً بایستی با تنگ بسته روی هم و متصل به هم توسط سیم بسته شود. ( فاصله‌ای نباید بین سنجاقک و تنگ وجود داشته باشد) 7- در صورتی آکس به ...

 • انواع وصله ها در سازه های بتن آرمه :

  به طور کلی در سازه های بتن آرمه برای  اتصال  میله گرد ها به یکدیگراز چهار روش  زیر استفاده می شود. 1-      طول پوششی (over lab ) 2-      وصله مکانیکی 3-       وصله جوشی 4-      وصله های ترکیبی طول پوششی over lab ):( متداول ترین نوع اتصال در سازه های بتنی استفاده از وصله پوششی می باشد،که در اکثر ساختمانهای بتنی از آن استفاده می شود. محاسبه میزان طول پوششی مطابق آئین نامه بتن ایران (آبا ) عبارت است از  3/1  برابر طول گیرایی (مهاری ) میله گرد مد نظر. اندازه طول مهاری میله گرد وابسطه به عوامل متعددی از جمله نوع بتن ،ضخامت زیر میله گرد ،استفاده از پوشش روی میله گرد (نظیر اپوکسی) ،قطر میله گرد و ... می باشد. مهندسین اجرا معمولا برای میله گرد طولی در تیر یا دال به طور تجربی از 50 برابر قطر میله گرد به عنوان طول پوششی استفاده می کنند.(این رابطه  در ستون و یا آرماتور با نمره ی بالای 32 معمولا جوابگو نمی باشد). T20                                                  50×20 = 1000 mm = 1m در محل  طول پوششی باید اطمینان از اتصال دو میله گرد در تمام طول آرماتور حاصل شود.    

 • دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم(مهندس حسن ف

  دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم توجه : بعد از دانلود نام فایل را تغییر دهید... برای دانلود از ایران سازه اینجا یا اینجا کلیک کنید... منبع : وبلاگ تخصصی مهندسی عمران مهندس حسن فراهانی

 • دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم

  دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم توجه : بعد از دانلود نام فایل را تغییر دهید... برای دانلود از ایران سازه اینجا یا اینجا کلیک کنید...

 • آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

  - مطابق بند 9-20-3-2-1 در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتورها هم در پایین و هم در بالا ،نباید از 1.4/fy  کمتر  و نسبت آرماتور کششی نباید از 0.025 بیشتر اختیار شود..حداقل دو میلگرد با قطر مساوی یا بزرتر از 12 میلیمتر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در سراسر طول ادامه یابد. - در ستون ها با معرفي آرايش و ابعاد ميلگردها ظرفيت مقطع ستون كنترل مي شود.اما در تيرها مساحت ميلگرد طولي بالا و پايين مقطع محاسبه شده واز تفاوت میزان مساحت میلگرد های طرح شده در تیر با حداکثر میلگردهای مجاز استفاده در تیر ها ،میزان آرماتور های تقویتی محاسبه خواهد شد. ضوابط آيين نامه در مورد حداكثر درصد ميلگرد در ستونهاي قاب بتني با شكل پذيري متوسط  برابر 6% و حداقل ميلگرد مقطع ستون بابر 1% میباشد. این مقدار طبق تبصره ب بند18-4-2-1 آیین نامه مبحث 9 در نواحی وصله ها میبایست نصف درصد حداکثر میلگرد رعایت شود و چنانچه از آرماتور طولی  نوع S400 استفاده شود نسبت آرماتور در خارج از محل وصله به 4.5% محدود میشود .  دو روش اجرایی برای تعیین تعداد و طول ارماتورهای طولی و  تقویتی: در روش اول به کمک خروجیهای Etabs ، پس از نمایش خروجی مربوط به سطح مقطع آرماتورها در نرمافزار ، ابتدا طبق رابطه مندرج در آئین نامه بتن ایران سطح مقطع آرماتورخمشی حداقل برای تیربا ابعادی که درابتدا تعریف کردیم  تعیین میشود .  (Asmin=1.4*b*d/fy) عدد حاصله بر حسبمیلیمتر مربع است . این عدد را بر سطح مقطع میلگردی که قصد داریم ازاون به عنوان آرماتور سراسری استفاده کنیم تقسیم کرده و عدد حاصل را بهبالا گرد می کنیم . (مثلاً آرماتور نمره 18 ، 20 یا 22 ) این تعدادآرماتور ، آرماتور سراسری میباشد که در تمام طول تیر قرار داده می شود . حالسطح مقطع این آرماتور سراسری را از مقدار سطح مقطع آرماتور ایستگاههاینشان داده شده روی تیرها کم می کنیم. عددی که حاصل میشود سطح مقطع آرماتورتقویتی در ایستگاه مورد نظر است که می توان بر حسب نمره آرماتور  تقویتیمصرفی تعداد آنرا تعیین کرد . در ایستگاههایی که سطح مقطعآرماتور سراسری تیر از عدد ثبت شده در ایستگاههای روی تیر بیشتر است نیازبه تقویتی نیست و همان ارماتور سراسری کفایت می کند . در عمل سه ایستگاهداریم . دو سر تکیه گاه و وسط دهانه . معمولاً رایج است برای سهولت دراجرا در وسط دهانه آرماتور تقویتی نمی گذارند و تقویتی ها را در تکیه گاهها قرارمی دهند . برای این کار شاید مجبور شویم سطح مقطع آرماتور سراسری رامقداریبیشترازآرماتورحداقل بگیریم تا در وسط دهانه نیاز به تقویتی نباشد . اما برای تعیین طول تقویتی ها روش اصولی استخراج دیاگرام ممان تک تک تیرها ازنرم افزار و تعیین طول ...

 • آشنایی با کوپلر (وصله مکانیکی آرماتور) و مزایای آن

  آشنایی با کوپلر (وصله مکانیکی آرماتور) و مزایای آن

  کوپلر تبدیل :این گروه از کوپلرها قابلیت به هم پیوستن دو آرماتور با سایزهای مختلف را دارند در حالتی که کوپلر امکان چرخش داشته باشد. هر دو رزوه این نوع کوپلر راستگرد بوده و نحوه بستن آن همانند کوپلر استاندارد می‌باشد. در صورت‌نیاز مصرف‌کننده این نوع کوپلر با هر سایز مورد نیاز تولید می‌شود.کوپلر  جوشی :کوپلر جوشی روشی مناسب برای اتصال آرماتور به سطح یک بنای فلزی را فراهم می کند.یک طرف این نوع کوپلر دارای رزوه های باریک از یک سو می باشد که از کوپلرهای استاندارد کوچک‌تر است.انتهای دیگر این کوپلرها مستقیماً به سطح فلزی جوش خورده اند.این نوع کوپلرها برای سطوح فلزی مناسبمی‌باشند.کوپلر انتهایی :مهاربندی آرماتورها با بخشی از بتن  (اتصال تیر به ستون) بوسیله خم انتهای آرماتور ایجاد می گردد. این امر موجب بوجود آمدن مشکلات بسیاری در موقعیت آرماتور و افزایش تراکم می گردد. کوپلر انتهایی جایگزین خم انتهای آرماتور شده و متعاقباً موجب کاهش تراکم و  آسان سازی موقعیت آرماتور می گردد.تحمل نیرو توسط این نوع کوپلرها بر مبنای تئوری مخروط برش در بتن صورت می گیرد.کوپلر  پیچی :کوپلر پیچی روشی مقرون به صرفه برای اتصال دو آرماتور می‌باشد. در استفاده از این نوع کوپلرها نیازی به ایجاد رزوه در انتهای آرماتور نبوده و همچنین نیاز به چرخاندن آرماتور داخل کوپلر نیز نمی‌باشد.انتهای آرماتور در داخل کوپلر توسط دو حائل دندانه دار احاطه شده و پیچ‌های تعبیه شده بر روی کوپلر، روی آرماتور محکم می‌شوند و انتهای مخروطی پیچ‌ها روی آرماتور قرار می‌گیرند.کوپلر موقعیت :این نوع از کوپلرها برای حالتی طراحی شده‌اند که دو آرماتور قادر به حرکت نبوده و در دو بخش از سازه بتنی مجزا از یکدیگرقرار گرفته‌اند.این کوپلرها از سه بخش قطعه نر، قطعه ماده و مهره قفل‌کننده تشکیل شده‌اند. قطعه نر ، دارای یک رزوه داخلی و یک رزوه خاجی موازی می‌باشد. قطعه ماده نیز داری رزوه داخلی موازی می باشد و مهره قفل کننده برای محکم نگه‌داشتن اتصال بین دو آرماتور هنگامی‌که درجه انطباق صحیح بدست آمده‌باشد استفاده می‌شود  وصله مکانیکی(کوپلر)وصله مکانیکی و کوپلر و اتصالات مکانیکی آرماتور و کوپلر استاندارد با توجه به مشکلات عدیده اجرایی در سازه های سنگین به دلیل استفاده از میلگرد های قطور به کار گرفتن وصله مکانیکی راهگشا بوده و علاوه بر ایجاد اتصال مطمئن و مستحکم تر از ارماتور مصرفی سایر مشکلات جانبی در سازه های بتنی را نیز بر طرف می کند.در هر سازه بتنی در حدود ١۵ درصد ارماتور مصرفی به صورت اورلب در بتن دفن محدودیتهای ایین نامه ایبه ضایعات تبدیل میگردد.با ...

 • آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

  - مطابق بند 9-20-3-2-1 در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتورها هم در پایین و هم در بالا ،نباید از 1.4/fy  کمتر  و نسبت آرماتور کششی نباید از 0.025 بیشتر اختیار شود..حداقل دو میلگرد با قطر مساوی یا بزرتر از 12 میلیمتر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در سراسر طول ادامه یابد. - در ستون ها با معرفي آرايش و ابعاد ميلگردها ظرفيت مقطع ستون كنترل مي شود.اما در تيرها مساحت ميلگرد طولي بالا و پايين مقطع محاسبه شده واز تفاوت میزان مساحت میلگرد های طرح شده در تیر با حداکثر میلگردهای مجاز استفاده در تیر ها ،میزان آرماتور های تقویتی محاسبه خواهد شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ضوابط آيين نامه در مورد حداكثر درصد ميلگرد در ستونهاي قاب بتني با شكل پذيري متوسط  برابر 6% و حداقل ميلگرد مقطع ستون بابر 1% میباشد. این مقدار طبق تبصره ب بند18-4-2-1 آیین نامه مبحث 9 در نواحی وصله ها میبایست نصف درصد حداکثر میلگرد رعایت شود و چنانچه از آرماتور طولی  نوع S400 استفاده شود نسبت آرماتور در خارج از محل وصله به 4.5% محدود میشود .  دو روش اجرایی برای تعیین تعداد و طول ارماتورهای طولی و  تقویتی: در روش اول به کمک خروجیهای Etabs ، پس از نمایش خروجی مربوط به سطح مقطع آرماتورها در نرمافزار ، ابتدا طبق رابطه مندرج در آئین نامه بتن ایران سطح مقطع آرماتورخمشی حداقل برای تیربا ابعادی که درابتدا تعریف کردیم  تعیین میشود .  (Asmin=1.4*b*d/fy) عدد حاصله بر حسبمیلیمتر مربع است . این عدد را بر سطح مقطع میلگردی که قصد داریم ازاون به عنوان آرماتور سراسری استفاده کنیم تقسیم کرده و عدد حاصل را بهبالا گرد می کنیم . (مثلاً آرماتور نمره 18 ، 20 یا 22 ) این تعدادآرماتور ، آرماتور سراسری میباشد که در تمام طول تیر قرار داده می شود . حالسطح مقطع این آرماتور سراسری را از مقدار سطح مقطع آرماتور ایستگاههاینشان داده شده روی تیرها کم می کنیم. عددی که حاصل میشود سطح مقطع آرماتورتقویتی در ایستگاه مورد نظر است که می توان بر حسب نمره آرماتور  تقویتیمصرفی تعداد آنرا تعیین کرد . در ایستگاههایی که سطح مقطعآرماتور سراسری تیر از عدد ثبت شده در ایستگاههای روی تیر بیشتر است نیازبه تقویتی نیست و همان ارماتور سراسری کفایت می کند . در عمل سه ایستگاهداریم . دو سر تکیه گاه و وسط دهانه . معمولاً رایج است برای سهولت دراجرا در وسط دهانه آرماتور تقویتی نمی گذارند و تقویتی ها را در تکیه گاهها قرارمی دهند . برای این کار شاید مجبور شویم سطح مقطع آرماتور سراسری رامقداریبیشترازآرماتورحداقل بگیریم تا در وسط دهانه نیاز به تقویتی نباشد . اما برای تعیین طول تقویتی ها روش اصولی استخراج دیاگرام ...

 • چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری،بولت ها

  چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری،بولت ها

    چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری،بولت ها ابتدا دلایل استفاده از صفحه كف ستونی و بولت را توضیح می دهیم :ستونهای یك ساختمان اسكلت فلزی، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فونداسیون (به صورت نیروی فشاری، كششی، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در این میان، ستون فلزی با صفحه ای فلزی كه از یك سو با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده است روی فونداسیون قرار می گیرد. با توجه به اینكه ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می كند و بتن قابلیت تحمل این تنشها را ندارد؛ بنابراین صفحه ستون واسطه ای است كه ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی، سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای بتن باشد. كار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله میله مهار (بولت Bolt) صورت می گیرد و برای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می كنیم و مقدار طول بولت را محاسبه تعیین می كنیم. تعداد بولت هابسته به نوع كار از دو عدد به بالا تغییر می كند، حداقل قطر این میله های مهاری میلگرد نمره 20 است؛ در حالی كه صفحه تنها فشار را تحمل می كند، بولت نقش عمده ای ندارد و تنها پایه را در محل خود ثابت نگه می دارد. نكته مهم هنگام نصب ستون بر روی صفحه تقسیم فشار این است كه حتماً انتهای ستون سنگ خورده و صاف باشد تا تمام نقاط مقطع ستون بر روی صفحه بیس پلیت بنشیند و عمل انتقال نیرو بخوبی انجام پذیرد. از آنجا كه علاوه بر فشار، لنگر نیز بر صفحه زیر ستونی وارد می شود، طول بولت باید به اندازه ای باشد كه كشش وارد شده را تحمل نماید كه این امر با محاسبه تعیین خواهد شد. انواع اتصال ستون به شالوده : جزییات اتصال ستون فلزی به شالوده بتنی به نیروی موجود در پای ستون بستگی دارد. در ستون با انتهای مفصلی فقط نیروی فشاری و برشی از ستون به شالوده منتقل می شوند. اگر بخواهیم لنگر خمشی را نیز به شالوده منتقل نماییم، در آن صورت، نیاز به طرح اتصال مناسب برای این كار خواهیم داشت كه اتصال گیردار خوانده می شود. روش نصب پیچهای مهاری : به طور كلی، دو روش برای نصب پیچهای مهاری وجود دارد : الف) نصب پیچهای مهاری در موقع بتن ریزی شالوده ها : در این روش، پیچها را در محلهای تعیین شده قرار می دهند و موقیعت آنها را به وسیله مناسبی تثبیت می كنند؛ سپس اطرافشان را با بتن می پوشانند. روشهای گوناگونی برای تثبیت پیچهای مهاری در محل خود وجود دارد كه صورت زیر توضیح خواهیم داد : روش اول : ابتدا بوسیله صفحه ای نازك مشابه با ورق كف ستونی كه شابلن یا الگو نامیده می شود. قسمت فوقانی بولت و قسمت پایین را بوسیله نبشی به یكدیگر می بندیم تا مجموعه ای بدون تغییر شكل به دست آید؛ آن گاه محورهای طولی و عرضی صفحه ...

 • آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

  - مطابق بند 9-20-3-2-1 در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتورها هم در پایین و هم در بالا ،نباید از 1.4/fy  کمتر  و نسبت آرماتور کششی نباید از 0.025 بیشتر اختیار شود..حداقل دو میلگرد با قطر مساوی یا بزرتر از 12 میلیمتر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در سراسر طول ادامه یابد. - در ستون ها با معرفي آرايش و ابعاد ميلگردها ظرفيت مقطع ستون كنترل مي شود.اما در تيرها مساحت ميلگرد طولي بالا و پايين مقطع محاسبه شده واز تفاوت میزان مساحت میلگرد های طرح شده در تیر با حداکثر میلگردهای مجاز استفاده در تیر ها ،میزان آرماتور های تقویتی محاسبه خواهد شد. ضوابط آيين نامه در مورد حداكثر درصد ميلگرد در ستونهاي قاب بتني با شكل پذيري متوسط  برابر 6% و حداقل ميلگرد مقطع ستون بابر 1% میباشد. این مقدار طبق تبصره ب بند18-4-2-1 آیین نامه مبحث 9 در نواحی وصله ها میبایست نصف درصد حداکثر میلگرد رعایت شود و چنانچه از آرماتور طولی  نوع S400 استفاده شود نسبت آرماتور در خارج از محل وصله به 4.5% محدود میشود .  دو روش اجرایی برای تعیین تعداد و طول ارماتورهای طولی و  تقویتی: در روش اول به کمک خروجیهای Etabs ، پس از نمایش خروجی مربوط به سطح مقطع آرماتورها در نرمافزار ، ابتدا طبق رابطه مندرج در آئین نامه بتن ایران سطح مقطع آرماتورخمشی حداقل برای تیربا ابعادی که درابتدا تعریف کردیم  تعیین میشود .  (Asmin=1.4*b*d/fy) عدد حاصله بر حسبمیلیمتر مربع است . این عدد را بر سطح مقطع میلگردی که قصد داریم ازاون به عنوان آرماتور سراسری استفاده کنیم تقسیم کرده و عدد حاصل را بهبالا گرد می کنیم . (مثلاً آرماتور نمره 18 ، 20 یا 22 ) این تعدادآرماتور ، آرماتور سراسری میباشد که در تمام طول تیر قرار داده می شود . حالسطح مقطع این آرماتور سراسری را از مقدار سطح مقطع آرماتور ایستگاههاینشان داده شده روی تیرها کم می کنیم. عددی که حاصل میشود سطح مقطع آرماتورتقویتی در ایستگاه مورد نظر است که می توان بر حسب نمره آرماتور  تقویتیمصرفی تعداد آنرا تعیین کرد . در ایستگاههایی که سطح مقطعآرماتور سراسری تیر از عدد ثبت شده در ایستگاههای روی تیر بیشتر است نیازبه تقویتی نیست و همان ارماتور سراسری کفایت می کند . در عمل سه ایستگاهداریم . دو سر تکیه گاه و وسط دهانه . معمولاً رایج است برای سهولت دراجرا در وسط دهانه آرماتور تقویتی نمی گذارند و تقویتی ها را در تکیه گاهها قرارمی دهند . برای این کار شاید مجبور شویم سطح مقطع آرماتور سراسری رامقداریبیشترازآرماتورحداقل بگیریم تا در وسط دهانه نیاز به تقویتی نباشد . اما برای تعیین طول تقویتی ها روش اصولی استخراج دیاگرام ممان تک تک تیرها ازنرم افزار و تعیین طول ...