وصله کردن آرماتورها

3-3-5 طریقه اتصال پوششی:

دو قطعه آرماتور را در کنار همدیگر قرار داده و بوسیله سیم آرماتوربندی به همدیگر متصل می‌نمایند. طول روی هم آمدن دو قطعه باید به اندازة قید شده درنقشه باشد و چنانچه در نقشه‌ها قید نگردیده باشد باید بوسیلة مهندس ناظر کارگاه تعیین شود این طول معمولاً به اندازة 40 برابر قطر میلگرد مصرفی است.

در قطعات تحت خمش و خمش توأم با فشار نباید در یک قطع بیش از نصف آرماتور وصله‌دار باشد در قطعات تحت کشش و کشش توأم با خمش نباید بیش از   میلگردها در یک مقطع وصله‌دار باشد. بجز اتصالات پوششی که در بالا توضیح داده شده است.

3-3-6 نکات مهم در آرماتوربندی:

1- میلگردهای آرماتور قسمت فوقانی ستون خم شده در سمت داخل میلگردهای انتفلار قرار داده شود. عکس حالت فوق غلط می‌باشد.

2- میلگردهای انتفلار ستونها در شالوده و میلگردهای طولی در انتهای ستونها بایستی به نحوی مطلوب مهار گردند. برای تأمین مهاری باید سر میلگردها به زاویه 90 درجه خم شود و حتی‌المقدور باید این خم به سمت خارج ستون باشد و نه به سمت داخل ستون. زیرا علاوه بر اینکه اتصال و درگیری بتن بهتر است قسمت خم شده میلگرد مانع بتن ریزی ستون نمی‌گردد.

3- در محل تغییر ابعاد ستون از 5 الی 5/7 سانتی متر به بالاتر از سطح زیرین تیر یا دال میلگردهای طولی ستون خم ستون خم شده و به صورت شیبدار تا 5 الی 5/7 سانتیمتر به سطح فوقانی تیر یا دال مانده ادامه یافته و در آن جا مجدداً در جهت عکس خم شده و به صورت قائم و به عنوان میلگردهای انتفلار در داخل ستون بالایی ادامه یابند. مشروط به آنکه شیب قسمت‌های شیبدار از 1 افقی به 6  قائم تجاوز ننمایند در صورتی که شیب از این حد تجاوز کند باید میلگردهای ستونهای طبقه پایین بریده شود و در جایی که ابعاد ستون تغییر می‌کند آنها را مهار نموده و برای ستون بالایی میلگردهای انتفلار لازم را قرار داد.

4- قطع و مهار کردن میلگردهای ستون پایین باید 10 الی 12 سانتیمتر مانده به کف طبقه بالا انجام پذیرد تا خم میلگردهای مزبور مزاحم عبور میلگردهای تیرهای طبقه نشوند.

5- در مناطق زلزله خیز در قسمت بالایی ستون در طولی به اندازة طول آزاد آن در ضخامت تیر دار سمت پایین ستون در محدودة وصلة پوششی میلگردهای انتفلار یا در طولی برابر  طول آزاد ستون تعداد تنگناها 5/1 برابر تا 2 برابر کنترل شود و فاصلة سفرههای میلگردهای عرضی به همان نسبت تقلیل یابد.

6- فقط یک میلگرد می‌تواند به صورت آزاد بین خاموتها باشد پس خاموتی که به صورت سنجاقک در ستون می‌افتد حتماً بایستی با تنگ بسته روی هم و متصل به هم توسط سیم بسته شود. ( فاصله‌ای نباید بین سنجاقک و تنگ وجود داشته باشد)

7- در صورتی آکس به آکس در میلگرد مجاور بیش از 15 سانتی متر باشد باید یک خاموت « سنجاقک» میلگردهایی را که فاصله آکس به آکس آن بیش از 15 سانتیمتر باشد را در برگیرد.

8- خاموتها طبق آنچه در نقشه‌های آراماتورگذاری تعیین شده است توسط آرماتوربند فاصله‌گذاری می‌شود. در هر فاصله از خاموت تغییر تا 5/2 سانتیمتر مجاز است اما باید در فاصله بعد یا دو تای بعدی به طریقی جبران شود.

9- قطع میلگردها در  دهانه میانی است.

10- در سازه‌های شکل پذیر (کم- متوسط- زیاد) محل وصله میلگردهای ستون همواره بین6% 1% است.

11- خم کردن میلگردهای انتفلار بایستی قبل از قالب‌بندی صورت پذیرد.

12- در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیش از 5/7 میلی متر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشت باشد میلگردهای طولی نباید به صورت خم زده به کار برده شوند و در محل عقب نشینی بایستی میلگردهای انتفلار مجزا برای اتصال به میلگردهای وجوه عقب نشسته پیش بینی گردد.

13- برای میلگردهای وجوه عقب نشسته پیش بینی گردد.

14- حداقل قطر خاموت 6 میلی متر است.

15- قطر خاموت نباید کمتر از مقادیر زیر باشد:

الف:  قطر بزرگترین میلگردهای طولی با قطر حداکثر 30 میلی متر

ب: 10 میلی متر برای میلگردهای طولی با قطر بیشتر از 30 میلی متر

16- فاصله دو خاموت متوالی

الف) 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی اعم از اینکه منفرد باشد یا عضوی از گروه میلگرد در تماس به شمار آید.

ب) 36 برابر قطر میلگرد خاموت      پ) کوچکترین بعد فشاری      ت) 250 میلی متر

4-3 ستون

بعد از بتن‌ریزی پی قفسه آرماتورهای ستون را که از قبل بافته و آماده شده است به آرماتورهای ریشه متصل می‌نمایند این کار باید حداقل 3-4 روز بعد از بتن‌ریزی پی انجام شود زیرا در غیر اینصورت با توجه به اینکه بتن‌ پی هنوز سخت نشده است در اثر لنگر آرماتورهای ستون میلگردهای ریشه از جای خود تکان خورده و پی متلاشی می‌شود. بعد از بستن آرماتورهای ستون برای تثبیت موقعیت هر ستون ابعاد آن را بوسیلة تیرهای چوبی در پای ستون مشخص می‌نمایند باید توجه داشت که هیچوقت نباید برای تثبیت ابعاد ستون با ریختن بتن در پای آن اقدام نمود.

آنگاه قالبهای فلزی یا چوبی را که از قبل آماده نموده‌اند در اطراف ستون قرار داده و آنرا بوسیلة سیم بخاری و میخ و یا میلگردهای مخصوص به همدیگر متصل می‌نمایند آن گاه آن را شاقول کرده و بوسیلة چهار عدد تیر چوبی در جای خود مستحکم می‌نمایند بهتر است تیرهای چوبی از بالا بوسیلة میخ به قالب متصل شده و پای آنرا در روی زمین بوسیلة گچ محکم بنمایند.

بعد از تثبیت کامل موقعیت ستون محور آن را با ستونهای مجاور از بالای ستون و پایین ستون اندازه می‌گیرند آنگاه اقدام به بتن‌ریزی می‌نمایند.

اگر ارتفاع ستون زیاد باشد پرتاب بتن از بالا و سقوط آن به ته قالب موجب جدا شدن دانه‌ها از یکدیگر می‌شود که این خود موجب ضعف قطعة بتنی می‌شود  در این موارد بهتر است به طریق مختلف از سقوط بتن از ارتفاع زیاد جلوگیری به عمل آید مثلاً می‌توان یکی از اضلاع قالب ستون را تا نیمه کار گذاشته بعد از بتن‌ریزی تا آن قالب را تکمیل نمایند. و یا بوسیلة قیف و لوله بتن را به ته قالب هدایت نمایند. در کارگاه‌هایی کوچک که بتن ستونها دستی ریخته می‌شود بهتر است بتن مخصوص ستون را قدری رقیق‌تر تهیه نمایند تا بخوبی قالب خود را پر نماید البته باید توجه نمود که برای تهیة بتن دقیق بایستی از عیار سیمان بیشتر استفاده نمود.

مثلاً بهتر است عیار بتن ستون را با عیار 400 تا 450 کیلوگرم در متر مکعب شن و ماسه ساخته می‌شود. به تدریج که قالب را پر می‌کنیم باید دقت نمود که بتن تمام زوایای قالب و میلگردها را پر نماید تا بعد از قالب برداری بتن ریخته شده کرمو نباشد.

برای این کار می‌توان با نواختن ضربه‌های ملایم و یکنواخت به بدنة قالب بتن را جا‌به‌جا نمود با توجه به اینکه قسمتهای فوقانی آرماتورهای ستون آزاد می‌باشد در موقع بتن‌ریزی ستونها باید توجه نمود که قفسه آرماتورهای درست در وسط قالب بوده و کلیة آرماتورهای طولی در بتن غرق باشد و یا به عبارت دیگر ورقة نازکی از بتن روی تمام آرماتورها را به طور یکنواخت بپوشاند اگر برای جابه جا کردن بتن از به نوسان در آوردن آرماتورها استفاده می‌شود باید این نوسان شدید نباشد که میلگردها در خاتمة بتن‌‌ریزی از شاقولی بودن خارج شود.

مقطع اغلب ستونها در ساختمانهای معمولی مربع یا مربع مستطیل می‌باشد گاهی نیز دایره یا چند ضلعی می‌باشد. البته طبق نظر مهندس ارشیتکت و مهندس محاسب مقاطع دیگر نیز وجود دارد که باید دقیقاً طبق نقشه قالب‌‌بندی شود وی در هر حال عرض مقطع ستون نباید از 20 سانتیمتر کمتر باشد و هچنین سطح مقطع آن نباید از 600 سانتیمتر مربع کمتر باشد. آرماتورهای طولی و عرضی ستونها باید طوری بهم بافته شود که در موقع حمل و نقل و کار گذاشتن و بتن‌ریزی خطر جا به‌جا شدن آرماتورها و دور نزدیک شدن آنها از همدیگر وجود داشته باشد حداقل قطر آرماتورهای طولی 14 میلیمتر می‌باشد. حداقل تعداد آرماتورهای طولی در مقاطع مرع و مربع مستطیل 4 عدد و در قطع دایره 6 عدد دو در مقاطع چند ضلعی به تعداد اضلاع می‌باشد.

حداکثر فاصله آرماتورهای طولی از همدیگر 35 سانتیمتر و حداقل فاصله آنها از همدیگر 5 سانتیمتر است حداقل سطح مقطع آرماتورهای طولی 8/0 درصد و حداکثر آن 4 درصد سطح مقطع بتون می‌باشد در موارد استثنایی اگر از نظر جا دادن و متراکم کردن بتون اشکالی موجود نباشد می‌توان سطح مقطع فولاد را تا 6 درصد هم بالا برد توزیع آرماتورهای در قطع باید حتی‌المقدور به صورت متقارن انجام شود تا امکان اشتباه در اجراء به حداقل برسد. آرماتورهای طولی ستونها باید طوری انتخاب شود که در ارتفاع یک طبقه احتیاج به وصله نداشته باشد. ادامه دادن آرماتورهای طولی در دو طبقه شرطی مجاز می‌باشد که از تکان خوردن آن پس از ریختن بتون و صدمه دیدن بتون تازه و از بین رفتن پیوستگی بتون و فولاد کاملاً جلوگیری بعمل آید. در قطعات تحت بار محوری بمنظور احتراز از تجمع و تمرکز تنشهای فشاری باید از تعبیه قلاب در انتهای آرماتور صرف نظر گردد.

اگر در ساختمانهای چند طبقه ابعاد ستون فوقانی کاهش می‌یابد آرماتورها باید خم شده و به صورت مایل به ستون بالائی متصل گردد محل خم کردن آرماتور باید 5/7 سانتیمتر بالاتر از حمل تلاقی سطح زیرین دال یا تیر با ستون شروع شده و 5/7 سانتی متر پایین‌تر از سطح فوقانی دال با تیر ختم شود در هر حال شیب قسمت پایین نباید از 1 به 6 تجاوز نماید در صورتی که نتوان این شیب را رعایت نمود باید آرماتورهای ستون پائین را در تیر بتونی بالای دال مهار نمود و برای ستون بالائی آرماتورهای دیگری پیش بینی نمود.

برای اینکه آرماتورهای عرضی کلیه آرماتورهای طولی را در بر گرفته و از هر گونه حرکت و کمانه کردن آن جلوگیری نماید باید در ستونهای با مقطع مربع و یا مربع مستطیل آرماتورهای طولی حداقل یک در میان در گوشه یک تنگ که زاویه داخلی آن از 135 درجه بیشتر نباشد قرار گیرد و یا به وسیله قلاب و یا رکاب‌هائی که بهمین منظور پیش بینی شده‌اند نگهداری شوند. اگر فاصله آرماتورهای طولی از همدیگر بیش از 15 سانتیمتر باشد باید تعداد و شکل آرماتورهای عرضی طوری باشد که هر یک از آرماتورهای طولی در گوشه یک آرماتور عرضی قرار گیرد.

انتهای کلیه تنگها باید به قلاب غیر 90 درجه ختم شود و این خم باید در هسته مرکزی ستون قرار گیرد. در مقاطع ستونها دایره و یا چند ضلعی میتوان آرماتورهای عرضی را بصورت مارپیچ قرار داد ولی این مارپیچ باید منظم بوده و گام آن یکسان باشد فاصله تنگها و یا گام مارپیچ باید از هیچ یک از مقادیر زیر تجاوز نکند.

1- 15برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی

2- 48برابر قطر تنگ

3- کوچکترین بعد ستون 4-35 سانتیمتر

این فواصل در نزدیکیهای دال و یا تیر و همچنین ضخامت دال و یا تیر به  مقادیر فوق تقلیل پیدا می‌کند. منظور از نزدیکیهای دال و یا تیر  بالا و پائین طول آزاد هر ستون می‌باشد. حداقل قطر تنگ 6 میلیمتر می‌باشد و اگر از فولاد با مقاومت زیاد استفاده شود 5 میلیمتر است ولی در هر حال نباید از  قطر قطورترین آرماتور طولی کمتر باشد حداقل ضخامت بتون روی آرماتور طولی 5/2 سانتیمتر می‌باشد در مورد ستونی آرماتور عرضی دور پیچ شده آئین‌نامه‌های  موجود می‌باشد که از حوصله این کتاب خارج بوده و علاقمندان می‌توانند به نشریه 1900-5-18 ؟؟؟ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مراجعه نمایند. بعد از بتون ریزی و تشکیل شکل هندسی ستون در مدتی که در فصول گذشته ذکر گردید میتوان اقدام به قالب برداری از ستون نمود باید توجه داشت که قالب برداری به آهستگی و گام به گام صورت گیرد بطوریکه از صدمه زدن به بتون تازه ریخته شده جلوگیری شود برای قالب‌برداری باید تیرهای ثابت نگهدارنده قالب برداشته شده و سیمهای مهاری بریده شده و میخها دانه به دانه کشیده شده و بعد اقدام به قالب‌برداری شود باید جدا از ضربه زدن به قالب برای جدا کردن آن از ستون جلوگیری بعمل آید. بعد از باز کردن قالب و قبل از بتن آن برای ستون جدید باید کلیه قسمتهای قالب کاملاً بازدید شود و قطعات اضافی بتون و تراشه‌های چوب که به بدنه آن چسبیده است کاملاً پاک شده و در صورت احتیاج سطح آنرا رنده نموده و آنگاه روغن مالی نموده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرد در موقع رندیدن قالب باید توجه نمود که ضخامت چوب آن از حد مجاز مذکور در قسمتهای گذشته کمتر نشود.


مطالب مشابه :


محاسبه طول مهاری میلگرد

قرآن، حدیث ، تاریخ ، مهندسی و . - محاسبه طول مهاری میلگرد - پیشنهاد، نظر ، خاطره ، عكس ، صوت و
وصله کردن آرماتورها

دو قطعه آرماتور را در کنار طول روی هم آمدن دو شده و سیمهای مهاری بریده شده و
انواع وصله ها در سازه های بتن آرمه :

اندازه طول مهاری میله گرد وابسطه به (این رابطه در ستون و یا آرماتور با نمره ی
دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم(مهندس حسن ف

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور
دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم

خانه معمار - دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

مهندسی عمران ، سازه - آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون - هرگونه اطلاعات از
آشنایی با کوپلر (وصله مکانیکی آرماتور) و مزایای آن

۴-قابل استفاده در قطرها و شکل ها و طول های مختلف ارماتور. که در آنها طول مهاری بر اساس
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

مقطع در سراسر طول بتن ایران سطح مقطع آرماتور فصل پیوستگی و مهاری
چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری،بولت ها

برای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می كنیم و مقدار طول پیچهای مهاری در محل آرماتور آن
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

آرماتور تقویتی و نرم افزار و تعیین طول تقویتی ها از روی فصل پیوستگی و مهاری
برچسب :