انواع وصله ها در سازه های بتن آرمه :

به طور کلی در سازه های بتن آرمه برای  اتصال  میله گرد ها به یکدیگراز چهار روش  زیر استفاده می شود.

1-      طول پوششی (over lab )

2-      وصله مکانیکی

3-       وصله جوشی

4-      وصله های ترکیبی

طول پوششی over lab ):(

متداول ترین نوع اتصال در سازه های بتنی استفاده از وصله پوششی می باشد،که در اکثر ساختمانهای بتنی از آن استفاده می شود. محاسبه میزان طول پوششی مطابق آئین نامه بتن ایران (آبا ) عبارت است از  3/1  برابر طول گیرایی (مهاری ) میله گرد مد نظر.

اندازه طول مهاری میله گرد وابسطه به عوامل متعددی از جمله نوع بتن ،ضخامت زیر میله گرد ،استفاده از پوشش روی میله گرد (نظیر اپوکسی) ،قطر میله گرد و ... می باشد. مهندسین اجرا معمولا برای میله گرد طولی در تیر یا دال به طور تجربی از 50 برابر قطر میله گرد به عنوان طول پوششی استفاده می کنند.(این رابطه  در ستون و یا آرماتور با نمره ی بالای 32 معمولا جوابگو نمی باشد).

T20                                                  50×20 = 1000 mm = 1m

در محل  طول پوششی باید اطمینان از اتصال دو میله گرد در تمام طول آرماتور حاصل شود.

 

 


مطالب مشابه :


محاسبه طول مهاری میلگرد

قرآن، حدیث ، تاریخ ، مهندسی و . - محاسبه طول مهاری میلگرد - پیشنهاد، نظر ، خاطره ، عكس ، صوت و
وصله کردن آرماتورها

دو قطعه آرماتور را در کنار طول روی هم آمدن دو شده و سیمهای مهاری بریده شده و
انواع وصله ها در سازه های بتن آرمه :

اندازه طول مهاری میله گرد وابسطه به (این رابطه در ستون و یا آرماتور با نمره ی
دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم(مهندس حسن ف

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور
دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم

خانه معمار - دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

مهندسی عمران ، سازه - آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون - هرگونه اطلاعات از
آشنایی با کوپلر (وصله مکانیکی آرماتور) و مزایای آن

۴-قابل استفاده در قطرها و شکل ها و طول های مختلف ارماتور. که در آنها طول مهاری بر اساس
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

مقطع در سراسر طول بتن ایران سطح مقطع آرماتور فصل پیوستگی و مهاری
چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری،بولت ها

برای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می كنیم و مقدار طول پیچهای مهاری در محل آرماتور آن
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

آرماتور تقویتی و نرم افزار و تعیین طول تقویتی ها از روی فصل پیوستگی و مهاری
برچسب :