آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

- مطابق بند 9-20-3-2-1 در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتورها هم در پایین و هم در بالا ،نباید از 1.4/fy  کمتر  و نسبت آرماتور کششی نباید از 0.025 بیشتر اختیار شود..حداقل دو میلگرد با قطر مساوی یا بزرتر از 12 میلیمتر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در سراسر طول ادامه یابد.

- در ستون ها با معرفي آرايش و ابعاد ميلگردها ظرفيت مقطع ستون كنترل مي شود.اما در تيرها مساحت ميلگرد طولي بالا و پايين مقطع محاسبه شده واز تفاوت میزان مساحت میلگرد های طرح شده در تیر با حداکثر میلگردهای مجاز استفاده در تیر ها ،میزان آرماتور های تقویتی محاسبه خواهد شد.

ضوابط آيين نامه در مورد حداكثر درصد ميلگرد در ستونهاي قاب بتني با شكل پذيري متوسط  برابر 6% و حداقل ميلگرد مقطع ستون بابر 1% میباشد. این مقدار طبق تبصره ب بند18-4-2-1 آیین نامه مبحث 9 در نواحی وصله ها میبایست نصف درصد حداکثر میلگرد رعایت شود و چنانچه از آرماتور طولی  نوع S400 استفاده شود نسبت آرماتور در خارج از محل وصله به 4.5% محدود میشود .

 دو روش اجرایی برای تعیین تعداد و طول ارماتورهای طولی و  تقویتی:

در روش اول به کمک خروجیهای Etabs ، پس از نمایش خروجی مربوط به سطح مقطع آرماتورها در نرمافزار ، ابتدا طبق رابطه مندرج در آئین نامه بتن ایران سطح مقطع آرماتورخمشی حداقل برای تیربا ابعادی که درابتدا تعریف کردیم  تعیین میشود .  (Asmin=1.4*b*d/fy) عدد حاصله بر حسبمیلیمتر مربع است . این عدد را بر سطح مقطع میلگردی که قصد داریم ازاون به عنوان آرماتور سراسری استفاده کنیم تقسیم کرده و عدد حاصل را بهبالا گرد می کنیم . (مثلاً آرماتور نمره 18 ، 20 یا 22 ) این تعدادآرماتور ، آرماتور سراسری میباشد که در تمام طول تیر قرار داده می شود . حالسطح مقطع این آرماتور سراسری را از مقدار سطح مقطع آرماتور ایستگاههاینشان داده شده روی تیرها کم می کنیم. عددی که حاصل میشود سطح مقطع آرماتورتقویتی در ایستگاه مورد نظر است که می توان بر حسب نمره آرماتور  تقویتیمصرفی تعداد آنرا تعیین کرد . در ایستگاههایی که سطح مقطعآرماتور سراسری تیر از عدد ثبت شده در ایستگاههای روی تیر بیشتر است نیازبه تقویتی نیست و همان ارماتور سراسری کفایت می کند . در عمل سه ایستگاهداریم . دو سر تکیه گاه و وسط دهانه . معمولاً رایج است برای سهولت دراجرا در وسط دهانه آرماتور تقویتی نمی گذارند و تقویتی ها را در تکیه گاهها قرارمی دهند . برای این کار شاید مجبور شویم سطح مقطع آرماتور سراسری رامقداریبیشترازآرماتورحداقل بگیریم تا در وسط دهانه نیاز به تقویتی نباشد . اما برای تعیین طول تقویتی ها روش اصولی استخراج دیاگرام ممان تک تک تیرها ازنرم افزار و تعیین طول تقویتی ها از روی انهاست که جهت وقتگیر بودن در اجرا از روشهای سادهشده و اجرایی دیگری استفاده می شود که برگرفته از همان روشهای اصولی هستندو حجم محاسبات را کاهش داده و کار مهندس محاسب را ساده می کنند. مثل شکلیکه در صفحه 266 کتاب بتن مسلح طاحونی فصل پیوستگی و مهاری امده است و یکطرح اجرایی برای تعیین طول تقویتی ها در تکیه گاه و وسط دهانه برای دهانههای میانی و کناری ارائه می دهد .

- اما در روشی دیگر پس از گرفتن خروجی طراحی از Etabs ،طبقآیین نامه مبحث 9 در بند 9-20-3-1-2-3 باید بهاندازه 5/1 میزان آرماتور طولی در برنامه در تکیه گاه قرار گیرد ،این مقدار آرماتور طولی رابه صورت سر تاسری بندازید. مثلا اگر عدد گوشه ای 20 و عدد وسط 7 همون 7 سانتی متر مربع رو بهتعداد آرماتور سرتاسری تبدیل میکنیم و بقیه رو تقویتی میندازیم. برای آ رماتور های تقویتی میبایست به مقدار L/3 از هر طرف دهانه ادامه دهیم. قطع عملی به مقدار ارتفاع موثر مقطعو 12 برابر قطر ارماتوری که قطع میشود، بیشتراز قطعتئوری است.

نحوه تعیین نمره و تعداد وفواصل خاموتها در تیر به کمک خروجی نرم افزار :

معمولا ضوابط خاموت گذاری در ناحیه ویژه در تیرها(2  برابر ارتفاع تیرh) باعث میشود که حداقل مقدار سطح مقطع مورد نیازبرای آرماتور برشی در تیرها از مقدار نتیجه داده شده در نرم افزار بیشتر شده که معمولا از آرماتور 10 و توجه به حد اکثر فواصل الزام شده برای خاموت گذاری در ناحیه ویژه(حداکثر فاصله=h/4) و  ناحیه عادی (حداکثر فاصله=h/2 )در تیر خاموت گذاری انجام میگیرد.

- تیرهایی که بصورت مفصلی مدل شده اند(اتصالات تیر به تیر)نیازی به رعایت ناحیه ویژهدرخاموت گذاری نیست زیرا زلزله تاثیری نداشته و نیازی به رعایت ضوابط ویژه نیست و از خاموت گذاری یکنواخت بر مبنای برش حداکثر انتهایی استفاده میکنیم.

- میلگردهای طولی تیر ها و ستون ها و میلگردهای پی از جنس AIII میاشد و میلگرد های عرضی AII  و هر دو آجدار فرض میشود.(معمولا میلگردهای طولی مرغوب تر از عرضی هستند). استفاده از میلگرد های AIII برای میلگرد عرضی به جهت سختی زیاد آن در نواحی خم میلگرد موجب ترک میگردد. میلگرد های طولی و عرضی دیوار برشی از جنس AII میباشد.

- برای میلگردهای اصلی تیرو و ستون ها پوشش میلگرد تا روی خاموت حداقل 3.5 سانت میباشد در حالیکه برای آرماتورهای اصلی پی این مقدار حداقل 5 سانت میباشد.پی ها با توجه به اینکه با خاک تماس دارند باید پوشش خالص بیشتری نسبت به تیر و ستون ها داشته باشند.

 


مطالب مشابه :


محاسبه طول مهاری میلگرد

قرآن، حدیث ، تاریخ ، مهندسی و . - محاسبه طول مهاری میلگرد - پیشنهاد، نظر ، خاطره ، عكس ، صوت و
وصله کردن آرماتورها

دو قطعه آرماتور را در کنار طول روی هم آمدن دو شده و سیمهای مهاری بریده شده و
انواع وصله ها در سازه های بتن آرمه :

اندازه طول مهاری میله گرد وابسطه به (این رابطه در ستون و یا آرماتور با نمره ی
دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم(مهندس حسن ف

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور
دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم

خانه معمار - دانلود رایگان برنامه تحت اکسل برای محاسبه ی طول مهاری آرماتور بر اساس ویرایش 92
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

مهندسی عمران ، سازه - آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون - هرگونه اطلاعات از
آشنایی با کوپلر (وصله مکانیکی آرماتور) و مزایای آن

۴-قابل استفاده در قطرها و شکل ها و طول های مختلف ارماتور. که در آنها طول مهاری بر اساس
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

مقطع در سراسر طول بتن ایران سطح مقطع آرماتور فصل پیوستگی و مهاری
چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری،بولت ها

برای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می كنیم و مقدار طول پیچهای مهاری در محل آرماتور آن
آرماتور تقویتی و حداقل و حداکثر در مقاطع تیر ستون

آرماتور تقویتی و نرم افزار و تعیین طول تقویتی ها از روی فصل پیوستگی و مهاری
برچسب :