متن قانون جدید نظام وظیفه سال 92

 • متن كامل طرح اصلاح قانون نظام وظيفه

  آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و جدول بیماریهای مشمولان نظام وظیفهمتن كامل طرح اصلاح قانون نظام وظيفه تفاهم، گروه پارلمان: همانطور كه پيش از اين در جريان قرار گرفتيد، طرح اصلاح قانون نظام وظيفه به مجلس رفته است. ديروز اعضاي مجلس بدون مخالفت يك فوريت اين طرح را تصويب كردند تا پيش از پايان اين دوره مجلس، اصلاح قانون نظام وظيفه را از تصويب بگذرانند. تفاهم به دليل اهميت نظام وظيفه و خدمت سربازي در جامعه بخش‌هاي اصلي اين اصلاحيه را منتشر مي‌كند. طرح به امضاي 18 عضو مجلس رسيده و ديروز با تصويب فوريت آن راه تسريع روند تصويب و اجراي اصلاح قانون نظام وظيفه گشوده شد. فصل اول: كتاب ماده 2 بشرح زير اصلاح مي‌گردد: هر فرد ذكور ايراني از اول ماهي كه طي آن ماه به سن 18 سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد بود. تبصره ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 63 حذف و تبصره زير جايگزين آن مي‌گردد. «تبصره: تغيير سن بر مبناي ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/67، فقط درباره خود مشمولين معتبر است.» قسمت آخر بند الف ماده 4 بعد از عبارت «در صورتيكه مشمولين مازاد بر نياز باشند» بشرح زير اصلاح مي‌گردد. «ستاد كل مي‌تواند با كسب اجازه از فرماندهي كل آن را به كمتر از 2 سال تقليل نمايد.» سه تبصره بشرح زير به ماده 7 الحاق مي‌گردد: تبصره -1 وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از بكارگيري فارغ‌التحصيلان تربيت معلم در مراكز آموزشي، از طريق سازمان وظيفه عمومي آنان را به مراكز آموزشي نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي اعزام نمايد./تبصره 2: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است همه ساله اعتبارات لازم را براي آموزشهاي فوق در اختيار سپاه قرار دهد./تبصره 3: سپاه موظف است با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و حداكثر ظرف مدت 3 سال، كليه دانش‌آموختگاني را كه تا تصويب اين قانون تعهد خدمتي آنان به وزارت آموزش و پرورش به اتمام رسيده است، آموزش رزم مقدماتي دهد. دو تبصره به عنوان تبصره 3 و 4 بشرح زير به ماده 10 الحاق مي‌ گردد: تبصره 3: تعيين مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول، ارزش و اعتبار ارائه هر يك از آنها از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده بر عهده آئين‌نامه اجرائي مندرج در ماده 66خواهد بود./ تبصره 4: متخلفين از مقررات اين قانون به محاكم قضائي معرفي خواهند شد. مجازات اينگونه افراد براي بار اول پرداخت هزنيه سالانه يك سرباز و بار دوم علاوه بر جريمه فوق‌، 3 ماده انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر از خدمات دولتي انفصال مي‌يابند. ماده زير جايگزين ماده 14مي‌گردد: ماده 14: آندسته ... • دنبال کد نظام وظیفه برای ثبت نام کنکور 92 هسیتد؟ به ما سر بزنید!!

  کد نظام وظیفه در کنکور سراسری 92 به شرح زیر است : كليه ديپلمه هاي نظام قديم آموزش متوسطه سنوات قبل و همچنين دانش آموزان و فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي (بجز داوطلبان مشمول تبصره 2 بند «3 » ) لازم است فرم گواهي عنوان رشته تحصيلي و محل تحصيل سه سال آخر دوره متوسطه (فرم شماره 2) را با توجه به جداول شماره 7 و 10 دفترچه راهنما تكميل و به شرح زير براي تأييد به يكي از مراجع ذيل مراجعه نمايند. کد (1) : فارغ التحصيلان سنوات قبل به دبيرستان و يا هنرستاني كه از آنجا فارغ التحصيل شده اند. کد (2) : فارغ التحصيلاني كه مدارس آنان منحل گرديده و همچنين ديپلمه هاي متفرقه سنوات قبل به ادارات آموزش و پرورش مربوط. کد (3) : فارغ التحصيلاني كه در شهرستان يا استاني غير از محل اخذ ديپلم متوسطه سكونت دارند با در دست داشتن اصل كارنامه هاي سال دوم ، سوم و چهارم متوسطه نظام قديم به نزديكترين اداره آموزش و پرورش محل سكونت . کد (4) : ديپلمه هاي سنوات قبل فارغ التحصيل مناطق جنگي كشور از دبيرستان يا هنرستان محل تحصيل و در صورت عدم وجود مدارك در دبيرستان يا هنرستان مربوط از ادارات آموزش و پرورش ذيربط. کد (5) : كليه دانش آموزان و فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي نظام جديدآموزش متوسطه لازم است فرم عنوان رشته تحصيلي و محل تحصيل دوره پيش دانشگاهي و 2 سال آخر دوره دبيرستان يا هنرستان (فرم شماره 2) را با توجه به جداول شماره 7 و 10 دفترچه راهنما تكميل و به تأييد رئيس مؤسسه محل تحصيل دوره پيش دانشگاهي برسانند.   لطفا بر روی بنر زیر کلیک فرمایید :   ======================================= توجه توجه : برای دریافت کد منطقه آموزش و پرورش اینجا را کلیک فرمایید

 • متن قانون مجازات جدید مصوب 1392

  فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی پ- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد. ماده 49- قرار تعلیق اجرای مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. ماده 50- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود. ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود. ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر می‌شود. ماده 53- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد. تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا ...

 • محشای قانون مجازات جدید

  محشای قانون مجازات جدید

       1- محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: این کتاب در دو جلد نگارش یافته و جلد نخست آن که شامل بخش کلیات یا حقوق جزای عمومی می­شود، آماده چاپ شده که در آن به تطبیق دیدگاه­های علمای حقوق با مواد قانونی جدید، تطبیق آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی با مواد مربوطه، تشریح مواد قانونی جدیدالتصویب و ... پرداخته شده است. جلد 2 این کتاب مشتمل بر ابواب حدود، قصاص و دیات نیز در حال آماده سازی است که به محض اتمام کار تألیف آن، منتشر خواهد شد. با توجه به اینکه عمده­ی تغییرات در کتاب کلیات صورت پذیرفته و کتب حدود، قصاص و دیات با توجه به ریشه­ی فقهی آن­ها آنچنان دستخوش تغییرات نگردیده (بجز برخی موارد مانند لزوم احصان در لواط برای فاعل، تفکیک محاربه از افساد فی الارض و ...) لذا سعی بر این شد تا با نگارش کتاب فوق، تا حدودی در تسهیل مطالعه­ی مخاطبین کمک اندکی نموده باشیم. قیمت این کتاب 1۵000 تومان می باشد. 2- تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید (چاپ سوم – ویرایش نهایی)و اما در مورد کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، که تا به حال دو چاپ از آن به اتمام رسیده، در حال حاضر در چاپ سوم با طرح جلدی متفاوت آماده ارائه گردیده است. این کتاب ویرایش و با متن نهایی قانون مجازات اسلامی منطبق شده است. قیمت این کتاب 16000 تومان می باشد. 3- قانون مجازات اسلامی در نظم تطبیقی با مواد قانونی سابق (چاپ سوم – ویرایش نهایی)چاپ سوم کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تطبیق ماده به ماده با قانون قبلی تدوین شده است با ویرایش نهایی به چاپ سوم رسیده است که طرح جلد این کتاب هم نسبت به طرح­های چاپ اول و دوم تا حدودی فرق کرده است.قیمت این کتاب ۷000 تومان می باشد. تفاوتی که بین کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید و کتاب قانون مجازات اسلامی تطبیقی وجود دارد این است که در کتاب تحولات به توضیح مواد قانونی در مقایسه با قانون سابق پرداخته شده و این کتاب در قطع وزیری چاپ شده، در حالی که در کتاب قانون تطبیقی، توضیحی در زیر مواد آورده نشده بلکه متن مواد قانونی سابق در زیر متن مواد قانونی جدید (با فونتی متفاوت تر) درج شده و در قطع جیبی می باشد. این کتاب به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شرح و توضیحی در آن وجود ندارد ولی در عوض، با کنار هم خواندن مواد قانونی جدید با نگاهی بر سابقه ی قانونی، امکان تسلط و یادگیری روی مواد جدید بیشتر می­شود. در این کتاب قوانین جاری مربوطه نیز به انتهای کتاب افزوده شده در حالی که در چاپ های اول و دوم آن چنین نبود. علت تغییر طرح جلد کتاب ها:علت تغییر طرح جلد این ...

 • نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

  در گفت‌وگوی «حمایت» با رییس گروه حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛ نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی    اگر قرار باشد یك قانون را به عنوان قانون مادر نظام حقوق كیفری كشور نام ببریم، بدون هیچ شك و تردیدی باید قانون مجازات اسلامی را انتخاب كنیم. چیزی حدود 10 سال است كه بحث تغییر قانونی كه پس از انقلاب برای رسیدگی به امور كیفری جامعه مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد در نهادهای قانونی مطرح شده است.اهمیت فوق‌العاده این قانون سبب شده تا پیشرفت آن در هر مرحله با وسواس زیادی از جانب مسئولان مربوطه روبرو شود. بدون شك اگر قانون مجازات هر كشوری با توجه به اصول مدرن حقوقی و با توجه به سیاست‌های نظام عدالت كیفری تنظیم شود و درباره آن مقتضیات زمان و شرایط حوزه مكانی قانون نیز مدنظر باشد، قضات با دستی باز می‌توانند بهترین آرا را در پرونده‌های كیفری صادر كرده و سیر جامعه را به سمت و سوی عدالت و انضباط اجتماعی رهنمون شوند. بی‌‌راه نیست که بگوییم، اگر كشوری بتواند مجرمان را مجازات كند و اصلاح شده به جامعه برگرداند و در این میان هیچ بی‌گناهی به كیفر نرسد، اصلی‌ترین گام برای وصول آن جامعه به عدالت اجتماعی برداشته شده است.قانون مجازات اسلامی حدود 3 سال است كه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و برسی قرار می‌گیرد. این لایحه قانونی كه بارها و بارها در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بوده بالاخره به تایید شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن پشت‌سر می‌گذارد. بر همین اساس با جلیل محبی یكی از كارشناسان حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس كه كار اصلاح لایحه را در بخش كلیات برعهده داشت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. این كارشناس حقوقی در نهایت تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را با توجه به تعریف‌های قانونی جدید كاری مثبت و قابل دفاع تلقی می‌كند.علت طولانی شدن بررسی‌هاشاید مهم‌ترین مساله‌ای كه در بحث تدوین قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، بحث طولانی شدن تصویب این قانون است. جلیل محبی در این باره می‌گوید كه اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان‌ برد.وی ادامه می‌دهد: شورای نگهبان در قسمت دیات، حدود و قصاص ایراد گرفته بود كه قوانین این بخش براساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست كه شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع، فتاوای امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می‌داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به این كه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد.محبی با اشاره به این ...

 • آخرين مصوبات سازمان نظام وظيفه +این خبر به روز میشود

  آخرين مصوبات سازمان نظام وظيفه +این خبر به روز میشود آموزش تحکیم خانواده برای سربازان ،آخرین تغییرات قوانین سربازی، اجباری شدن دوره آموزشی قبل از گرفتن معافیت غیرپزشکی، شرایط تحصیل در خارج از کشور، سقف سنی معافیت سنی، مجازاتهای بکارگیری سربازان غایب، الزام سربازان معتاد به ترک اعتیاد و ...     آخرین تغییرات قوانین سربازی/آخرین جزییات نحوه پرداخت حق بیمه خدمت سربازی/قوانین خروج از کشور مشمولان سربازی/وضعیت خرید و فروش سربازی/مشمولان متولد ۱۳۷۳ فراخوانده شدند/اضافه خدمت سربازان خراسان شمالی بخشیده شد/امکان تحصیل همزمان با خدمت سربازی ممنوع می باشد / ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها/تغییر نحوه خرید بیمه خدمت سربازی /طرح تعويض كارت‌هاي پايان خدمت/مكان خدمت تمام سربازان /شرايط براي ادامه تحصيل مشمولان/ضوابط ادامه تحصيل دانشجويان انصرافي و اخراجي /معافیت مشمولان دارای فرزند معلول/معافیت های مشمولان دارای خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی/توقف کسرخدمت جبهه، جانبازی والدین و مدرک تحصیلی/معافیت يكي از فرزندان مادران فاقد شوهر/مدت خدمت دوره ضرورت  آموزش تحکیم خانواده برای سربازان معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری گفت: بر اساس قرارداد همکاری بین این مرکز و نیروهای مسلح، آموزش تحکیم خانواده در دوره آموزشی سربازی از امسال اجباری می‌شود. زهرا سجادی با بیان اینکه ‌یکی از برنامه‌های استراتژیک مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح تحکیم بنیان خانواده است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت اساسی موضوع خانواده و تاثیراتی که در جامعه می‌گذارد، طرح رحمت شامل آموزش تحکیم و ارتقای خانواده در سربازان نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است. وی با بیان این که این طرح به صورت قرار داد همکاری 2 جانبه بین نیروهای مسلح و مرکز امور زنان و خانواده اجرا می شود، تصریح کرد: برای اجرای طرح رحمت، مرکز امور زنان و خانواده بودجه ای را برای حق التدریس مربیان آموزشی در نظر گرفته است. معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری توضیح داد: در این دوره برای سربازان متاهل آموزش‌هایی مانند خانواده و همسرداری، تعهد و تعامل، ارتباط با فرزند داریم و برای سربازان مجرد آموزش‌هایی مانند ارتباط با خانواده، آیین انتخاب همسر و آمادگی برای ازدواج پویا صورت می‌گیرد. وی با تاکید بر این که از این پس در تمامی پادگان‌ها در دوره آموزشی، آموزش رحمت برای همه سربازها اجباری می شود، گفت: 10 ساعت آموزش خانواده در پادگان‌ها و تعدادی از حوزه‌های علمیه اجرا می‌شود.  آخرین تغییرات ...

 • اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از مهر 92

  ريیس مركز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاييه گفت: از مهرماه سال 92 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور اجرا می‌شود. حجت‌الاسلام و المسلمين محمدمهدی احمدی میانجی طي سخناني در جمع اعضای منتخب شوراهای حل اختلاف استان کردستان در سنندج با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهرماه سال آينده به پایان می‌رسد، تصريح كرد: قوانین موجود بررسی شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پیش‌نویس جامعی برای تصویب به دولت و مجلس ارائه شده است. وی ادامه داد: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت‌های قانونی از جمله مسائل مطرح شده در پیش‌نویس‌های مذکور است و در صورت تصویب قانون پیشنهادی، کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره‌مند می‌شوند. ريیس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: از این پس شوراهای حل اختلاف کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ به گونه‌ای که تعدادی از شوراها مختص صلح و سازش می‌شوند و تعدادی نیز امکان صدور رای را پیدا می‌کنند. احمدی میانجی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی و اظهار كرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور 72 درصد مراجعه‌کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد رضایت دارند. وی با اشاره به تهیه، تدوین و ارائه طرح‌ها و لوایحی برای بهبود شرایط کاری کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان كرد: خبرهای خوشی برای کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور در راه است. ريیس شوراهای حل اختلاف کشور تعداد این شوراها در کشور را حدود 9 هزار شعبه اعلام کرد و يادآور شد: چهل هزار نفر در این شوراها مشغول فعالیت هستند که باید وضعیت اشتغال آنان تعیین تکلیف شود. احمدی میانجی نبود اعتبار کافی برای شوراهای حل اختلاف را از مهم‌ترین مشکلات موجود اعلام کرد و گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاری خدمت کنند زيرا آنان نیز به تامین معاش احتياج دارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصريح کرد: ایجاد آرامش روحی و روانی در انسان‌ها یک نعمت بزرگ از سوی خداوند است و انسان‌ها باید به دنبال برقراری این آرامش در جامعه باشند. بر همين اساس بايد گفت كه شوراهای حل اختلاف در ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می‌توانند موثر باشند و بسیاری از اختلافات را منجر به سازش کنند. رييس مركز امور شوراهاي اختلاف سراسر كشور ادامه داد: اعضای شوراهای حل اختلاف باید بیش از آنکه به دنبال صدور حکم و مختومه کردن پرونده‌های مرجوعی به این نهاد باشند به دنبال سازش بین مراجعه‌کنندگان باشند و آرامش را به زندگی آنان ...

 • متن کامل لایحه بودجه سال 93

  متن کامل لایحه بودجه سال 93

  حجم کل بودجه کشور در سال نود و سه، ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال پیشنهاد شده است که نسبت به سقف قانون بودجه سال قبل ۸.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حسن روحانی رئیس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه 195 هزار میلیارد تومانی عمومی اکتفا کرد.پیگیری خبرنگار فارس راجع به جزئیات بودجه حاکی از پیشنهاد رقم 7832398522 میلیون ریال برای بودجه کل کشور است که این رقم نسبت به سال گذشته 8.4 درصد رشد دارد.به گزارش فارس، در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی 238 هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.همچنین از تفاضل بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت که معادل 195 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، بودجه شرکت‌های دولتی معادل 5 میلیون و 878 هزار و 674 میلیارد و 56 میلیون ریال محاسبه و پیشنهاد شده است.بر این اساس بودجه جاری معادل 18 درصد رشد داشته و بودجه عمرانی با رشد 240 درصدی نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که دولت نسبت به اعتبارات هزینه‌ای، رویکرد انقباضی و در خصوص اعتبارات عمرانی، رویکرد انبساطی اتخاذ کرده است.همچنین در این لایحه قیمت دلار معادل 2600 تومان و قیمت هر بشکه نفت معادل 100 دلار پیش‌بینی شده است.به گزارش فارس، در سال جاری رقم مصوب بودجه عمومی معادل 210 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین مدت تورم حدود 40 درصد افزایش یافت. اگر با این تورم هزینه‌های دولت 20 درصد بالا رفته باشد این 210 هزار میلیارد تومان باید به 250 هزار میلیارد تومان می‌رسید.بر این اساس بودجه عمومی دولت نسبت به آنچه در سال 92 مصوب شده بود کاهش دارد اما نسبت به رقم اصلاحیه بودجه با افزایش مواجه شده است. گفته می‌شود امسال در خوشبینانه ترین حالت عملکرد بودجه عمومی 134 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  متن کامل لایحه بودجه 93 را از اینجا بخوانید.ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه پیوست شماره یک، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره دو، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی پیوست شماره سه، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پیوست شماره چهار، اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه  افزایش اتکاء بودجه 93 به درآمدهای نفتی و مالیاتی/ لایحه جدید مدیریت یارانه ارائه می‌شود رئیس جمهور با حضور در مجلس به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت. رقم این لایحه توسط روحانی، 195 هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به عملکرد امسال 50 درصد افزایش یافته است. وی در بخشی از اظهارات خود از مجلس خواست که این ...

 • مشاهده نتایج آزمون وکالت سال 92

  نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۲ اعلام شد.