مدیریت اجرایی بیمارستان

 • - دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه -

  دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی بخش اول- بیمارستانها الف - باستناد ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری، دهیاری و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی بر عهده شهرداری ها، دهیاریها و بخشداریها می باشد. باستناد تبصره ماده فوق مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع آن را به بخش خصوصی ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) واگذار نمایند. ب - طبق مفاد ماده فوق مدیریت بیمارستان ملزم است یکی از دو روش زیر را برای مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه بیمارستان بکار گیرد: 1. مدیریت اجرایی بیمارستان می تواند مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها عملیات اجرایی مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه را راساً انجام دهد. 2. مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه می تواند به استناد تبصره ماده 7 قانون مدیریت پسماندها تمام یا بخشی از عملیات اجرایی پسماند پزشکی ویژه را به بخش خصوصی ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) واگذار نماید. پ - مدیریت بیمارستان و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای مدیریت اجرایی پسماند پزشکی ویژه ملزم به رعایت کلیه مفاد " ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" مصوبه مورخ ۸/۲/۸۷ هیئت محترم دولت ( موضوع ماده 11 قانون مدیریت پسماندها) می باشند. ت - طبق مندرجات ماده فوق الذکر پس از تبدیل پسماند های پزشکی ویژه به پسماند عادی سازوکار مدیریت آن همانند پسماند شهری بعهده شهرداری ها، دهیاریها و بخشداریها می باشد. ث - بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده توسط مراکز عمده تولیدکننده پسماند پزشکی ویژه (مانند بیمارستانها) و در شهرهای متوسط و بزرگ باید در محل تولید انجام شود تا مخاطرات ناشی از حمل و نقل و هزینه های مربوطه به حداقل برسد. در شهرهای کوچک و روستاها و مراکز کوچک، پسماندها می توانند درسایت مرکزی بی خطر گردند. بخش دوم – مراکز بهداشتی درمانی الف - درخصوص مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه تولیدی در مط بها، درمانگاهها و سایر مراکز مشابه ضمن رعایت دستورالعملهای مرکز سلامت محیط وکار و ضوابط وروشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته ( موضوع مادة 11 قانون مدیریت پسماندها ) رعایت نکات زیر الزامی است: 1. کلیه مراکز تولید کننده پسماند پزشکی موظفند در مبدا تولید پسماندهای عادی و پسماندهای ویژه خود را با رعایت ... • روند تکامل مدیریت

  روند تکامل مدیریت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   انسان از اولین روزهای خلقت خود با مفهوم مدیریت همراه بودهاست. اما برای اولین بار این چینی‌ها بودند که در حدود 1100 سال قبل از میلاد مسیح, به صورت سازمان‌یافته چهار وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, رهبری و کنترلرا تجربه کردند. بعد از آنان نیز ایرانیان, مدیریت را با تجربیات و نگرش‌های خودآزمودند. در حدود سال‌های 350 تا 400 قبل از میلاد, یونانیان مدیریت را به عنوان یکهنر متمایز تشخیص داده و رویکردی علمی را برای آن ابداع نمودند. در آغاز قرن بیستم, مدیریت به عنوان یک رشته و مقوله رسمی و ساخت‌یافته مطرح شد.   اولین مفاهیم مدیریت و تاثیرات آناناولین مقولات کلیدی که باعث تعویق رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای گذشته می‌شدندارتباطات و حمل‌ونقل بوده‌اند. به مرور زمان و با تسهیل و بهبود این دو, شرکت‌هامسیر رشد خود را با شتاب در پیش گرفتند و هر روز پیچیده‌تر شدند. در چنین شرایطیکوچکترین ارتقا و بهبودی در شگردهای مدیریتی باعث بروز تغییرات قابل‌توجه‌ای درکمیت و کیفیت تولیدات می‌شد. ظهور عوامل ذیل در این عرصه, نقشی کلیدی در رشدشرکت‌ها و سازمان‌ها بازی نمود:1. ظهور مفهوم ”اقتصاد مقیاس“ (یعنی کاهش هزینهمتوسط تولید در ازای افزایش حجم کل تولید) مدیران بسیاری را برای ایجاد رشد هرچهبیشتر برانگیخت.2. انقلاب صنعتی باعث شد تا به مسایل و مشکلات مدیریت (به ویژهکارآیی, فرآیندهای تولید, و کاهش هزینه‌ها) به صورت جدی‌تر و برمبنای تفکرسیستماتیک پرداخته شود.رویکردهای کلاسیکدوره مابین سال‌های اواسط قرننوزدهم تا اوایل دهه 1950 میلادی را می‌توان دوره کلاسیک دانست. از مهمترینرویکردهای متولدشده در این دوره می‌توان به مدیریت سیستماتیک, مدیریت علمی, مدیریتاجرایی (یا اداری), مبحث روابط انسانی, و دیوان‌سالاری (تشریفات اداری) اشاره کرد. الف. مدیریت سیستماتیک: در طول قرن نوزدهم, رشد کسب‌وکارهای آمریکایی برمحور ساخت و تولید متمرکز بود. در همین راستا:1. اکثر وظایف سازمانی تقسیم شدهو توسط افراد متخصص انجام می‌شدند. 2. در رویکرد سیستماتیک تلاش شد تا با تدوینرویه‌ها و فرآیندهای بسیار مشخص برای امور, هماهنگی کارها تصمین گردد. برای برآوردناین هدف:الف. وظایف و مسؤولیت‌ها به صورت دقیق و کامل تعریف می‌شدند.ب. فنون استانداردشده‌ای برای انجام وظایف در نظر گرفته شد.ج. ابزارهای خاصی برایجمع‌آوری, بکارگیری, انتقال و تحلیل اطلاعات ابداع شد.د. برای تسهیل هماهنگی‌ وارتباطات داخلی, سیستم‌های حسابرسی هزینه, حقوق و کنترل تولید ایجاد شدند. ب. مدیریت علمی: دومین رویکرد مدیریتی ...

 • برنامه ریزی

  برنامه ریزی چیست و چرا شما به برنامه ریزی نیاز دارید؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> برنامهریزی یکی از مهمترین تکنیکهای مدیریت زمان و پروژه است. برنامه ریزی آماده سازیتوالی مجموعه فعالیتهایی برای دستیابی به اهداف مشخص است. اگر شما آن را بطور مؤثرانجام دهید می توانید زمان و تلاش لازم برای دستیابی به اهداف را به میزان زیادیکاهش دهید. برنامه ریزی یکی از مهمترین تکنیکهای مدیریت زمان و پروژه است.برنامه ریزی آماده سازی توالی مجموعه فعالیتهایی برای دستیابی به اهداف مشخصاست.اگر شما آن را بطورمؤثر انجام دهید می توانید زمان و تلاش لازم برایدستیابی به اهداف را به میزان زیادی کاهش دهید.برنامه مشابه یک نقشه است. هنگامتعقیب آن شما می توانید همیشه ببینید که چه مقدار به سمت هدف پروژه پیشرفت داشتهاید و چه اندازه از آن فاصله دارید؟دانستن اینکه شما کجا هستید برای ایجادتصمیمات خوب، جهت دستیابی به هدف واینکه چه چیزی را باید در آینده انجام دهید  ضروری است.یک دلیل مهم تر برای اینکه چرا شما نیاز به برنامه ریزی دارید  قانون 80/20 است این قانون بیان می کند که برای فعالیتهای غیرساختاری، 80 درصد از تلاشهاکمتر از 20 درصد نتایج قابل ارزش را به همراه دارد.شما همچنین زمان زیادی راجهت تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی باید در آینده انجام گیرد صرف می کنید.شمابرای رسیدن به نیازهای خود در جریان هر گام عملی بر مبنای زمان، پول یا منابع دیگرنیازمند برنامه ریزی هستید.با برنامه ریزی دقیق اگر در برخی از موارد با مشکلاتیمواجه شوید می توانید آنها را مشاهده کنید.این کار برای تعدیل برنامه شما بهمنظور اجتناب یا هموار کردن بحرانهای غیر منتظره  پیش رو آسان تراست. اولویت بندی مؤثر:مهارتهای اولویت بندی عبارت از توانایی شمابرای شناخت وظایفی است که در هر لحظه مهم ترین هستند و بیشترین زمان، انرژی و توجهشما را به خود اختصاص می دهند. سی. ری جانسون  در یکی از بخشهای پایانی کتابش بهنام " منطق  CEO چگونه مثل یک مدیر اجرایی فکر و عمل کنیم، می گوید: " اولویت- بندی پاسخی به مشکلات مدیریتزمان است. شما نیازی به انجام کار سریع  یا حذف شکافهای بهره وری برای استفاده بهتراز زمان ندارید بلکه نیاز به صرف زمان بیشتر بروی کارهای درست داری.همه ماچیزهای زیادی برای انجام داریم که هرگز زمان و انرژی کافی برای انجام همه آنها وجودندارد. ما زمان و منابع برای انجام همه کارها بطور مساوی و به خوبی همدیگر نداریم. مهم نیست که شما چگونه به سختی تلاش می کنید بلکه مهم اولویت بندی کارها است که راهحلی برای خنثی سازی مشکلات است.          یک دلیل کلیدی برای اینکه چرا ...

 • سازمان ملل چیست؟

  سازمان ملل متحد (که در فارسی گاهی به طور خلاصه سازمان ملل نامیده می‌شود) سازمانی بین‌المللی است که در ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شده‌است. این سازمان توسط ۵۱ کشور تأسیس شد و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۹۲ کشور عضو داشته‌است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. فقط واتیکان، که عضویت در سازمان را نپذیرفته‌است و جمهوری چین، که عضویتش بعد از عضویت جمهوری خلق چین لغو شد، در سازمان ملل متحد عضو نیستند. مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در امور بین‌المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. سازمان ملل در پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان و روال‌های حاکم بر فعالیت آن نشان از شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد. قوی‌ترین نهاد سازمان ملل، یعنی شورای امنیت، پنج عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند.

 • مدیریت پسماندهای بیمارستانی

  تاریخچه تفکیک پسماندها  طبق دستورالعمل‌های اداره کل سلامت محیط کار و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان‌ها از سال 1374 موظف شده‌اند تا نسبت به جمع‌آوری و ذخیره سازی مجزای زباله‌های عفونی و غیر عفونی از مبدا تولید اقدام كنند. از سال 1381 وزارت بهداشت، موکدا مصمم به اجرای کامل طرح تفکیک زایدات بیمارستان‌ها شد. اگرچه در بسیاری از بیمارستان‌ها تحولات زیادی در این زمینه صورت پذیرفته اما هنوز این امر، به صورت یک فرهنگ درنیامده و هنوز هم علیرغم حضور کارشناسان بهداشت محیط در 60 درصد بیمارستان‌های کشور به عنوان مسئول بهداشتی و ناظر، زباله‌های عفونی 100 درصد تفکیک نمی‌شوند و متاسفانه در بسیاری از مراکز، زباله‌های جمع‌آوری شده در کیسه‌های رنگی مختلف با هم جمع‌آوری و دوباره مخلوط می‌شوند. در صورت بهبود روند جداسازی در مراکز بهداشتی و درمانی، با اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارت بیشتر، نرخ تولید، همسانی بیشتری با سایر کشورهای در حال توسعه پیدا خواهد كرد. روند تولید زباله پزشکی ایران با تولید 75 درصد زباله خطرناک و 25 درصد غیر خطرناک مخالف تخمین‌های سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای درحال توسعه است.  از سال 1383، قانون مدیریت پسماندها، اجازه اصلاح و بهبود شرایط و ایجاد مدیریتی متناسب با پسماند پزشکی را فراهم آورده است. این قانون با اقتباس از قوانین بین المللی که تولیدکنندگان را مسئول تامین هزینه فعالیت‌های مدیریت مواد زائد می‌شمارد، مدیریت اجرایی زباله پزشکی را بر عهده خود مراکز بهداشتی درمانی می‌گذارد تا با کاهش یارانه‌های مدیریت زباله و بهبود سیستم فعلی، نقش و وظیفه هر نهاد در مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی تعیین شود و عملکرد سیستمی در راستای بهبود راندمان، کیفیت فنی و مقرون به صرفه بودن سوق پیدا كند، که به این ترتیب وظایف مالی و عملکردی سیستمی و مشکلات و موانع موجود در برابر بهبود ساختار به بهترین نحوی مرتفع خواهد شد. با این قانون مسئولیت‌های سازمانی مدیریت زباله بیمارستانی بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تقسیم شده است و شهرداری‌ها در این باره وظیفه خاصی ندارند.   جداسازی  با توجه به مشکلات موجود در امر جداسازی پسماندهای خطرناک مطابق دسته بندی فوق الذکر و نیز از آنجایی که نحوه دفع برخی از انواع پسماندهای بیمارستانی مشابه هم است، در مراجع مختلف توصیه شده است که هر چند دسته با هم جمع‌آوری و جهت دفع ارسال شوند.گروه فنی کنوانسیون بازل در پایان اجلاس 15 خود ضمن ارائه دستورالعمل‌های فنی در خصوص دفع مواد زائد درمانی توصیه كرد که این زائدات در 5 ...

 • سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت

  سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت تاریخمبتکر یا عاملابتکار، اثر، فعالیت، یا رویداد5000 سال قبل از میلادسومریهاتأکید بر ضرورت حفظ سوابق به مثابه یک فن کنترل4000 سال قبل از میلادمصریهااهتمام به امور طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل در ساخت اهرام ثلاثه.4000 سال قبل از میلادچینیهااقدام به ساخت دیوار بزرگ 1500 مایلی در چین2700 سال قبل از میلادمصریهاتشخیص ضرورت و اهمیت برخورد منصفانه و صادقانه در مدیریت و استفاده از مصاحبه برای روان درمانی.2600 سال قبل از میلادمصریهااستفاده از عدم تمرکز در سازماندهی2000 سال قبل از میلادمصریهاتشخیص ضرورت استفاده از تقاضای مکتوب برای درخواست کارکنان و به کارگیری نیروها و مشاوران ستادی1800 سال قبل از میلادحموراییاستفاده از مستند سازی و آوردن شاهد برای کنترل؛ تعیین حداقل دستمزد؛ و تشخیص قابل تفویض نبودن مسئولیت.1491 سال قبل از میلادیهودیانبه کارگیری مفاهیم سازمان، خط فرماندهی، و اصل استثناء در مدیریت.از 1100 تا 600 سال قبل از میلادچینیهاتشخیص ضرورت سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل در مدیریت.500 سال قبل از میلادچینیهاتشخیص اصل تخصص گرایی500 سال قبل از میلادسان تزوتشخیص ضرورت برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی400 سال قبل از میلادکوروشتشخیص ضرورت توجه به روابط انسانی و مطالعه حرکت سنجی، طراحی جا و مکان، و مدیریت مواد.400 سال قبل از میلادسقراطتوجه به جهان شمول بودن مدیریت.400 سال قبل از میلادگزنفونتشخیص اینکه مدیریت یک هنر مستقل است.350 سال قبل از میلادیونانیهاابداع روش علمی برای انجام امور و استفاده از موسیقی برای تنظیم فواصل زمانی انجام کارهای سخت و تکراری.350 سال قبل از میلادافلاطونتشریح تخصص گرایی در جامعه.از 336 تا 333 سال قبل از میلاداسکندراستفاده از یک روش سازماندهی با استفاده از نیروهای ستادی، در طول لشکر کشیها.325 سال قبل از میلادکوتی لیا (هند)تشخیص نیاز به علم و  هنر کشورداری.175 سال قبل از میلادکاتواستفاده از شرح شغل50 سال قبل از میلادوارواستفاده از مختصات و شرایط احراز شغلسال 900 میلادیفارابیتدوین مجموعه ای از صفات مشخصه برای رهبر اثر بخشدهه 1750 میلادیانگلیسیهاانقلاب صنعتیسال 1776 میلادیآدام اسمیتانتشار کتاب ثروت ملل و تأکید بر اهمیت تقسیم کار و تخصص گرایی.سال 1822 میلادیچارلز ببیجاختراع نخستین ماشین حساب، به مثابه طلایه داری برای رایانه های امروزیسال 1834 میلادیرابرت اونپیشگامی در مدیریت منابع انسانی و هدایت و رهبری جنبش اتحادیه تجارت بریتانیا.سال 1898 میلادیمری پارکر فالتپیشگامی در تأکید بر مزایای مشارکت گروهی و ضرورت تفکر گرایی.سال 1903 میلادیفردریک تیلورانتشار ...

 • قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی

    عنوان خط مشي :  كد خط مشي : صفحه :  مخاطبين :                                                                                                                                                                                                  منظور/هدف  : کنترل و نظارت : مرجع : خط مشي : روش اجرايي : پیوست ها :