کتاب مدیریت استراتژیک دیوید

 • دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید

  دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید

  کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد يکي از منابع دکتري آزاد مديريت است. حجم کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد بسيار زياد است . خلاصه کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد توسط علي فوزمسلميان ارائه شده است. لینک اصلاح شدDirect Link Link 2منبع: وب سایت شخصی علی فوز مسلمیان



 • دانلود ترجمه كتاب مديريت استراتژيك فرد آر ديويد

  دانلود ترجمه فارسي كتاب مديريت استراتژيك فرد آر ديويد بطور خلاصه در ۵۲ صفحه کتاب "مدیریت استراتژیک"، اثر فرد آر. دیوید که توسط  آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی پارسائیان ترجمه شده؛ به عنوان یکی از بهترین کتاب های درسی در زمینه مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است.   دانلود 

 • خلاصه مدیریت استراتژیک دیوید

  به نام خداوند بخشنده مهربانخلاصه ي کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیویدفصل اولماهیت مدیریت استراتژیکتعریف مدیریت استراتژیک :هنروعلم تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات وظیفه اي چندگانه که سازمان راقادر می سازد بههدفهاي بلندمدت خود دست یابد.Strategies management process : فرآیند مدیریت استراتژیک-1 تدوین استراتژي ها-2 اجراي استراتژي ها-3 ارزیابی استراتژي هاStrategy formulation : تدوین استراتژي هامقصود از تدوین استراتژي این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان راتهدید میکنند یا فرصتهایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدفهایی بلندمدت،در نظرگرفتن استراتژیهاي گوناگون وانتخاب استراتژي خاص جهت ادامه فعالیت.اجراي استراتژي ها:اجراي استراتژي ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجراي استراتژي ها این است که کارکنانومدیران بسیج شوند واستراتژي تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژي مرحله اجراي مشکل ترینمرحله بوده،وایجاب میکند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژي هابدین امر بستگیدارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)www.mbagermi.blogfa.com Germi Islamic Azad UniversityStrategy evaluation : ارزیابی استراتژي هاآخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژیهاي کنونی قرارگرفته اند.ب- محاسبه وسنجش عملکرد هاج- اقدامات اصلاحیاصطلاحات کلیدي در مدیریت استراتژي:ا-استراتژیست ها:افرادي هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشندوعهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:الف –ایجاد یک بستر براي تغییرب –ایجاد تعهد واحساس مالکیتج –ایجاد توازن بین ثبات ونوآوريMilton Friedman : -2 بیانیه هاي ماموریتسندي است که یک سازمان را از سایر سازمانهاي مشابه متمایز می نماید، ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت ازنظر محصول وبازاربوده در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روي همه استراتزي ها وجود دارد این است که :(((ما به چه کاريمشغول هستیم ؟))) یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویتهاي یک سازمان است .نکته:رسالت یا ماموریت سازمان نموداري است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید.External opportunities and threat : -3 فرصتها وتهدیدات خارجیرویدادها وروندهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،بوم شناسی ،محیطی،سیاسی ،قانونی ،دولتی ، فن آوري ورقابتی است کهمی تواند به میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند،به عبارت دیگر ...

 • کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت

  کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینتفصلهای کتاب فرد آر دیوید که در این مجموعه قرار دارند به شرح زیر می باشند. فصل اول ( ماهیت مدیریت استراتژیک)فصل دوم (استراتژی ها در عمل)فصل سوم(مأموریت سازمان)فصل چهارم ( بررسی عوامل خارجی)فصل پنجم ( بررسی عوامل داخلی) فصل ششم ( بررسی و انتخاب استراتژی)فصل هفتم ( اجرای استراتژی- مسائل مدیریت)فصل هشتم: اجرای استراتژی (مسائلی در زمینه بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه)فصل نهم (بررسی ، كنترل و ارزیابی استراتژی) ...فرمت فایل: PPTX (پاورپوینت) قابل ویرایشبرای دانلود فایل اینجا کلیک کنید موضوعات مرتبط: مقاله ، پروژه ، تحقیق ، نرم افزار و برنامه نویسی ، برنامه های مدیریتی ، تجزیه و تحلیل مباحث روز

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

  برای دریافت متن فایل ، اینجا کلیک کنید . 

 • فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه!

  فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه!

  تعیین و تدوین مأموریت یا هدف بنیادی (Mission) شامل بیان وسیعی پیرامون مقصود (Purpose)، فلسفه و هدف­های کلی سازمان (Goals).توسعه و تبیین (Developing) عوامل درون سازمانی (Company Profile) که بازتاب شرایط داخلی و توانایی­های سازمان است. تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط خارجی سازمان شامل عوامل محیط عمومی و رقابتی. تجزیه و تحلیل انتخاب­های ممکن (Options) کشف شده با تحلیل و ارزیابی توأم عوامل درون سازمانی و برون سازمانی. شناسایی و تعریف انتخاب­های مطلوب کشف شده در پرتو مأموریت یا هدف بنیادی. انتخاب مجموعه­ای از هدف­های بلندمدت و استراتژی­های اصلی موردنیاز. توسعه و تنظیم هدف­های سالانه و استراتژی­های کوتاه مدت سازگار با هدف­های بلندمدت و استراتژی­های اصلی. اجرای تصمیمات استراتژیک بر مبنای بودجه­بندی انجام شده و تأکید بر سازگاری و تناسب (Matching) میان وظائف، افراد، ساختار، تکنولوژی و سیستم­های پاداش. بازبینی و ارزشیابی موفقیت فرآیند مدیریت استراتژیک به عنوان یک مبنا برای کنترل و یک داده برای تصمیمات آتی. فرایند مدیریت استراتژیک از دیدگاه دیوید :   گام­های فرآیند مدیریت استراتژیک از دیدگاه دیوید : مرحله 1 = شناسایی مأموریت، اهداف و استراتژی­های کنونی شرکت مرحله 2 = تدوین بیانیه مأموریت سازمانی مرحله 3 = شناسایی فرصت­ها و تهدیدات خارجی سازمان مرحله 4 = تهیه ماتریس بررسی رقابت (CPM) مرحله 5 = تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان (EFE) مرحله 6 = شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان. مرحله 7 = تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی سازمان (IFE) مرحله 8 = تهیه ماتریس (SWOT) و ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) و ماتریس گروه مشاوران بُستن (BCG) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) و ماتریس استراتژی اصلی، ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM) مرحله 9 = تعیین هدف­های بلندمدت و ارائه استراتژی­های خاص مثال: فرایند مدیریت استراتژیک در هتل فورد : تدوین بیانیه رسالت سازمان که مبین مقصد فلسفه ی تاسیس و اهداف کلان سازمان است. تهیه ی نیم رخ (Profile) اطلاعاتی از سازمان که شرایط داخلی و قابلیتهای آنرا منعکس میسازد. ارزیابی محیط خارجی شامل عوامل رقابتی و عمومی. شناسایی مطلوب ترین گزینه ها در راستای بیانیه ی رسالت سازمان. گزینش اهداف بلند مدتو استراتژیهای کلانی که سازمان را به گزینه های مطلوبش میرساند. تدوین اهداف سالانه و استراتژیهای کوتاه مدت در راستای اهداف و استراتژیهای کلان. پیاده سازی استراتژیهای انتخاب شده از طریق تخصیص بودجه ، منابع انسانی ، فن آوری و ساختار سازمانی لازم. ارزشیابی موفقیت فرایند به عنوان یکی از ...

 • خلاصه کتاب ::مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

  خلاصه کتاب  مدیریت استراتژیک ، اثر فرد آر. دیوید  ترجمه آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی پارسائیان http://s5.picofile.com/file/8149023300/strategy_management_Fred_R_David_mba91ahvaz_blogfa_com_.pdf.html

 • مدیریت استراتژیک

  مدیریت استراتژیک دکتر علی عسگری(معاون فنی سازمان صدا و سیما) جلسه اول 31/6/93 مدیریت استراتژیک: وقتی می خواهد طراحی شود سعی می کند درک عمیقی از محیط سازمان و اینکه چه روندهایی وجود دارد و روی آن تاثیر می گذارد(ملی، جهانی و...) اگر بخواهیم سازمانی تاسیس کنیم ابتدا اینها را بررسی می کنیم که در چه محدوده و اهدافی باید کار کند و یا یک سازمان وجود دارد و می خواهیم برای آن استراتژی و اهداف تعریف کنیم موضووعاتی که بقای یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد مربوط به بحث مدیریت استراتژیک است مثلا یک رسانه اگر رقبایش را از دست بدهد در واقع مرده است مدیریت استراتژیک در مورد کلیات سازمان(بقا؛کیفیت، اندازه و...) اظهار نظر می کند؛ موضوعات کلان و بلند مدت و تصمیمات مهم عواملی که در این درس مطالعه می شوند عوامل استراتژیک هستند و ما عواملی که اثرات راهبردی  دارند را بررسی می کنیم(فرصتها و تهدیدها) کتاب:مدیریت استراتژیک: دیوید در کنار آن موضوعات مربوط به رسانه را می گوییم که در این زمینه دوم، کتابی وجود ندارد فرضا یک شرکت ذوب آهن است و کلان هم هست ولی در فرهنگ مردم تاثیر ندارد ولی رسانه در فرهنگ مردم اثر دارد و اثر اجتماعی می گذارد. درست است که تجاری بودن یک مطلب مهم است اما اگر رسانه در جامعه هم اثر نداشته باشد از بین می رود تعریف مدیریت استراتژیک: هنر و علم  تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت دست یابد به این دلیل هنر است که ما علومی که داریم  مثلا یک نفر ریاضی می خواند یک ساحت مشخصی است و یک باریکه است .اما کسی که می خواهد فکر استراتژیک بکند با مسایل متعدد روبرو است. حتی در یک سازمان نسبتا پیچیده مسایل متعددی وجوددارد : حواشی، محیط بیرونی ... فرضا محیط یک رسانه: روندهای اقتصادی، دولتی، مردم، اقوام، ملل، سیاست، بهداشت، فقر، تورم، امنیت... به تمام چنبه های یک جامعه ارتباط دارد و جنس انها همسان نیست ولی در ریاضی و شیمی اینگونه نیست علم هست بدین دلیل که باید مقدمات علمی آنرا بداند. برای تدوین و اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی باید علم داشته باشد 6فصل کتاب ، تدوین استراتژی است و ما اینجا بطور خلاصه می گوییم که میدان عملیات شود و بعد هم ارزیابی نماید. تدوین استراتژی چیست؟ هر کدام از ما باید یک کار برداریم و برای یک جا تدوین استراتژی کنیم هدف تدوین استراتژی این است که: یک دوره مطالعه دارد تا تدوین شود وقتی تدوین شد باید پیاده سازی شود تا سازمان باید وار  چه مطالبی گفته می شود؟بطور کلی در تدوین استراتژی  استراتژیست های سازمان، : 1-مالک: می تواند مالک سازمان باشد که در این صورت ...