قابل توجه دانشجویان گرامی (برادران)

کلاس جبرانی به شرح زیر در ساختمان کن برگزار می گردد.

- وصیت نامه امام مشخصه ۳۹ استاد فاضلی نژاد روز سه شنبه مورخ ۱۰/۵/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

- تنظیم خانواده مشخصه ۳۸ استاد عباسی فرد روز شنبه مورخ ۱۴/۵/۹۱ ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰

- درس کاربرد ۳ استاد بارانی بناب روز دوشنبه مورخ ۹/۵/۹۱ ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰

- درس آمار و احتمالات استاد زندی سه شنبه مورخ ۲۵/۵/۹۱ ساعت ۱۴ الی ۱۸


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان محترم

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - قابل توجه دانشجویان محترم -
نمرات فیزیک پیش دانشگاه آزاد واحد سما جنت آباد

نمرات - نمرات فیزیک پیش دانشگاه آزاد واحد سما جنت آباد - نمایش نمرات.
استاد نوردرخشان

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - استاد نوردرخشان -
قابل توجه دانشجویان

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - قابل توجه دانشجویان -
استاد ارمغان

کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد ارمغان د رروز سه شنبه تاریخ ۳/۳/۹۰ در ساعات ۸:۳۰ الی۱۰:۳۰ و ۱۰:۳۰ الی ۱۲ د رساختمان مجاور تشکیل می شود. + نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ساعت 16:20 توسط | آرشیو نظرات ...
قابل توجه دانشجویان گرامی

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - قابل توجه دانشجویان گرامی -
قابل توجه دانشجویان

جهت اطلاع دانشجویانی که درس پروژه مالی یا کارآموزی بااستاد پوراحمدی دارند میرساندکه دانشجویان. میتوانند پروژه صحافی شده خودرا روز سه شنبه93/10/30 ازساعت 10 -12 به استاد درامورکلاسهاتحویل دهند. + نوشته شده در شنبه ...
قابل توجه دانشجویان گرامی (برادران)

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - قابل توجه دانشجویان گرامی (برادران) -
قابل توجه دانشجویان محترم ( دختران ) دانشکده فنی و حرفه ای سما تهران

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - قابل توجه دانشجویان محترم ( دختران ) دانشکده فنی و حرفه ای سما تهران -
قابل توجه دانشجویان الکترونیک

واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد - قابل توجه دانشجویان الکترونیک -
برچسب :