« چیستان های قرآنی با جواب »

1.gif

اللهمّ صل علی محّمد و آل محّمد و عجّل الفرجّهم

« چیستان های  قرآنی با جواب  »

 

1- كدام سوره به  مادر قرآن  معروف است؟
ج: سورۀ  ( حمد ) به مادر قرآن معروف است.
2- چند سورۀ با  الحمدلله  شروع مي شود؟
ج: پنج سورۀ با  الحمد الله  شروع مي‌شود. ( 1- حمد 2- انعام 3- كهف 4- سبأ 5-  فاطر ) .
3- كدام سورۀ قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟
ج: سورۀ ( تكوير ) تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.
4- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن يك حرفي است؟
ج: نام سوره‌های ( ق- ص- ن )  يك حرفی است.
5- سوره‌ای كه هم نام يكی از فروع دين  است چه نام دارد؟
ج: سورۀ ( حج ) .
6: چند سوره با ( اِنّا ) شروع مي‌شود؟
ج: چهار سوره با  اِنّا  آغاز مي‌شود: ( 1- فتح 2- نوح 3- قدر4- كوثر ) .   
7- كدام سوره به سورۀ  امام حسين ـ عليه السلام معروف است؟
ج: سورۀ ( فجر ) به سوره امام حسين ـ عليه السلام ـ معروف است.
8-  سوره‌ای كه تعداد آياتش برابر با تعداد  چهارده معصوم ـ عليه السلام مي‌باشد چه نام دارد؟
ج: سوره ( صف ) تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ است.
كدام سوره همنام يكی از شهرهای ايران است؟
ج: سوره ( نور ) همنام شهرستان نور در استان مازندران است.
10- سوره‌هايی كه به مسبّحات مشهور هستند كدامند؟
ج: سوره‌های: ( اسراء - حديد - حشر- صف – جمعه -‌ تغابن- اعلی )  به مسبّحات مشهور هستند.
11-  چه تعداد از سوره‌های قرآن مكی و چه تعداد از آن‌ها مدنی هستند؟
ج: 86(  سوره مكی و 28 سوره مدنی ) است.
12- كداميك از سوره‌های قرآن همنام  قبيله پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم - است؟
ج: سورۀ : ( قريش ) همنام قبيله حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است.
13- كدام سوره به قلب قرآن معروف است؟
ج: سورۀ ( يس )  به قلب قرآن معروف است.
14- سور‌ه‌ای كه پنج بار كلمه الله در آن آمده است چه نام دارد؟
ج: در سورۀ ( حج ) پنج بار كلمۀ الله آمده است.
15:  كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) حرف ميم در آن به كار نرفته است؟
ج: در سورۀ ( كوثر ) به غير از بسم الله الرحمن الرحيم حرف ميم نمی ‌باشد.
16- چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با  اِذا‌  شروع مي‌شود؟
ج: سوره‌های: (واقعه – منافقون – تكوير- انفطار- انشقاق – نصر - زلزال)  با اذا شروع مي‌شوند .
17- كدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است؟
ج: سوره ( اخلاص ) به نسب نامه خداوند معروف است.
18- سوره‌هايی كه به عزائم مشهور هستند كدامند؟
ج: سوره‌ها ( سجده - فصلت - نجم - علق )  به عزائم مشهور هستند.
19-  كدام سورۀ همنام يكی از دانشمندان است؟
ج: سورۀ(  لقمان ) .
20-  سوره‌اي كه غير ازبسم الله الرحمن الرحيم تنها يك كسره در آن به كار برده شده است چه نام دارد؟
ج: سوره‌ای كه غير از بسم الله الرحمن الرحيم تنها يك كسره در آن به كاربرده شده است سوره ( توحيد ) است.
21-  كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است؟
ج: سوره ( طارق ) تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهای يوميه است.
22- چه تعداد از سوره‌هاي قرآن اول اسمشان حرف الف مي‌باشد؟
ج: چهارده سوره است:  كه اول اسمشان حرف الف مي‌باشد:(1- آل عمران-2-  احزاب 3- اخلاص 4-  اعراف 5-  اعلی 6- انفال7- انبياء 8-  انعام 9-  انشقاق 10-  احقاف 11-  اسرائيل 12 -  ابراهيم 13- انشراح 14- انفطار) .
23-  چند سوره با  يا ايها النّبی  آغاز مي‌شود؟
ج: سه سوره با ( ايها النبی ) شورع مي‌شوند:(1- احزاب 2-  طلاق 3- تحريم ) .

24: سوره‌هايی كه حضرت محّمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ فرمودند: آن سوره‌ها مرا پير كردند كدامند؟
ج: سوره‌های : (هود- واقعه- مرسلات- نبأ ) ميی باشد.
25: . كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از جنگ‌های پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است؟
ج: سوره ( احزاب ) همنام يكي از جنگ‌های حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ مي‌باشد.
26- در كدام سوره ماجرای هلاكت ‌بار فرعون و يارانش بيان شده است؟
ج: ماجرای فرعون و يارانش در سوره ( يونس ) بيان شده است . 
27-  كدام سوره قرآن همنام يكی از فلزات است؟
ج: سوره ( حديد ) به معنای آهن است .
28: چه تعداد از سوره‌های قرآن سجده واجب دارد؟
ج: سوره‌های : (سجده -  فصّلت - نجم - علق) سجده واجب دارند.
29: كداميك از سوره‌های قرآن همنام يكی از اصول دين است؟
ج: سورۀ ( توحيد ) همنام يكی از اصول دين مي‌باشد.
30- تعداد كلمات كدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ می‌باشد؟
ج: تعداد كلمات سوره ( العصر ) برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد.
 31- نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن اول اسمشان حرف ميم مي‌باشد؟
ج: پانزده سورۀ قرآن اول اسم‌شان حرف ميم مي‌باشد.(1-  مائده2-  مدثر، 3- منافقون 4 -  مؤمن  5- مطففين  6- مرسلات 7- معارج 8- مجادله 9- مؤمنون 10- ماعون 11- مريم  12- محمّد  13- ملك  14- ممتحنه 15- مزمّل) .
32- كداميك از سوره‌هاي قرآن  به زبان بندگان  نازل شده است؟
ج: سوره ( حمد ) به زبان بندگان نازل شده است .
33- كدام سورۀ است كه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟
ج: سورۀ ( تين ) .
34- كدام سوره است كه قرآن كريم در آن خلاصه شده است؟
ج: قرآن كريم در سوره ( حمد ) خلاصه شده است .
35- كدام سورة قرآن بسم الله الرحمن الرحيم ندارد؟
ج: سوره ( توبه ) .
36- كدام سوره به عروس قرآن معروف است؟
ج: سورۀ ( الرحمن ) به عروس قرآن معروف است.
37- سوره‌هايي كه به حامدات معروفند چه نام دارند؟
ج: سوره‌های : ( انعام- فاتحة الكتاب - كهف - سبأ - فاطر )‌ به حامدات مشهور هستند.
38-  كدام سورۀ است كه معادل يك سوم قرآن است؟
ج: سورۀ ( توحيد ) معادل يك سوم قرآن است.
39. چند يك از سوره‌هاي قرآن با صيغه قسم  شروع مي‌شود؟
ج: سوره‌های : (عصر- عاديات - ‌تين - ضحی- شمس – بلد - ‌فجر- طارق - بروج - نازعات - مرسلات- قيامت- ‌نجم- طور- ذاريات- صافات- ن- ص- ق - ليل) .
40- نام چند يك از سوره‌ها  نقطه  ندارد؟
ج: اسامی سوره‌های بی ‌نقطه عبارتند از: ( حمد -‌ رعد - طور - روم - مسد).
41- كدام يك از سوره‌هاي بزرگ قرآن به ‌طور كامل يك جا نازل شده است؟
ج: سوره ( مرسلات ) به صورت يك جا و كامل نازل شده است.
42- كدام سوره به ناقه صالح  معروف است؟
ج: سوره (شمس ) به ناقه صالح معروف است.
43- سوره‌هايی كه به  حواميم  معروفند چه نام دراند؟
ج: سوره‌های: ( زخرف - حم - ‌المؤمن - سجده - ‌حمعسق - احقاف - جاثيه - دخان ) به حواميم مشهور هستند.
44- چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ می‌باشد؟
ج: سوره‌های( طلاق - تحريم ) تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ می‌باشد.
45- كداميك از سوره‌هاي قرآن هم نام يكی از روزهای هفته است؟
ج: سورۀ ( جمعه ) .
46- چه تعداد از سوره‌های كوچك قرآن يك جا نازل شده است؟
ج: سوره‌ها ی( كوثر - نصر -‌ لهب - اخلاص ) به صورت كامل و يك جا نازل شده‌اند.
47- چند سوره قرآن با كلمه  قل  آغاز مي‌شود؟
ج: پنج سوره با كلمه قل آغاز مي‌شوند:(جن - كافرون - اخلاص- فلق - ناس) .
48- كدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد؟
ج: سوره ( نمل ) دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد .
49- كدام سوره قرآن ده نام دارد؟
ج: سوره ( حمد ) .
50- چه تعداد از سوره‌های قرآن با  حروف مقطعه  آغاز مي‌شوند؟
ج: تعداد ( 29 سوره قرآن با حروف مقطعه ) آغاز می شوند .
51- كدام سوره  دومرتبه  بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
ج: سورۀ (  حمد ) دو مرتبه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده يك بار در مدينه و يك بار در مكه .
52- كدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام مي‌شود؟
ج: سورۀ ( صافات ) با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود.
53- كدام سوره به نام موجود زنده‌ای است كه با چشم ديده نمی‌شود؟
ج: سورۀ ( جن ) .
54- كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمۀ الله آمده است؟
ج: سورۀ ( زمر ) هم در آيه اولش و هم در آيۀ آخرش كلمۀ الله آمده است.
55- سوره‌ای را نام ببريد كه نام يكی از ميوه‌هاست؟
ج: سوره‌ای كه به نام يكي از ميوه‌ها است سورۀ ( تين ) است.
56- چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج‌ تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است؟
ج: چهار سوره تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است: (1- فلق 2- لهب 3- فيل 4- قدر) .
57- كداميك از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟
ج: سوره ( بقره ) با دعا ختم می‌شود.
58- كدام سوره است كه  يك دوازدهم قرآن  را در خود جای داده است؟
ج: سوره‌ای كه يك دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره ( بقره ) است.
59-  كداميك از سوره‌های قرآن هم نام يكی از كشورها است؟
ج: سورۀ (روم ) هم نام يك كشور است.
60- در كدام سوره افراد عيب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟
ج: در سورۀ ( هُمَزه ) از افراد عيب‌جو انتقاد شده است.
61- كدام سورۀ قرآن است كه در تمام آياتش كلمۀ الله آمده است؟
ج: كلمۀ الله در تمام آيات سورۀ ( مجادله ) آمده است.
62- كدام سوره به  ريحانة القرآن  معروف است؟
ج: سورۀ ( يس ) به ريحانة القرآن معروف است .
63- كدام سورۀ قرآن است كه حرف  فاء  در آن نيست؟
ج: سورۀ ( حمد) .
64- در كدام سوره كلمه  الله  چهل بار آمده است؟
ج: در سورۀ ( مجادله ) چهل بار كلمه  الله  ذكر شده است.
65- كدام سوره هم نام يكی از ( اعياد اسلامی ) است؟
ج: سورۀ ( جمعه ) .
66- كدام سوره  دوجزء و نيم كل قرآن  را در خود جای داده است؟
ج: سورۀ ( بقره ) دو جزء و نيم كل قرآن را در خود جای داده است.
67- در سورۀ تكوير كلمه  اِذا  چند بار تكرار شده است؟
ج: در سوره تكوير كلمه اِذا ( 12 بار ) آمده است.
68- كدام سوره قرآن است كه اولش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است؟
ج: سورۀ ( حمد ) .
69- چند سوره با  الر  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های: ( يونس-هود- يوسف-‌ ابراهيم - حجر) .
70- كدام سوره است كه آن را سورۀ ( حبيب نجّار ) نيز می نامند؟
ج: سوره‌ای كه آن را حبيب نجّار می‌نامند سورۀ ( يس ) است.
71- سوره‌هايی كه به نام  قيامت  هستند كدامند؟
ج: سوره‌های: ( رعد- ‌قيامه - واقعه - قارعه - ‌نبأ - زلزال - جاثيه - ‌تغابن - حشر) .
72- سوره‌هايی كه به معوذتين  معروفند چه نام دارند؟
ج: سوره‌های  ( فلق - ناس ) به  معوذتين  معروفند.
73- در كدام سوره  دو سجدۀ مستحبی  قرار دارد؟
ج: سورۀ (‌ حج ) دو سجدۀ مستحبی دارد . 
74-  نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره كدامند؟
ج: سوره‌های: ( ليل - تبت ) .
75- كدام سورۀ قرآن به  المصابيح  معروف است؟
ج: سورۀ ( فصّلت ) به المصابيح نيز معروف است.
76- سوره‌ای كه به ملائكه  نيز منسوب است چه نام دارد؟
ج: سورۀ ( فاطر) به ملائكه منسوب است.
77- كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده امّا به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ از (حورالعين ) نام نبرده است؟
ج: سورۀ ( انسان ).
78- نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام اولين امام شيعيان مي‌شود؟
ج: سورۀ( اعلی ) كه اگر حرف اول آن الف را برداريم می‌شود: علی  .
79- كدام سوره است كه اگر نامش برعكس كنيم نام نوعی از سبزيجات مي‌شود؟
ج: سورۀ ( ملك ).
80- نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكی ديگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟
ج: سورۀ ( محّمد ) ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ كه اگر حرف اولش را برداريم می‌شود: حمد .
81- سوره‌هايی كه نام آنها از اولين كلمۀهمان سوره گرفته شده است كدامند؟
ج: سوره‌های: ( تبت - ليل -‌ شمس - عصر - قارعه - عبس و.... )
82- نام چند سوره را ببريد كه از صفات خداوند متعال باشند؟
ج: سوره‌های: ( فاطر- نور- رحمن- اعلی و ...) از صفات خداوند می‌باشد.
83- نام كدام سورۀ قرآن است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكی از شهرهای عربستان می شود؟
ج: سورۀ ( سجده ) اگر حرف اولش را برداريم می‌شود: جده .
84- چند سوره با كلمه ( الم ) آغاز می‌شوند؟
ج: سوره‌های: ( انشراح - فيل ) با كلمۀ اَلَم شروع می‌شوند.
85- كدام سورۀ به  السبع المثانی نيز معروف است؟
ج: سورۀ ( حمد ) به  سورۀ المثاني  معروف است.
86- به كدام سوره  العقود  نيز گفته مي‌‌شود؟
ج: سورۀ ( مائده ) .
87- به كدام سوره  موسی و فرعون  هم می‌گويند؟
ج: به سورۀ ( قصص )  موسی و فرعون  هم می‌گويند.
88- كدام سوره به  فسطاط القرآن  معروف است؟
ج: سورۀ ( بقره ) به  فسطاط القرآن معروف است.
89- چند سوره با  تبارك الذی آغاز می‌شوند؟
ج: سوره‌های: ( فرقان - ملك ) با  تبارك الذی آغاز می‌شوند.
90- سوره‌هايی را كه با  ايها الذين آمنوا  آغاز می‌شوند نام ببريد؟
ج: سوره‌های: ( ممتحنه - حجرات - مائده ) با  يا ايها الذين آمنوا  آغاز می‌شوند. 
91-  يكی از نام‌های ديگر اين سوره المضاجع  می‌باشد اين سوره چه نام دارد؟
ج: المضاجع نام ديگر سورۀ ( سجده ) است.
92- سوره‌هايی كه با اين آيه  فسبح باسم ربك العظيم  ختم می‌شوند كدامند؟
ج: سوره‌های: ( حاقه - واقعه ) با آيۀ فسبح باسم ربك العظيم ختم می‌شوند.
93- سوره‌های مدنی طی چند سالی نازل شده‌اند؟
ج: سوره‌های مدنی ( طی 10 سال ) نازل شدند.
94- در كدام سورۀ قرآن كريم داستان  فضيل عياض  بيان شده است؟
ج: داستان   فضيل عياض در سورۀ ( حديد آيۀ 17 ) آمده است.
95- چند سوره با كلمه  هَل  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های:  ( دهر - غاشيه ) با كلمه هَل  شروع می‌شوند .
96- سوره‌هايی كه به  طواسين  معروفند كدامند؟
ج: سوره‌های: ( شعرا - نمل - قصص ) به  طواسين  معروفند.
97- سوره‌هايی كه به  زهروان  معروفند كدامند؟
ج: سوره‌ها ی: ( بقره - آل عمران ) به  زهروان  معروف هستند.
98- سوره‌های:  مكی طی چند سال نازل شده‌اند؟
ج: سوره‌های  مكی  طی ( 13 سال ) نازل شده‌اند.
99- سوره‌هايی كه به  عتاق  معروفند كدامند؟
ج: سوره‌های: ( اسری - ‌كهف - ‌مريم - طه - انبياء ) به  عتاق  معروفند.
100- چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمۀ  قَد  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های: ( مجادله - مؤمنون ) با كلمه  قد  شروع می‌شوند.
101-  سوره‌ای كه دربارۀ روزگار است چه نام دارد؟‌
ج: سوره‌ای كه در بارۀ روزگار است سوره ( دهر ) است.
102- كدام سوره قرآن منسوب به  اولين پيشوای شيعيان امام علی ـ عليه السلام ـ است؟
ج: سورۀ ( عاديات ) منسوب به   حضرت علی ـ عليه السلام ـ است.
103-  سوره‌هايی را كه به نام زمان‌هايی از شب و روز هستند كدامند؟
ج: سوره‌های: ( فلق  به معنای صبح) و ( ليل  به معنای شب) و ( فجر  به معنای سپيده ‌دم ) .
104- كدام سوره به  بنی اسرائيل  منسوب است؟
ج: سورۀ ( اسری ) به بنی اسرائيل  نيز معروف است.
105- چه تعداد از سوره‌های قرآن در  جزء 30  قرار دارند؟
ج:( 37 سوره )  قرآن در جزء 30 قرار دارند .
106-  سوره‌هايی كه توصيه شده در  نماز جمعه  خوانده شوند چه نام دارند؟
ج: سوره هايی كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: ( منافقون - جمعه ) .
107- سوره‌ای كه تمام آياتش با حرف  دال  ختم می‌شوند كدام است؟
ج: سوره‌ای كه تمام آياتش با حرف  دال  تمام می‌شود ( اخلاص ) است.
108- نام ديگر كدام سوره قرآن  النساء القصری  يعنی نساء كوتاه  می‌باشد؟
ج: سوره‌ای كه به  نساء كوتاه  نيز معروف است ( طلاق ) می ‌باشد .
109- كدام سوره در شأن  اهل‌بيت ـ عليه السلام ـ  نازل شده است؟
ج: سوره‌ای كه درشأن اهل البيت عليهم السلام نازل شده است سورۀ ( دهر ) است.
110- كدام سوره قرآن است كه تمام آياتش با حرف  راء ختم می‌شوند؟
ج: سوره‌ای كه تمام آياتش با حرف راء ختم می‌شوند ( كوثر ) می‌باشد .
111- در كدام سورۀ قرآن راجع به آفرينش انسان سخن به ميان آمده است؟
ج: در سورۀ ( حجرآيۀ 26 ) راجع به آفرينش انسان  اشاره شده است .
112- در كدام سوره به اوّلين قبلۀ مسلمين  بيت المقدس اشاره شده است؟
ج: راجع به اولين  قبلۀ مسلمين درسورۀ ( اسراء ) اشاره شده است . 
113- نام كدام يك از سوره‌های قرآن است كه اگر آن را برعكس كنيم يكی از واجبات نماز می‌شود؟
ج: سورۀ ( تين ) كه بر عكس آن می‌شود نيّت .
114- در كدام سورۀ قرآن نام  پنج نوع عذاب الهی در يك خط آمده است؟
ج: سورۀ ( اعراف آيه 133 ) .
115- كدام سوره  سورۀ اخلاق و ادب  است؟
ج: سورۀ ( حجرات ) سورۀ اخلاق و ادب است .
116- در كدام سورۀ  حكم اسيران جنگی بيان شده است؟
ج: حكم اسيران جنگی در سورۀ ( نساء ) بيان شده است .
117- در كدام سوره خداوند به پيامبر ـ صلی الله عليه و اله و سلّم ـ  دستور قرائت و تلاوت قرآن  را م ‌دهد؟
ج: سوره ( علق ) .
118- چند سوره با  طسم  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های: ( قصص - شعراء ) با  طسم  آغاز می‌شوند.
119- نام كدام سوره‌ها از  دو حرف  تشكيل شده‌اند؟
ج: نام سوره‌های: ( حج - طه - يس - صفّ -‌ جنّ - عمّ ) از دو حرف تشكيل شده است.
120- الدين  نام ديگر كدام يك از سوره‌ها ی قرآن است؟
ج: سورۀ ( ماعون ) .
121- در كدام سوره به  قوانين مربوط به ازدواج  اشاره شده است؟
ج: در سورۀ ( نساء )  قوانين ازدواج  اشاره شده است.
122- نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس كنيم  نام يك پرنده می‌شود؟
ج:سورۀ ( روم ) می‌باشد كه بر عكس آن می‌شود  مور . 
123- در كدام سورۀ قرآن به مطالعه در  اسرار آفرينش  سفارش شده است؟
ج: سورۀ ( حجر ) .
124- چند سوره با  تسبيح  آغاز می‌شوند؟
ج: سوره‌هايی كه با تسبيح شروع مي‌شوند عبارتند از: ( اسری - اعلی - جمعه -‌ تغابن - صف - ‌حديد - حشر ) . 
125-  داستان  گوساله پرستي بنی اسرائيل  در كدام سوره بيان شده است؟
ج: اين داستان در سورۀ ( طه ) بيان شده است.
126- قانون ارث  در كدام سوره بيان شده است؟
ج: قانون ارث  در سورۀ ( نساء ) بيان شده است.
127- نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم  يكی از نام‌های پسران  می‌شود؟
ج: سورۀ مورد نظر ( توحيد ) می‌باشد كه اگر حرف اولش را برداريم می‌شود  وحيد .
128-  در كدام سوره به داستان  شب تاريخی هجرت پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ از مكه به مدينه اشاره شده‌است؟
ج: سورۀ ( انفال ).
129- چند سوره با كلمه  وَيْل  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های: (مطففين - همزه ) با كلمۀ  ويل  آغاز می‌شوند.
130- در كدام سورۀ قرآن  بيست و هفت صفت از صفات الهی ذكر شده است؟
ج: در سورۀ ( حديد )  بيست و هفت صفت از صفات الهی بيان شده است.
131- در كدام سوره  سرگذشت آدم ـ عليه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان  بيان شده است؟
ج: سورۀ ( طه ) .
132- نام چه تعداد از سوره‌ها از  يك حرف  تشكيل شده است؟
ج: سوره‌ها ی: ( ص- ق - ن ) .
133- در كدام سوره به موضوع  اطاعت از رهبری اشاره شده است؟
ج: سورۀ ( نساء ) .
134-الانسان  و  الابرار  نام‌های كدام سوره هستند؟
ج: سورۀ ( دهر ) .
135- سوره‌ای كه تمام آياتش با  سین  ختم می‌شود كدام است؟
ج: سورۀ ( ناس ) تمام آياتش با  سین  ختم می‌شود.
136- الغافر  به كدام سورۀ گفته می‌شود؟
ج: به سورۀ ( مؤمن )  الغافر  نيز گفته مي‌شود.
137- چند سوره با حروف  الم  شروع می‌شوند و اين سوره‌ها كدامند؟
ج: سوره‌های: ( بقره- عنكبوت- آل عمران -‌ روم - لقمان - سجده ) .
138- به كدام سوره تبارك نيز گفته می‌شود؟
ج: به سورۀ ( ملك ) تبارك هم گفته می‌شود.
139- در كدام سوره راجع به  داستان جنگ بدر اشاره شده است؟
ج: در سورۀ ( انفال ) راجع به  جنگ بدر  اشار شده است.
140- نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم  نام يكی از فلزات  می‌شود؟
ج: سوره مورد نظر سورۀ ( شمس ) می‌باشد كه اگر حرف اول آن را برداريم می‌شود  مس .
141- چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمۀ  يا ايها الناس  شروع می‌‌شوند؟
ج: سوره‌ها ی: ( نساء - حج ) با كلمۀ  يا ايها الناس  آغاز می‌شود.
142- القتال  به كدام سوره اطلاق مي‌شود؟
ج: به سورۀ ( محمد )  القتال  اطلاق می‌شود.
143- در كدام سوره به  داستان قارون  اشاره شده است؟
ج: در سورۀ ( قصص ) به داستان  قارون  اشاره شده است.
144- نام‌های ديگر سوره توبه كدامند؟
ج: نام‌های ديگر اين سوره عبارتند از: ( العذاب-‌ الفاضحه - البحوث- الحافره - برائه و ...)

145- در كدام سورۀ قرآن خداوند متعال به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند كه از شرّ وسوسه ‌گران به خدا پناه ببرد؟
ج: سورۀ ( ناس ) .
146- الشريعه  نام ديگر كدام سوره است؟
ج: الشريعه  نام ديگر سورۀ ( جاثيه ) است.
147- نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معنای قدرت و توان  می‌شود؟
ج: سورۀ ( قمر ) می‌باشد كه برعكس آن می‌شود  رمق .
148- سوره‌ای كه تمام آياتش با  یاء ختم می‌شود چه نام دارد؟
ج: سورۀ ( ليل )  تمام آياتش با حرف  یاء ختم می‌شود .
149- در كدام سوره قرآن به موضوع  سجده كردن فرشتگان به آدم ـ عليه السلام ـ اشاره شده است؟
ج: درسورۀ ( ص ) به اين موضوع اشاره شده است .
150- اقتربت الساعه  نام ديگر كدام سوره است؟
ج: سورۀ ( قمر ) .
151- چه تعداد از سوره‌های قرآن با  حم  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های: ( مؤمن - فصلت - زخرف - دخان - جاثيه - احقاف ) با  حم شروع می‌شوند.
152- نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانيم به معنی  راز ‌ می‌شود.
ج: سوره مورد نظر(  زمر ) می‌باشد كه برعكس آن میشود (رمز ) .
153- الباسقات  نام ديگر كدام سوره است؟
ج: الباسقات  نام ديگر سورة ( ق ) مي‌باشد.
154- چند سوره با كلمه  اقْتَرَبَ  شروع می‌شوند؟
ج: سوره‌های ( قمر- انبياء ) .

                                                                             التماس دعا

چیستان مذهبی باجواب


1-کدام سوره ای است که خلاصه قران است و ده نام دارد؟
2-
اسلحه دانشمند که همنام یکی از سوره های قران است چیست؟
3-
ان چیست که اشرف دین است اولش (ب)و اخرش (سین) است؟
4-
کدام زمینی که یک بار افتاب بر ان تابیده است؟
5-
کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست؟
6-
کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید؟
7-
از کدام ایه قران استفاده می شود که 10=7+3است؟
8-
کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟
9-
کدام سوره قران است که همنام یکی از فلزات است؟ 
10-
کدام یک از سوره های قران یک کسره دارد؟
11-
سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟
12-
نام دیگر سوره نور چیست؟
13-
نام دیگر سوره احزاب چیست؟
14-
ان چیست که از نظر قران از قتل بالا تر است؟
چیستان های احکام
15-
یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اولش را برداریم وسیله جنگی می شود؟
16-
مسجدی ساختم بلند پایه 8 در افتاب و 9در سایه؟
17-
از واجبات نماز که اگر حرف اول ان را بر داریم یکی از شهر های عربستان می شود؟
18-
یکی از فروع دین است که اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟
19-
ان چیست که اصلش مستحب است ولی فرعش واجب است؟
20-
یکی از مقدمات نماز است که از هر طرف خوانده شود همان است؟
21-
ان چیست که خوردن ان جنگ با خداست؟
22-
کدام سفری است که در عمر یک بار برای برخی از افراد واجب می شود؟
23-
کدام پاک کننده ای است که می تواند همه نجاسات را پاک کند؟
24-
کدام یک از مبطلات وضو است که مربوط به تماس بدنی است؟
چیستان های نماز
25-
اولین رکن نماز چیست؟
26-
اولین ذکر نماز چیست؟
27-
نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
28-
نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
29-
در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
30-
نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
31-
دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
32-
کدام نماز سوره ندارد؟
33-
کدام نماز دو قنوت دارد؟
34-
کدام نماز 9قندت دارد؟
چیستان های اخلاقی
35-
ان چیست که اگر بریزد نمی شود جمع کرد؟
36-
ان چیست که از شخص مودب زودتر وارد خانه می شود؟
37-
ان چیست که اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟
38-
ان چیست که اگر برود دیگر بر نمی گردد؟
39-
ان چیست که از عسل شیرین تر واز زهر تلخ تر است؟
چیستان های پیامبران
40-
کدام پیامبری است که هیچ قوم و عشیره ای نداشت؟
41-
کدام پیامبر بود که پدر نداشت؟
42-
کدام پیامبر است که در کودکی پیامبر شد؟
43-
کدام پیامبر بود که برادرانش او را به چاه انداختند؟
44-
کدام پیامبر بود که شمشیر و زره می ساخت؟
45-
کدام پیامبر را خداوند در شکم نهنگ حفظ کرد؟
46-
قبر کدام پیامبر در خوزستان است؟
47-
کدام پیامبر کشتی ساخت؟
48-
کدام پیامبر خواب یازده ستاره را خواب دید؟
49-
کدام پیامبران هم اکنون زنده هستند؟
50-
کدام پیامبر الگوی صبر بود؟
51-
کدام پیامبر دوازده پسر داشت؟
52-
کدام پیامبر افراد کور راشفا می داد؟
53-
کدام پیامبر به سفر اسمانی رفت؟
54-
همسر کدام پیامبر بدون پدر ومادر بدنیا امده بود؟
55-
کدام پیامبر بود که در گهواره سخن می گفت؟
چیستان های گوناگون
56-
کار چه کسی بیشتر لگد مال می شود؟
57-
بند پوتین چند سوراخ دارد؟
58-
اخر دنیا چیست؟
59-
کدام کلیدی است که به هیچ دردی نمی خورد؟
60-
چطور متوا با خودکار قرمز ابی نوشت؟

جواب1=سوره حمد
جواب2=قلم
جواب3=قران که با حرف (ب)شروع می شود وباحرف(سین) تمام می شود.
جواب4=زمین رود نیل که حضرت موسی ویارانش از ان عبور کردند.
جواب5=سوره روم
جواب6=حضرت یحیی
جواب7=سوره بقره ایه 196
جواب8=سوره حج
جواب9=سوره حدید(اهن)
جواب10=سوره توحید
جواب11=معراج
جواب12=عفاف
جواب13=حجاب
جواب14=فتنه
جواب15=زمین
جواب16=17رکعت نماز یومیه
جواب17=سجده
جواب18=خمس
جواب19=سلام
جواب20=وضو
جواب21=ربا
جواب22=حج
جواب23=استحاله
جواب24=تماس با بدن مرده
جواب25=نیت
جواب26=تکبیرةالاحرام
جواب27=20
جواب28=9بار
جواب29=20
جواب30=11رکعت
جواب31=اذان
جواب32= میت-احتیاط-غفیله
جواب33=میت
جواب34=عیدفطروقربانونماز باران
جواب35=ابرو
جواب36=سلام
جواب37=عمر
جواب38=سخن از دهان اگر خارج شود دیگر بر نمی گردد.
جواب39=زبان
جواب40=حضرت ادم
جواب41=حضرت عیسی
جواب42=حضرت عیسی
جواب43=حضرت یوسف
جواب44=حضرت داوود
جواب45=حضرت یونس
جواب46=دانیال در شوش
جواب47=حضرت نوح
جواب48=حضرت یوسف
جواب49=حضرت خضر و حضرت عیسی
جواب50=حضرت ایوب
جواب51=حضرت یعقوب
جواب52=حضرت عیسی
جواب53=حضرت محمد
جواب54=حضرت ادم
جواب55=حضرت عیسی
جواب56=کفاش
جواب57=سوراخ ندارد
جواب58=حرف الف(ا)
جواب59=کلید برق
جواب60=کلمه ابی می توان نوشت

 


مطالب مشابه :


چیستان های قرانی

چیستان های قرانی. 1-کدام سوره ای است که خلاصه قران است و ده نام
« چیستان های قرآنی با جواب جهت استفاده درحلقه های صالحین لرستان »

بهشت صالحین لرستان - « چیستان های قرآنی با جواب جهت استفاده درحلقه های صالحین لرستان
چیستان‌ های کودکانه

کلاس مــ ـهــ ربـانـی - چیستانهای کودکانه - 1- سوره ای که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟
چیستان‌های قرآنی

چیستان‌های قرآنی :. ورود به آرشیو اس تست هوش و معما 1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده
چیستان‌های قرآنی برای کودکان

قرآن و عترت - چیستان‌های قرآنی برای کودکان | 3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟
« چیستان های قرآنی با جواب »

سال ششم ابتدایی مدرسه ی شهید مفتح شهر ری - « چیستان های قرآنی با جواب » -
چیستان های قرانی

ღ دانش آموزی از کاشان ღ - چیستان های قرانی - من نازنین فاطمه مرادی و کلاس هشتم هستم - ღ
برچسب :