یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا

اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

اوْ گلـه‌ن قــدم‌لــریـوه فــدا

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

یئتیشیب وجودیمه اوْخ زبس

داغێلێبدێ سینه باتێب نفس

بۇ نفسده وئر منه بیرجه سس

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

سنه چون یئتیب چوْخ اذیّتیم

اوْدۇ چـوْخ وارێمدێ خجـالتیـم

بـــۇدۇر اوّل آخــــر زحـمتیــم

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

منی قصد ائدیبدی گلیر اجل

بۇدۇ فکری درک ائده ال به ال

اوْ گلینجه سن باشێم اۆسته گل

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بۇ گۆن ایستی‌سی بۇ جیگرده سوز

عطشیم دمادم ائده‌ر بروز

بدنیم یارالێ اؤزۆم سۇسۇز

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بابا وِردی ذکریم اوْلۇب «تَعال»

منی گل بۇ حالیده یاده سال

باشێمێ گؤتۆر دیزین اۆسته آل

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بده‌نیم یارالارێ قان وئریر

بۇ قان اؤزگه حالی نیشان وئریر

بابا گل گؤر اوْغلۇوۇ جان وئریر

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بــابـا ائیلــه اکـبـــریـــوه کــــرم

یوْلا گؤز تیکیب سنی گؤزله‌ره‌م

باشێم اۆسته گلمه‌سن اؤلمه‌ره‌م

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

گؤرۆب اهل-ی-کین بابا تک منی

یێخێب آتدان اؤلدۆره‌جک منی

گل آماندێ کؤلگییه چک منی

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بۇ حسین عزاسی‌دی یاز رضا

اؤزۆ بئیته بئیت وئریر جزا

بۇ سؤزۆ دوباره دئ دۇت عزا

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

متن نوحه های ترکی

علی اکبر(ع) مرثیه‌سی

علی سواره گئدیبسه‌ن، ولی پیاده گلیبسـه‌ن

اوْیان گؤرۆم ندی دردون، نییه عباده گلیبسه‌ن

عبانی ردّ ائله یۆزده‌ن اوْ شمع-ی-حُسنی آلێشدێر

یامان گۆنۆمدۆ بیلیرسن، بۇ بینوانی دانێشدێر

یاروْندا واردێ اذیّت و یاکی چوْخ یوْرۇلۇبسان

یقین بۇ قدّ-ی-رسایه دگیبدیر اوْخ یوْرۇلۇبسان

آیاق طرفده اوْتۇردۇم تصوّر ائتمه یادام من

بۇ قانلێ چکمه‌لریوی گره‌ک اؤزۆم چێخادام من

سینه‌مین اۆسته قوْیام من بۇ قانه باتمێش آیاغۇن

دانێشدێرام سنی بلکه اؤپه‌م اوْ قانلێ دوْداغۇن

اۇتانێرام علی اکبر! آتام عبانی یۆزۆنده‌ن

بۇ قاره معجریمله‌ن سالام اوْ قانێ گؤزۆنده‌ن

گره‌ک آیاق طرفونده اوْلا بۇ قلب-ی-شیکسته

بی‌بی‌لرون باخێر آخَر نئجه گلیم باشۇن اۆسته

کنیزدور بۇ مکاندان آنوْن نه عُذریله دۇرسۇن

کنیزلر گره‌ک اوْغلۇم آیاق طرفده اوْتۇرسۇن

تعجبم بۇ غمون قلبیمه شراره تؤکۆبدۆر

آتوْن بۇ قدّ-ی-رسانی نییه عبایه بۆکۆدۆر؟

بۇ نقشه‌نی بیلیره‌م من، گلیبدی درده چکیبدیر

یارالێ سینوْون اۆسته عبانی پرده چکیبدیر

منی نظرده دۇتۇبدۇر و یا سکینه‌‌ی-ی-زاری

بۇ فکریله‌ن کی مبادا گؤزۆم گؤره یارالارێ

باخێب عباسینه بیلدیم ولی نه قدری یاروْن وار

مگر سنین بدنونده سلامت عضو هاروْن وار

بۇ نوعیله‌ن کی آخان قان، ائده‌ر بۇ توْپراغێ گۆلنار

بئیله مشخّص اوْلۇر کی منیم ائویمی یێخێبلار

بلا تموج ائدیب گؤر گلیب هایانا چاتێبدێر

یقین سنی گتیره‌نده، آتوْندا قانه باتێدێر

یارالانێبسان ائشیتدیم غم-وْ-ملالیله گلدیم

اؤزۆمده بیلمیره‌م من، بۇرا نه حالیله گلدیم

قانادێ باغلێ اوْلان، قۇش کیمی بۇ یئرده سێخێلدێم

یوْل اۆسته بیر نئچه دفعه بۇرا گلینجه یێخێلدێم

قارا ساچێم کیمی دونیا اوْلۇبدۇ تیره گؤزۆمده

بی‌بی‌لرون منی گتدی یوْخۇدۇ طاقت اؤزۆمده

تعجب ائیلیره‌م ای نژاد-ی-هاشمه فاخر

گلیب بۇرا نئجه چاتدێم نییه من اؤلمه‌دیم آخر

یانێر اۆره‌ک علی دۇر گؤر بۇ دربه‌در نییه آغلار

جاوان اوْغۇللار آنانێ مگر بۇ نحویله یوْخلار

یۇخۇدۇ من گؤرۆره‌م یا کی آشکاریدیر اکبر

عبا ایچینده کی سن‌سن بۇ حالیله‌ن گتدیله‌ر

سنی نه حالیله سالدێم یوْلا مینایه گئده‌نده

عبا ایچنده گلیبسه‌ن ولی خیامه گله‌نده

قێزارمێسان گـۆلـه یاقـوتا اوْخشۇسـان نئجـه گـؤرسن

باخان دییه‌ر توْی ائدیبسه‌ن لیباس-ی-توْی گئیینیبسه‌ن

قۇتارمێیان غم-وْ-دردیم سؤزۆم بۇقلبیده واردێ

جنازه‌وه یئتیشینجه‌ک اینان کی زۆلفۆم آغاردێ

قاباغۇوا منی عفو ائت گله‌نده گلمه‌دیم اکبر

حرمسراده اوْتۇردۇم اۆزۆمۆ بیلمه‌دیم اکبر

فدا اوْ گؤزلره لیلا، اوْیان اوْیان نه یاتێبسان

من-ی-فلک زده‌نی اوْلما خاطرونده‌ن آتێبسان

گؤزۆم عُذاریمه قان‌یاش تؤکه مجاز ائیلئیورسن

سسیم قۇلاقیوه یئتمیر و یاکی ناز ائیلئیورسن

اِراده هر یانا ائتسوْن گلیب دالۇنجا سۆرۆننه‌م

توْیۇن گؤره‌نمه‌دیم امما لیباس-ی-قاره بۆرۆننه‌م

یوْخۇمدۇ چاره بۇ یئرده پناه صبره آپاررام

کئچیبدی نیسگیلون حدّه‌ن،اۆره‌گده قبره آپاررام

یازاندا مُحنتون «انور» گله‌ر تموجه دردی

بیلیر علی باشۇن اۆسته آنوْن نه نوعی مله‌ردی

ای حسینین دوْغرانان قۇربانێ، اکبر آچ گؤزۆن

سالمـا گـؤزده‌ن بینـوا لیـلانـی، اکبـر آچ گؤزۆن

عؤمرۆم اوْلسا هر قده‌ر من آغلارام صبح-وْ-مساء

لیلینی بیر درده سالدۇن ای شبیه-ی-مصطفیٰ

درد-ی-جسمانی دگیل تاپسێن طبابَتله‌ن شفا

بیر طبیب ایسته‌ر اوْلا روحانی، اکبر آچ گؤزۆن

ای نــژاد-ی-هــاشمیـده نــورس-وْ-رعنــا قــَدیـم

ائیله فکر ائتمه کی گلدۇن، خئیمییه من بیلمه‌دیم

گلمه‌گۆن بیلدیم ولی عذریم وارێدێ گلمه‌دیم

عفو ائله بۇ خانیمان ویرانی، اکبر آچ گؤزۆن

پاییـن-ی-پایـونـده اگلــه‌شـدیم مـن ای نورستـه گـۆل

چون حیا مانعدی باشۇن اۆسته گئچسه‌م خوْش دگیل

لاعلاجم سؤیلـه لیـلا باشینه تؤکسۆن نـه کـۆل

گؤرمه‌ره‌م اوْل صورت-ی-تابانی، اکبر آچ گؤزۆن

آتش-ی-قلبیمه وۇرمۇش داغ-ی-هئجرانون اتک{؟}

یاندێ قلبیم بۇ یانار اوْددان منی بیر یانه چک

توْی ائدیبسه‌ن، خلعتیم بس هانێ، اکبر آچ گؤزۆن

حقّی واردۇر لیلی‌نین گؤزده‌ن تؤکه خون-ی-جیگر

من سنی مئیدانه بۇ نوعی یوْلا سالدێم مگر

باشۇن اۆسته آچماسئیدی باشێنێ عمّه‌وْن اگر

زۆلفیمله پاک ائده‌ردیم قانێ اکبر آچ گؤزۆن

بیـر کنیــزه‌م بــاوفـــا اکبـــر قبـــول ائتسـوْن منــی

سن بیلیرسن کی نه قدری ایستئییر قلبیم سنی

قلبیمین بـاشینـه ضـم ائتـدیم بـۇ قانلێ چکمه‌نی

تاکـی شـدّت ائتمــه‌سیـن جریانـی اکبر آچ گؤزۆن

قانلێ گؤزیاشێم سارالمێش روی‌یمی وئرمیش سئله

قلبیمی سێندێرما ائتمه نااۇمود اوْغلۇم بئله

خواهیشیم واردۇر عبانی گۆل یۆزۆنده‌ن ردّ ائله

بیر منه گؤسته‌ر رُخ-ی-زیبانی اکبر آچ گؤزۆن

ای جمال-ی-عالـم آراسـێ اوْلان شمــع-ی-ارم

یاره‌وه قان پرده چکمیش قوْیمئیۇر حدّین بیلـه‌م

بیـر عبــادور رؤیتـا" قێـرمێـز وجـودون گؤرمه‌ره‌م

گیزله‌دیبدیـر دوْغـرانان اعضـانـی اکبر آچ گؤزۆن

برگ تک قلبیم اسیر، هئجرونده اوْلمۇش قان اوْغۇل

گۆل یۆزۆن گؤسته‌ر آنوْندان ائیله‌مه پئنهان اوْغۇل

گلسه شهزاده سفرده‌ن ذبح اوْلار قۇربان اوْغۇل

ائیله قۇربان جانیوه بۇ جانی، اکبر آچ گؤزۆن

ثبت ائده‌ر «انور» سنین درد-وْ-ملالون دفتره

توشه تا اخذ ائیله‌سین دار-ی-فناده‌ن محشره

زایر اوْلسۇن ایسته‌ر بیرده مزار-ی-انوره

اوْردادۇر چون دردینین درمانی، اکبر آچ گؤزۆن

حضرت سیّدالشُهداء (ع)‌ین مناجاتی اۇلۇ تانرێ‌یا

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

قوْشار: سیّد رضا صرّاف تبریزی

دۇتمۇشام جان نقدین الـده وصـل-ی-جـانان ایستـه‌ره‌م

تئشنه جان وئرره‌م مینای-ی-عئشقیده جان ایستـه‌ره‌م

دم به دم ائیلـه‌ر تجـلّا پــرتــوی-ی-انــوار-ی-ذات

اوْلمارام موسی کیمی بیر جئلوه ایله محو-وْ-مات

خضــر تــک بــۇ عصـریــده آختــارمارام آب-ی-حیات

تئشنه‌ی-ی-وصلم کؤنۆل جامین دوْلۇ قان ایسته‌ره‌م

تشت-ی-زر ایچره قێزێل قانێم آخار «یحیــی» کیمــی

کــربــلا مئیــدانــی دوْلمــۇش قـانیلـه‌ن دریا کیمــی

زیـنبیــم اوْلســۇن پریشــان خاطـر-ی-لیلا کیمــی

پای-ی-بند-ی-زۆلف اکبردیر، پریشان ایسته‌ره‌م

طایر-ی-اوج-ی-وفایم، شهپریم تیر-ی-جفا

ائیلـه‌ره‌م روز-ی-ازلـده ائتـدیگیــم عهـده وفا

بۇ لب-ی-عطشانیلـه‌ن اوْللام ذبیحـا" مـن قفا

خنجر-ی-قاتل دمینده‌ن آب-ی-حیوان ایسته‌ره‌م

گۆلشن-ی-جیسمیمده زخم-ی-تیر آچێلمێش گۆل کیمی

هر طرف پئیکان دۆزۆلمۆش سینه‌مه سۆنبۆل کیمی

ایستـه‌ره‌م گلسیـن سکینه‌م نالییه بۆلبـۆل کیمی

قتلگه گۆلزارینه مرغ-ی-خوْش الحان ایسته‌ره‌م

مین بلایه مُبتلا اوْلسام اگر ایّوب تک

ائیله‌ره‌م صبر، ائتمه‌ره‌م شور-وْ-نوا یعقوب تک

دم به دم، ساعت به ساعت، عاشئق-ی-مجذوب تک

بیــر بلایــه وئــرمــه‌گــه شــوقیلــه منی جان ایسته‌ره‌م

کسـب ائـدیـب مئـرآت-ی-انــوار-ی-محبّتلــه‌ن جــــلا

اوْلـمۇشــام سرمسـت-ی-جــام-ی-«البـلاءُ لِلـوِلا»

بــزم-ی-وحــدت‌دیر منه بۇ سرزمین-ی-کـربلا

ترک-ی-کثرت ائتمه‌گه، بیر نوک-ی-پئیکان ایسته‌ره‌م

بیر طرفده کاکُل-ی-اکبر بوْیانمێش قانیله

بیر طرفده اصغریم سیراب اوْلۇب پئیکانیله

بیر طرف جان وئردی عبّاسیم لب-ی-عطشانیله

بیر طرف اؤز جیسمیمی خاکیله یئکسان ایسته‌ره‌م

جئلوه‌گاه-ی-محضرینده ائیله‌ره‌م سعی-وْ-صفا

خئیمه‌گه میقات-وْ-مَشعر، قتلگه کوه-ی-مِنا

ایسته‌ره‌م بیر اکبر-وْ-عبداللّهیم اوْلسۇن فدا

بۇ بلا دشتینده یئتمیش ایکی قۇربان ایسته‌ره‌م

شعله‌ی-ی-نار-ی-محبّتله دوْلۇب کانون-ی-دل

وادی-ی-حئیره‌تده لیلا آختارێر مجنون-ی-دل

مجلیسیم خلوت، گؤزۆم یاشلێ، شرابیم خون-ی-دل

گلمه‌گه بۇ بزمه بیر تازه مسلمان ایسته‌ره‌م

بیر یئتیش فریادیمه، ای پادشاه-ی-کم سِپَه

زورق-ی-جیسمیم اوْلۇب مستغرق-ی-بحر-ی-گُنَه

گرچی صرّافم ذلیلم روسییاهم

عرصه‌ی-ی-محشرده سنده‌ن الده فرمان ایسته‌ره‌م

قوْشار: نادری

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

باجێ جان شرار-ی-غمده اۆره‌ک اوْدلانێبدێ تئز گـل

الیم اۆسته شیرخواریم، سۇسۇز اوْخلانێبدێ تئز گل

گله‌بیلمیره‌م خیامه، اۆره‌گیمده یوْخدۇ طاقت

گل اؤزۆن آپار بالامێ، منه ائیله بیر حمایت

بوْغازێن بیچیبدی پئیکان، اوْلا جیسمی بلکه راحت

منه راه-ی-چاره بۇردا باجێ باغلانێبدێ تئز گل

باخێرام بۇ طئفل-ی-زاره، اۆره‌گیم دؤنۆر کبابه

یوْلا گؤز تیکیب آناسێ، دۆشۆب ایندی اضطرابه

گل آپار بۇ طئفلی زینب وئر اوْ ناتوان ربابه

الیم اۆسته جان وئره‌نده، جیگریم یانێبدێ تئز گل

من آپاردێم اصغریمه سۇ آلام کی راحت اوْلسۇن

منی ائتدیله‌ر خجالت اوْخ آتان خجالت اوْلسۇن

گل آپار خیامه طئفلی، تزه بیر قیامت اوْلسۇن

بوْیانێبدێ ال قوْمادێ، قانا ایسلانێبدێ تئز گل

باجێ حرمله کمانه قوْیۇب اؤز اوْخۇن آتاندا

آتا قانێنێ بالانێن، قانێنا اوْ اوْخ قاتاندا

منه تار اوْلۇبدۇ دونیا، اێشێق اۇلدۇزۇم باتاندا

گینه سینه‌ی-ی-امامت، باجێ داغلانێبدێ تئز گل

سوْلۇ هانسێ باغبانێن گۆلۆ غۆنچه چاغێ من تک؟

کیمین اوْخلانێب ال اۆسته بئله سۆد اۇشاغێ من تک؟

باجێ هانسێ پادشَهدور،پوْزۇلا تیفاقی من تک؟

منه اوْدلۇ بیر مصیبت، تزه باشلانێبدێ تئز گل

بۆرۆیۆبدۆ جهل-وْ-ظۆلمت، باجێ بۇ سپاه-ی-شامی

بیر ایچیم سۇ اۆسته بۇنلار، منیم اوْخلادێ بالامێ

بۇ قوْشۇن نه دین تانێرلار، نه پئیمبر امامی

زر-وْ-سیمه بۇ جماعت، عجب آللانێبدێ تئز گل

سؤزۆ نادری تمام ائت، یانار الده ایندی خامه

نه حیاسیز اوْلدۇ امّت، سۇیۇ وئرمه‌دی امامه

دؤنه قانه بۇ فراتی گله لعنت اهل-ی-شامه

کرم ائت امام-ی-قائم، حق آیاخلانێبدێ تئز گل

صراف دان ایکی نوحه حضرت علی اکبره (ع) گؤره

یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا

اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

اوْ گلـه‌ن قــدم‌لــریـوه فــدا

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

***

ای گـۆل کیمـی قانــه باتـان

اکبریم اوْیان، یاوه‌ریـم اوْیـان

قــان ایچــره نــازیـلـه یـاتـان

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

حضرت علی اکبر (ع) استمدادی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

قوْشار: صرّاف

یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا

اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

اوْ گلـه‌ن قــدم‌لــریـوه فــدا

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

یئتیشیب وجودیمه اوْخ زبس

داغێلێبدێ سینه باتێب نفس

بۇ نفسده وئر منه بیرجه سس

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

سنه چون یئتیب چوْخ اذیّتیم

اوْدۇ چـوْخ وارێمدێ خجـالتیـم

بـــۇدۇر اوّل آخــــر زحـمتیــم

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

منی قصد ائدیبدی گلیر اجل

بۇدۇ فکری درک ائده ال به ال

اوْ گلینجه سن باشێم اۆسته گل

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بۇ گۆن ایستی‌سی بۇ جیگرده سوز

عطشیم دمادم ائده‌ر بروز

بدنیم یارالێ اؤزۆم سۇسۇز

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بابا وِردی ذکریم اوْلۇب «تَعال»

منی گل بۇ حالیده یاده سال

باشێمێ گؤتۆر دیزین اۆسته آل

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بده‌نیم یارالارێ قان وئریر

بۇ قان اؤزگه حالی نیشان وئریر

بابا گل گؤر اوْغلۇوۇ جان وئریر

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بــابـا ائیلــه اکـبـــریـــوه کــــرم

یوْلا گؤز تیکیب سنی گؤزله‌ره‌م

باشێم اۆسته گلمه‌سن اؤلمه‌ره‌م

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

گؤرۆب اهل-ی-کین بابا تک منی

یێخێب آتدان اؤلدۆره‌جک منی

گل آماندێ کؤلگییه چک منی

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

بۇ حسین عزاسی‌دی یاز رضا

اؤزۆ بئیته بئیت وئریر جزا

بۇ سؤزۆ دوباره دئ دۇت عزا

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

جناب علی‌اکبره‌ آتاسێ دیلیجه نوحه

قوْشار: صرّاف

ای گـۆل کیمـی قانــه باتـان

اکبریم اوْیان، یاوه‌ریـم اوْیـان

قــان ایچــره نــازیـلـه یـاتـان

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

خئیمه‌لره گلدی سسین

گلدیم اوْلام دادرسین

اؤلمه‌میسه‌ن وار نفسین؟

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

ای کشته‌ی-ی-تیغ-ی-ستم

هئجرین ائدیب قدّیمی خم

گؤزله‌ر یوْلۇن اهل-ی-حرم

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

شام ائتمه لئیلا گۆندۆزۆن

چوْخ منتظر قوْیما گؤزۆن

ایندی هلاک ائیله‌ر اؤزۆن

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

ای سرو-ی-گۆل پیرهنیم

باغ-وْ-بهشت-وْ-چمنیم

سن‌سیز گۆلۆم سوْلدۇ منیم

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

سن منه بیر یوْلداشیدین

آغلار گؤزۆمده یاشیدین

هم اوْغۇل هم قارداشیدین

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

توْپراقلارا قوْیما یۆزۆن

دۇر دئ منه اۆره‌ک سؤزۆن

آچ بیرجه اوْ قانلێ گؤزۆن

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

گلدیم جیگر داغلاماغا

اوْغۇل دئییب آغلاماغا

گؤزلریوی باغلاماغا

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

قالمێش الیم اۆسته الیم

باشه یئتیب چون اَجلیم

صبر ائیله قوْی منده گلیم

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

تیغ-ی-جفا خامه کیمی

جیسمون یازێب نامه کیمی

سنله‌ن وارام شامه کیمی

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

صرّاف-ی-دینار-ی-غمم

نقّاد-ی-نقدی-ی-اَلمم

بۇ سؤزده ثابت قدمم

اکبریم اوْیـان، یاوه‌ریـم اوْیـان

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


مطالب مشابه :


اوخشاما

ادبیات مرثیه ای ترکی از و جنوب آذربایجان و ایلات و به زبان ترکی روضه می خوانند
مرثیه در آذربایجان

اوخشاما را مناسب روضة نوحه، مرثیه و عزاداری ترکی مرثیه آذربایجان
سیر ادبیات ترکی

كم‌كم باید ملّت آذربایجان غزل ترکی پیش از اشاره به مرثیة آتیلا می‌کند که به
اشعار ترکی وفارسی در باره ای عید غدیر خم وحضرت علی(ع)

دانلود مداحی ترکی و اشعاروتصاویرمذهبی اوْخشاما. روضه ای ترکی. روضه ای حضرت رقیه
بزرگترین منبع اشعار مذهبی www.emam8.com/ اشعار مذهبی ، اشعار فارسی ، اشعار حسینی،دانلود مداحی،شعر م

مداحی های حاج محمد کریمی و دیگر مداحان، مولودی متن ، روضه مرثیه ترکی آذربایجان
یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

در مورد روضه ی حضرت مـــداح بزرگ آذربایجان متن نوحه های ترکی . علی اکبر(ع) مرثیه
« عیان »[1] نین نخیر[2] حئکایه سی

ماللا نه قدر روضه اوخویوب مرثیه دئسه ده ، کیمسه تاریخ 18 ساله آذربایجان ترکی آذربایجانی
مختصر تاریخ سلماس قسمت اول

غارهای منطقه سلماس و آذربایجان خود را پر از مراسم روضه و مرثیه ترکی چیپ
برچسب :