نمونه سوالات همراه با جواب کتاب استان شناسی گلستان فصل اول و دوم
گروه آموزشی جغرافیای استان گلستان
نمونه سوالات همراه با جواب کتاب استان شناسی گلستان – سال تحصیلی 94-93
با عرض تشکر از سید علی موسوی سرگروه محترم گروه آموزشی جغرافیای شهرستان کردکوی
فصل اول - جغرافیای طبیعی استان
1- شكل نها ئي البرز شرقي براثر حركات كوه زايي ........دراواخر دوره ...............به وجود آمده اند. «آلپی – ترشیاری »
2- اهميت رسوبات لسي درشمال وشمال شرق استان را بنويسيد .  «ازنظر کشاورزی ، تهیه آجر وسفال »
3- وجود تعداد گل فشان در شرق درياي خزر نشان دهنده چيست ؟ « فعالیت های درونی زمین ووجود منابع نفت وگاز »
4- الف)- درغرب استان گلستان درياي .............واستان ................قرار دارد.
      ب)- استان گلستان از شرق به استان ..................وازجنوب به استان ....................منتهي مي شود.
      ج)- شمال استان گلستان کشور.................واقع است.
      د)- قدیمی ترین سنگ استان ازنوع...... ودرحد فاصل ........تا....... امتداد دارد. « دگرگونی – کردکوی- علی آباد»                                                                      
5-  الف)- کدام ناهمواری ادامه رشته کوه های البرز شرقی است . «ناحیه کوهستانی»
       ب)- بلند ترین قله استان .............. نام دارد. « شاهوار »
6- كوهستا ن ها از چه نظر از اهميت فراواني برخوردارند ؟ «تامین منابع آب ،تعدیل درجه حرارت،استخراج معادن،گردشگری »
7- در كدام ناحيه(ناهمواری)مخروط افكنه هاي كوچك وبزرگ وجوددارد. « ناحیه کوهپا یه ای »
8- چه عواملي باعث شده نواحي جلگه اي استان شرايط مساعدي را براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي ودامداري فراهم سازد؟
«داشتن  خاک نرم وحاصلخیز،آب وهوای معتدل وبارندگی مناسب خلاقیت وپشتکار مردم استان »
9- ناحيه جلگه اي از چه لحاظ حا ئز اهميت است .« کشاورزی،دامپروری،اسقرارصنایع و سکونت های شهری وروستا یی »
10 – چرادر ناحيه كوهپايه اي سطح سفره هاي آب زير زميني بالا است ؟
      منابع آب کافی – نفوذ پذیری زیاد رسوبات – سفره های آب زیر زمینی
11- علل تشكيل جلگه هاي وسيع وهموار درشمال استان چه مي باشد ؟ «فرسایش شدید آبی – تراکم آبرفتی رودها»
12- بيشتر شهرهاي استان درچه طبقات ارتفاعي واقع اند؟ چرا؟  جلگه ای- خاک نرم وحاصلخیز،آب وهوای معتدل وبارندگی مناسب  خلاقیت وپشتکار مردم استان
13- به نظر شما چه نوع مخاطرات طبيعي استان گلستان را تهديد مي كند ؟.  « سیل ،زلزله ، خشکسالی و...........
14- بيشتر زلزله ها درمحلي اتفاق مي افتد كه داراي .......... و.......... باشد . « گسل وشکستگی »
15- زمین لرزه های استان ،ناشی از چه حرکات زمین است. « دوگسل فعال البرز وخزر »  
16- دومورد از راه هاي مقابله با خطر زمين لرزه دراستان رابنويسيد. 1-شناسایی دقیق گسل فعال 2- جلوگیری از ساخت وساز دراطراف گسل های فعال . 3- مقاوم سازی سازه ها درمقابل خطر زمین لرزه
17- علل طبيعي وقوع سيل دراستان چه مي باشد. « تداوم بارش، نوع خاک ، شیب زمین وپوشش گیاهی »
18- بيشتر سيل هاي بزرگ عمدتا در.............استان اتفاق افتاده است. «شرق»
19- عوامل تشدید کننده وقوع سیل استان ، شامل چه عواملی است ؟ « تخریب پوشش گیاهی جنگلی ومرتعی – ساخت وسازهای غیر اصولی منازل – راه های ارتباطی درحریم رودخانه – مسیل ها – فقدان سیستم هشدار دهی و .....
20- بیشتر سیل ها از نظر زمان وقوع دراستان ، سیل های .............است . تا بستا نه
21- لغزش زمين درهر ناحيه اي بستگي به چه عواملي دارد .  1- بستگی به جنس رسوبات 2-وزن مواد برروی دامنه        3- میزان رطوبت موجود در خاک 4- شیب زمین
21- بيشتر لغزش زمين درچه مناطقي از استان مشاهده می شود؟ « برروی رسوبات سست جنوب شهرستان مینودشت و       رسوبات شیست پرکامبرین درجنوب شهرستان گرگان »
22- بیشترین خسارت ناشی از خشکسا لی دراستان ، به بخش های ..........و............وارد می شود . کشاورزی، دامداری
23- ازآثار خشكسالي دراستان را بنويسيد. « کاهش ذخا ئر آب موجود درتالاب ها ودریاچه سدها ، کاهش شدید آب های زیر زمینی ووقوع آتش سوزی درجنگل »
24- آب وهوای استان تحت تاثیر چه عواملی است؟ 1-عرض جغرافیا یی 1- ارتفاع 2- نزدیکی به دریا 3- بیا بان ترکمنستان 4- جلگه سیبری 5- وزش بادهای محلی وناحیه ای .

25- چه عواملی نقش عمده ای درشکل گیری وتنوع آب وهوای استان ایفا می کنند؟ 1- رشته کوههای البرز 2- توده های هوا  3- مجا ورت بادریای خزر
26- روند تغییرات بارندگی ودمای استان ازغرب به شرق واز جنوب به شمال چگونه است؟ 
        « از مقدار بارش کاسته می شود – بر دمای محیط افزوده می شود» .
27- قلمرو آب وهوای نیمه مرطوب معتدل استان را بنویسید. «از شهرستان بندرگز تا مینودشت »
28- از ویژگیهای اصلی آب وهوای نیمه مرطوب معتدل رابنویسید . «اعتدال هوا درزمستان وخشکی هوا درتا بستان »
29- چرا آب وهوا در بخش جنوبی استان گلستان نسبت به سایر نواحی تغییرات محسوسی در ان دیده می شود؟     
        به علت نزدیکی به ارتفاعات ووجود پوشش جنگلی مناسب                
30- از خصوصیات آب وهوای نیمه مرطوب سرد را بنویسید .                                                                                                  « زمستان های سرد،یخ بندان وطولانی  تابستان های معتدل وکوتاه
31- کاهش میزان بارندگی سالانه ودمای هوا از ویژگیهای اصلی کدام محدوده آب وهوای استان می باشد؟ نیمه مرطوب سرد  
32- از ویژگی های آب وهوای خشک سرد ونیمه خشک سرد را بنویسید .                                                                              «زمستان های سرد وطولانی -  تا بستان های کوتاه وخنک »
33- در کدام محدوده آب وهوایی ،شرایط تشکیل یخچال های کوهستا نی وانباشت دائمی برف فراهم است؟                      
           «آب وهوای خشک سرد ونیمه خشک سرد »
24- آب وهوای نیمه خشک معتدل درکدام بخش استان وجود دارد.«دربخشی از ارتفاعات شرقی وکرانه های ساحلی »
25- رود اترک از کوههای ...............سرچشمه می گیرد. « هزار مسجد »
26- سومبار از مهم ترین شاخه های رود .......... می با شد . «اترک»
27- روداترک به خلیج .......... در................ به دریای .......... می ریزد . « حسینقلی – ترکمنستان – خزر»
28- به چه علت آب بسیار کمی ازرود اترک به دریای خزر می ریزد؟ بهره برداری بیش از حد برای مصارف کشاورزی     
       وسایر امور.
29- گرگان رود از ارتفاعات جنگل ......... ، .......... درکلاله ،کوه های ......... وارتفاعات غربی ........سرچشمه می گیرد.
       « گلستان – گلی داغ – آلاداغ – خراسان »
30- چهل چای از مهم ترین شاخه های ............ رود می باشد. « گرگان »
31- گرگان رود درغرب روستای ..... با تشکیل ..... بزرگی به دریای .....می ریزد. « خواجه نفس –دلتای – خزر»
32- به چه منظور برروی گر گان رود سد احداث شده است ؟ نام سه سد را بنویسید. « به منظور بهره برداری بیشتر از آب برای توسعه کشاورزی – سد وشمگیر ، گلستان ، بوستان »
33- بزرگ ترین سد خاکی استان سد .......است که برروی رودخانه ......مینودشت درحال احداث است.«نرماب – چهل چای»
34- سر چشمه رود قره سو کجاست؟  کوههای النگ
35- بر روی رود گرماب دشت «قره سو» چه سدی وبه چه منظور ایجاد شده است ؟ سد کوثر به منظور تامین آب آشامیدنی شهر گرگان وآبیاری زمین های کشاورزی .
36- رود وطنا و باغو از مهم ترین شاخه های حوضه ............ می باشند. « خلیج گرگان »
37- بزرگترین دریاچه داخلی استان دریاچه .........بوده که وسعت آن 2500هکتاراست. «آلاگل »
38- از آب دریاچه های داخلی استان به چه منظور استفا ده می شود ؟« کشاورزی – آبیاری مراتع – پرورش ماهی– گذراندن  اوقات فراغت مردم »
39- دریاچه های مصنوعی استان چه نام دارند ودر کجا ایجاد شده اند؟نا ور «آب بند» در کوهپایه ها مسیر رودها
40- چرا در استان گلستان سفره های آب زیر زمینی غنی ای تشکیل شده است؟ به دلیل بارش نسبتا مناسب ونفوذ پذ یری
زیاد خاک
41- چرا در کرانه سا حلی وشمالی جلگه گرگان آب های سطحی وزیر زمینی شور هستند ؟ نزدیکی به دریا وجنس زمین
42- خاک های استان به طور عمده از رسوبات آبرفتی .............تشکیل شده اند. « دوره کواترنری»
43- چرا قسمت های جلگه ای وپایکوهی استان یکی از بهترین اراضی کشاورزی ایران راتشکیل داده است؟ 
       « به دلیل وجود رسوبات نرم آبرفتی ومخروط افکنه ای وخاک های جنگلی قهوه ای »
44- چه عواملی بهره برداری ازخاک ها را در شمال استان واقعا نا ممکن کرده است؟  
         « شوری ناشی از آب های زیرزمینی وشرایط آب وهوایی »                                                    
45- محل زندگی شما درکدام حوضه آبریز قرار دارد؟ کردکوی (قره سو) – بندرگز (نکا رود )
46- به درختچه ها وبوته های خادار که بافاصله از هم روییده اند .........می گویند.  «استپ »
47- محدوده جنگل های مرطوب استان را مشخص کنید. « از گلوگاه آغاز شده وبه دره زیارت درگرگان ختم می شود »
48- جنگل های نیمه مرطوب شامل جنگل های ....................می باشد.  «شرق دره زیات می باشد»
49- جنگل های پهن برگ استان یکی از مهم ترین وبا ارزش ترین جنگل های .......و......کشور محسوب می شود.
            « تجاری – صنعتی »
50- چه گونه کمیابی درمحدوده ای جنگل های علی آباد وجود دارد؟ « سرخدار »
51- گونه ......... درجنگل های .......... علی آباد ورامیان وجودارد.  « زربین – زرین گل
52- این مراتع همه ساله مورد استفاده عشایر شمال خراسان قرار می گیرد . « قشلاقی »
53- فصل چرای این مراتع یک الی دوماه دربهار وپاییز می باشد. « میان بند »
54- مراتعی که درزمان کوچ دامداران وعشایر ازییلاق به قشلاق وبالعکس مورد استفاده قرار می گیرد . « میان بند »
55- از مهم ترین عوامل تهدید کننده محیط زیست انسانی دراستان رابنویسید. « شهرنشینی سریع وعدم توجه به اثرات زیست
 محیطی فعالیت های صنعتی »
56- از عوامل تهدید کننده خاک ها درمحیط زیست انسا نی دراستان را بنویسید. « کمبود بارندگی ، کاهش مواد آلی خاک ، افزایش میزان شوری ، قلیا یی بودن خاک ، تغییر کاربری اراضی و....... » 
57- یکی از عوامل مهم آلودگی هوای استان چه می باشد؟ « سوزاندن بقایای گیاهی درمزارع کشاورزی  »
58- آتش زدن مزارع پس از برداشت محصول علاوه برآلودگی هوا سبب چه می شود. « ازبین رفتن موجودات خاکزی که کود ساز هستند »
59- چرا فاضلاب های خانگی وشهری از نظر حجم تولیدی وبار آلی نسبت به سایر منابع آلاینده دردرجه اول اهمیت قرار دارند؟ زیرا این فاضلاب ها عمدتا بدون هیچگونه تصفیه ای وارد چرخه زیستی می شوند . 
60- نشتاب زبا له را تعریف کنید. « انباشت زبا له دریک مکان ، بعد از مدتی مایع لزج متعفن تیره رنگی ایجاد کند»
61- پسماند ها به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید. « صنعتی ، کشاورزی، بیمارستانی ، ویژه ، عادی »
62- برخی پسما ند ها برای تولید .......................مورد استفاده قرار می گیرد . « کود گیاهی ( کمپوست) »
63- دو راه مقابله با آلودگی های زیست محیطی را بنویسید. 1- احداث شبکه دفع فاضلاب وایجاد تصفیه خانه 2- جمع آوری ودفع بهداشتی پسما ند3- ساماندهی صنایع آلوده ساز 4- احداث شهرک های صنعتی به فاصله دور ازشهرها و.......
فصل دوم - جغرافیای انسانی استان


64- کدام شهرستان های استان با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارند؟ «مراوه تپه ، گنبد، آق قلا ، گمیشان »
65- شهرستان هایی که دارای مرز دریا یی هستند راذکر نمایید .  « گمیشان – بندرترکمن – بندرگز »
66- تعداد شهرستان ها در نیمه شمالی استان بیشتر است یا درنیمه جنوبی ؟ چرا؟  « نیمه جنوبی استان – دارابودن دمای مناسب ، خاک نرم وحاصلخیز ، بارندگی کافی و........ »
67- شما درشهرستان ........بخش........شهر.........دهستان.........روستای ........زندگی می کنید.
           « کردکوی، مرکزی، کردکوی،چهارکوه سالیکنده »  ****«بندرگز، نوکنده ، نوکنده ، لیوان ، تلور»
68- عواملی که برای شرایط مناسب ومطلوب در پیدایش وتکوین زندگی عشایری نقش داشته اند را بنویسید.
    «  وجود کوه های البرز با دامنه های سرسبز درمجاورت جلگه وسیع گرگان »
69- چه عواملی منجر به تغییر شیوه زندگی عشایری به زندگی یکجا نشینی دراستان شده است؟
      « سختی این شیوه زندگی – تحولات اجتماعی »
70- این نوع عشایر ؛ منحصر به ایلات کردشما ل خراسان رضوی وخراسان شمالی است.  « کوچنده »
71- بزرگ ترین ایل های ترکمن چه نام دارند ودر کدام منطقه ی استان ساکن هستند؟
     « گوکلان – یموت » گوکلان ها درشرق گنبد تامرزخراسان شما لی ویموت ها درغرب گنبد تا دریای خزر .
72- به نظر شما ؛ چه عواملی سبب شده است که ترکمن های کوچ رو استان یکجا نشین شوند؟
     « 1- سختی این شیوه زندگی 2- درگیری های قومی 3- شرایط سیاسی 4- وضعیت مناسب کشاورزی »
73- این عشایر دردامنه جنوبی کوه های گوکجه وبخشی از حوضه آبگیر گرگان رود به سر می برند. « رمه گردان »
74- سکونتگاه های طوایف کرد درقشلاق ........ودر ییلاق ..............است. « چادر – پناهگاه های سنگی »                                                            


75- به پناهگاههای چوبی نیمه کوچنده گا ن بومی درییلاق ..... وبه چا در موقت عشایر ترکمن ......می گویند. « کومه – آلاچیق »
76- تکیه اصلی اقتصا د عشا یری استان بر.........استوار است. « دامداری »
77- آیا می توانید :  مشکلات عدیده ای عشا یر استان را بیان کنید.  « کمبود شدید اب اشامیدنی ، نبود ایل راه های مناسب ، کاهش منابع ، تبدیل مراتع وچراگاه ها به اراضی مزروعی ومسکونی ، عدم امکانات رفاهی مناسب ومشکلات سفر. »
78- روستا های استان از نظر شکل ازنوع ........ودرحاشیه رودهاوراه های ارتباطی به شکل .....مشاهده می شود.« متمرکز، طولی »
79- موارد نام برده کدام توانمندی ومحدودیت روستاهای استان به شمار می رود؟ 1- گسترش فیزیکی شهرها (محدودیت )
    2-تنوع محصولات ( توانمندی) 3- سنتی بودن تولید کشاورزی(محدودیت)4- گشترش صنعت گردشگری(توانمندی)
80- به چه علت امروزه سکونتگاه های روستایی مشا به سکونتگاه های شهری شده است ؟ وجود وسایل ارتباطی- اسفالته بودن راه ها
81- اکثر روستاهای استان درکدام نواحی استقراریافته اند؟  « نواحی کوهپایه ای وجلگه ای»
82- چه عا ملی درپراکند گی سکونتگاه های روستایی استان نقش دارند.  « فعالیت های کشاورزی »
83- آیا می دانید: چراتبدیل زمین های زراعی استان به زمین های مسکونی همواره به عنوان تهدیدی جدی محسوب می گردد ؟
        « به دلیل همجواری زمین های کشاورزی با سکونتگاه های شهری وروستایی »
84- بیشتر درآمد روستاییان استان از طریق ........تامین می شود. « زراعت »
85- ابریشم بافی بیشتر در روستاهای ...... ،زنبوداری درنواحی ..... و........ استان انجام می شود. «شرقی – جنگلی – کوهپایه ای »
86- کدام شهرهای استان جمعیتی بیش از صدهزارنفررادارا می با شند؟  « گرگان – گنبد »
87- کدام نواحی استان از حداکثر مناطق شهری برخودار می باشد. چرا؟                                                                                       نواحی جلگه ای وپست به لحاظ شرایط مساعد ومناسب طبیعی واقلیمی
88- چرا تعدادو تراکم شهرهای استان درنواحی کوهستانی به حداقل رسیده است؟
1- به لحاظ شرایط اقلیمی سرد2- اراضی سنگلاخی وناهموار 3- دامنه های پرشیب
89- چرا تعدادو تراکم شهرهای استان درنواحی جلگه ای شمال  به حداقل رسیده است؟
  «ه دلیل وجود اراضی شور ، محدودیت آب وخاک ، آب وهوای خشک ونیمه خشک 
90- پراکندگی شهرهای استان عمدتا درچه امتداد ی قرار دارد؟  « غربی – شرقی منطبق بر جاده ارتباطی .....
91- بیشترین نسبت جمعیت شهرنشین استان براساس اطلاعات سال 1388به شهرستان ...............وبیشترین نسبت روستا نشینی به شهرستان ...............اختصاص داشته است.   « گرگان – مراوه تپه »
92- به چه دلیل استان گلستان جزء استان های متراکم کشور بوده است ؟                                                                                  «عمدتا به دلیل شرایط جغرافیایی واقلیمی ونیز دستیا بی به منابع آب ، جزء استان های متراکم بوده »
93- توزیع سنی استان درقا لب چه موضوعا تی از اهمیت ویژه ای برخوردار می با شد.« موالید ، مرگ ومیر ، فعالیت ازدواج ، آموزش
94- رشد جمعیت را از نظر کمی تعریف کنید.  « افزایش یا کاهش نسبی جمعیت درزمان معین »
95- مهم ترین عوامل تاثیر گذار بررشد جمعیت را بنویسید . «زاد وولد ، مرگ ومیر ومهاجرت »
96- به نظر شما ؛ چرا شهرستان های گرگان وگنبد بیشترین شمار جمعیت مهاجر واردشده به استان رابه خود اختصاص داده اند.
     « چون دوقطب برخودار از امکانات وخدمات وظرفیت های فعالیت وسکونت هستند.»
97- عمده ترین استان های مهاجر فهرست به استان گلستان کدام استان ها می باشند.
     « استان تهران – خراسان رضوی – مازندران – سیستان وبلوچستان و سمنان »
98- علل مهاجرت به استان گلستان را بنویسید . « توان با لا ی اقتصادی – منابع وموقعیت خاص آن  »مطالب مشابه :


دانلود استاندارد سيستم اتصال زمين شبكه هاي توزيع

شرکت فنی مهندسی البرز قدرت گلستان حوزه کاری این شرکت نصب و راه اندازی سیستم برق اضطراری و
نمونه سوالات همراه با جواب کتاب استان شناسی گلستان فصل اول و دوم

هسته تخصصی درس جغرافیای استان گلستان 1- شكل نها ئي البرز شرقي براثر فقدان سیستم
برچسب :