دانلود پروژه مالی مراحل حسابداری پیمانکاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

فهرست مطالب

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

-         اررکان اصلی عملیات پیمانکاری

-         انواع قرارداد های پیمانکاری

-         مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

-         مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

-         ارجاع کار به پیمانکار

-         انعقاد قرار داد با پیمانکار

-         اجرای کار ( شروع عملیات )

-         خاتمه کار

-         سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

-         بانک و صندوق

-         تخواه گردان ها

-         حساب های دریافتنی

-         حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

-         اسناد دریافتنی

-         پیش پرداخت ها

-         سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

-         دارائیهای ثابت مشهود

-         داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

-         حسابهای پرداختنی

-         اسناد پرداختنی

-         پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت 

-         سرمایه

-         در آمدها

-         هزینه ها

-         حساب پیمان

-         حساب کار گواهی شده

 

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

-         روش کار تکمیل شده

-         روش درصد پیشرفت کار

-         ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

-         دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

-         تعیین سود پیمان تکمیل شده

-         انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

-         محاسبة صود پیمان نا تمام

-         نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

-         نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

-         مالیات مقملوع

-         مالیات بر در آمد پیمانکاری

-         در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

-         مالیات موسسات پیمانکاری

-         شرکت های سهامی

-         نحوة نگهدای حساب های مالیاتی

-         پیش پرداخت مالیات

-         مالیات قطعی پیمان ها

-         ذخیرة مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

-         ترازنامه

-         جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت

-         گزارش های عملیاتی

-         گزارش پیشرفت کار

-         صورت حساب صودو زیان

-         تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

۱-  مراحل انجام عملیات پیمانکاری

۲-  حسابهای شرکت پیمانکاری

۳-  روش های متداول حسابداری پیمانکاری

۴-  مالیات پیمانکاری

۵-  گزارش های مالی

۶-  صورت مسئلة پیمانکاری

 

دانلود


مطالب مشابه :


دانلود پروژه مالی پیمانکاری

دانلود پروژه مالی دانلود پروژه مالی پیمانکاری. اخبار،آموزش و دانلود مقالات حسابداری.
دانلود پروژه مالی حسابداری پیمانکاری

دانلود پروژه مالی حسابداری حسابداری پیمانکاری همه اطلاعاتی که پیمانکار نیاز
دانلود پروژه مالی مراحل حسابداری پیمانکاری

دانلود پروژه مالی مراحل حسابداری پیمانکاری - خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می
دانلود پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دانلود پروژه ها - دانلود پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز - مرکز دانلود
دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری پیمانکاری

دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری پیمانکاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان. پروژه مالی
دانلود پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

پیرون - دانلود پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار -
دانلود پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

تیک بیست - دانلود پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار -
دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری

دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری - وبلاگ 10 ک 10 مالی دانلود پروژه حسابداری -
دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری

دانلود پروژه ها - دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری گزارش های مالی
پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

دانلود. نوع فایل: پروژه مالی حسابداری پیمانکاری, پروژه مالی پیمانکاری
برچسب :