درباره رشته تصویر سازی کامپیوتر

رشته تصویر سازی کامپیوتری: این رشته از رشته های شاخه کار ودانش می باشد فرد در این رشته مهارتهای کاربری کامپیوتر را در دو درس رایانه کار مقدماتی و پیشرفته فرا می گیرد ودر ضمن کار، با نرم افزار های فتو شاپ و دیگر نرم افزارهای گرافیکی آشنا می شود دانش آموز در این رشته میتواند کارت ویزیت و طرح روی جلد کتابها را طراحی کندو اصلاح تصاویر و فیلم ها را فرا می گیرد .

ويژگي هاي شاخه تحصيلي كاردانش
يكي از مولفه هاي نوين در نظام جديد آموزش متوسطه شاخه تحصيلي كاردانش است كه يكي از دستاوردهاي اين نظام آموزشي به شمار مي آيد به طوري كه با گذشت بيش از يك دهه از اجراي آن عملكرد بيروني و آثار و نتايج بيشمار آن روز به روز و يكي پس از ديگري نمايان مي شود . از جمله اين آثار و ويژگي ها مي توان به موارد مشروحه ذيل اشاره نمود :
1- سازماندهي ، طراحي و سمت گيري آموزش هاي مهارتي براي ورود فارغ التحصيلان به بازار كار و اشتغال مولد ، متناسب با مقتضيات جغرافيايي ، اقتصادي و فرهنگي .
2- استفاده از امكانات دستگاههاي دولتي و مؤسسات خدماتي و توليدي بخش غير دولتي براي برنامه ريزي و اجراي رشته هاي تحصيلي و حرفه آموزي هنرجويان (آموزش هاي خارج از آموزش و پرورش ).
3- پرورش روحيه كار آفريني به جاي پرورش روحيه كار جويي در فارغ التحصيلان آموزشهاي مهارتي .
4- گسترش سريع و فراگير شدن آموزش هاي مهارتي به دليل ظرفيت بالاي سازگاري روش هاي اجرايي و محتواي رشته هاي مهارتي با نياز هاي ملي و منطقه اي .

اهداف كلي
1- تربيت نيروي انساني در سطوح نيمه ماهر و استاد كاري و سرپرستي براي بخشهاي صنعت ،كشاورزي و خدمات .
2- احراز آمادگي نسبي هنر جويان براي ادامه تحصيلي در رشته هاي خاص علمي – كاربردي .

ساختار
شاخه تحصيلي كاردانش از سه زمينه صنعت ، خدمات و كشاورزي تشكيل گرديده است . هر زمينه داراي يك يا چند گروه و هر گروه داراي يك يا چند رشته اصلي مي باشد و هر كدام از رشته ها داراي يك يا چند رشته مهارتي هستند و در تمامي رشته هاي مهارتي اين شاخه تحصيلي 53 واحد به دروس عمومي و انتخابي و 43 واحد به دروس مهارتي، تكميل مهارت و اختياري اختصاص يافته است . ضمن اينكه واحد هاي آموزشي مربوط به اين شاخه تحصيلي را هنرستان كاردانش مي نامند.

الف)دروس عمومي : درس هايي است كه آموختن آنها براي ارتقاء بينش علمي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي دانش آموز ان دوره متوسطه ضرورت دارد.

ب)دروس انتخابي : درس هايي است كه با توجه به تفاوت هاي فردي به منظور پرورش علايق و استعداد ها و يا رفع نيازهاي آموزشي دانش آموز توسط وي از بين مجموعه اي از دروس فعاليت محور برابر شيوه نامه مربوط در پايه اول آموزش متوسطه انتخاب مي شود .

ج) استاندارد مهارتي : آن دسته از درسهاي اختصاصي شاخه تحصيلي كاردانش است كه از طريق آنها مهارت هاي مورد نياز براي اشتغال به يك كار مفيد به صورت نظري و عملي بر اساس استاندارد مربوط آموزش داده مي شود . اين دروس حداقل 20 و حد اكثر 43 واحد مي باشند . چنانچه دروس مهارتي يك رشته كمتر از 43 واحد باشد دروس مذكور با تعداد لازم از واحد هاي درسي زير تكميل مي شود.

د) دروس تكميل مهارت :درس هايي است كه به منظور افزايش سطح اطلاعات ومهارت هاي مورد نياز براي ورود به بازار كار به هنر جويان ارائه مي شود . اين دروس عبارتند از :
- كارورزي حد اكثر 4 واحد.
- كار آفريني 2 واحد.
- ايمني كار و بهداشت 2 واحد.
- قانون كار 1 واحد.
ه ) دروس اختياري : درس هايي كه به تعداد واحد هاي مورد نياز هر يك از رشته هاي شاخه كاردانش متناسب با فعاليت و هدف هاي هر رشته و حسب شرايط و مقتضيات به هنر جويان كاردانش ارائه مي شود . اين دروس مهارت هاي هم خانواده ، دروس تخصصي و دروس عمومي ساير شاخه هاي تحصيلي ديگر هستند كه حد اكثر 14 واحد مي باشند .

ضوابط و شرايط ورود به شاخه تحصيلي كاردانش
الف) داشتن كارنامه قبولي پايه اول دوره متوسطه .
ب) احراز شاخه تحصيلي كاردانش برابردستورالعمل هدايت تحصيلي .
ج)رعايت شيوه نامه ثبت نامه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران .

مزاياي تحصيل در يكي از رشته هاي مهارتي شاخه تحصيلي كاردانش
دانش آموزاني كه كه كليه واحد هاي درسي رشته مهارتي خود را در يكي از هنرستان كاردانش با موفقيت به پايان برسانند از مزاياي زير بر خوردار خواهند شد.
- دريافت مدرك رسمي پايان تحصيلات كامل آموزش متوسطه در رشته مهارتي مربوط از وزارت آموزش و پرورش .
- دريافت گواهينامه مهارت شغلي از دستگاه متولي ذيربط .
- احرازآمادگي لازم جهت ورود به بازاركار .
- احراز روحيه كار آفريني .
- احراز شرايط استفاده از وامهاي خود اشتغالي .
- آمادگي نسبي براي ادامه تحصيل در رشته هاي خاص علمي – كاربردي.

انتخاب رشته تحصيلي
هنرستان هاي كاردانش رشته هاي متعددي را ارائه مي دهند كه فعاليت هاي مهارتي آنها با يكديگر متفاوت است به همين دليل ورود به هر يك از رشته هاي مهارتي با رعايت شرايط و ضوابط زير صورت مي پذيرد:
- علاقه مند بودن دانش آموز به رشته مهارتي مورد نظر .
- تناسب استعداد دانش آموز با محتوا و سر فصل هاي برنامه درسي رشته مورد نظر (احراز نمره حد نصاب در برخي از دروس مرتبط .)
- وجود ظرفيت پذيرش در هنرستان هاي كاردانش .
- نياز بازار كار به فارغ التحصيلان رشته مورد نظر .
در مواردي كه تقاضا براي ورود به يك رشته مهارتي بيش از ظرفيت هنرستان كار دانش باشد گزينش دانش آموز از طريق شرط معدل مصاحبه آزمون ورودي ياتركيبي از آنها انجام مي گيرد.

نحوه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان شاخه تحصيلي كاردانش
فارغ التحصيلان شاخه تحصيلي كاردانش مي توانند در صورت موفقيت در آزمون ورودي در دوره هاي كارداني پيوسته فني و حرفه اي (آموزشكده هاي دولتي و دانشگاه آزاد ) و دوره هاي كارداني پيوسته (دانشگاه علمي –كاربردي ) به ادامه تحصيل مشغول شوند .
فارغ التحصيلان شاخه تحصيلي كاردانش نيز مي توانند پس از اخد ديپلم تغيير رشته داده ودر صورت قبولي در آزمون تغيير رشته مربوطه (رياضي فيزيك علوم انساني علوم تجربي علوم و معارف اسلامي و هنر)وارددوره هاي پيش دانشگاهي شوند و پس از گذراندن دوره يك ساله پيش دانشگاهي در آزمون دانشگاه هاي سراسري شركت نمايند .

آشنايي با رشته‌هاي مهارتي زير گروه كامپيوتر

«ويژة دانش آموزان شاخة كار دانش»

رشته كامپيوتر يكي از گروههاي زمينه صنعت از شاخه كاردانش است كه علاوه بر داشتن دروس عمومي و پايه(كه در تمام گرايشهاي آن مشترك است) ,داراي دروس مهارتي مختلفي بسته به نوع رشتة مهارتي ميباشد.

با آموزش دروس مهارتي هر گروه ، فراگيران علاوه بر اينكه به طور كلي با كامپيوتر آشنا مي شوند.اصول و مباني لازم را براي ورود به رشته ها و گرايشهاي تخصصي مربوطه كسب مي كنند.اين رشته شامل 5 گرايش زير با زمينه‌هاي شغلي متنوعي مي باشد:

طراحي صفحات وب
تصوير سازي كامپيوتري
توليد چند رسانه‌اي
تعمير عمومي كامپيوتر
برنامه‌نويسي كامپيوتر

دانش‌آموزان شاخة كاردانش جهت اخذ ديپلم يكي از رشته‌هاي مهارتي كامپيوتر در آموزشگاههاي آزاد ، بايستي ابتدا دروس مربوط به رايانه كار درجة 2(مقدماتي) ، سپس دروس مربوط به رايانه كار درجة 1(پيشرفته) و در پايان دروس مهارتي و اختياري باقيمانده از رشتة مورد نظر را بگذرانند


مطالب مشابه :


دروس پيشنهادي رشته حسابدار مالي (مجموعه هشتم)

عنوان استاندارد مهارتي. كد استاندارد. ياكدرايانه جمع واحد وساعات دروس مهارتي. 7. 4. 12. 189. 221




دروس پیشنهادی رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش در سال تحصیلی90-1389

عنوان استاندارد مهارتي. كد دروس مهارتي. 1. حسابدار صنعتي درجه 2. 3/2/12/10-1. 2. 2. 4. 50. 90. 140. 10. 14. 5




مهارتهای رشته حسابداری مالی وامور اداری

نام رشته و شماره رشته مهارتي: دروس استاندارد كد استاندارد: ساعات




رشته طراحی صفحات وب

عنوان استاندارد. ,داراي دروس مهارتي مختلفي بسته به نوع رشتة مهارتي مي باشد با آموزش دروس




آشنايي با رشته هاي شاخه كاردانش

پیش نویس استاندارد حسابداری واحدهاي درسي دروس مهارتي و وضعيت ادامه تحصيل در




معرفي مهارت تعمير خودرو سواري درجه 2

جدول دروس مهارتي و تكميلي اين رشته به شرح زير مي باشد: رديف. استاندارد و درس. كد استاندارد.




معرفي رشته طراحي صفحات وب از شاخه كار دانش - 6

نام رشته مهارتي ( نام ديپلم ) :طراحي صفحات وب شماره رشته مهارتي : 312- 101 - 17 - 3. كد رايانه اي : 6137




آشنايي با شاخه ي كاردانش

دروس عمومي و انتخابي و حدود 43 واحد به دروس مهارتي ، تكميل مهارت استاندارد مهارتي:




درباره رشته تصویر سازی کامپیوتر

استاندارد مهارتي : چنانچه دروس مهارتي يك رشته كمتر از 43 واحد باشد دروس مذكور با تعداد




رشته هاي كاردانش

استاندارد مهارت (درس هاي مهارتي ) : عناوين و دروس مهارتي و تكميلي : 1- رايانه كار درجه (1)




برچسب :