توجه!:مطالب جالب در مورد کارشناسی ارشد

اولویت های انتخاب رشته ارشد اقتصادی ها

کد رشته های پارسال برای کارنامه قبلی

۱۱۹۳دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۳۰ دانشگاه تهران || مجموعه علوم اقتصادی || اقتصادوتجارت الکترونیک || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۲۶ دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه علوم اقتصادی || برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۲۷ دانشگاه تهران || مجموعه علوم اقتصادی || اقتصادانرژی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۲۸ دانشگاه صنعت اب وبرق /شهیدعباسپور/ || مجموعه علوم اقتصادی || اقتصادانرژی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۲۴ دانشگاه تهران || مجموعه علوم اقتصادی || توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۲۵ دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم اقتصادی || توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۸۴ دانشگاه تهران || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۸۵ دانشگاه تهران || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۸۲ دانشگاه تربیت مدرس || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۰ دانشگاه شهیدبهشتی || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۷۸ دانشگاه اصفهان || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۰۰ دانشگاه اصفهان || مجموعه علوم اقتصادی || توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۹ پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۵۱۲۲ دانشگاه صنعتی شریف || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (شبانه)(متمرکز)
۵۱۰۹ دانشگاه اصفهان || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (شبانه)(متمرکز)
۵۱۲۸ دانشگاه اصفهان || مجموعه علوم اقتصادی || توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی || (شبانه)(متمرکز)
۱۱۹۲ دانشگاه شیراز || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۲۲۹ دانشگاه فردوسی مشهد || مجموعه علوم اقتصادی || اقتصادانرژی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۶ دانشگاه فردوسی مشهد || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۷ دانشگاه مازندران || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)
۱۱۹۸ دانشگاه یزد || مجموعه علوم اقتصادی || علوم اقتصادی || (روزانه)(متمرکز)

===========
ترتیب علاقه کدرشته انتخابی رتبه داوطلب آخرین رتبه قبولی
۱ ۱۱۹۳ ۲۲۲ ۱۷
۲ ۱۲۳۰ ۱۴۱ ۴۰
۳ ۱۲۲۶ ۱۷۵ ۶۸
۴ ۱۲۲۷ ۲۰۸ ۳۷
۵ ۱۲۲۸ ۱۰۵ ۶۵
۶ ۱۲۲۴ ۲۳۳ ۲۷
۷ ۱۲۲۵ ۲۲۲ ۶۳
۸ ۱۱۸۴ ۲۴۲ ۲۲
۹ ۱۱۸۵ ۱۸۲ ۴۲
۱۰ ۱۱۸۲ ۱۹۹ ۷۲
۱۱ ۱۱۹۰ ۲۱۳ ۷۱
۱۲ ۱۱۹۴ ۲۴۵ ۴۳
۱۳ ۱۱۹۵ ۱۸۱ ۷۹
۱۴ ۱۱۷۸ ۲۰ ۳۱
۱۵ ۱۲۰۰ ۱۵۰ ۱۹۹
۱۶ ۱۱۹۹ ۴ ۸
۱۷ ۵۱۲۲ ۱۱۶ ۲۱
۱۸ ۵۱۰۹ ۵۲ ۱۲۷
۱۹ ۵۱۲۸ ۴۲ ۱۲۰
۲۰ ۱۱۹۲ ۱۳۳ ۱۴۸
۲۱ ۱۲۲۹ ۱۰۱ ۹۶
۲۲ ۱۱۹۶ ۱۰۸ ۵۴
۲۳ ۱۱۹۷ ۱۳۴ ۱۶۵
۲۴ ۱۱۹۸ ۸۴ ۱۷۳
از ۱ تا ۲۴ ریف
عدد چهار رقمی بعد کد رشته
رتیه داوطلب در آن کد رشته
عدد بعد هم رتبه اخرین فرد قبول

مواد امتحانی

برخی از رشته‌های امتحانی گروه آموزشی علوم انسانی
رشته گرایش دروس ضرایب
مجموعه علوم اقتصادی
کد۱۱۰۵ ۱- علوم اقتصادی
۲- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
۳- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
۴- اقتصاد انرژی ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۱
۲- اقتصاد خرد ۴
۳- اقتصاد کلان ۴
۴- ریاضی ۲
۵- آمار ۲
۶- مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین‌الملل ـ مالیه بین‌الملل ـ بخش عمومی ـ پول و بانکداری ـ اقتصاد اسلامی) ۳
مجموعه مدیریت
کد (۱۱۴۲) مدیریت مالی ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۲
۲- ریاضی و آمار ۳
۳- اقتصاد خرد و کلان ۳
۴- مدیریت مالی ۴
۵- مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک ۴
۶- حسابداری‌(حسابداری‌مالی و حسابداری صنعتی) ۴
مجموعه مدیریت
کد (۱۱۴۲) مدیریت کارآفرینی ۱- زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) ۳
۲- مبانی کارآفرینی ۳
۳- تئوری‌های مدیریت ۲
۴- اقتصاد خرد و کلان ۲
۵- آمار و ریاضی ۳
۶- بازاریابی و مدیریت بازار

اگر می خواهید کنکور کارشناسی ارشد بدهید …

درصدیها

معدل ۱۷٫۷۰
زبان ۱۴
خرد۵۶
کلان۶۳
ریاضی۶۵
آمار ۶۱
رتبه۲۱۷
——————————————————————————————-
معدل۱۶
خرد۵۰
کلان۵۵
آمار۵۳
ریاضی۶۵
رتبه۴۰۳
——————————————————————————————-
معدل۱۷٫۲۰
خرد ۵۵
کلان ۵۶
ریاضی ۵۳
آمار۷۲
رتبه ۴۰۱
خرد ۳۵
کلان ۶۰
ریاضی ۶۰
آمار ۴۰
رتبه ۸۵۰و قبولی در هیچ کجا!!!
با معدل ۱۶
خرد ۴۵
کلان ۷۰
ریاضی ۸۰
آمار۹۰
رتبه ۷۰
معدل ۱۸:۵۰ قبولی شبانه دانشگاه اصفهان تا آنجای که من خبر دارم تا حدود ۵۰۰ بوده.
قبولی در روزانه دانشگاه اصفهان تا ۲۹۰ بوده (گرایش علوم اقتصادی) و تا حدود ۳۵۰ توسعه. کارنامه های قبولی روزانه دانشگاه اصفهان را گذاشتم میتونید چک کنید

بودجه بندی اقتصاد خرد ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ درصد
تقاضا، عرضه و تعادل ۴ ۲ ۳ ۱۰
کشش ها ۳ ۱ ۲ ۶٫۷
تئوری رفتار مصرف کننده ۴ ۹ ۶ ۲۱٫۱
تئوری تولید ۳ ۴ ۵ ۱۳٫۳
هرینه بنگاه ۰ ۲ ۳ ۵٫۶
تعادل بازار ۱۱ ۹ ۸ ۳۱٫۱
تعادل عمومی و اقتصاد رفاه ۲ ۱ ۱ ۴٫۵
بازار عوامل تولید ۳ ۲ ۲ ۷٫۸
جمع ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰۰

بودجه بندی اقتصاد کلان ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ درصد
حساب ملی و شاخص قیمت ۲ ۲ ۳ ۷٫۸
الگوی درآمد و مخارج کینز ۷ ۴ ۶ ۱۸٫۹
تعادل بازار کالا و پول (الگوی IS-LM) 2 1 3 6.7
سیاست های پولی و مالی در الگوی IS-LM 2 5 6 14.4
عرضه و تقاضای کل ۴ ۵ ۲ ۱۲٫۲
نظریه های مصرف و سرمایه گذاری ۷ ۵ ۴ ۱۷٫۸
عرضه و تقاضای پول ۱ ۳ ۱ ۵٫۶
منحنی فیلیپس و نظریه تورم ۱ ۳ ۳ ۷٫۸
تحلیل های کلان اقتصاد باز ۴ ۲ ۲ ۸٫۹
جمع ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰۰

معدل میانگین زبان آمار ریاضی کلان خرد رتبه
۱۶٫۸۴ ۶۳٫۸۵ سفید ۶۵ ۵۲ ۸۴ ۶۵ ۱۳۶
۱۶٫۶ ۵۸٫۶۱ سفید ۷۰ ۵۷ ۷۰ ۵۷ ۱۷۶
۱۳ ۶۴٫۱۵ سفید ۷۸ ۷۵ ۷۲ ۶۰ ۲۴۹
۱۵٫۴ ۶۰ سفید ۵۱ ۹۱ ۶۴ ۶۰ ۲۵۶
۱۲ ۶۱٫۴۶ ۲۹ ۶۶ ۵۹ ۶۱ ۶۹ ۲۷۱
۱۵٫۱۲ ۵۸٫۳۰ سفید ۷۰ ۶۱ ۶۰ ۶۴ ۳۳۳

معدل میانگین زبان آمار ریاضی کلان خرد رتبه
۱۶٫۸۴ ۶۳٫۸۵ سفید ۶۵ ۵۲ ۸۴ ۶۵ ۱۳۶
۱۳ ۶۴٫۱۵ سفید ۷۸ ۷۵ ۷۲ ۶۰ ۲۴۹
۱۲ ۶۱٫۴۶ ۲۹ ۶۶ ۵۹ ۶۱ ۶۹ ۲۷۱
درصدها و رتبه کسب شده در علوم اقتصادی ۱۳۸۷

======================================================

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

ردیف
۱ اقتصاد کلان ۱ـ‌رودیکر دورنبوش و استانلی فیشر، اقتصاد کلان ،منجذب و دادگر، نشر آسیم ، جلد اول و دوم
۲ـ تیمور رحمانی، جلد ا ول و دوم
۳ـ‌ ۲۰۰۰ تست + سوال‌های آزمون‌های کارشناسی اقتصاد کلان تیمور رحمانی
۴ـ‌ ۲۰۰۰ تست اقتصاد کلان محسن نظری
۲ اقتصاد خرد ۱ـ‌ اقتصاد خرد، دکتر دهقانی (یک جلدی)
۲ـ‌ دومینیک سالواتوره
۳ـ‌ یوسف فرجی
۴ـ‌ فرکوسن جلد اول و دوم
۵ـ‌ ۲۰۰۰ تست اقتصاد خرد محسن نظری
۶ـ‌ کتاب ارشد اقتصاد خرد محسن نظری
۷ـ‌ کتاب تست اقتصاد خرد تیمور محمدی
۳ آمار ۱ـ‌ محمد نوفرستی جلد اول و دوم
۲ـ آمار و احتمال (۱) و آمار و احتمال (۲)‌ مسعود نیکوکار
۳ـ‌ آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد هادی رنجبران
۴ ریاضیات ۱ـ‌محمد حسین‌پور کاظمی جلد اول و دوم
۲ـ‌آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد هادی رنجبران
۳ـ‌ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد، مدیریت،‌دکتر عالم تبریزی
۵ زبان انگلیسی ۱ـ‌ انگلیسی برای دانشجویان اقتصادانتشارات سمت
۲ـ‌ ترجمه متون اقتصادی انتشارات دانشگاه پیام نور
۳ـ‌انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی انتشارات سمت
۴ـ‌ دیکشنری تخصصی ـ کاظم
۶ سایر منابع مجموعه سوال‌های آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (۷۹ـ‌۷۰) و (۸۰ـ ۸۴)
ا

مجموعه علوم اقتصادی هر ساله یکی از پرجمعیت‌ترین کدهای امتحانی آزمونهای تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش می باشد. این حجم بالای شرکت کننده صرفاً به خاطر بالابودن دانشجویان و دانش آموخته های رشته های اقتصاد با گرایش های متفاوت نمی باشد، بلکه شرایط بازار کار این رشته نیز که در حال حاضر از وضعیت مطلوبی نسبت به سایر رشته ها برخوردار می باشد، هر ساله میزان متقاضیان ورود به این رشته از سایر رشته ها که عموماً فارع التحصیلان رشته های فنی و مهندسی می‌باشند را افزایش داده است و لذا رقابت میان متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد این رشته را مشکل‌ترکرده است.
سوالات کد رشته ۱۱۰۵(مجموعه علوم اقتصادی) به ۵ عنوان تقسیم می شود که تعداد سوالات هر عنوان ۳۰عدد و درقالب یک دفترچه به داوطلب داده می شود که مدت پاسخ گویی به سوالات نیز۲۱۰ دقیقه به شرح ذیل می باشد:
عنوان ۱: زبان: شامل زبان عمومی و زبان تخصصی
عنوان ۲: اقتصاد خرد: شامل دروس اقتصاد خرد۱ و۲ + اقتصاد ریاضی
عنوان ۳: اقتصاد کلان: شامل دروس اقتصاد کلان ۱ و ۲ + سیاستهای پولی و مالی
عنوان ۴: آمار: شامل دروس آمار در اقتصاد و بازرگانی ۱ و۲ + اقتصادسنجی مقدماتی
عنوان ۵: ریاضی: شامل دروس ریاضیات عمومی ۱و ۲ با تاکید بر کاربرد ریاضیات در اقتصاد و بازرگانی
در حال حاضر مجموعه علوم اقتصادی داری ۶ گرایش به شرح ذیل می باشد:
۱- علوم اقتصادی ۲- اقتصاد توسعه ۳- اقتصاد انرژی ۴- اقتصاد محیط زیست ۵- برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی ۶- تجارت الکترونیک
در ۵ گرایش نخست ضرایب دروس خرد و کلان۴، ضرایب دروس آمار و ریاضی ۲ وضریب درس زبان نیز ۱ بوده ولی در گرایش تجارت الکترونیک ضرایب تمام دروس یکسان و برابر یک می باشد. کلیه داوطلبین به یک مجموعه سوال پاسخ می دهند و تنها دو رتبه برای برای هر داوطلب مشخص می شود یکی مربوط به ۵ گرایش اولیه و دیگری گرایش تجارت الکترونیک که رتبه تعیین کننده نیز رتبه اولی می باشد.
تا سال ۸۵ ،علاوه بر شرایط مناسب بازار کار این رشته درسطح تحصیلات تکمیلی، یکی از دلایل دیگری که باعث افزایش داوطلبین ورود به این رشته مخصوصاً دانشجویان رشته های فنی‌مهندسی و همچنین رشته های ریاضی و آمار می‌شد،‌ سبک خاص و نوع طراحی سوالات بود. چراکه طی این سالها سوالات دروس خرد و کلان کاملاً سطحی بود و سوالات دشوار و به اصطلاح سخت نیز مسائل مربوط به ضریب فزاینده و مباحث دیفرانسیل گیری می‌شد که تنها برای دانشجویان رشته های اقتصاد مشکل بود. از طرف دیگر سوالات آمار و ریاضی نیز نیاز به دانش خاص خودش را داشت که این دروس هم پاشنه آشیل دانشجویان رشته های اقتصاد می باشد. درس زبان نیز بخاطر پایین بودن ضریب، عملاً تاثیری بر نتیجه نهایی نداشت. برآیند این امر نیز در خروجی های کنکور منعکس می شد؛ همه ساله نفرات برتر عموماً جزء رشته هایی غیر از رشته اقتصاد بودند و اینگونه بود که تلاش ۴ ساله دانشجویان اقتصاد در یک رقابت کاملاً ناعادلانه به هدر می رفت، به حدی که توسط یکی از مسئولین پیش نهاد شده بود، با توجه به خروجی های کنکور، دوره کارشناسی اقتصاد عملاً کارایی نداشته و بهتر است حذف شود!
خوشبختانه(برای دانشجویان رشته های اقتصاد) و متاسفانه(برای دانشجویان سایر رشته ها) با رویکرد جدیدی که طراحان سوالات کنکور از سال ۸۵ به بعد اتخاذ کرده اند، سوالات اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، از حالت ریاضی وار(Mathematical) به سمت سوالات تحلیلی و مفهومی (Conceptual)سوق پیدا کرده است. همچنین سوالات آمار و ریاضی به سمت سوالات کاربردی میل پیدا کرده است و بگونه ای طرح می شود که عدم تسلط بر مفاهیم ریاضی و آماری پیشرفته و پیچیده که شاید یک ضعف نسبی برای دانشجویان اقتصاد بحساب آید، باعث دغدغه خاطر این عزیران نشود و آشنایی کامل با آمار و ریاضیات عمومی دوره کارشناسی برای جواب گویی به سوالات کافی باشد.
از دیگر اقدامات سازمان سنجش که مختص به رشته اقتصاد نبوده و بنظر من یکی از ارزشمندترین تصمیمات می باشد، بحث لحاظ معدل داوطلبین در نتیجه نهایی بوده که این امر نیز باعث افزایش نسبی کیفیت خروجی های کنکور شده است.
در این قسمت شما می توانید با هماهنگی قبلی از خدمات سایت به شرح زیر استفاده کنید:
۱- دریافت لیست منابع و جزوات کنکور که متناسب با رشته تحصیلی و سطح آشنایی افراد با دروس اقتصاد طراحی شده است.
۲- مشاوره تحصیلی و کنکوری از دو طریق آنلاین و حضوری
۳- تدریس خصوصی دروس اقتصاد خرد و اقتصادکلان
۴- مشاوره و راهنمایی جهت انتخاب گرایش و دانشگاه
۵- آشنایی با تجربیات و نتایج داوطلبین سالهای قبل

هدف ثانویه: در قسمت قبل ضمن معرفی رشته امتحانی مجموعه علوم اقتصادی (کد ۱۱۰۵)بیان شد که در حین مطالعه برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد، خدمات مشاوره ای سایت در اختیار شماست. باعث افتخار است که بیان کنم بعد از اتمام کنکور نیز ارتباط ما با شما قطع نمی شود و شما می توانید از دیگر خدمات این سایت که البته متعلق به اعضا می باشد، استفاده کنید. خدمات ارایه شده در این قسمت عبارتند از:
۱- دسترسی به منابع الکترونیکی(e.Book) زبان اصلی، رایج در دانشگاههای معتبر
۲- دسترسی به داده های آماری و سری های زمانی اقتصادی کشور
۳- گزیده اخبار و اطلاعات اقتصادی روز
۴- بررسی فرصتهای شغلی و بازار کار
۵- لینک به سایر سایتهای اقتصادی

به نام خدا
*برای گرفتن اطلاعات مورد نظر خود درمورد منابع ارشد, سئوالات کنکور و … به این سایت ها میتوانید مراجعه کنید:

۱٫ www.modir.ir
2. www.arshad.ir
3. www.sanjesh.org

*برای اتصال به سایر دانشگاه هاجهت گرفتن اطلاعات در مورد رشته های موجود و ظرفیت قبولی وشرایط و… از طریق yahooدانشگاه مورد نظر را تایپ نمایید و وارد سایت آن شوید.

*کتاب های تست برای دروس اقتصادی:

۱٫ اقتصاد خرد: ** دکتر تیمور محمدی

دکتر نظری

۲٫ اقصاد کلان : **دکتر رحمانی

دکترنظری

*کتاب های منبع برای مطالعه:
۱٫اقتصاد خرد :منکیو۲۰۰۴(ترجمه دکتر ارباب)
سالواتوره۲۰۰۶(ترجمه دکتر ارباب)
برای رشته اقتصاد: خرد شاکری و خرد فرگوسن توصیه میشود اضافه شود.
۲٫اقتصاد کلان: درنبوش و فیشر (ترجمه دکتر منجذب و دکتردادگر).
و تالیف دکتر رحمانی

نکته:برای کنکور ارشد اقتصاد هم جلد ۱وهم جلد۲مطالعه شود، ولی برای ارشد مدیریت جلد۱ کافی است.

*نکات قابل توجه:
۱٫برای شرکت درکلاس های امادگی ارشد به صورت استادی گزینش کنید وشرکت کنید. مثلا برای اقتصاد در کلاس های دکتر رحمانی در موسسه …….. یا دکترمحمدی در موسسه ……… شرکت کنید.
۲٫موسسات امادگی ارشد جزواتی در اختیار ثبت نام کنندگان قرار می دهند که میتوانید از قبول شدگان قبلی بگیرید.

۳٫مشورت با قبول شدگان کارشناسی ارشد میتواند به شما در زمینه ی نحوه ی مطالعه کمک شایانی کند.(مثلا دانشکده اقتصاد تهران یا حسابداری یا … ). دانشجوبان ارشد دانشکده علوم اقتصادی هم میتوانند به شما کمک کنند.

۴٫اگر می خواهید رشته تان را عوض کنید(مثلا مدیریت به اقتصاد)سعی کنید در کلاس هایی که درس ان را نگذرانده اید مستمع ازاد شرکت کنید.

۵٫ترمی که می خواهید ازمون فوق لیسانس بدهید یا مرخصی تحصیلی بگیرید یا دروس مرتبط با ازمون کارشناسی ارشد را بردارید.

۶٫سعی کنید تا پایان تابستان تمامی کتب وکلاس ها و دروسی که باید خوانده شود تمام شود تا از مهر یا حداکثر ابان دوره شود .(دوره مهم ترین بخش مطالعه را در بر میگیرد)

خدایا به من کمک کن تا بتوانم با ادامه تحصیل بهتر به کشورم خدمت کنم

==============================
بسمه تعالی

اگر می خواهید کنکور کارشناسی ارشد بدهید به نکات زیر توجه کنید:

۱-ورودی های جدید دانشگاه سعی کنند رشته مورد علاقه خود را در ترمهای اولیه ورود خود انتخاب کنند و گرایش مربوطه را با توجه به علاقه خود و آشنایی بیشتر با آنها در طول ترمهای بعدی انتخاب کنند . دقت کنید انتخاب رشته های فوق لیسانس در سالهای اولیه ورود به دانشگاه مسیر کلی حرکت را به شما نشان می دهد. مسیرهای فرعی را خود پیدا خواهید کرد. خود را بین مسیرهای اصلی سردرگم نکنید.

قبل از ذکر بقیه ی نکات به دلیل اهمیت موضوع بیان می شود که اگر به فکر کسب یک رتبه خوب در کنکور هستید، قبل از هر چیز سطح زبان انگلیسی خود را بالا ببرید . در چند سال اخیر به وضوح در سال ۸۶ درس زبان کنکور کارشناسی ارشد در تمام دروس برگزار شده ( مدیریت- شیمی- فیزیک – مهندسی و…) در سطح تافل برگزار می شود. این موضوع به خصوص برای دانشجویان مدیریت که درس زبان انگلیسی آنها با ضریب ۳ محاسبه می شود مهم می باشد.

۲- سعی کنید همان رشته لیسانس خود را در فوق لیسانس ادامه دهید. زیرا با توجه به رقابت زیاد و افزایش داوطلبان کنکور فوق لیسانس ، شانس قبولی در رشته تحصیلی خودتان بیشتر است. این موضوع مخصوصاً در رشته مدیریت به وضوح دیده می شود . زیرا بسیاری از کسانیکه در رشته های دیگر مثل فیزیک – ریاضی- مهندسی تحصیل کرده اند به دلیل بازار کاری که برای رشته های مدیریتی وجود دارد و همچنین سهولت در پذیرفته شدن در این رشته نسبت به رشته خودشان به دلیل نقطه قوت آنها در دروس ریاضیات و آمار که دانشجویان مدیریت در همین دروس ضعف دارند، گرایش بیشتری دارند. برای مثال یک دانشجوی رشته مهندسی صنایع به دلیل نقطه قوت خود در دروس ریاضیات ، آمار و پژوهش عملیاتی عمدتاً در رشته مدیریت موفق خواهد بود. دانشجویان مدیریت اغلب به دلیل علوم انسانی بودن ماهیت این رشته دارای نقطه ضعف در دروس مذکور هستند. برای رفع این نقطه ضعف توصیه می شود دانشجویان مدیریت دروس ریاضیات ۱ و ۲ و آمار و کاربرد آن در مدیریت و همچنین دروس پژوهش عملیاتی ۱ و ۲ خود را در دانشگاه با فهم بیشتری مطالعه کنند.

۳- بعد از تحقیقات کافی و انتخاب رشته مورد نظر خود حال باید دید که چه باید بخوانیم؟ از چه زمانی مطالعه را به صورت جدی شروع کنیم؟ در اینجا ما حول محور سه رشته مدیریت – حسابداری و اقتصاد که بیشتر دانشجویان دانشکده امور اقتصادی در آنها شرکت می کنند ، بحث می کنیم.

الف -مدیریت :
رشته مدیریت دارای ۱۰ گرایش مختلف در مقطع کارشناسی ارشد است که در دو دسته کلی جای می گیرد.
۱-مجموعه مدیریت : شامل هفت گرایش مدیریت صنعتی – مدیریت مالی – مدیریت بازرگانی- مدیریت IT – مدیریت دولتی – مدیریت کارآفرینی و مدیریت تکنولوژی با کد رشته ۱۱۴۲ می باشد.

دروس امتحانی مدیریت های صنعتی و تکنولوژی و ضرایب آن :
زبان عمومی و تخصصی(۳) – ریاضی و آمار(۲) – تئوری مدیریت(۳) – اقتصاد خرد و کلان(۲) – مالیه عمومی و بودجه(۰) – حسابداری دولتی (۰) – تحقیق در عملیات (۲) مدیریت مالی (۰)- مدیریت تولید (۲)- بازاریابی (۰) – کاربرد کامپیوتر در مدیریت (۰)

دروس امتحانی مدیریت های مالی و بازرگانی و ضرایب آن :
زبان عمومی و تخصصی (۳) – ریاضی و آمار(۲)- تئوری مدیریت(۳)- اقتصاد خرد و کلان(۲)- مالیه عمومی و بودجه(۰) – حسابداری دولتی (۰)- تحقیق در عملیات(۲) – مدیریت مالی(۲)- مدیریت تولید (۰) – بازاریابی (۲)- کامپیوتر (۰)

دروس امتحانی مدیریت IT و ضرایب آن:
زبان عمومی و تخصصی (۳) – ریاضی و آمار(۲) – تئوری مدیریت (۳)- اقتصاد خرد و کلان(۲)- مالیه عمومی و بودجه (۰)- حسابداری دولتی (۰)- تحقیق در عملیات(۲)- مدیریت مالی (۰)- مدیریت تولید(۱) – بازاریابی (۱) – کامپیوتر (۰)

دروس امتحانی مدیریت دولتی و ضرایب آن :
زبان عمومی و تخصصی (۳) – ریاضی و آمار(۲) – تئوری مدیریت (۳)- اقتصاد خرد و کلان(۲)- مالیه عمومی و بودجه (۲)- حسابداری دولتی (۲)- تحقیق در عملیات(۰)- مدیریت مالی (۰)- مدیریت تولید(۱) – بازاریابی (۰) – کامپیوتر (۰)

دروس امتحانی مدیریت کارآفرینی و ضرایب آن:
زبان عمومی و تخصصی (۴) – ریاضی و آمار(۲) – تئوری مدیریت (۳)- اقتصاد خرد و کلان(۲)- کاربرد کامپیوتر در مدیریت(۲)

۲- مدیریت اجرایی : شامل سه گرایش مدیریت اجرایی – مدیریت امور شهری و مدیریت MBA با کد رشته ۱۱۴۸

دروس امتحانی مدیریت اجرایی و ضرایب آن :
زبان عمومی و تخصصی (۱) – استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲)- دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی (۲) – نظریه های عمومی مدیریت (۲)- زبان فارسی (۱)- ریاضیات عمومی (۱)و (۲) دوره فنی و مهندسی (۰)

دروس امتحانی مدیریت امور شهری و ضرایب آن:
زبان عمومی و تخصصی (۲) – استعداد و آمادگی تحصیلی … (۲)- دانش مسایل … (۲)- نظریه های عمومی مدیریت (۲)- زبان فارسی (۱)- ریاضیات عمومی (۱) و(۲)دوره فنی و مهندسی (۰)

دروس امتحانی مدیریت MBA و ضرایب آن :
زبان عمومی و تخصصی (۱)- استعداد و آمادگی تحصیلی … (۲)- دانش مسایل … (۰)- نظریه های عمومی مدیریت (۰)- زبان فارسی (۰)- ریاضیات عمومی (۱) و (۲ )دوره فنی و مهندسی (۲)

توضیح : داوطلبان رشته مدیریت شهری باید حداقل ۵ سال سابقه کار ترجیحاً در حوزه مطالعات شهری یا خدمات شهری پس از اخذ لیسانس را داشته باشند و ضمناً گذراندن دروس مربوط و موفقیت در مصاحبه ورودی اختصاصی از شرایط تحصیلی در این دوره می باشد.

توضیح: برای گرایش مدیریت MBA آزمون زبان به صورت جداگانه نیز برگزار خواهد شد.

ج – اقتصاد
دروس و ضرایب آن ها:
۱ – اقتصاد خرد ۴
۲ – ریاضی ۲
۳ – آمار۲
۴- زبان ۲

۵- از چه زمانی به طور جدی مطالعه را شروع کنیم
اینکه از چه زمانی بهتر است شروع به خواندن به طور جدی برای کنکور که موضوع بسیار مهمی است بکنیم. دانشجویان بهتر است از همان ابتدا دروس دانشگاهی خود را عمیق بخوانند به طوریکه مفاهیم کلی مطالب را در ذهن خود داشته باشند. اقتصاد خرد و کلان دروسی است که دانشجویان در ترم های ۳ و ۴ خود می خوانند و تئوریهای مدیریت را در ترم اول ورود به دانشگاه مطالعه خواهند کرد. بنابراین تصور اینکه دروس ترم های آخر موضوع کنکور است، منتفی می شود.
اغلب افراد موفق مطالعه خود را به صورت متفرقه از سال دوم دانشگاه شروع می کنند و باید به صورت جدی در ترم هفت درسی خود ( ترم پاییز که در زمستان همان سال کنکور برگزار خواهد شد) آغاز کنند. هرچند توصیه نمی کنیم، با این وصف می توانید ترم هفت درسی خود را مرخصی تحصیلی بگیرید تا تمرکزتان تنها بر دروس مورد امتحانی در کنکور باشد و این مستلزم آن است که واحدهای خود را در ترمهای دیگر به گونه ای تنظیم کنید که ترم ۸ فارغ التحصیل شوید. به عبارتی شما باید واحدهای خود را در هفت ترم بگذرانید تا با یک ترم مرخی بتوانید دوره ۴ ساله درس خود را تمام کنید. زیرا در صورت قبولی در آزمون فوق لیسانس تنها زمانی می توانید در این مقطع ثبت نام کنید که تمام واحدهای لیسانس خود را قبل از شهریورماه سال بازگشایی گذرانیده باشید.
در صورت عدم توانایی برای گذرانیدن دروس در هفت ترم، پیشنهاد می شود حداقل واحدها را در ترم هفت، اخذ کنید. مثلاً ۱۰ یا ۱۲ واحد.
۶- از چه زمانی در کلاسهای کنکور شرکت کنیم؟
استفاده از کلاسهای کنکور را از تابستان بین ترم های ۶ و ۷ شروع کنید. برای سبک تر شدن کار خود در ترم هفت، تعدادی از دروس ترم هفت را در تابستان و بقیه را در طول ترم هفت بگذرانید . فراموش نکنید مطالبی را که در تابستان خوانده اید باید در طول ترم مرور کرده تا از یاد نبرید . عدم توجه به این نکته باعث از بین رفتن زحمات شما در تابستان می شود. زیرا که احتمالاً زمانی این جزوات را دوباره باز می کنید که همه را فراموش کرده و فرصت یادآوری نیز ندارید.
بعضی از موسسات برگزار کننده کلاس کنکور ترمهای بهاره نیز برگزار می کنند. در صورت تمایل ، استفاده از آنها نیز مناسب است. هر چه زودتر بخوانید ، بیشتر تکرار می کنید و مطالب برایتان جا می افتد.
۷-نکته آخر :
سعی کنید دو ماه قبل از کنکور همه ی مطالب را خوانده و حداقل ۲ بار دوره کرده باشید.
دو ماه آخر تنها باید مهارت تست زنی خود را بالا ببرید. شرکت در آزمون های آزمایشی و یا آزمونهای زمانبندی شده ای که خود در منزل برگزار می کنید ، بسیار مناسب است. فراموش نکنید کنکور علاوه بر اینکه یک مسابقه علمی است، مسابقه سرعت عمل نیز است.

رتبه های برتر کنکور ارشد ۸۹

رشته رتبه نام
بازرگانی ۱۳ ولی زاده
حسابداری ۳۶ بخشی
بازرگانی ۱۱ آقایی
مالی ۳۱ پازوکی
مالی ۴۱ اسداللهی
مالی ۷۸ علی شیری
دولتی ۶ احمدیان
حسابداری ۲۸ خاکی
مالی ۲۵ علی بیگی
اجرایی ۱۲ کعب عمیر
اجرایی ۹۰ وحیدکرمی
اقتصاد ۱۳ زابل
=======================
برای این عزیزان آرزوی توفیق می نماییم.


مطالب مشابه :


مقایسه رتبه-محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مقایسه رتبه-محل قبولی گرایشهای مدیریت مالی و کارآفرینی تغییر های مدیریت.
مقایسه رتبه و محل قبولی

مقایسه رتبه و محل قبولی بچه های مدیریت صنعتی 89 کارافرینی کسب و کار
توجه!:مطالب جالب در مورد کارشناسی ارشد

ترتیب علاقه کدرشته انتخابی رتبه داوطلب آخرین رتبه قبولی مدیریت کارآفرینی مدیریت های
رتبه دانشگاه های دولتی

52000 مدیریت بازرگانی همچنان منتظر رتبه ها و قبولی دی اما 2 تا از دوستمام با رتبه های 300 و 340
دانشگاه و گرایش قبولي خود را حدس بزنید

کارشناسی ارشد مدیریت رتبه کارآفرینی. رتبه و محل قبولی داوطلبان ارشد سراسری مدیریت
MBAکارشناسی ارشد ام بی ای

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی در مدیریت (4) کارآفرینی با های مشاوره مدیریت
منابع کنکور ارشد مدیریت 94

ظرفیت ها، تعداد سوالات، میانگین های قبولی مدیریت کارآفرینی: تئوری های مدیریت
برچسب :