زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13


نامداران ابتدا از نام خويش گذشته اند . حکيم ارد بزرگآنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاواتاعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است . اپيکتتنامداري که خود را به خواري مي افکند ، هزاران دل آويخته به دامان خويش را نيز به خاک مي کشد . حکيم ارد بزرگمن احساس مي کنم مختارم پس مختارم . لايب نيتسدر نظر خردمند شاديي که غم به دنبال دارد بي ارزش است . حکيم بزرگمهرستايشگري آگاهانه ، چاپلوسي نيست چرا که خيلي زود ريشه ستاش شونده خاکي تازه را در دور ريشه خويش مي يابد و در پس روزها اين کار به بار خواهد نشست ، ميوه تازه آن بسيار بهتر از گذشته خواهد بود . حکيم ارد بزرگآغاز و پايان جنگ توسط خون صورت مي گيرد . همرمردان موفق امروز ، کودکان جسور ديروز بوده اند. دسراييليدروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر مي شود . لوترهمسران بايد يکديگر را ستايش کنند و فرزندان هم آنان را و آموزگاران ... ستايشگري براي همه هست . حکيم ارد بزرگپاکي نفس جدايي مي آورد . فريدريش نيچهانسان قبل از هر چيز بايد حيوان خوبي باشد . هربرت اسپنسرخود را ، تا هنگاهي همراه داري که دلداده نشده ايي ، دلبسته با خويشتن خويش بيگانه است. حکيم ارد بزرگپاداش درستي را در درستي بجوي ، و انگيزه کار نيک را همان نيکي بدان و سود ديگر مخواه . حکمت هندوخرسندترين آدم کسي است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگيرد . حکيم بزرگمهرخودت را بشناس و به آن ببال . حکيم ارد بزرگاميد غذاي روزانه بيچارگان است . هرشلفلک به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس . حافظدرختان شاهد ستمگري و ناراستي آدميان هستند . حکيم ارد بزرگحقيقت نيازمند نقد است نه ستايش . فريدريش نيچهاشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بوداآدمي ريشه در خاک و طبيعت زيبا دارد آناني که پاکروانند نسيم دل انگيز اين زيبايي اند . حکيم ارد بزرگانسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پيراگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بکوش زيرا آن شادي که ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد . بتهوونپيوند از پس تنهايي رخ مي دهد ، ارزش مي يابد و توان آدمي را چندين برابر مي کند ، پس بايد هر پيوند پاکي را شاد باش گفت . حکيم ارد بزرگجاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است . هاولاک اليسبياييد نه تنها براي خود و خانواده‌مان بلکه براي کشورمان مسؤوليت بيشتري بپذيريم . بيل کلينتونبزرگترين فر و داشته بي باکان روزگار ، دلهايست که به آنها اميد بسته اند . حکيم ارد بزرگآنان که نمي‌توانند مسؤوليت قبول کنند، به رهبر نياز دارند و براي داشتن رهبر داد و هوار راه مي‌اندازند . هرمان هسهمرد پر جربزه و قابل وقتي با بحران روبه‌رو مي‌شود، به تکيه‌گاه فکر نمي‌کند؛ روش خود را تحميل مي‌کند، مسؤوليتش را مي‌پذيرد و نتيجه کار را [پيروزي يا شکست] از آن خود مي‌داند . چارلز دوگلپيوندمان را با ياد آوري سرشت نيکمان نيرومندتر سازيم . حکيم ارد بزرگبه ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمي‌توانيم مسؤوليت‌ها را به گردن خدا يا طبيعت بيندازيم. مسؤوليت خود ماست و بايد خودمان به دوش بکشيم. آرنولد توين‌بيخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرتنها بي باکي ارزشمند است که ريشه در پاکي و سرشت نيک آدمي دارد . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهاگر مي خواهي بنده کسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . ژاک دوالبريدن يک پيوند پاک ، فرو ريزي دهشتناکي ست . حکيم ارد بزرگهنگام نيکبختي است که بايد بيمناک بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگسعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يک ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريانآنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکنآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. .جرج برنارد شاوزيباترين جاي دنيا چگونه مي تواند باشد ؟ سرزميني بکر و زيبا ، نغمه پرندگان ، پر از گل و چشمه ساران روان و ... حال ما با طبيعت چه کرده ايم ؟! و چه مي کنيم ؟!... حکيم ارد بزرگفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. هربرت اسپنسرهرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است .کارلايلفرياد سيماي آغازين هر شورش و رستاخيزيست ، پژواک آن آينده را مي سازد . حکيم ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است .پاسکالبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسوندر دل هر بنايي کرشمه ياري را مي شود ديد ، اگر دلنوازي نباشد خشتي بر خشت نمي نشيند. حکيم ارد بزرگتاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپيربادها و امواج هميشه موافق ناخداي توانا جريان مي يابند. اي - گيبونطبيعت به ما مي گويد گهواره شاديتان خواهم بود اگر دوستم باشيد . حکيم ارد بزرگتجربه بالاتر از علم است . ابوعلي سينادر درون هر يک از ما منابع نيروي عظيمي به وديعه نهاده شده است که مي تواند ما رابه کليه آرزوهاي خود و حتي به چيزي بيش از آن برساند. آنتوني رابينزنخستين دروازه بي باکي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . حکيم ارد بزرگاين همان عشق است که شما را در طي طريق به سوي خودکاوي و خود شناسي يک دم تنها نمي گذارد ، آن هم هنگامي که نمي دانيد به کدامين سو روانيد و در پي کدامين گم گشته ايد . باربارا دي آنجليسمحترم بودن ، نتيجه يک عمر لياقت اندوختن است . مادام داميرکسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است . گوتهاگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولي من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسيوسرضايت وجدان بالاترين مرتبه است . ژول سيموناستخوان بندي فرياد ، پاسخي ست به هزاران ستم بي صدا . حکيم ارد بزرگرمز آزاد کردن نيروهاي واقعي آن است که هدفهاي هيجان آوري براي خود قرار دهيد که حقيقتاٌ نيروي خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتوني رابينزعاشق هر که هستيد ، با وفاداري به او عشق بورزيد . باربارا دي آنجليسانديشمنداني همواره نا آشنا مي مانند که راه سخن گفتن با مردم خويش را نمي دانند . حکيم ارد بزرگپس از بررسي همه واقعيت ها تصميم بگيريد . هاوکز


مطالب مشابه :


زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جملات...

هر وقت که زمین خوردی ، دست کم چیزی از زمین بردار... -------------------- اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید ، به او قدرت بدهید. -------------------- اگر تمام شب را برای از
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جمله

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله - رهنمون (جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار.
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91 - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار عشق ندارم.
برچسب :