زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7


فرمانرواي بزرگ مردم خويش را در هيچ کجاي دنيا از ياد نمي برد و هميشه پناه آنان است . حکيم ارد بزرگما نبايد از حرکات و گفتار يک ديوانه حيرت کنيم . زيرا بيست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشاي ديوانگي و حرکات بي رويه طبيعت هستيم و انگار که ما بر طبيعت برتري داريم زيرا خود را در قبال او عاقل مي بينيم.
اما اول بايد منتظر بود که بفهميم اساس دنيا بر عقل استوار است يا جنون ؟؟؟ و به عبارت ديگر آيا عقل هم يکي از نواقص زندگي ماست که با توسل بدان مي خواهيم کشتي زندگي حقير و ناچيز خود را به ساحل نجات برسانيم و يا برعکس ,عقل يکي از امتيازات ماست ؟!؟!؟!
زيرا ممکن است عقل هم يکي از نواقص زندگي ما باشد و براي موجودات عالي تر هيچ معني نداشته باشد.
مثلا عقل شما مي گويد که وسط کوره کارخانه آهن گدازي نرويد زيرا خاکستر خواهيد شد.ولي موجود عالي تري که بيم از آتش ندارد و حتي چندين ميليون درجه گرماي کره خورشيد را تحمل مي کند به استدلال عقلاني شما مي خندد و با چشم حقارت به شما مي نگرد و تفرج کنان از وسط کوره آهن گدازي عبور مي نمايد . موريس مترلينگشکست نتيجه خودداري از انجام عملي ( مثلاٌ زدن يک تلفن ، رفتن يک کيلومتر راه يا اظهار عشق و محبت) است. آنتوني رابينزهر چه بيشتر عشق و شور زندگي را از خود ابراز کنيد ، براي ديگران مقاومت ناپذير تر خواهيد شد و آن ها کمتر مي توانند شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليساز تصاوير و اشکال مختلف خداوند يگانه شکلي که تا اندازه اي به فهم ما نزديک مي باشد بي پايان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همين يکي را تا اندازه اي مي فهميم و باقي صفات و اشکال او براي ما مجهول مي باشد !!! . موريس مترلينگگاهي اوقات مرگ بازي غايم موشک دارد. به اين طريق که ناگهان از گوشه اي به در آمده گريبان شخصي را که هيچ به مرگ فکر نمي کرد مي گيرد و او را با خود مي برد. اين است يکي از تفريحات او !!! . موريس مترلينگفرمانرواي دانا مي داند ، هيچ نداي با کُشتن خفه نمي شود . حکيم ارد بزرگمن بعضي از اشعار شعراي ايراني را در ترجمه هاي فرانسوي خوانده ام و بعضي از ابيات فريدالدين عطار نيشاپوري تاثير زيادي در من کرده است. فريدالدين در يکي از اشعار خود مي گويد :
"خداوندا اگر چه گناهکار هستم و خود را درخور مجازات مي بينم. ليکن از درگاه تو نااميد نيستم براي اينکه مي دانم که اگر من در اين جهان بر طبق پيروي از طبيعت خود رفتار کرده ام تو در آن جهان نسبت به من بر طبق طبيعت خود رفتار خواهي نمود."
انصاف بدهيد که آيا از آغاز زندگي بشر تاکنون در جهان چيزي گفته شده است که از حيث عمق معني بالاتر از اين گفته عطار نيشاپوري باشد و به اين اندازه اميدبخش باشد ؟؟؟ . موريس مترلينگاگر ما صد مرتبه باهوش تر و چيز فهم تر از اين بوديم دنيايي که به نظر ما مي رسد چندان شباهتي به دنياي کنوني نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم تر بوديم تفاوت دنيايي که به نظرمان مي رسيد با اين دنيا زيادتر مي شد . زيرا دنيا جز خود ما و جز آنچه در خود مي بينيم و از خود مي فهميم چيز ديگري است!!!
حتي خدا هم که عين هستي است نمي تواند نيستي را به وجود بياورد . همانگونه که آفريننده قادر نيست پايان خود را ببيند زيرا اگر پايان خود را مي ديد آنوقت بي پايان نبود . موريس مترلينگفرمانروايان تنها پاسخگوي زمان حال خويش نيستند آنها به گذشتگان و آيندگان نيز پاسخگويند . حکيم ارد بزرگما هيچ دليلي در دست نداريم که بتوانيم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غيره منکر بشويم و در اين صورت بعيد نيست دنياهائي وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و ساير جمادات مثل ما زندگي کنند و بلکه زندگي فکري آنها از ما بالاتر باشد . موريس مترلينگاز خود مي پرسيم که اگر مرگ تغييرات کنوني را به ما نمي داد يعني جسم ما را فاسد و متلاشي نمي کرد و در پايان مبدل به يک اسکلت زشت و وحشت آور نمي شديم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به يک گل سرخ زيبا ميشد آيا اين همه که امروز براي روح خود مشوش هستيم آن موقع هم مشوش ميشديم؟؟؟
هر کس که اين پرسش را از خود بنمايد پاسخ منفي خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد براي روح خود بيمناک نيستم.
پس معلوم ميشود قسمت اعظم وحشت ما ناشي از ملاحظات جسماني است . موريس مترلينگاگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. موريس مترلينگبه حال سرزميني که روشنفکرش ، حرف فرمانروايان تماميت خواه را تکرار مي کند بايد گريست . حکيم ارد بزرگهر گاه تصميم شايسته اي گرفتيد ، آنرا رها نکنيد. آنتوني رابينزهر کاري انجام مي دهيد آن را با تعهد انجام دهيد . باربارا دي آنجليسانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگانتخابات مکان شعبده بازي ديوان سالاران نيست ! . حکيم ارد بزرگآدمي ساخته ي افکار خويش است فردا همان خواهد شد که امروز مي انديشيده است . موريس مترلينگروح کندوست که به زنبور عسل وحي مي کند . موريس مترلينگاز آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان ، بايد ترسيد . حکيم ارد بزرگشناختن وظيفه کار مشکلي نيست ولي انجام وظيفه مشکل است. لرد آيبوريترقيات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارتابلهان در سرزمين هاي کوچک همواره سنگ کشورهاي بزرگ را به سينه مي زنند و هم ميهنان خويش را تشويق به بخشش ميهن و ناموس خود مي کنند . حکيم ارد بزرگمعلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش. پور سيناداناي بي وجدان هيچ گاه صاحب روحي پاک نخواهد بود . رابلهشورانگيزترين عشق ، دلدادگي به ميهن است . حکيم ارد بزرگهيچ چيز در اين دنيا اتفاقي نيست. وين دايراغلب آنهائي پيروز و موفق مي شوند که کمتر تعريف و تمجيد شنيده باشند. زولاتا خود را از هرجهت کامل و شايسته نديدي ، قضاوت نکن . پوشکينحقيقت را همانطور که هست بايد پذيرفت. روستاناگر نتوانيم هميشه اتفاقاتي راکه در زندگيمان مي افتد کنترل کنيم ، دست کم مي توانيم بر واکنشهاي خود نسبت به آن وقايع ، و بر اعمالي که در مقابل آنها انجام مي دهيم مسلط باشيم. آنتوني رابينزدرود بر روان دياکو ، کورش و ارشک ، که پايه هاي جاودانه ايران زمين را بنيان نهادند . حکيم ارد بزرگدر سرتاسر طول زندگي باز همان عشق است که يگانه حامي و ناجي شماست . باربارا دي آنجليسبزرگترين داروي خشم ، صبر و درنگ است. سنکااز انديشه ها و آرزوهاي ديگران ، براي موفقيت خود کمک بگيريد. پاندرنيرنگ پيران بدنهاد ، تنها با مرگ به پايان مي رسد . حکيم ارد بزرگرمز کليه پيروزي ها ، اراده است. روبرتسونهر چه بيشتر تصميم بگيريد ،قدرت تصميم گيري شما بيشتر مي شود . آنتوني رابينزاگر مي خواهي کسي را بزرگ کني ، پيوسته از او به دشمني ياد کن . حکيم ارد بزرگعشق و شور زندگاني را از درون خودتان جست و جو کنيد . سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد . باربارا دي آنجليسکساني که با افکار عالي و خوب دمسازند ، هرگز تنها نيستند. سيدنيتندرستي پرشگاه روان بيدار است براي گشودن دروازه هاي پيروزي . حکيم ارد بزرگاگر بر ناتوان خشمگين شوي، دليل بر اين است که قوي نيستي. هرمان هسههمچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نيرومندتر مي شوند ، قدرت تصميم نيز با تمرين افزايش مي يابد . آنتوني رابينزعشق همانند مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليسادب نمايه آغازين خرد است . حکيم ارد بزرگاگر همه آرزوها برآورده مي شد ، هيچ آرزوئي برآورده نمي شد. يونسکومقام عالي انساني در برابر شماست. آن را بدست آوريد. شيللربه زبانت اجازه نده که قبل از انديشه ات به کار افتد. شيلونخردمندان همچون باران بر انديشه هاي تشنه مي بارند و دگرگوني هاي آينده را موجب مي گردند . حکيم ارد بزرگاگرآنچه انجام مي دهيد،ناحق باشد،موفقيتي کسب نخواهيد کرد. توماس کارلايل. فيلسوف اسکاتلنديوقتي که رويا مي بينم ، احساس جواني مي کنم. اليزابت کوتورث


مطالب مشابه :


زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جملات...

هر وقت که زمین خوردی ، دست کم چیزی از زمین بردار... -------------------- اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید ، به او قدرت بدهید. -------------------- اگر تمام شب را برای از
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جمله

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله - رهنمون (جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار.
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91 - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار عشق ندارم.
برچسب :