زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4


آدمهاي ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند . حکيم ارد بزرگآنچه بار زندگي را بردوش ماسنگين تر ميسازد، عموماً زياده روي در خود زندگي است. روسوحواس وسيله ي کشف نيست بلکه فقط وسيله ي ارتباط عملي پيدا کردن با عالم خارج است و همين طور عقل .آن همان مايه ي دانشي است که در جانوران ، غريزه و در انسان ، عقل را به وجود مي
آورد . از آن مايه ي دانش در انسان قوه ي اشراقي به وديعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولي ممکن است که قوت و کمال يابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصيل در او نفوذ کرده مانند آتشي که در آهن نفوذ و آنرا سرخ مي کند . به عبارت ديگر اتصال خود را با مبدا در مي يابد و آنش عشق در او افروخته مي شود ، هم تزلزل خاطري که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمينان مي گردد ، هم علاقه اش از جزئيات سلب مي شود . هانري برگسونجواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوساگر آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . حکيم ارد بزرگتنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنريصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسنچنان باش که به هر کس بتواني بگويي «مثل من رفتار کن». کانتاز امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. ديل کارنگيکمر راه هم در برابر آرمان خواهي برآزندگان خواهد شکست . حکيم ارد بزرگهنر عصاره زندگي است. پل وانريمادر خوب، شاهکار طبيعت است. گرتريآدم هاي هدفمند فرمندند ، چرا که برآيند هدفمندي ، پاکي ست و پاکي شاهراه فرمنديست . حکيم ارد بزرگتقوي و خوبي مي توان سعادت را خريد. زنونمطيع‌ مرد باشيد; تا شما را بپرستد. کارول‌ بيکربزرگترين کجرويها را زماني انجام مي دهيم که فکر مي کنيم ديگر چيزي براي از دست دادن نداريم . حکيم ارد بزرگبزرگترين اميد آن است که اميد را به قصد کشت کتک بزنيم . جان اشتنبکمشکلي که خوب تشريح و حلاجي شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کيترنيکعشق چنان شيفتگي در نهان خود دارد که سخت ترين دلها نيز ، گاهي هوس شنا در آن را مي کنند . حکيم ارد بزرگتنها بدان خدايي ايمان دارم که رقص بداند . فردريش نيچهخود رايي و خودبيني ، همه کام و مراد خود طلبيدن و ديگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهي و نيکي سپردن راه يزدان است . حکيم بزرگمهرسختي هاي بزرگ به آدميان نيرويي دو چندان مي بخشند . حکيم ارد بزرگبراي اراضي کشورم هيچ وقت گفتگو نمي کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست مي آورم . نادر شاه افشارسرآمد دشواري و سختي دانايست و دانا چشم خويش را بر بسياري از زيبايي هاي زود گذر گيتي خواهد بست . حکيم ارد بزرگدنيا به اميد برپاست و انسان به اميد زنده. علي اکبر دهخدامرد نيک، صداي وجدان را مي شنود .ضرب المثل اسپانياييبي مايگي و بدکاري پاينده نخواهد بود ، گيتي رو به پويندگي و رشد است . با نگاهي به گذشته مي آموزيم : اشتباهاتي همچون برده داري ، همسر سوزي و … را آدميان رها نموده اند ، خردورزي ! آدمي را پاک خواهد کرد . حکيم ارد بزرگاگر شما دشمن داريد ، بدي او را با خوبي پاداش ندهيد ، زيرا اين امر موجب شرمساري او مي گردد . ولي به او وانمود کنيد که او با اين عمل خود براي شما خدمتي انجام داده است . نيچهقوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلزدر تاريکترين شب هاي ستم ، روشنترين ستاره ها زاده مي شوند . حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است. گوتهفهميدن بهتر از دانستن است. گوستاو لوبنشباهنگام براي خانواده و نزديکانت نامه بنويس و در روز براي اربابان و سرپرستان . حکيم ارد بزرگپول بتي است که همه او را مي پرستند ولي اين بت معبد ندارد . روتشيندآدمي بايد از گناه بپرهيزد ، هر چه را به خويش نمي پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . حکيم بزرگمهرمهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم کوچه و بازار نيست . حکيم ارد بزرگاراده محکم و متين که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپنانسان موفق لاقيد نيست وانسان لاقيد موفق نيست. ضرب المثل چينياگر کمي چيزهاي غير لازم را بداني بهتر از اين است که هيچ نداني . سندکادودمان بي نيا و مردان و زنان کهن ، به هزار آيين اهريمني گردانده مي شود . حکيم ارد بزرگآسوده حال کسي است که بردبار است . حکيم بزرگمهراول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفيق . اين ها پله هاي نردبان سعادت است . ساموئيدبرآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آيندگان است . حکيم ارد بزرگتمام افکار خود را روي کاري که داريد انجام مي دهيد متمرکز کنيد . پرتوهاي خورشيد تا متمرکز نشوند نمي سوزانند. گراهام بلروي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي . ساموئل آدامزفرزند نانجيب ، آتش عمر پدر است . حکيم ارد بزرگآن که در آموختن جهد نمي کند هرگز نبايد در انجمن دانايان لب به گفتار بگشايد . حکيم بزرگمهراراده از آن مرد کور نيرومندي است که بر دوش خود مرد شل بينايي را مي برد تا او را رهبري کند. شوپنهاوروقتي ديوانسالاران از نزديکان فرمانروايان شدند ديگر اميدي به رشد کشور نيست . حکيم ارد بزرگدر کارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لويي پاستورپيشداوري درباره اخلاق به اين معناست که نيت اعمال را منشاء آنها مي دانيم . فردريش نيچهفرمانروايان بي خرد ، مردم را شاگرد خويش مي پندارند . حکيم ارد بزرگپسرها ، لنگرهاي زندگي مادرانند . سوفوکلآنکس که نتواند در حلقه شادي و نشاط ديگران به صورت يکي از افراد در آيد ، يا مغرور است يا رياکار و يا در قيد تشريفات . لاواترنگهباني از داشته هاي يک کشور براي فرمانروا يک قانون است و انجام آن خودستايي ندارد . حکيم ارد بزرگحقيقت گفت مرا برهنه بگذاريد و پيرايه بر من مبنديد زيرا من هيچگاه از برهنگي خود شرمسار نيستم. اعتصام الملکمطالب مشابه :


زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جملات...

هر وقت که زمین خوردی ، دست کم چیزی از زمین بردار... -------------------- اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید ، به او قدرت بدهید. -------------------- اگر تمام شب را برای از
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جمله

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله - رهنمون (جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار.
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91 - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار عشق ندارم.
برچسب :