مدارک مورد نیاز برای دریافت هدیه ازدواج فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح


مرتبط با : مدارک مورد نیاز برای دریافت هدیه ازدواج , 
مدارک مورد نیاز  برای دریافت هدیه ازدواج

1_اصل و کپی عقد نامه زوجین از صفحات 2/3/4/5

2_اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی زوجین از تمامی صفحات

3_اصل و کپی  آخرین فیش حقوقی

4_اصل برگه ابطال دفترچه درمانی فرزند مزدوج یا فرم بیمه آزاد

5_اصل و کپی شناسنامه سرپرست از  صفحات اول و دوم


مطالب مشابه :


دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه ارتش نیروی انتظامی

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه ارتش نیروی انتظامی دریافت فیش حقوقی
دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه ارتش نیروی انتظامی

آزادگان امروز - اسیران دیروزاردوگاه عنبر - دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح.سپاه
دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح www.esata.ir

دریافت فیش حقوقی سازمان براي دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح اينجا
دریافت فیش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح .سپاه. ارتش. وزارت دفاع. نیروهای انتظامی.

دریافت فیش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح .سپاه. ارتش. وزارت دفاع. دریافت فیش حقوقی
دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح

دريافت فيش حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح برای ورود به صفحه دریافت فیش حقوقی بازنشستگان
بازنشستگان نیروهای مسلح کارت هوشمند منزلت دریافت می کنند

بازنشستگان نیروهای مسلح کارت هوشمند منزلت دریافت فیش حقوقی نیروهای مسلح 600
قابل توجه بازنشستگان نیروهای مسلح/فیش خرداد

فیش حقوقی جانبازان دریافت کد صفحه بندی قابل توجه بازنشستگان نیروهای مسلح/فیش
دو فیش برای بازنشستگان نیروهای مسلح صادر می شود

فیش حقوقی ایثارگران تامین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر دارد نیست، اما شامل دریافت حقوق
سوالات متداول درمورد ساتا کارت

دفتر خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در فیش حقوقی را دریافت
مدارک مورد نیاز برای دریافت هدیه ازدواج فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح

ازدواج فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح نیاز برای دریافت آخرین فیش حقوقی
برچسب :