پیشنهاد موضوعات برای سمینارهای مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد + موضوعات سمینارها و پایان نامه ها

منبع: http://cee.sutech.ac.ir

سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش  زلزله

ردیف

عنوان سمینار کارشناسی ارشد

1

بررسي روش هاي محاسبه ضريب شكل پذيري و ضريب رفتار سازه هاي مختلف

2

بررسي روش هاي مختلف تحليل ديناميكي مخازن هوايي

3

بررسي ضوابط آيين نامه هاي مختلف و عوامل موثر بر رفتار و طراحي ديافراگم هاي كف

4

بارهاي انفجاري و اثرات آن بر روي ساختمان

5

بررسي ضوابط آئين نامه اي و رفتار لرزه اي ساختمان هاي نامنظم در ارتفاع

6

بتن هاي مسلح به الياف فولادي

7

بررسي روش هاي مختلف تحليل و طراحي ميراگرهاي ويسكوز در سازه هاي فولادي

8

سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني و مدل سازي آنها با استفاده از روش عناصر محدود

9

پردازش داده هاي بدست آمده از حركات قوي زمين

10

استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به عنوان مدل رفتاري در روش عناصر محدود

11

بررسي آسيب پذيري لرزه اي ناحيه اي از شبكه گاز شهري شيراز

12

قابهاي خمشي فولادي پس كشيده

13

مطالعه خرابي پيش رونده در سازه هاي فولادي

14

بررسي اندركنش خاك و سازه در محيط متخلخل اشباع توسط روش مخروطي

15

تاييد عملكرد انواع اتصالات بر پديده خرابي پيشرونده سازه هاي فولادي

16

حل اجزاي محدود اندركنش سد و مخزن

17

انجام آزمايش هاي اولتراسونيك جهت ارزيابي مقاومت فشاري بتن

18

تحليل استاتيكي و شبه ديناميكي سدهاي بتني وزني با نرم افزار CADAM و بررسي آيين نامه هاي معتبر

19

بررسي پارامترهاي ديناميكي سازه توسط روش ثبت ريز لرزه ها

20

بررسي اندركنش خاك و سازه در محيط متخلخل اشباع توسط روش هاي عددي

21

طراحي بهينه سازه هاي مفصلي

22

زمين نفرش( Land Slides )

23

تحليل تصادفي تك بعدي پاسخ لرزه اي زمين با استفاده از مجموعه هاي فازي

24

ارزيابي قابليت اطمينان پايداري لرزه اي شيب هاي بي نهايت با استفاده از روش تركيب تابع توزيع احتمال متغيرهاي تصادفي

25

اثر خرابي پيشرونده تحت آناليز ديناميكي غيرسطحي

26

تئوري تبديل موجك و كاربرد آن در مهنسي عمران

27

اثر انتشار امواج ناشي از انفجار در سازه هاي تحت الارضي

28

مروري بر روشهاي موجود براي در نظر گرفتن رفتار پلاستيك خاك و پيشرفت هاي انجام شده در آناليزهاي لرزه اي حوزه ي زمان و فركانس

29

روش اجزاي محدود تصادفي طيفي سيستم هاي غيرقطعي وابسته به مكان با استفاده از توزيع گوستي

30

اندازه گيري ريزلرزه ها و كاربرد آن در مهندسي سازه

31

آناليز تصادفي روانگرايي ديناميكي خاك هاي ماسه اي با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو

32

قابليت اعتماد سازه - معرفي روش MSR

33

بهسازي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان هاي بتني

34

ارزيابي قابليت اعتماد پايداري لرزه اي شيب هاي سنگي با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي

35

مروري بر روش هاي غيرمخرب تشخيص آسيب در سازه ها

36

روش هاي بهسازي لرزه اي تونل ها.

37

بررسي محدوديت هاي نرم افزارهاي طراحي در طرح بهينه سازه ها

38

بررسي انتشار موج در محيط متخلخل اشباع و نيمه اشباع

39

رفتار ورق وسط بادبند شورون همگرا(8) رفتار كمانشي و مقاومت پس از كمانش آن

40

كاركرد لرزه اي ديوارهاي نگهبان

41

رفتار ورق وسط در بادبندهاي ضربدري و رفتار كمانشي آنها

42

مطالعه و برآورد طيف پاسخ غيرارتجاعي سازه در مقابل بار انفجار

43

بررسي پاسخ زميني با استفاده از روش المان محدود.

 

  سمینارهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

ردیف

عنوان سمینار کارشناسی ارشد

1

كاربرد تئوري حد بالا در تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي

2

تعيين حد پايين ظرفيت باربري در پي هاي نواري

3

مدول برشي ارتجاعي در خاك هاي دانه اي

4

بررسي اثر ناهمساني ناشي از اعمال تنش بر روي رفتار خاك هاي چسبنده

5

بررسي خودنشست دشت هاي استان فارس و آسيب هاي وارده بر ساختمان ها

6

پيش بيني پارامتر تنش موثر خاك هاي غير اشباع با استفاده از برنامه نويسي بر مبناي ژن ها

7

بررسي اثر نوار برشي در خاكهاي دانه اي

8

بررسي قابليت اعتماد ميزان نشت خاكريزها با استفاده از روش المان محدود تصادفي

9

مقايسه روشهاي تحليل حدي عددي مرز پايين بر پايه روش اجزاء محدود در مسائل مكانيك خاك

10

يررسي اثر ريشه درختان در پايدارسازي شيب هاي حاشيه رودخانه ها

11

آشنايي با تئوري مدل گسسته و اصول مدل سازي گسسته با نرم افزار PFC

12

رفتار فصل مشترك سازه - خاك

13

كاربرد روش اجزاء منفصل در تحليل ديوار هاي حايل سنگ چين

14

بررسي رفتار خاكهاي ماسه اي با ريزدانه هاي خميري و غيرخميري

15

بررسي مدل رفتاري ناهمسان Saniclay در خاك رس

16

شبيه سازي آزمايش سه محوري توسط روش اجزاي منفصل

17

بررسي اثرات پيش بار گذاري بر رفتار خاك هاي ماسه اي

18

مدلسازي باند برشي در مصالح دانه اي سيمانه شده با استفاده از روش المان مجزا

19

تحليل شمع هاي تحت بارهاي جانبي با استفاده از روش كرنش

20

بررسي مشكلات مديريتي و پايداري شيرواني محل انباشت پسماندها و نخاله هاي شهري

21

آزمايش هاي بررسي رفتار سطح مشترك خاك-سازه

22

پاسخ اندر كنش خاك و سازه به ارتعاشات تصادفي

23

مقايسه ي شاخص اطمينان روش هاي تعادل حدي پايداري شيب هاي خاكي محدود

24

مدل سازي ژنتيكي منحني مشخصه آب-خاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش  زلزله

ردیف

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

1

بررسي ضريب رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار گنبدي

2

كاربرد روش شبكه عصبي مصنوعي در تحليل ديناميكي مخازن هوايي

3

بررسي شرايط صلبيت و انعطاف پذيري سقف هاي تيرچه اي در سازه هاي فولادي مهاربندي شده و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه در محدوده خطي و غير خطي

4

بررسي رفتار خطي و غير خطي ساختمان ها در برابر بارهاي ناشي از انفجار و مقايسه آن با بارهاي ناشي از زلزله

5

اثر نامنظمي هاي جرمي در ارتفاع بر روي رفتار لرزه اي و چرخه اي سازه هاي ساختماني

6

بررسي تاثير استفاده از تراشه هاي زائد صنعتي به عنوان الياف فولادي بازيافت شده بر روي مقاومت فشاري بتن هاي با مقاومت بالا

7

بررسي اثر سيستم هاي ميراگر و جداسازي لرزه اي روي قاب هاي خاص

8

تحليل عملكرد لرزه اي سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني با لحاظ نحوه اتصال رويه بتني و اندركنش سازه و سيال

9

بررسي اثر ميرابي بر روي طيف هاي پاسخ الاستيك ايران با استفاده از روش هوش مصنوعي

10

تحليل ديناميكي محيط متخلخل با استفاده از مدل هاي رفتاري منتج از شبكه هاي عصبي مصنوعي در روش عناصر محدود

11

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز شهري (مطالعه موردي ناحيه اي از شبكه گاز شهري شيراز)

12

بررسي رفتار اتصالات قاب هاي خمشي فولادي پس كشيده مجهز به اتلاف كننده هاي انرزي غير فعال

13

بررسي توانايي سازه هاي ساختماني بتني در جلوگيري از خرابي پيشرونده در مناطق مختلف لرزه اي ايران

14

بررسي خطاي عددي المان هاي نامحدود در مسائل استاتيكي و ديناميكي

15

ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده براي سازه هاي اسكلت فولادي طراحي شده در مناطق مختلف لرزه اي ايران

16

ارتعاش پي واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از مدل مخروطي

17

تاثير و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي بر پتانسيل خرابي پيشرونده

18

تحليل ديناميكي اندركنش سد و مخزن با استفاده از تركيب روش عناصر محدود و روش هاي تحليل دامنه هاي نيمه بينهايت

19

تخمين مقاومت فشاري بتن سبك دانه به كمك سرعت امواج اولتراسونيك با استفاده از روش هوش مصنوعي

20

بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني براي بارگذاري شبه ديناميكي با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه يابي

21

نعيين مشخصات ديناميكي و شاخص آسيب پذيري سازه در برابر زلزله با استفاده از اندازه گيري ريزلرزه ها

22

تابع امپدانس پي هاي نواري واقع بر محيط متخلخل اشباع با استفاده از روش اجزا محدود و نامحدود

23

ارائه راهكارهاي جديد در تسريع روش هاي بهينه سازه هاي فضاكار و پل هاي قوسي خرپاي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي

24

بررسي پايداري لرزه اي شيب هاي ماسه اشباع

25

بررسي اثرات عدم قطعيت در طيف هاي پاسخ لرزه اي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي

26

بررسي تحليلي قابليت اطمينان روانگرايي خاكهاي ماسه اي اشباع با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرهاي تصادفي

27

بررسي رفتار و عملكرد اتصالات سازه هاي فولادي تحت اثر انفجار و خرابي پيش رونده

28

بررسي تاثير ناهمگني لايه هاي زمين بر پاسخ لرزه اي ساختگاه با استفاده از ميكروترمور

29

بررسي پارامترهاي بارگذاري و شبيه سازي اثر پاسخ انفجار بر روي سازه زيرزميني احاطه شده در محيط خاكي اشباع

30

محاسبه ي امپدانس خاك به روش اجزاي مرزي محدود مقياس با مدل غير ارتجاعي خطي

31

تعيين ديناميكي و شاخص آسيب پذيري ساختمان هاي تاريخي ايران با استفاده از روش اندازه گيري ريزلرزه ها

32

ارزيابي قابليت اعتماد روانگرايي استاتيكي خاك هاي ماسه اي سست با استفاده از يك مدل تنش موثر الاستوپلاستيك

33

به كارگيري روش هاي نوين قابليت اعتماد جهت ارزيابي ايمني و خرابي سيستم هاي مهندسي عمران

34

طراحي بهينه پوشش هاي FRP براي بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني بر اساس سطح عملكرد

35

تحليل يك بعدي پاسخ سايت در خاكهاي لايه اي با پارامترهاي غيرقطعي با استفاده از رويكرد ماتريسي غير بازگشتي

36

كاربرد روش اجزاي محدود طيفي در مساله انتشار موج در سازه ها

37

بررسي روش هاي بهينه يابي اصلاح شده در طراحي بهينه ي قابهاي فولادي

38

بررسي رفتار ورق اتصال مياني به تير در بادبند همگراي شورون(هشتي شكل)

39

بررسي ورق اتصال وسط در بادبند ضربدري و تاثير آن روي رفتار بادبند

   

پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

ردیف

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

1

تعيين مرز بالاي بار حدي در خاك هاي چسبيده تحت شرايط كرنش صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه

2

تعيين حد پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك با استفاده از روش بدون شبكه

3

ارائه يك مدل بيش ارتجاعي براي خاك هاي دانه اي

4

اصلاح يك مدل رفتاري براي خاكهاي چسبنده با توجه به ناهمساني تحميلي رفتار ارتجاعي

5

بررسي پديده فرونشست زمين با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار و آسيب هاي وارده بر ساختمان هاي روستايي در دشت مرودشت فارس

6

پيش بيني رفتار شمع هاي بتني نگهبان تحت اثر بار جانبي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي

7

كاربرد يك مدل رفتاري پيشرفته در پيش بيني نوار برشي در خاكهاي دانه اي

8

كاربرد روش المان محدود تصادفي در تعيين نشست پي

9

استفاده از روش بدون شبكه و برنامه ريزي غيرخطي در تعيين مرز پايين بار حدي در مسائل مكانيك خاك

10

بررسي اثرات ريشه هاي درختان در پايدارسازي شيب ها

11

بررسي رفتار كمانشي مقطع لوله هاي مدفون انعطاف پذير در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش اجزاء منفصل

12

پيشنهاد يك مدل رفتاري براي سطح مشترك خاك هاي نيمه اشباع و سازه

13

بررسي رفتار ديوارهاي حائل سنگ چين با استفاده از روش اجزاء منفصل

14

بررسي اثر تغيير دانه بندي بر رفتار خاك هاي ماسه اي به وسيله آزمايش برش مستقيم

15

گسترش دامنه كاربرد يك مدل كشسان-خميري براي پيش بيني رفتار رس هاي نيمه اشباع

 

 

 

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش سازه

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش سازه های هیدرولیکی

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش سازه های دریایی

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش مهندسی زلزله

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش مهندسی خاک و پی

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش ژئوتکنیک

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش های مختلف

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» سمینارهای  مهندسی عمران در مقطع ارشد گرایش مهندسی آب و فاضلاب

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» تحلیل های غیرخطی و پوش اور و تایم هیستوری 

آموزش و انجام و «دانلود رایگان» تحلیل های غیرخطی Pushover 


مطالب مشابه :


توزیع و انتقال برق:

بررسی توزیع حرارت در برق‌گیر نیز به روش عناصر محدود و به کمک از روش‌های غیرخطی و
موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

ارائه يك عنصر جايگزين براي ستون مشبك بر اساس روش عناصر محدود روش اجزاي محدود غیرخطی
پیشنهاد موضوعات برای سمینارهای مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد + موضوعات سمینارها و پایان نامه ها

سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني و مدل سازي آنها با استفاده از روش عناصر محدود. 9. های غیرخطی و
مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد 89

7119 آنالیز دینامیکی اندر کنش شمع و خاک به روش المان محدود در و غیرخطی عناصر محدود
روش طراحی بر اساس سطح عملکرد

مفهوم طراحی براساس عملكرد ، تنها به ساختمان محدود نمی غیرخطی برای تعیین به عناصر
مقاله ترجمه شده ارزیابی رفتار پل های کابلی مقابل زمین لرزه

با استفاده از روش های مطرح شده های دینامیکی خطی و غیرخطی بر مبنای عناصر محدود و یا
معماری غیرخطی

معماری غیرخطی با امکانات محدود نباشد بلکه محیطی استفاده از عناصر
روشهای تحلیل دینامیکی

مفهوم طراحی براساس عملكرد ، تنها به ساختمان محدود نمی عناصر غیر سازه غیرخطی در این روش
بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت و جبران سازی توان راکتیو با بانک های خازنی و جبران سازهای فعال

مدل های غیرخطی از قبیل روش و عناصر شبکه نیز محدود بوده و
برچسب :