سوالات کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش برای دانشجویان کارشناسی

فصل اول/جامعه و آموزش و پرورش

1- معنای عام و خاص آموزش وپرورش را بنویسید.

2-آموزش و پرورش ابتدائی و آموزش و پرورش رسمی را مقایسه کنید.

3- فرایند شکل گیری آموزش و پرورش رسمی را بنویسید.

4-مراسم پا گشایی در آموزش و پرورش رسمی در فرهنگ های ساده را به طور خلاصه شرح دهید؟

5-اهداف غایی مراسم پاگشایی را بنویسید؟

6- نقش پیدائی و تکامل خط و نوشتار بر آموزش و پرورش را شرح دهید.

7-چهار مورد از تجربه های آموزش و پرورش  در زندگی اجتماعی را نام برده ویکی را شرح دهید؟

آموزش وپرورش را از دیدگاه جامعه شناسی تعریف کنید؟ -8

فصل  دوم /جامعه شناسی و آموزش و پرورش 

1- جامعه شناسی آموزش و پرورش را تعریف کنید ؟

2- رویکرد های نظری در جامعه شناسی را نام برده یکی را به اختصار توضیح دهید؟

3- رویکرد نظریه کارکردگرائی به آموزش و پرورش راتوضیح داده و انتقادات وارد بر آن را بنویسید.

4- رویکرد نظریه تضاد به آموزش و پرورش راتوضیح داده و انتقادات وارد بر آن را بنویسید.

5- رویکرد نظریه تعامل گرائی به آموزش و پرورش راتوضیح داده و انتقادات وارد بر آن را بنویسید.

6- رویکردهای نظریات کارکردگرائی،تضاد و تعامل گرائی را با یکدیگر مقایسه کنید.

7- تفاوت دو شیوه ی کارکردی و تضاد از رویکردهای نظری در جامعه شناسی را بنویسید ؟

8- رویکرد سیستمی به آموزش و پرورش را باختصار تشریح کنید.م

9-منظورازمحیط سازمان چیست؟آموزش و پرورش تحت تاثیر کدام محیط ها ست؟ آنها را نام برده و باختصار توضیح دهید.

10- در یک سازمان آموزشی فرایندهای اصلی و عمده کدامند؟

11-یک سیستم  یا سازمان از ساختارها و فرایندها تشکیل می شود.منظور از ساختارها و فرایندها چیست ؟

12- برون داد و درون داد آموزش و پرورش را به عنوان یک سیستم توضیح دهید.

13- منظوراز بازخورد در سیستم آموزش و پرورش چیست؟

14- اصول جامعه شناسی آموزش و پرورش را  باختصار بنویسید ؟

15- چهار دلیل از دلایل مهمی را که برای تدریس جامعه شناسی آموزش وپرورش به دانشجویان رشته های آموزش و پرورش قایل شده اند ،بنویسید؟

 

فصل  سوم / آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعی

1-کارکردهای مهم جامعه که موجب پیدایش نهادهای اجتماعی شده اند کدامند؟فهرست وار بنویسید.

2-نهادهای اجتماعی رانام ببرید.

3-اصطلاح نهادراتعریف کرده ومثالی بزنید.

4-منظور از نهادی شدن چیست؟

5-تفاوت مفهوم وساختارنهاد درچیست؟

6-مفهوم وساختارنهادآموزش وپرورش راتوضیح دهید.

7- نهاداجتماعی راتعریف کنید.

8-چندنمونه ازکارکردهای نهان آموزش وپرورش رانام ببرید.

9 -چراجامعه شناسان درموردکاربرداصطلاح نهادتوافق کامل ندارند؟

10-ویژگی های ذاتی همه نهادهای اجتماعی ازنظرنلسن وبیساگ رانام بردویکی راتوضیح دهید.

11-به نظرشماتغییرودگرگونی نظام طبقاتی جامعه براثرگسترش آموزش وپرورش یک کارکردضمنی است؟یاآشکار؟ توضیح دهید.

12-ازنظرجامعه شناسان نهادومؤسسه چه تفاوتی دارند؟مثالی بزنید.

فصل چهارم/کارکردهای آموزش و پرورش

1-     مفهوم فرهنگ  را بنویسید.

2-     چراانتقال فرهنگ به افرادجامعه مخصوصانسلهاي جديداهميت خاصي دارد ؟

3-     انتقال فرهنگ درجامعه هاي ساده ودرشرايط كنوني چگونه انجام مي شود ؟

4-     کارکردهای محافظه کارانه ی آموزش و پرورش را نام برده و هریک از آنها را توضیح دهید.

5-     کارکردهای مرتبط با پیشرفت آموزش و پرورش را نام برده و هریک از آنها را توضیح دهید.

6-      سه نظريه اي راكه درباره انتقال فرهنگ وجودداردتوضيح دهيد ؟

7-     طبق رويكردسيستمي آنچه درمدرسه اتفاق مي افتدبازتاب کدام نيروهاوتمايلات است؟ توضيح دهيد .

8-     تربيت حرفه اي تخصصي  افرادجامعه يعني چه ؟

9-     آموزش وپرورش چه نقشي درگزينش وتخصيص افراد ايفا مي كند ؟

10- نقش مدارس در برقراری نظم وكنترل اجتماعي چیست ؟

11- مدارس چگونه به يكپارچگي اقوام مختلف كمك مي كند ؟

12- آموزش وپرورش درفرايند تغييراجتماعي چه نقشي ايفا مي كند ؟

13- دوامر مهمي كه درقرن گذشته موجب ارزيابي جديدآموزش وپرورش درارتباط باجامعه – اقتصاد وسياست گرديد،کدامند؟ توضيح دهيد .

14- رویکرد سرمایه انسانی به آموزش و پرورش را توضیح دهید.

15- عناصرمهم فرايند پرورش سياسي رانام ببريد ؟

فصل پنجم/جامعه پذیری

1.منظور از پرورش اخلاقی چیست و به چند گونه اتفاق می افتد؟

2.جامعه پذیری را تعریف کنید ودو فرایند آنرا ذکر کنید.

3.چند مورد از اهداف جامعه پذیری را نام ببرید.

4. منظور از فرهنگ پذیری چیست ؟

5.شخصیت را تعریف کنید.

6. منظور از نظام گرایشی معین و کنش متقابل با وضعیتها  متغیر در تعریف شخصیت چیست؟

7. سه عنصر پرورش اجتماعی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

8.عوامل رشد شخصیت را ذکر کرده ویکی را توضیح دهید.

9. مفهوم خود چگونه شکل می گیرد؟

10-سه مرحله فرایند آگاهی به خود  در نظریه کولی را فهرست وار بنویسید.

11.سه مرحله ی متوالی پیدایش و شکوفایی(خود)  در نظریه مید را بر حسب فعالیتهای بازی کودکانه نام برده و یکی از مراحل را توضیح دهید.

12.مرجع کودکان در سه مرحله ی متوالی پیدایش و شکوفایی(خود)  در نظریه مید کدامند؟

13. منظور از دیگری به طور اعم یا دیگری تعمیم یافته در نظریه مید چه کسانی هستند؟

14. من فاعلی و من مفعولی در نظریه ی مید چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

11.دو وجه آموختن یک نقش رابنویسید.

12.سه شیوه اصلی کنترل و نظارت جامعه در ایجاد نظم اجتماعی را فهرست کرده و هریک از آنها را باختصار بنویسید.

13.انواع گروهها را با ذکر نمونه نام ببرید.

14. واژه های نقش و پایگاه را تعریف کنید.

15.رابطه آموزش و پرورش و انواع نقشها را تجزیه وتحلیل کنید.

 

  فصل ششم/پرورش سیاسی

1)   اولین کسانی که نقش آموزش و پرورش در ارتباط با حکومت و نقش شهروندی را مورد تاکید قرار دادند چه کسانی بودند؟   

2)   دشواری ارائه پاسخ های موجه به سئوالات شهروندی در گذشته از نظر ماسیلاس چه بود؟هریک از آنها را باختصار بنویسید.

3)   شهروندی خوب ناشی از ...............و.............است.

4)   دو مفهوم  رایج شهروندی را بنویسید.

5)   در معنای هنجاری شهروندی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

6)   تعریف شهروندی ، به مدد مجموعه ای از صفات و خصایص انسانی چه دشواری هایی به وجود می آورد؟(3مورد)

7)   هدف پرورش سیاسی چیست؟

8)  مفهوم پرورش سیاسی را بنویسید.  

9)فرایند جذب و درونی کردن هنجار ها و ارزش های نظام سیاسی جامعه چه نامیده میشود؟

10)  بر اثر چه عواملی پرورش سیاسی به عنوان کارکرد آشکار آموزش و پرورش به عنوان یک فرایند اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت؟

11) مکانیسم های سه گانه یادگیری ارزش های سیاسی از نظر لیواین را بنویسید.

12) کانون های اصلی تمرکز در مطالعات جدید پرورش سیاسی را باختصار بنویسید.

13)آلموند نظام سیاسی را به عنوان نظام...........................تعریف می کند.

14) ویژگی های اصلی نظام سیاسی در مقایسه با سایر نظام های اجتماعی چیست؟

15)  ملاک حقانیت یا مشروعیت اقتدار  یک نظام  سیاسی چیست؟ توضیح دهید.

16) در چه صورتی نظام سیاسی می تواند به نقش و کارکرد خود عمل کند ؟

17) نظام سیاسی  را به عنوان یک مدل  درونداد و برونداد تجزیه و تحلیل کنید.

18) مهمترین عامل فروپاشی نظام های سیاسی چیست؟

19) از نظر آلموند و پاول تحول نظام های سیاسی چه زمانی پدید می آید؟ توضیح دهید.

20) چهار ویژگی عمومی تحول و تجدد نظام های سیاسی از نظر ماسیالاس کدامند ؟آنها را فهرست وار بنویسید.

 21) مشخصه مهم تحول و توسعه نظام سیاسی از نظر ایزنستات چیست؟

22) جهت گیری های فرهنگ سیاسی را بنویسید؟

23) مفهوم فرهنگ سیاسی را بنویسید.

24) مفهوم ساختار سیاسی را بنویسید.

25) چرا ماسیالاس معتقد است که گزینش مفهوم نظام سیاسی به جای مفاهیم قدیمی تر نقطه ی عطفی در مطالعات پرورش سیاسی به شمار میرود؟

26)دامنه ی معنائی نظام سیاسی را بنویسید.

27) سه مورد از مفهوم پردازی از آموزش و پرورش از دیدگاه تلن و گتزلزرا  فهرست وار بنویسید.

28) سه  کارکرد از کارکردهای سیاسی آموزش و پرورش رسمی را بنویسید ؟

 

29) آموزش و پرورش به عنوان نظامی خارج از نظام سیاسی از چه طرقی با نظام سیاسی رابطه خواهد داشت ؟آنها را باختصار بنویسید.

 30) آموزش و پرورش چگونه مشروعیت نظام سیاسی را انتقال داده و موجب تداوم نظام سیاسی می شود؟

31) آموزش و پرورش چگونه سبب تغییر در نظام سیاسی می شود؟

32) نقش مدرسه در ایجاد وحدت قومی را تجزیه و تحلیل کنید.

33) دو عامل از عوامل تهدید کننده  یگانگی سیاسی را نام برده ، توضیح دهید.

34)کدام گروه های ذی نفع آموزش و پرورش رسمی سعی می کنند تصمیم گیری های سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند؟

35) نقش  مدارس در فعال سازی یا منفعل سازی  کودکان در  نظام سیاسی را توضیح دهید.

36)  چگونگی  اثر گذاری نظام سیاسی بر آموزش و پرورش را توضیح دهید.

37) آموزش و پرورش به صورت بالقوه بر نظام سیاسی تاثیر گذار است آن دو را توضیح دهید.

38) محتوای کتب درسی مدارس  ویژه ی طبقات اجتماعی  امریکا چه تفاوتی دارد؟

39) در چه شرایطی درس تعلیمات مدنی یا اجتماعی می تواند در باورهای سیاسی دانش آموزان موثر واقع شود؟

فصل هفتم/آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی

1- مفهوم  تغییر اجتماعی  در جامعه شناسی چیست؟
2-  وجه تمایز تغییر اجتماعی و فرهنگی  را بنویسید
3- مهمترین فرایند های تغییرات فرهنگی و اجتماعی را نام برد ه و یکی از آنها راتوضیح دهید.
4-روش ها و وسایل ایجاد تغییر در یک نظام مستقر را نام ببرید.
5- عوامل موثر بر تغییرات اجتماعی را نام برده و یکی از آنها را توضیح دهید.
6- منظور از  اساس فرهنگی چیست؟
7- پس افتادگی فرهنگی یعنی چه؟
8- نقش آموزش و پرورش در تغییرات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کنید.
9-در چه صورتی  آموزش و پرورش می تواند در نقش عامل تغییر عمل کند ؟توضیح دهید.

10- نقش آموزش و پرورش در توسعه اجتماعی جوامع را توضیح دهید.

فصل هشتم /آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی

 

1-قشر بندی اجتماعی را تعریف کنید؟

2-انواع قشر بندی اجتماعی را نام ببرید؟

3-چه کسانی  یک طبقه اجتماعی تشکیل می دهند؟

4- از نظر پیروان کارل مارکس مبنای  ساختار طبقه ی اجتماعی چیست؟توضیح دهید.

5-عوامل تعیین کننده طبقه اجتماعی از نظر مارکس وبرکدامند؟

6-جامعه شناسان برای سنجش طبقه اجتماعی چگونه عمل می کنند؟

7-آیا پیشرفت تحصیلی با طبقه اجتماعی همبستگی دارد؟

8-کدام عوامل در فرایند گزینش و تخصیص مردم به گروه بندی های شغلی مداخله میکنند؟فهرست وار بنویسید.

9- تبیین نظریه توافق در قشربندی اجتماعی را توضیح دهید؟

10- در نظریه کارکردگرایان چرا نابرابری اجتماعی اجتناب ناپذیر است؟

11-انتقادات وارد بر نظریه پردازان کارکرد گرا  درباره  قشربندی اجتماعی را فهرست وار بنویسید.

12-نظریه پارسنز در قشربندی اجتماعی و نابرابری  را توضیح دهید.

13- نظریه تضاد در تبیین قشربندی اجتماعی را توضیح دهید ؟

14-  تحلیل نظریه پردازان  تضاد در باره نقش آموزش و پرورش در رابطه با نابرابری های اجتماعی را بنویسید.

15- نظر بولز و گین تیس درباره ی نقش مدارس در بازآفرینی روابط اجتماعی تولید را نوضیح دهید.

 

16- فرآیند تغییر منزلت اجتماعی و تحرک اجتماعی چگونه روی می دهد ؟

17- منظور از تحرک اجتماعی عمودی و افقی چیست ؟

18- آموزش و پرورش در ارتباط با نظام قشر بندی اجتماعی چه وظایفی بر عهده دارد؟

19- تحرک اجتماعی آموزش و پرورش در گذشته چگونه بود ؟

20- ارزشهای کارکردی و نمادین آموزش و پرورش چه تفاوتی با هم دارند ؟

21-منظور ترنر از تحرک حمایتی و رقابتی چیست؟آموزش و پرورش برکدامیک از آنها تاثیر زیادی دارد؟چرا؟

22- فرصت های افراد برای استفاده از آموزش و پرورش در راستای تحرک عمودی خود یا فرزندانشان تحت تأثیر چه عواملی قرار می گیرد ؟


مطالب مشابه :


دانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات

یک فایل پی دی اف حاوی 395 نمونه سوال مصاحبه و گزینش استخدامی معلمان و سایر ادارات .... دانلود جزوه آمادگی برای مصاحبه آزمون استخدامی,سوالات گزینش آموزش و پرورش.
سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات آزمون استخدامی، سوالات مصاحبه - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی، سوالات مصاحبه عقیدتی سیاسی، استخدام، جزوه، سوالات
سوالات مصاحبه و گزینش

اندیشه پویای سپاهان - سوالات مصاحبه و گزینش - - اندیشه پویای سپاهان. ... اين پايگاه در جهت ارائه ی آموزش های مربوط به تولید محتوای الکترونیک و کار با نرم افزار ... در اینجا برخی از مسائل مذهبی و سیاسی که هنگام مصاحبه (گزینش) پرسیده میشوند به
استخدام برای آموزش و پرورش استان (تبریز -مراغه-بستان آـباد) توسط شرکت خصوصی طرف قرار داد

مدارک تحصیلی داوطلبین :با توجه به نیاز آموزش وپرورش به آموزگار در مقطع ابتدایی و دبیر ... کلیه افراد انتخاب شده به اداره گزینش معرفی خواهند شد و هزینه آن که معادل
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی , سوالات رایج در آزمون های استخدامی

سوالات استخدامی پربازدید .... دانلود جزوات سوالات عمومی آزمون های استخدامی, جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی, مصاحبه استخدامی, گزینش ... سوالات آموزش و پرورش.
سوالات کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش برای دانشجویان کارشناسی

جامعه شناسی و زندگی - سوالات کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش برای ... 25) چرا ماسیالاس معتقد است که گزینش مفهوم نظام سیاسی به جای مفاهیم قدیمی تر نقطه ی
خلاصه کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر عبدالحسین نقیب زاده

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب - خلاصه کتاب نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر عبدالحسین ... مجموعه سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان
سوالات متداول در مصاحبه حضوری ...

18 آگوست 2013 ... وبلاگ علمی خبری دانشجو معلمان - سوالات متداول در مصاحبه حضوری . ... درمورد گزینش( مصاحبه دوم): ... اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.
برچسب :