کلوتریمازول CLOTRIMAZOLE

موارد مصرف‌: كلوتريمازول‌ در درمان‌كانديدياز ناشي‌ از كانديدا آلبيكنس‌ و سايرگونه‌هاي‌ كانديدا، كچلي‌ بدن‌ و ران‌ و پاناشي‌ از تريكوفيتون‌ روبروم‌، تريكوفيتون‌منتاگروفيس‌، اپيدرموفيتون‌ فلوكوزوم‌ وميكروسپوروم‌ كانيس‌، تيناورسيكالر(ناشي‌ از پيتي‌روسپوروم‌)، اريپكولار(مالاسزيا فورفور) و در درمان‌ عفونت‌قارچي‌ اطراف‌ ناخن‌ و كچلي‌ ريش‌ و سرمصرف‌ مي‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 مكانيسم‌ اثر: كلوتريمازول‌ ساخت‌ارگوسترول‌ را مهار كرده‌ و با آسيب‌رساندن‌ به‌ غشاء سلولي‌ قارچ‌ و تغيير درنفوذپذيري‌ آن‌، باعث‌ خروج‌ عناصرضروري‌ داخل‌ سلولي‌ مي‌گردد. اين‌ داروهمچنين‌ ساخت‌ تري‌گليسيريدها وفسفوليپيدها را توسط قارچ‌ مهار مي‌كند.كلوتريمازول‌ باعث‌ افزايش‌ غلظت‌هيدروژن‌ پراكسايد داخل‌ سلول‌ قارچ‌ شده‌كه‌ باعث‌ نكروز سلولي‌ و از بين‌ رفتن‌عناصر داخل‌ سلولي‌ مي‌شود. اين‌ دارومانع‌ تبديل‌ بلاستوسپورها به‌ شكل‌ ميسلي‌فعال‌ در كانديدا آلبيكنس‌ مي‌شود.

 فارماكوكينتيك‌: جذب‌ سيستميك‌ اين‌ داروبعد از مصرف‌ پوستي‌ كم‌ است‌ ولي‌ بعد ازمصرف‌ از راه‌ مهبل‌ به‌ ميزان‌ 10 ـ 3 درصدجذب‌ مي‌شود.

 هشدارها: از تماس‌ دارو با چشم‌ خودداري‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ رعايت‌ نكات‌ بهداشتي‌مانند استفاده‌ از لباس‌ زيرنخي‌ و يا استفاده‌از كاندوم‌ در هنگام‌ مقاربت‌ به‌ درمان‌ كمك‌مي‌كند.

2 ـ در صورت‌ مصرف‌ دارو براي‌ درمان‌كانديدياز، از به‌كار بردن‌ پانسمان‌ بسته‌ درموضع‌ خودداري‌ شود.

3 ـ در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌ به‌ درمان‌ بعد ازاطمينان‌ از عدم‌ وجود ساير پاتوژنها، دوره‌درمان‌ ممكن‌ است‌ مجدد تكرار شود.

 

مقدار مصرف‌: موضعي‌ ـ روزي‌ 2 بار صبح‌و عصر از محلول‌ يا كرم‌ بر روي‌ موضع‌ماليده‌ شود.

قرص‌ واژينال‌ ـ در بيماران‌ غير حامله‌200mg/day ترجيح قبل‌ از خواب‌ به‌ مدت‌3 روز يا 100mg/day به‌ مدت‌ 7 روزاستعمال‌ مي‌گردد.

كرم‌ واژينال‌ ـ مقدار 50mg/day (يك‌اپليكاتور از كرم‌ يك‌ درصد) ترجيح قبل‌ ازخواب‌ به‌ مدت‌ 14 ـ 6 روز استعمال‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 1%

Topical Solution: 1%

Vaginal Cream: 1%

Vaginal Tablet: 100mg


مطالب مشابه :


کلوتریمازول CLOTRIMAZOLE

كلوتريمازول‌ ساخت‌ارگوسترول‌ را مهار كرده‌ و با آسيب كرمواژينال‌ ـ مقدار 50
در احوالات تجویز دارو

• پني سيلين و مشتقات آن شامل ويال هاي 800000 -6.3.3 و 000/200/1كلوتريمازول وكرم واژينال
شطحیات - برای مهربانی ابدی

معاينه فيزيكي و مامائي و در صورت لزوم معاينات واژينال و تشخيص كرم جلدي كلوتريمازول
زشکی و بهداشت - مقالات

مقايسه علائم ادراري بعد از سزارين و زايمان واژينال در 1% و كرم كلوتريمازول 1%
شرح وظایف یک ماما

واژينال و ثبت كلوتريمازول، نيستاتين، ميكونازول، بتادين، تريپل سولفا، مترونيدازول
بيماري هاي مقاربتي

و درد و سوزش هنگام ادرار كردن است و در زنان به صورت ترشحات زرد رنگ واژينال كرم يا شياف
برچسب :