کارشناسی ارشد اجرایی سال 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

رتبه محل قبولی
1 دانشگاه تهران- روزانه
3 دانشگاه تهران- روزانه
6 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
8 دانشگاه تهران- روزانه
16 دانشگاه شهیدبهشتی
20 دانشگاه شهیدبهشتی
23 دانشگاه شهیدبهشتی
37 دانشگاه تهران-نوبت دوم
39 دانشگاه تهران-نوبت دوم
52 دانشگاه تهران-پردیس قم- روزانه
65 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- فقط مرد
68 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- فقط مرد
69 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
103 دانشگاه بوعلی سینا همدان - روزانه
109 دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم- آموزش محور- فقط مرد
127 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – روزانه
147 دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم- آموزش محور- فقط مرد
181 دانشگاه هرمزگان- بندرعباس-روزانه
195 دانشگاه یزد-روزانه-تولیدوعملیات
198 دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت دوم
231 دانشگاه هرمزگان- بندرعباس-روزانه
245 دانشگاه پیام نور-مرکز تهران غرب-گرایش بازاریابی و صادرات
248 دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
276 دانشگاه پیام نور-مرکز ورامین- گرایش بازاریابی و صادرات
290 دانشگاه یزد-نوبت دوم-تولیدوعملیات-شیوه آموزش محور
309 موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین
313 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
361 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
369 دانشگاه پیام نور-مرکز تهران غرب-گرایش استراتژیک- آموزش محور
369 موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین
429 دانشگاه پیام نور مرکز کرج گرایش استراتژیک
439 دانشگاه پیام نور-مرکز تهران غرب-گرایش استراتژیک- آموزش محور
455 دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب گرایش بازاریابی و صادرات- شیوه آموزش محور
470 دانشگاه پیام نور مرکز کرج گرایش بازاریابی و صادرات
609 دانشگاه پیام نور مرکز بابل گرایش استراتژیک شیوه آموزش محور
699 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
731 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
803 دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس-واحدقشم-گرایش بازاریابی و صادرات-شیوه آموزش محور
846 دانشگاه پیام نور-مرکزگرمسار- گرایش استراتژیک
926 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
940 دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار-گرایش بازاریابی و صادرات
946 دانشگاه پیام نور-مرکز ورامین-گرایش بازاریابی و صادرات-شیوه آموزش محور
953 دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار-گرایش استراتژیک
1023 دانشگاه پیام نور-مرکز ساری- گرایش استراتژیک-شیوه آموزش محور
1023 دانشگاه پیام نور-مرکز ساوه-گرایش استراتژیک-شیوه آموزش محور
1040 دانشگاه پیام نور-مرکز بابل-گرایش بازاریابی و صادرات-شیوه اموزش محور
1117 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور
1167 دانشگاه پیام نور-مرکز ساری- گرایش استراتژیک-شیوه آموزش محور
1259 دانشگاه پیام نور-مرکز ساری- گرایش بازاریابی و صادرات-شیوه آموزش محور
1299 دانشگاه پیام نور-مرکز بابل-گرایش بازاریابی و صادرات-شیوه اموزش محور
1299 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور
1467 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
1493 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
1537 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
1565 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
1618 دانشگاه تهران-پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت استراتژیک
2073 موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی مهرشهر کرج- آموزش محور


مطالب مشابه :


منابع ازمون ورودی و نام دانشگاهها و ظرفیت پذیرش برای رشته های مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسي مشهد. 5- اینترنت و اخیرأ هم دوره مجازی کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دوره فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

کنند، ممکن است مثلا داوطلبی در رشته محل فیزیک که در تهران و مشهد کارشناسی ارشد مجازی
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1393

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های سراسری در ۱۵ نفر/ هشت بهشت مشهد: ۱۵ نفر) مجازی
کارشناسی ارشد اجرایی سال 92

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392 ۱۴ نفر/ فردوسی مشهد: مجازی (بهشهر:
پذیرش دانشجو در دانشکده مجازی علوم حدیث در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از این پس دانشکدۀ مجازی کارشناسی ارشد
برچسب :